Kto je Duch Svätý a čo môže pre nás urobiť?

hapal @ Flickr.com, http://www.flickr.com/photos/hapal/2981208074/

  • 10. Okt '11
  • 11 minút
  • 16949
  • 54

Prednáška o Duchu Svätom, ako odznela po konferencii EVS 2010 v Prešove.

Kto nie je Duch Svätý?

Duch Svätý nie je náš duch. V televízii môžete vidieť holohlavého guru menom Wayne Dyer, ktorý káže na štátnom programe financovanom z daní. Vyučuje New Age a vraví: „Náš duch a Boží Duch sú jedno.“ Práve napísal novú knihu a hovorí, že nie je rozdiel medzi Božím a naším duchom. Inými slovami, že my sme Duch Svätý, že my sme Boh. Ale my nie sme.

Duch Svätý nie je náš pocit. Spomínam si, ako nám baptistický pastor pred niekoľkými rokmi povedal, že mali v zbore malé dievčatko, ktoré zomieralo a oni sa za ňu modlili. Povedal mi, že mali veľmi silný pocit, že ju v tú noc Boh uzdraví. Tak len prehlasovali: „Pane, máme vieru, vieme, že sa ju chystáš uzdraviť.“ Na druhý deň ráno zomrela. Pastor nám povedal: „Niečo som sa z toho naučil. Nemýliť si svoje pocity s Duchom Svätým.“ Kresťanom sa to stáva často. Majú veľmi silný pocit a myslia si, že to musí byť Duch Svätý. Ale Duch Svätý nie je náš pocit.

Duch Svätý nie je naše svedomie. Niektorí ľudia majú výčitky svedomia, keď sa jeden deň nepomodlia Zdravas Mária. Ja by som mal výčitky, keby som to urobil, pretože ja verím, že sa máme modliť iba k Bohu. Naše svedomie sa môže mýliť. Duch Svätý pracuje na našom svedomí, ale On nie je naším svedomím. Rozprával som sa s pastorom, ktorý povedal: „Vieš, kým som nebol znovuzrodený, nevedel som, že sex mimo manželstva je hriech. Myslel som si, že je to tá najprirodzenejšia vec na zemi.“ Niektorí máme nadmerne aktívne svedomie, ktoré odsudzuje aj to, čo je v poriadku. Ale niektorí máme neaktívne svedomie a vtedy robíme veci, ktoré by sme nemali a nemáme o tom ani poňatia. Nemýľte si svedomie s Duchom Svätým. Svedomie sa môže mýliť.

Duch Svätý nehovorí v rozpore s Bibliou. Duch Svätý inšpiroval túto knihu. Duch Svätý inšpiroval Bibliu. Takže On nebude hovoriť v rozpore s tým, čo inšpiroval. Pred rokmi sme sa zúčastnili veľmi náročného cirkevného stretnutia. Boli tam liberálni konzervatívci a bavili sme sa o homosexuálnej otázke. Jeden z pastorov ma poprosil, aby som išiel do jedného zboru na druhom konci St. Paul a porozprával sa s pastorom, ktorý bol v tejto otázke veľmi liberálny. Nechcel som tam ísť, ale išiel som. Sedel som v miestnosti s pastorom a on mi povedal, citujem: „Duch Svätý nás utvrdzuje, že náš názor na túto otázku je taký istý, aký mal apoštol Pavol, keď písal prvú kapitolu Listu Rímskym.“ Ja som povedal: „Počkajte, ale Duch Svätý inšpiroval apoštola Pavla pri jeho písaní. On si nebude protirečiť a zjavovať niečo iné v súčasnosti.“ Takže dávajte si pozor na ľudí, ktorí vedia viac ako Duch Svätý a pre ktorých je Duch Svätý všetko, čo si myslia.

Takže kto nie je Duch Svätý? On nie je náš duch, naše pocity, naše svedomie a On neprotirečí Písmu Svätému, lebo ho inšpiroval.

b/ Kto je Duch Svätý?

Duch Svätý je BohJ 4:24, Sk 5:3–4, 1. Kor 2:10–12, 3:16, Žid 3:7–9). A iba pre osvieženie zopakujem, že kresťania veria v jedného Boha a tri osoby, čo voláme trojjedinosť Boha. Náš Boh Otec nás stvoril, Boh Syn zomrel na kríži, Boh Duch Svätý žije vo veriacich. Nie traja bohovia. Jeden Boh a tri rovnocenné a večné osoby. To je Duch Svätý: BOH.

Duch Svätý je osoba. Niektoré sekty, hlavne Svedkovia Jehovovi, sa mýlia, lebo pre nich Duch Svätý nie je Bohom. Pre nich je to moc, sila, niečo ako vietor, ale nie je pre nich osobou. Naša odpoveď na to je v Liste Efezským 4:20, kde sa píše, že Ducha Svätého môžeme zarmútiť. Nemôžeme zarmútiť vietor, nemôžeme zarmútiť silu. Zarmútiť môžeme jedine osobu. V Knihe skutkov 13 sa píše, že Duch Svätý hovorí. Vietor nerozpráva. Takže jeden Boh a tri osoby. Myslíme tým, že každý z nich, Otec, Syn a Duch Svätý má svoju myseľ, vôľu a emócie. Boh Otec premýšľa, zmysly má jasne každá osoba Boha. Takže v tomto zmysle je každá osoba odlišnou osobou v Božej trojjedinosti.

Čo Duch Svätý robí v našich životoch?

V Ev. podľa Jána 16:8–11 Ježiš povedal: „ A keď príde, poučí svet: o hriechu a o spravodlivosti a o súde; o hriechu, že neveria vo mňa; o spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte; a o súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené." Prvá vec, ktorú tu Duch Svätý robí je, že nás usvedčuje z hriechov. Jeden nový člen v našom zbore mi nedávno povedal: „Pastor, kým som nezačal chodiť do tohto zboru, neuvedomil som si, že som hriešnik." Ja som mu odpovedal: „To je Duch Svätý." Prvá vec, ktorú Duch Svätý robí, je, že nám otvára oči, aby sme videli, akí hriešni sme. Usvedčuje nás z hriechu. Ľudia často vravia: „Ó Bože!" Teraz si všímam, že ľudia to hovoria neustále, nielen v televízii, ale aj na ulici. Prestupujú tým druhé prikázanie a berú Božie meno nadarmo. Viete, jedna z prvých vecí, ktorú Duch Svätý urobí, keď vstúpi do života neveriaceho, je, že začne na ňom meniť veci, ktoré nemá hovoriť. On usvedčuje z hriechu.

Čítajme z 1. Listu Korintským 12:3: „Preto dávam vám na vedomie, že nikto, hovoriaci v Duchu Božom, nepovie: Prekliaty Ježiš! A nikto nemôže povedať: Pán Ježiš! ak len nie v Duchu Svätom." A v Liste Títovi 3:5: „… spasil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme konali, ale podľa svojho milosrdenstva, (a to) kúpeľom znovuzrodenia a obnovením skrze Ducha Svätého." Tu je druhá vec, ktorú Duch Svätý robí: premieňa nás. Aký je dôvod, prečo verím v predurčenie? Neverím, že telo sa môže samo spasiť alebo vstať z mŕtvych. Biblia nám hovorí, že pred príchodom Pána Ježiša sme boli mŕtvi v hriechu a ja sám sa nemôžem vzkriesiť. Urobil to niekto iný. Bol to Duch Svätý. Aký je dôvod, že ste dnes kresťanmi? Nie je to preto, že ste niečo urobili. Je to Duch Svätý, ktorý vás priviedol k viere v Pána Ježiša. Niektorí z vás ste sa učili naspamäť, čo Luther napísal v katechizme pred päťsto rokmi: „Verím v Ducha Svätého." Čo to znamená? Verím, že žiadnou svojou pohnútkou ani silou nemôžem veriť v Ježiša. Ale to Duch Svätý ma povolal skrze evanjelium a priviedol ma k chápaniu týchto darov, posvätil ma a drží ma vo viere. Inými slovami: „Duch Svätý nás obracia k Bohu." Keď som bol na praxi v jednom zbore, mal som kamaráta. Volal sa Buddy Baylor a raz sa ma opýtal: „Tom, povedal som ti, ako ma Boh zachránil?" A ja som odpovedal: „Nie." „Jeden večer ma kamarát zatiahol na evanjelizáciu. Vravel som si, že tam nechcem byť, tak som zostal vzadu a oprel som sa o múr. Ten evanjelista nás vyzval: ‚Ak ste nikdy neprijali Krista do svojho života, príďte dopredu.'" Buddy Baylor povedal: „Cítil som, ako ma niečo tlačí do chrbta. Obzrel som sa a boli tam iba tehly. A ten evanjelista to povedal druhýkrát. Ja som po druhýkrát cítil to postrkovanie. A po tretíkrát to už bol veľmi silný tlak." Buddy celú cestu dopredu zakopával a v ten večer bol spasený. To je Duch Svätý! Sami sa nespasíme. Sami sa neobrátime. Boh Duch Svätý nás vedie k obráteniu skrze ľudí, Písmo, kázne. Duch Svätý je ten, ktorý nás premieňa.

V Ev. podľa Jána 16:13 čítame: „Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy… "

Tu je ďalšia vec, ktorú Duch Svätý robí: vyučuje nás (1. J 2:271. Kor 2:12–13). Pred mnohými rokmi mala kráľovná Sofia dvoch synov — dvojičky. Títo mladí muži riadili kráľovstvo. Boli to mladí chlapci na dvoch trónoch. Ľudia si k týmto dvom mladým mužom chodili po rozsudky a rady a chlapci vládli s veľkou múdrosťou. Čo ale ľudia nevedeli, bolo, že za plátnom za trónom bola kráľovná Sofia, ktorá im šepkala, čo majú povedať. To je obraz Ducha Svätého. Viete, Ježiš povedal, že Duch Svätý nás bude viesť v pravde. Ak si čítame Bibliu a necháme Ducha Svätého vyučovať nás, sme múdrejší ako ľudia s titulom. Prácou Ducha je viesť nás k dôležitej pravde a tú získame iba z Písma a od Ducha Svätého. Mnoho ľudí s titulom je na ceste do pekla.

V Skutkoch apoštolov 9:31 čítame: „A tak cirkev po celom Judsku i v Galilei i v Samárii mala pokoj, budovala sa, chodila v bázni Pánovej a rozhojňovala sa potešením Ducha Svätého.“ Ďalšia vec, ktorú Duch Svätý robí: potešuje nás (J 14:16Rim 5:5). Niekedy, keď sme na dne, nám pošle kresťana so slovom, pripomenie biblický verš alebo použije rôzne spôsoby, ktorými nás poteší. Prednedávnom ma niečo trápilo a práve uprostred toho som dostal email, v ktorom stálo: „Správa od Boha: Pridaj to na Môj zoznam vecí, ktoré treba urobiť, vraví Pán. Dôveruj mi. Nechaj to tak. Zhováraj sa so Mnou. Ver. Buď trpezlivý.“ Bolo to niečo, čo urobil Pán. Na jednom kostole som zahliadol nápis, ktorý bol vtipný. Stálo tam: „Načo sa modliť, keď sa môžem trápiť.“ Myslím, že Duch Svätý nás môže rozveseliť rôznymi spôsobmi.

V Liste Rímskym 8:16 čítame: „A ten istý Duch spolu s naším duchom osvedčuje, že sme Božie deti.“ Duch Svätý nám dáva istotu o našom spasení (Ef 1:13). Jedna staršia pani sa ma opýtala: „Pastor, ako si môžete byť istý, že ste spasený?“ Odpovedal som: „V Biblii máme zasľúbenia, kde sa to píše. A píše sa tam, že ak oľutujeme svoje hriechy a uveríme v Pána Ježiša, bude nám odpustené.“ Povedal som jej: „Ľutujete svoje hriechy?“ „ Áno,“ povedala. „Veríte, že Ježiš zomrel na kríži a vstal z mŕtvych?“ „Áno, verím.“ Potom som povedal: „Ste spasená.“ Že sme spasení, vieme, keď veríme, že Boh dodržuje svoje sľuby, či už to cítime alebo nie. Ale mohol som jej dať aj inú odpoveď. Mohol som jej prečítať aj tento verš z Listu Rímskym 8. Ako s istotou vieme, že sme spasení? No Duch Svätý s naším duchom osvedčuje, že sme Božie deti. Malý chlapec si púšťal šarkana. Šarkan vyletel tak vysoko, že ho už nebolo vidieť. Tak ho chlapec držal, keď okolo prechádzal muž, ktorý sa ho spýtal: „Čo to robíš?“ „Oh, pane, púšťam si šarkana.“ „No ako vieš, že na druhom konci je šarkan? Ja tam hore, nič nevidím.“ Malý chlapec odpovedal: „Pane, cítim šklbnutia.“ Myslím, že my všetci máme pochybnosti. A niekedy sú dni, keď premýšľam, či som spasený, keď som tak hriešny. Ale cítim tie šklbnutia a Duch Svätý ma v Ježišovi Kristovi uisťuje, že moje hriechy sú odpustené. Duch Svätý spolu s naším duchom osvedčuje, že sme Božie deti. Cítite to šklbnutie Ducha Svätého, ako s naším duchom osvedčuje, že sme Božie deti? V Skutkoch apoštolov 1:8 pred Letnicami hovorí Ježiš apoštolom: „… ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme.“ Ďalšia vec, ktorú Duch Svätý robí: dáva nám moc svedčiť. Niekedy, keď sedím v lietadle, znervózniem a premýšľam: Mám človeku vedľa mňa povedať o Ježišovi? Začnem sa potichu modliť: „Pane, ak to mám urobiť, urob niečo. Pohni mňa alebo jeho, alebo urob čokoľvek.“ A niekedy sa to aj stane. A niekedy nie. Ale ak je niekto, o kom si myslíte, že mu máte hovoriť o Ježišovi, len sa začnite modliť. „Bože naplň ma svojím Svätým Duchom, daj mi odvahu svedčiť.“ V 2. Liste Korintským 3:18 čítame: „My všetci akoby v zrkadle vidíme s odkrytou tvárou slávu Pánovu, keď Duch Pánov premieňa nás v ten istý obraz zo slávy do slávy.“ Tu je ďalšia vec, ktorú Duch Svätý robí: mení naše životy (Ezechiel 36:27, Gal 5:22, Rim 8:13, Ef 3:16). Dovoľte mi položiť vám otázku. Urobil to už Duch Svätý vo vašom živote? Zmenil už Duch Svätý váš život? Ste iní, ako by ste boli, ak by ste nemali Ježiša vo svojom živote? Je váš život odlišný? Nehovorím o dokonalosti. Dokonalí budeme v nebi. Hovoríme o smere a nie o dokonalosti. Ste iní? Ak nevidíte rozdiel medzi sebou a svetom, musíte sa sami seba opýtať, či máte Ducha Svätého. Pretože jedna z vecí, ktorú Duch Svätý robí, je, že nepretržite mení naše životy. V 1. Liste Korintským 12:7; 11 Pavol píše: „My všetci akoby v zrkadle vidíme s odkrytou tvárou slávu Pánovu, keď Duch Pánov premieňa nás v ten istý obraz zo slávy do slávy… Ale všetko toto pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému osve, ako chce.“ Posledné, čo Duch Svätý robí: každému veriacemu dáva dary. Dovoľte mi vymenovať všetkých devätnásť darov Ducha Svätého, ktoré sú v Novom zákone (1. Kor 12:7–11; 28:30, 1. Pt 4:10–11, Rim 12:6–8). Sú to: hovorenie, služba, prorokovanie, vyučovanie, pomáhanie, spravovanie majetku, napomínanie, dávanie, vodcovstvo, evanjelizovanie, milosrdenstvo, múdrosť, poznanie, viera, uzdravovanie, robenie zázrakov, rozlišovanie duchov, hovorenie v jazykoch a vykladanie jazykov.

Každý kresťan má aspoň jeden z týchto duchovných darov. Našou úlohou je zistiť, aký dar máme. Som človek naplnený milosrdenstvom, prorok, pohostinný? V našom zbore je žena menom Denis, ktorá je výborná vo financiách. Určite by ste chceli, aby sa o vaše financie starala ona, keby ste vedeli, ako jej to ide. Ale na druhej strane posledná vec, ktorú by Denis chcela robiť, je kázanie. Ona to neznáša. Niektorí ľudia by radšej zomreli, než by vystúpili na verejnosti. Ale ja milujem kázanie. Takže zistite, aký dar máte, v čom ste dobrí a slúžte Bohu hlavne v tej oblasti, pretože to je to, na čo Boh využíva duchovné dary.

Tak si to zhrňme. Kto je Duch Svätý? Duch Svätý je Boh. Čo robí v našich životoch? Usvedčuje nás z hriechov, premieňa nás, vyučuje nás, potešuje nás, dáva nám istotu o našom spasení, dáva nám silu svedčiť, mení naše životy, veriacim dáva duchovné dary.

Dovoľte mi povedať ešte jeden príbeh. V roku 1829 sa narodila žena menom Lora Dewen Lynn Bridgman. Nevidela, nepočula a nehovorila. Doktora S. G. Howena to dievčatko zaujalo. Chcel k nej nejako preniknúť. Každý deň, v tom istom čase na pätnásť minút ju držal za ruku a čítal jej. Aj keď nepočula, nevidela, nehovorila, on jej čítal. Ona, keď bola staršia, povedala: „V jednom z tých momentov som zistila, že sa mi niekto snaží niečo povedať.“ Nakoniec sa z nej stala prvá nepočujúca, nevidiaca a nemá žena, ktorá sa naučila písať, čítať a hovoriť. Stala sa z nej výborná krajčírka a aj učiteľka v škole doktora Bridgmana pre nevidiacich. Povedala ale, že všetko začalo v momente, keď doktor držal jej ruku a ona si uvedomila, že sa jej niekto snaží niečo povedať.

Duch Svätý je tretia osoba trojjediného Boha, ktorá žije vo veriacich a vždy sa nám snaží niečo povedať. Môžeme ignorovať ten hlas. Mnoho ľudí to robí. Alebo môžeme ten hlas počúvnuť. Spôsob, ako k nám prehovára, je cez Písmo, zbor, kázne, cez iných kresťanov, modlitby, niekedy cez sny, vízie a tak ďalej. Ale Duch Svätý je OSOBA trojjediného Boha, ktorá s nami vždy komunikuje. Potrebujeme iba otvoriť uši a robiť to, čo nám hovorí. Vieme kto Duch Svätý je a čo robí. Budeme Ho počúvať?

2010 @ Tom Brock

4,7/5 (31 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.