Deväť modlitieb pre slobodných

https://www.pexels.com/photo/man-wearing-black-and-red-checkered-long-sleeve-shirt-wearing-black-wayfarer-sunglasses-sitting-on-white-wooden-chair-69212/, iiii iiii

  • 13. Okt '16
  • 7 minút
  • 54127
  • 364

Sloboda môže byť dlhá, osamotená a mätúca cesta. Hlavne, ak je nechcená.

Do mojich tridsiatich rokov som mal pocit, že som sa narodil na to, aby som bol ženatý. Nakoniec mi Boh manželku dal, je tomu už niečo vyše roka, ale nie skôr, ako so mnou prešiel dekádou plnou pokušení a niekedy aj zlyhaní z čakania, chcenia a zamýšľania sa, prečo to zatiaľ neprišlo. 

Počas tých mnohých rokov som sa naučil, že Boh nezaručuje svojim deťom dočasné radosti ako zdravie, manželstvo, úspech v práci alebo deti. A to preto, že je úplne odovzdaný tomu, aby svojim synom a dcéram dal to, čo je pre nás najlepšie, v čase, keď  je to pre nás najvhodnejšie a len vtedy, ak to je pre nás skutočne to najlepšie. Nikdy nie naopak (R 8:28). Nezáleží na tom, aké sú v danej chvíli dary skvelé alebo ako veľmi ich chceme, ani ako dlho sme na nich čakali. Boh sa nevykašle na väčšie dobro, ktoré nám bolo sľúbené (2. K 12:7–10).  

Môžeme byť v pokušení opustiť Ho, vykašlať sa na Jeho plány alebo sa Mu na chvíľu, kvôli sklamaniu, obrátiť chrbtom. Snažíme sa presvedčiť samých seba, že vieme, čo je pre nás lepšie, že si vieme vybrať lepšie než Boh. Než ten Boh, ktorý prišiel, aby za nás zomrel a tým splatil náš nekonečný dlh. Avšak my to lepšie nevieme. Vo chvíli, keď sa cítime prehliadnutí či zabudnutí, keď začíname pochybovať o Božej láske k nám, v čase, kedy by sme mali k Nemu utekať, sa od Neho vzďaľujeme. Avšak práve vtedy, namiesto toho, aby sme od Neho odchádzali, musíme ísť na kolená a modliť sa. 

Ak nevieš, kde sa začať modliť alebo ako začať každodenný rozhovor s Bohom, ak nevieš ako sa vzdať svojich túžob, tu je deväť modlitieb do života slobodných, každá s Božím slovom, ktoré ti pomôžu pri formovaní tvojich túžob a v tvojom čakaní. 

1. Buď vôľa Tvoja.

Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich; avšak nech sa stane nie moja vôľa, ale Tvoja. (L 22:42)

Nech sa stane nie moja vôľa, ale Tvoja. Ak týchto osem slov a viera, s ktorou ich vyslovil, dokázali, kvôli nám, podržať Ježiša na kríži, mali by aj mňa, kvôli Tebe, preniesť  cez všetko v tomto živote. Či už si pre mňa vybral manželstvo alebo slobodu, pripravuj ma na to, aby som z toho získal čo najviac. Ak je tvojou vôľou, aby som sa neoženil, pomôž mi vidieť, čo pre mňa plánuješ. Tak či onak, zakotvi moje srdce v Tebe, nie v manželstve.

2. Zatiaľ čo som slobodný, ukáž mi zo seba čo najviac.

… aby Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dal Vám Ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Jeho a osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, čo je to za nádej, do ktorej On povoláva, čo je to za bohatstvo Jeho slávneho dedičstva, ktoré je pre svätých, a čo je to za nesmierna veľkosť Jeho moci pri nás, ktorí veríme tak, ako pôsobí v nás moc Jeho sily. (Ef 1:17–19)

Ukáž mi zo seba viac a smeruj môj život k tomu, aby som odhalil Tvoju slávu. Zatiaľ čo kráčam po rozbúrenom mori života a slobody, ustáľ moju vieru v Teba, nech moje oči vidia, ako stojíš silný a spoľahlivý nad tým všetkým. Ukáž mi o koľko si väčší než manželstvo či hocijaký iný sen, po ktorom túžim.

3. Naplň ma tak, aby som šťastie nemusel hľadať v nikom inom.

Hľadal som Ťa celým srdcom; nedaj mi poblúdiť od Tvojich príkazov!… Rozmýšľam o Tvojich rozkazoch a hľadím na Tvoje chodníky… Odvráť mi oči od pohľadu na márnosť; obživ ma na Tvojej ceste… Upevni svojou rečou moje kroky; nech nepanuje vo mne žiadna neprávosť. (Ž 119:10, 15, 37, 133)

Ty si jediný, kto ma môže urobiť skutočne šťastným. Žiaden partner, žiaden kamarát, žiadna práca, ani nijaké množstvo peňazí nikdy nevyplní priestor vnútri mňa, ktorý patrí Tebe. Si pre mňa viac ako dosť, no moje srdce stále hľadá. Pomôž mi hľadať svoje lásky podľa Tvojho obrazu. Chráň moje oči a myseľ, aby sa nezamerali na nič a nikoho, okrem Teba. Znovu získaj moje srdce a stráž ho pred diablovými klamstvami.

4. Skrz moju radosť a slobodu šír do sveta slovo o Tebe.

Boh pokoja však, ktorý vzkriesil z mŕtvych Pastiera oviec, veľkého krvou večnej zmluvy, nášho Pána Ježiša, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste splnili Jeho vôľu, a nech spôsobí v nás skrze Ježiša Krista, čo Mu je milé. Jemu sláva na veky vekov. (Žid 13:20–21)

Použi mňa a moje dary, aby si svoje meno urobil vo svete veľkým. Chcem, aby môj život plnil misiu, ktorú si nám dal. Chcem, aby ju plnil aj dnes, zatiaľ čo som stále mladý a slobodný. Naplň ma ambíciou, kreativitou a obetavosťou, aby som šíril Tvoju slávu.

5. Daj mi vieru, aby som Ti veril, keď budem kráčať bolesťou a sklamaním sám.

Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný osteň do tela, anjel-satan, deptať ma, aby som sa nepovyšoval. Tri razy som prosil Pána, aby ho odstránil odo mňa, ale riekol mi: Dosť máš na mojej milosti; lebo (moja) moc sa v slabosti dokonáva. Najradšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby prebývala vo mne moc Kristova.(2. K 12:7–10)

Pomôž mi vidieť každú prehru, sklamanie, každý moment samoty, každý nenaplnený sen alebo túžbu a každý dôkaz slabosti, ako príležitosť uvedomiť si, čo všetko si pre mňa kúpil krvou Tvojho Syna a radovať sa z Tvojej sily a nádeje, ktorú si nám dal. Pripomeň mi, že všetko toto je pre moje konečné dobro. 

6. Pošli mi ľudí, ktorých potrebujem, aby som ťa nasledoval.

A On ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, budovať telo Kristovo, až všetci dospejeme k jednote vo viere a poznaní Syna Božieho, v muža dospelého, k miere veku plnosti Kristovej;  aby sme neboli viac nedospelými, ktorých každý vietor učenia sem a tam hádže a zmieta podľa ľudskej úskočnosti a chytráctva, aby úkladmi boli uvedení do bludu; ale aby sme, verní pravde, v láske rástli v každom ohľade v Toho, ktorý je Hlava, v Krista;  On spája a zväzuje celé telo všetkými spojivami spoločnej služby a dáva každej časti pôsobiť primerane, aby telo rástlo a budovalo sa v láske. (Ef 4:11–16)

Obklopuj ma ľuďmi, ktorí ma milujú, ale ktorí viac ako mňa milujú Teba, obzvlášť, ak by som inak žil osamotený. Skrz ich oči, vieru, zrelosť a slová mi odhaľuj viac o mne samom. Urob zo mňa užitočnejšieho člena môjho zboru. Nech je moja služba stále viac prehlbovaná, trvalá a rastúca. Chráň ma pred slepou a sebestačnou izoláciou.

7. Chráň ma pred tým, aby sa práca stala mojím bohom.

Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom, vediac, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo, veď Pánovi Kristovi slúžite. (Kol 3:23–24)

Pomôž mi vidieť každý úspech alebo pokrok, ako dôkaz Tvojej slávy. Pomôž mi strániť sa lásky k peniazom a uznania od ľudí. Osloboď ma od tyranie mojich dnešných plánov a prijmi každú moju úlohu, každé stretnutie a každý projekt ako akt Tvojho uctievania.

8. Zabráň mi v tom, aby som sa prispôsoboval svetu okolo mňa a utváraj ma viac na Ježišov obraz.

A za to sa modlím, aby sa vaša láska vždy viac a viac rozhojňovala v pravom poznaní a v každej skúsenosti, aby ste tak boli schopní rozoznávať, čo je hlavné, a boli ste čistí a bez úhony na deň Kristov, naplnení ovocím spravodlivosti skrze Ježiša Krista na slávu a chválu Božiu. (F 1:9–11)

Dokonči prácu, ktorú si vo mne začal, nech sa každým dňom podobám Ježišovi viac a viac. Zabraňuj mi v tom, aby som robil veci, ktoré by ukazovali Tvoju smrť ako lacnú a nezmyselnú. Vystroj ma myšlienkami, rečou a konaním ako niekoho, kto bol zachránený a komu bola zverená najlepšia správa, akú svet kedy zažil.

9. Ak si ma povolal k svadbe, pomôž mi vnímať vzťah inak.

Nič nerobte z hašterivosti a márnej ctižiadosti, ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnotnejších než seba, a nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iných. Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. (F 2:3–8)

Ak chceš, aby som sa zosobášil, priprav ma milovať svojho muža alebo ženu láskou a milosťou, ktorú si mi ukázal Ty, skrz Ježiša a Jeho kríž. Nech mám vo vzťahu jasno a nech sa stránim nečistoty. Nech je trpezlivosť, nesebeckosť a pokora známkou každého vzťahu, stretnutia, každého rozhovoru a nech ma sprevádzajú každým krokom. 

V každom kroku snahy o manželstvo, nech je jasné, že Ty si môj Boh a ja Ti patrím.    

MARSHALL SEGAL © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,7/5 (64 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.