Desať satanových stratégií proti vám

https://www.pexels.com/photo/snake-on-grey-wood-46500/

  • 2. Aug '18
  • 10 minút
  • 5978
  • 88

„… aby nás neoklamal satan; veď dobre poznáme jeho úmysly.“ (2. K 2:11)

Jeden z najalarmujúcejších faktov o živote je ten, že všetci ľudia majú nadprirodzeného nepriateľa, ktorého cieľom je použiť bolesť i potešenie na to, aby z nás urobil slepých, hlúpych a nešťastných ľudí — navždy. Biblia ho nazýva „diabol a satan, zvodca celého sveta… žalobca“ (Zjav 12:9–10), „knieža tohto sveta“ (J 12:31) a „boh tohto veku“ (2. K 4:4).

On je náš „protivník, [ktorý] obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral“ (1. Pt 5:8). A predsa, celý svet v tom najdesivejšom zajatí, ktoré si vôbec neuvedomuje, ochotne žije „podľa kniežaťa nadzemskej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch“ (Ef 2:2). Keď žne najväčšie úspechy, jeho poddaní nedbanlivo pochodujú do záhuby a sťahujú so sebou koľkých len môžu.

Ten „dobrý boj“ (1. Tim 1:18), o ktorom som písal v článku Bdelý a vo vojnovom stave, zahŕňa skutočnosti, že každý deň sa tomuto nepriateľovi vzpierame (1. Pt 5:9; Jk 4:7), každý deň mu odmietame dávať príležitosti (Ef 4:27) a každý deň sa staviame proti jeho úkladom (Ef 6:11).

Satan na reťazi — a blížiaca sa záhuba

Boh má nad satanom zvrchovanú moc. Diabol nemá na tomto svete voľnú ruku. Je na reťazi, takže nemôže urobiť viac, než mu Boh dovolí. V podstate musí dostať povolenie — ako to bolo v prípade Šimona Petra, ktorému Ježiš prezrádza: „Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu“ (L 22:31). A v Jóbovom prípade: „Hospodin odpovedal satanovi: Nech je teda v tvojich rukách, len ušetri jeho život“ (Job 2:6).

Boh teda zjavne vidí satanovu pretrvávajúcu úlohu ako nevyhnutnú pre naplnenie svojich zámerov na svete, pretože, ak by Boh chcel, satan by bol do ohnivého jazera vrhnutý hneď, a nie na konci vekov. „Diabol, ktorý ich zvádzal, bol vrhnutý do ohnivého jazera… tam budú mučení vo dne v noci na veky vekov“ (Zjav 20:10). Jeho úplná porážka príde skoro a je istá. Ale zatiaľ nie.

Nevedomky slúži nášmu posväteniu

Boh chce, aby súčasťou našej prípravy na Nebo bol život boja s peklom. Nazýva ho „dobrý boj“ (1. Tim 1:18) a „dobrý boj viery“ (1. Tim 6:12). Je dobrý nie preto, že by nás mohli zabiť (čo sa môže stať! — Zjav 2:10), ale preto že tieto ohnivé boje prečisťujú zlato našej viery (1. Pt 1:7) v živote aj smrti.   

Boh je v tejto vojne hlavným Generálom. Dal nám vysielačku modlitby, aby sme ňou mohli privolať pomoc: „Vezmite si… meč Ducha, ktorým je slovo Božie. V každom čase všetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v duchu“ (Ef 6:17–18).

On dovidí za hranice nepriateľa a presne pozná stratégie, ktoré budú použité proti nám. On ich zapísal do vojenského manuálu „aby nás neoklamal satan.“ Nebudeme oklamaní, pretože „dobre poznáme jeho úmysly“ (2. K 2:11).        

Základný manuál o satanových stratégiách

Ak potrebujete doškolenie, o aké „úmysly“ ide, tu máte zhrnutie. Nech z vás Boh urobí mocného bojovníka! Nech ,naučí vaše ruky boju a prsty vojne‘ (Ž 144:1).

1. Satan klame a je otcom lží

„Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, pretože je luhár a otec lži“ (J 8:44). Prvý raz sa satan objavuje v Biblii v 3. kapitole Genesis a jeho prvé slová na perách spochybňujú pravdu („Či naozaj riekol Boh: Nesmiete jesť zo žiadneho rajského stromu?“). A jeho ďalšie slová boli rafinovanou lžou („Vôbec nezomriete“). Apoštol Ján hovorí, že satan „nestál v pravde, lebo nieto v ňom pravdy“ (J 8:44). Máme tu dočinenia s podstatou lži a podvodu.  

2. Zatemňuje myseľ neveriacich

„Boh tohto sveta zatemnil myseľ neveriacich, aby sa im nerozsvietilo svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obraz Boží“ (2. K 4:4). On teda nielen hovorí, čo nie je pravda. On pravdu skrýva. Bráni nám v tom, aby sme videli poklad evanjelia. Dovolí nám vidieť fakty, dokonca aj dôkazy, ale nie jeho vzácnosť.

3. Oblieka sa do kostýmov svetla a spravodlivosti

V 2. liste Korintským 11:13–15 apoštol Pavol hovorí, že niektorí ľudia sa tvária ako apoštoli, aj keď nie sú. Vysvetľuje to takto: „Veď aj sám satan premieňa sa v anjela svetla. Nie je teda veľkou vecou, keď sa aj jeho služobníci predstavujú ako služobníci spravodlivosti.“

Inými slovami, satan má služobníkov, ktorí vyhlasujú dosť pravdy na to, aby sa pripojili k cirkvi, a z vnútra potom učia to, čo Pavol nazýva „náuky démonov“ (1. Tim 4:1). Ježiš hovorí, že sa budú podobať na vlkov v ovčom rúchu (Mt 7:15). V Skutkoch apoštolov 20:30 je napísané, že nebudú šetriť stádo, ale budú ľudí viesť do záhuby. Bez Božieho daru rozlišovania (F 1:9) bude naša láska oklamaná a zneužitá na hlúposti.

4. Satan robí znamenia a zázraky

V 2. liste apoštola Pavla Tesalonickým 2:9 sú posledné dni opísané takto: „[Rušiteľ zákona] príde satanovým pôsobením so všetkými prejavmi moci, znameniami a lživými zázrakmi.“ To je môj nedokonalý preklad. Niektorí to prekladajú „falošnými znameniami a zázrakmi.“ To však pôsobí  dojmom, že znamenia a zázraky nie sú ozajstné. Niektorí ľudia tvrdia, že satan dokáže zázraky len napodobňovať. Ja o tom pochybujem. A aj keď to je pravda, jeho napodobňovanie je dosť dobré na to, aby sa takmer každému javilo ako skutočnosť.

Jedným z dôvodov, prečo pochybujem, že satan vie svoje zázraky len imitovať, je, že v Evanjeliu podľa Matúša 24:24 opisuje Ježiš posledné dni takto: „Povstanú falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak možno, aj vyvolených.“ Nie je tam priama zmienka o tom, že tieto „znamenia a zázraky“ budú trikmi.

Nech sa vaša istota zakladá na niečom oveľa hlbšom ako nejakej údajnej neschopnosti satana konať znamenia a zázraky. Aj ozajstné znamenia a zázraky, ktoré slúžia na nekresťanské účely, nič nedokazujú, hoci sa vykonávajú „v Ježišovom mene.“ „Pane, Pane, či sme nerobili mnohé divy v Tvojom mene?“ Na to im Ježiš odpovie: „Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti!“ (Mt 7:22–23) Problémom nebolo to, že znamenia a zázraky neboli ozajstné, ale že boli v službách hriechu.

5. Satan zvádza ľudí na hriech 

Toto sa mu nepodarilo urobiť s Ježišom na púšti — chcel od Neho, aby zanechal cestu utrpenia a poslušnosti (Mt 4:1–11). Podarilo sa mu to urobiť s Judášom v posledných hodinách Ježišovho života (L 22:3–6). A v 2. liste Korintským 11:3 na to Pavol upozorňuje všetkých veriacich: „Bojím sa, aby sa vaše myšlienky neodvrátili od úprimnosti a čistoty pred Kristom tak, ako had zviedol Evu svojím chytráctvom.“

6. Satan vytrháva Božie slovo z ľudského srdca a udúša vieru

Ježiš povedal podobenstvo o štvorakej pôde v Evanjeliu podľa Marka 4:1–9. V ňom sa rozsieva zrno Božieho slova, a niektoré padne na kraj cesty a vtáci ho rýchlo pozobú. V 15. verši vysvetľuje: „Hneď prichádza satan a berie slovo do nich zasiate.“ Satan kradne slovo, pretože nenávidí vieru, ktorú to Slovo vyvoláva (R 10:17).

Pavol takto vyjadruje svoje obavy o vieru Tesaloničanov: „Poslal som ho, aby som sa dozvedel o vašej viere, či vás, ozaj, pokušiteľ nepokúšal a či tak nevyšla nazmar naša námaha“ (1. Tes 3:5). Pavol vedel, že satanovým zámerom je zadusiť vieru ľudí, ktorí počuli Božie slovo.

7. Satan spôsobuje niektoré choroby a ochorenia

Ježiš raz uzdravil ženu, ktorá bola zhrbená a nemohla sa narovnať. Keď ho niektorí kritizovali, že to urobil v sobotný deň, povedal: „Táto dcéra Abrahámova, ktorú satan mal poviazanú, hľa, osemnásť rokov, či nemala byť zbavená tohto puta v deň sobotný?“ (L 13:16) Ježiš videl satana ako toho, kto spôsobil toto ochorenie.

V Skutkoch apoštolov 10:38 Peter opísal Ježiša ako toho, kto „chodil, dobre činil a uzdravoval všetkých diablom posadnutých.“ Inými slovami, diabol často posadne ľudí chorobou. Toto je tiež jeden z jeho úmyslov.

Ale nerobte chybu v tom, že o každej chorobe budete vravieť, že je diablovým dielom. Aby bolo jasné, aj keď je „osteň v tele“ Božím zámerom pre naše posvätenie, môže byť aj „satanovým poslom“ (2. K 12:7). Ale sú iné prípady, v ktorých je ochorenie pripísané výhradne Božiemu zámeru bez zmienky o satanovi: „Ani tento nezhrešil, ani jeho rodičia, ale (stalo sa to preto), aby skutky Božie boli zjavené na ňom“ (J 9:3). Pre naplnenie svojich vlastných milostivých zámerov Ježiš vôbec nepotrebuje prizvať satana ako vinníka.

8. Satan je vrahom

Tým, čo ho plánovali zabiť, Ježiš povedal: „Vy ste z otca diabla a žiadosti svojho otca chcete činiť. On bol vrahom ľudí od počiatku a nestál v pravde“ (J 8:44). Ján hovorí: „Nie ako Kain, ktorý bol z toho zlého a zabil svojho brata“ (1. J 3:12). Bezúhonnému zboru v Smyrne Ježiš povedal: „Diabol niektorých z vás uvrhne do väzenia… Buď verný až do smrti a dám ti veniec života!“ (Zjav 2:10)

Jedným slovom, satan je krvilačný. Kristus prišiel na svet, aby sme mali život a mali ho v hojnej miere (J 10:10). Satan prichádza, aby mohol život ničiť, kdekoľvek len môže, a nakoniec ho urobil večne nešťastným.

9. Satan bojuje proti plánom misionárov

Pavol hovorí o tom, ako boli jeho misijné plány otrávené v 1. liste Tesalonickým 2:17–18: „S túžbou tým vrúcnejšou sme sa usilovali vidieť vás opäť tvárou v tvár. Preto sme chceli prísť k vám… ale satan nám to prekazil.“ Satan nenávidí evanjelizáciu a učeníctvo a hádže pod nohy polená, kde len môže, na ceste misionárov a ľudí s nadšením pre evanjelizáciu.

10. Satan obviňuje kresťanov pred Bohom

Zjav 12:10 hovorí: „Nato som počul mohutný hlas z neba: Teraz nastala spása a moc i kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ten, čo na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom.“ Satanova porážka je istá. Ale jeho obvinenia neskončili.

Sme v rovnakej situácii, v akej bol Jób. Satan hovorí o nás Bohu: Oni ťa v skutočnosti nemilujú; majú radi tvoje výhody. „Vystri ruku a dotkni sa všetkého, čo [majú], či sa ti [nebudú] do očí rúhať?” Ich viera nie je ozajstná. Satan nás obviňuje pred Bohom, ako obviňoval Jóba. Ale slávne na tom je, že Ježišovi nasledovníci majú obhajcu, ktorý „vždy žije, aby sa prihováral za nich“ (Žid 7:25).

Satan nezvíťazí

To sú niektoré zo satanových úmyslov. Cestou k víťazstvu v tomto boji je držať sa pevne Krista, ktorý už zasadil rozhodujúci úder.

  • 1. J 3:8: „Syn Boží sa zjavil na to, aby maril diablove skutky.“
  • Žid 2:14: Kristus na seba vzal ľudskú podobu, „aby smrťou zničil toho, čo má moc smrti, to jest diabla.“
  • Kol 2:15: „Na Ňom odzbrojil kniežatstvá a mocnosti a vystavil ich verejne posmechu, triumfujúc nad nimi.“ Inými slovami, ten rozhodujúci úder bol zasadený na Kalvárii.
  • Mk 3:27: „Nikto nemôže vojsť silnému do domu a ulúpiť mu jeho zariadenie, ak len prv nezviaže toho silného.“
  • Zjav 20:10 hovorí, že jedného dňa sa boj skončí: „Diabol [bude] hodený do ohnivého a sírového jazera… a tam [bude mučený] dňom i nocou naveky vekov“ (pozri Mt 8:29; 25:41).   

Vzoprite sa!

Jakub hovorí: „Vzoprite sa diablovi — a utečie od vás“ (Jk 4:7). Ako to máme urobiť? Tu je spôsob, ako to robili podľa Zjavenia Jána 12:11: „Oni však zvíťazili nad ním krvou Baránkovou a slovom svojho svedectva a nemilovali svoj život až do smrti.“ Prijali Kristovo víťazstvo jeho krvou. Vo viere hovorili o tejto pravde. Nebáli sa smrti. A zvíťazili.

Nová zmluva zdôrazňuje modlitbu ako všadeprítomný sprievodný prvok každej bitky. „Vezmite si… prilbu spasenia a meč Ducha, ktorým je slovo Božie. V každom čase všetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v duchu“ (Ef 6:17–18).

Keď sa približuje záver tohto veku a satan zúri, Ježiš nás pozýva k vojnovej modlitbe: „Bdejte teda každý čas a modlite sa, aby ste mohli ujsť všetkému, čo sa má stať, a postaviť sa pred Syna človeka“ (L 21:36). Podobne aj Peter naliehavo vyzýva k modlitbe posledných časov: „Koniec všetkého sa priblížil. Buďte teraz rozvážni a triezvi, aby ste boli pohotoví modliť sa“ (1. Pt 4:7).

Aj Ježiš bojoval za nás proti diablovi zbraňou modlitby. V Evanjeliu podľa Lukáša 22:31–32 povedal Petrovi: „Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu; ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla.“ Ježiš nám teda názorne ukazuje, ako sa máme modlitbou postaviť proti špecifickej satanskej hrozbe.

Ježiš nám samozrejme dal pokyn, aby sme z modlitby urobili každodennú zbraň na ochranu vo všeobecnosti: „I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého!“ (Mt 6:13) Znamená to, zachráň nás pred úspešným pokúšaním toho zlého. Čelíte diablovým úmyslom sústredenou a odhodlanou silou modlitby?

Neutrálna zóna nejestvuje 

Otázka neznie, či chcete byť súčasťou tejto vojny. Je v nej každý. Buď nás porazil diabol a tak, ako vedú dobytok na porážku, nasledujeme „knieža mocností vzduchu“ (Ef 2:2), alebo sa vzoprieme — „vzoprite sa mu, pevní vo viere!“ (1. Pt 5:9)

Neexistuje neutrálna zóna. Buď víťazíte „krvou Baránkovou a slovom svojho svedectva,“ alebo vás zotročí satan. Preto „znášaj protivenstvá ako dobrý bojovník Krista Ježiša“ (2. Tim 2:3) a „bojuj dobrý boj“ (1. Tim 1:18). Modli sa bez prestania!

Pán Ježiš dnes nie je menším bojovníkom, ako bol za starých čias. Preto na vás znovu nalieham: Príďte k nemu ako ochotní vojaci Kniežaťa pokoja a naučte a vravieť: „On učí moje ruky boju“ (Ž 144:1).   

John Piper © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,5/5 (27 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.