Ako zostať silný počas útokov diabla

https://www.pexels.com/photo/brown-and-black-lion-on-brown-grass-field-162093/

 • 9. Aug '19
 • 8 minút
 • 6265
 • 148

Posilňujte sa v Pánovi „Posilňujte sa v Pánovi a v moci Jeho sily“ (Ef 6:10). Toto doslova znamená: „Získavajte silu v Pánovi.“ Prvá vec, ktorú si musíme uvedomiť, je, že sa vo svojej vlastnej sile nemôžeme diablovi vôbec vyrovnať. Je mocnou duchovnou bytosťou, s ktorou sa nesmieme púšťať do boja na vlastnú päsť.

Satan rozpoznáva, že Boh je vašou základňou, z ktorej čerpáte silu. Preto má satan za cieľ dostať sa medzi vašu dušu a Boha. Usiluje sa oddeliť srdce človeka od Boha a vnuknúť človeku, aby dôveroval len sebe samému. 

Nezabudnite na Božiu lásku k vám

Keď sa práve nachádzate v skúške, mali by ste si spomenúť na Ježišove slová: „Môj Otec… je väčší než všetci, a nikto ich nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky“ (J 10:29).

Absolútne nič — nič — nás nemôže oddeliť od lásky Božej (R 8:38–39).

Pamätaj na víťazstvo Krista nad satanom na kríži

Diabol nechce, aby ste si pamätali, že bol na kríži dokonale porazený: „Syn Boží sa zjavil na to, aby maril diablove skutky“ (1. J 3:8). Ježiš vymanil ľudstvo spod satanovej nadvlády, keď zomrel na kríži (pozri Kol 2:14; J 12:31–32).

Nebojujeme, aby sme získali vlastné víťazstvo, bojujeme, lebo víťazstvo získal On!

Toto je Pánov boj, nie náš. Sme jednoducho jednotlivými vojakmi v obrovskej armáde a máme poslúchať príkazy, ktoré nám dáva kapitán našej spásy.

Judský kráľ Jošafát toto uznal, keď ho jeho nepriateľ vysoko prečíslil: Modlil sa: „Bože náš, či ich nebudeš súdiť? Veď nemáme dosť síl proti tomuto veľkému davu, ktorý tiahne proti nám, a sami nevieme, čo máme robiť; len na Teba hľadia naše oči“ (2. Kron 20:12). Boh potom odpovedal kráľovi Jošafátovi na jeho modlitbu prostredníctvom proroka, keď povedal: „To nie je váš boj, ale Boží boj“ (2. Kron 20:15).

Vzoprite sa diablovi

Medzi sebou a diablom by sme mali udržiavať maximálnu možnú vzdialenosť. „Vzoprite sa diablovi — a utečie od vás“ (Jk 4:7). Robíme to tak, že sa vyhýbame veciam, ktoré nás duchovne vyčerpávajú. Neposlušnosť a vytrvalá zanovitosť poskytujú nepriateľovi dobrú pozíciu, z ktorej môže na kresťana zaútočiť a ovplyvniť ho. To je dôvod, prečo nám Písmo pripomína, aby sme diablovi nedávali miesto (Ef 4:27).

Tento duchovný zápas nikdy nevyhráte vo svojej vlastnej sile. Úspešní budete len vtedy, keď svoju silu budete čerpať zo základne, ktorou je Boh sám. Tam nájdete potrebnú silu a vytrvalosť „aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla.“ (Ef 6:11)

Zdolávanie diablovej taktiky

Stáva sa vám niekedy, že máte diablove útoky až po krk? Zdá sa vám niekedy, že na svojej ceste kresťana urobíte jeden krok dopredu a dva dozadu? Cítili ste sa už niekedy ako odsúdení pre svoj hriech a chceli ste ten boj jednoducho vzdať?

Ak ste na ktorúkoľvek otázku vyššie odpovedali „áno“, potom mám pre vás dobrú správu: Váš život nemusí takto ďalej pokračovať! Biblia nám dáva postup, ktorým zdoláme diabla a jeho taktiku boja. Avšak najprv musíte vedieť jeho stratégiu identifikovať.

Dvojaká diablova stratégia

Diabol sa nás najprv snaží premôcť tak, že nás chytá do pasce hriechu. Ak sa mu to podarí, potom skúša svoje obviňovanie. Biblia o ňom v skutočnosti hovorí ako o „žalobcovi bratov“ (Zjav 12:10). Satan neprivedie kresťana jednoducho k hriechu a potom ho alebo ju nechá, aby znášal či znášala následky. Chce, aby bol ten neposlušný kresťan porazený dvojnásobne.

Premýšľajte nad správou, ktorú podal Zachariáš: „Potom mi ukázal veľkňaza Józuu, stojaceho pred anjelom Hospodinovým, a satan stál po jeho pravici, aby ho obžaloval. Hospodin povedal satanovi: Nech ťa pokarhá Hospodin, satan! Nech ťa pokarhá Hospodin, ktorý si vyvolil Jeruzalem. Či tento nie je hlavňou vyrvanou z ohňa?“ (Zach 3:1–2)

Máme tu situáciu podobnú tej v súdnej sieni: Boh je sudcom. Józua je obžalovaným. Satan je žalobcom, ktorý sa snaží dokázať Józuovu vinu.

Satan aj dnes veľmi úspešne používa túto taktiku. Keď ty a ja neposlúchneme Boha, on pritiahne, aby zasadil smrteľný úder. Obviní ťa: „Ty seba nazývaš kresťanom? Naozaj si myslíš, že Boh vypočuje tvoju modlitbu? Potom čo si urobil, si nezaslúžiš obrátiť sa na Boha.“

Predtým ako zhrešíme, nás diabol pokúša a šepká: „To sa ti môže pokojne prepiecť.“ Keď zhrešíme, kričí: „Toto sa ti nikdy neprepečie!“

Znamená to, že zakaždým, keď prežívame pocit viny alebo hanby, tak to pochádza od diabla? Samozrejme, že nie. Potrebujeme sa jednoducho naučiť rozlišovať medzi obvinením satana a usvedčením Ducha Svätého. Ak nás tieto pocity ženú do zúfalstva a beznádeje, potom počúvame nesprávny hlas.

Rozdiel medzi usvedčením a obvinením

Keď vás usvedčuje Duch Boží:

 • S láskou používa Božie Slovo.
 • Usiluje sa navrátiť vás späť do spoločenstva s Vaším nebeským Otcom.
 • Presviedča vás, aby ste sa zamerali na Boha a Jeho odpustenie.
 • Priťahuje vás ku Kristovmu krížu.
 • Vedie vás k pokániu.
 • Privádza vás bližšie k Pánovi.

Keď vás satan obviňuje:

 • Nenávistne používa vaše vlastné hriechy.
 • Usiluje sa, aby ste prežívali pocity bezmocnosti a beznádeje.
 • Presviedča vás, aby ste svoju pozornosť zamerali na seba a svoje hriechy.
 • Odťahuje vás preč od Kristovho kríža.
 • Chce, aby ste zakúšali ľútosť a výčitky, ale nie pokánie.
 • Odvádza vás čoraz ďalej od Pána.

Pravé usvedčenie od Ducha vás privedie bližšie k Pánovi

Judáš počúval diabla, odišiel, a z úplného zúfalstva sa obesil. Peter sa pozrel do Ježišovej tváre a horko zaplakal, ale neskôr sa vrátil do spoločenstva s Kristom. Nedovoľte, aby vám čokoľvek bránilo prísť ku krížu, urobiť pokánie zo svojho hriechu a zakúsiť ten úžasný pocit, ktorý do vášho života prinesie odpustenie!

Naša obrana

Náš prístup k Božiemu trónu nemá nič spoločné s tým, čo sme urobili my, ale čo urobil a stále robí Kristus. Pozrite sa znovu na scénu zo súdnej siene zapísanú v Zach 3:1–2. Józua tu stojí ako odsúdený. Satan ide skočiť po ulovenej koristi a je náhle zarazený. Prečo? Boh hovorí, že je jeho „hlavňou vyrvanou z ohňa.“

Našou obranou proti diablovi je Boží Syn, ktorý sa za nás prihovára

„Tu povedal Pán [Petrovi]: ,satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu; ale ja som prosil za teba.’“ (L 22:31–32)

„Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, máme obhajcu u Otca, Ježiša Krista, spravodlivého.“ (1. J 2:1)

„Kto bude žalovať na vyvolených Božích? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Kristus, ktorý umrel, ba i z mŕtvych vstal, je po pravici Božej a prihovára sa aj za nás.“ (R 8:33)

Čo ak mám pocit, že si od Boha nezaslúžim odpustenie?

Pravdou je, že ani v ten najlepší deň ste si nezaslúžili nič z toho, čo vám Boh ponúka — a ani si nikdy nezaslúžite. Preto nepredstupujte pred Boha na základe toho, čo ste urobili vy, ale radšej na základe toho, čo On urobil pre vás.

Boh „nás z lásky podľa milostivej rady svojej vôle predurčil byť Mu synmi skrze Ježiša Krista a zvelebovať slávu Jeho milosti, ktorou nás omilostil v Milovanom. V Ňom máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva Jeho milosti.“ (Ef 1:5–7)

Diabol nechce, aby ste vedeli túto konkrétnu vec: že bol na kríži úplne porazený. Pred svojím ukrižovaním Ježiš povedal: „Teraz je súd nad týmto svetom. Teraz bude knieža tohto sveta vyhodené.“ (J 12:31).

Ak bola Ježišova smrť na Kalvárii mocná a dokonalá, prečo satan ešte stále pôsobí?

Satan ešte stále pôsobí, pretože to Boh dovolil. Toto je dočasná situácia. Satan dobre vie, že jeho budúce odsúdenie je nesmierne blízko.

Navyše, satan v živote kresťana nemôže urobiť nič bez toho, aby mal povolenie od Boha. Nikto vás nemôže vyňať z Božej ruky a absolútne nič vás nedokáže oddeliť od Jeho lásky k vám (pozri J 10:29; R 8:35–39).

Ozbrojený a pripravený na boj

Keď Ježiš zomrel na kríži, satan raz a navždy prišiel o moc nad ľudstvom (pozri Kol 2:15). Preto nebojujeme, aby sme víťazstvo získali; odpočívame vo víťazstve, ktoré získal On! O víťazstvo nezápasíme, ale skôr z neho čerpáme. Toto je Pánov boj, nie naša vlastná osobná vojna. A Boh nám daroval zbrane, ktorými bojujeme proti zvodom pokušenia.

List apoštola Pavla Efezanom 6:11–17 vymenúva každú časť Božej výzbroje. Všimnite si, že je dôležité, aby sme ju používali celú. Nemáme si z nej vybrať len to, čo si myslíme, že je dôležité. Každá jej časť zohráva významnú úlohu. Božia výzbroj pozostáva zo šiestich častí. Prvé tri (opasok, pancier a obuv) boli určené na dlhodobú prípravu a ochranu. Na bojisku sa nikdy nevyzliekali. Druhé tri (štít, prilba a meč) boli vždy v pohotovosti, aby sa mohli použiť vo chvíli, keď začal reálny boj.

Všetky tieto súčasti do veľkej miery predstavujú obrannú výzbroj, až na jednu výnimku: meč. Meč Ducha je Božie Slovo. Keď bol Ježiš pokúšaný na púšti, dal nám jasný príklad, ako máme narábať s touto zbraňou. Zakaždým, keď Ho satan pokúšal, Ježiš opätovne odpovedal Písmom, aby sa postavil proti zvádzaniu satana.

Používajte meč Ducha

Nižšie sa nachádza niekoľko satanových klamstiev a obvinení a kľúčové verše, ktoré je dobré mať na pamäti, keď sa strojíte do boja s ním.

Pokojne môžeš zhrešiť, nikto sa to nedozvie

„Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať!“ (G 6:7)

„Vedzte, že trest za váš hriech vás postihne.“ (4. M 32:23)

Boh ti neodpustí

„Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti.“ (1. J 1:9)

Boh ťa odsúdi!

„Nieto teda teraz už odsúdenia tých, čo sú v Kristovi Ježišovi.“ (R 8:1)

To nezvládneš. Dostanem ťa. Znova padneš!

„Ja im dávam večný život, a nezahynú naveky, a nikto mi ich nevytrhne z ruky.“ (J 10:28)

„A som presvedčený, že Ten, ktorý počal vo vás dobré dielo, aj ho dokoná až do dňa Krista Ježiša.“ (F 1:6)

Učte sa Písmo naspamäť

„Tvoju reč som skryl vo svojom srdci, aby som proti Tebe nehrešil.“ (Ž 119:11)

„On má v srdci zákon svojho Boha, jeho kroky sa nesklátia.“ (Ž 37:31)

„Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, ale rozjímaj o nej vo dne i v noci, aby si sa snažil robiť všetko, čo je v nej napísané; lebo vtedy sa vydarí tvoja cesta a budeš mať úspech.“ (Joz 1:8)

Pamätajte na tieto tri veci:

 • Nepriateľ sa nás snaží cez obvinenia zahnať preč od kríža, ale Duch Boží nás vždy privádza späť ku krížu.
 • Nepriateľ bol dokonale porazený a jeho dni sú zrátané. V živote kresťana nemôže urobiť nič bez Božieho dovolenia.
 • Boh nám daroval svoje Slovo, aby sme odrážali útoky [nepriateľa] a rozdávali údery pre rozvoj Božieho kráľovstva.

Vytas svoj meč, kresťan, a nenechaj sa ďalej ubíjať. Keď ti diabol najbližšie pripomenie tvoju minulosť, ty mu pripomeň jeho budúcnosť.

GREG LAURIE. PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: HARVEST.ORG

4,8/5 (26 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.