Dvanásť textov, do ktorých sa ponorte

Photo by Laurie-Anne Robert on Unsplash, https://unsplash.com/photos/person-jumping-to-body-of-water-JUJsM3na4jQ

  • 9. Júl '24
  • 4 minúty
  • 320

Samotná pravda to nedokáže. Naše duše zúfalo potrebujú evanjelium.

„Božia milosť v pravde“ (Kol 1:6) je šokom, ktorý mŕtvu dušu privádza k životu, a nábojom, ktorý ju udržiava pri živote. Evanjelium je plyn, ktorý prebúdza a dodáva energiu ľudskému srdcu, nie obyčajná pravda — aj keď je nevyhnutná. Dva plus dva sa rovná štyri — to je pravda. Lenže na naštartovanie a poháňanie chradnúcej duše to veľmi nestačí.

Je úžasné a dobré učiť sa rôzne pravdy z Biblie — a je veľa dôležitých právd, ktoré sa treba naučiť –, ale nesmieme vynechať alebo podceňovať jedinú pravdu evanjelia, „slovo pravdy“ (Ef 1:13; Kol 1:5), posolstvo, ktoré je také ústredné a významné, že ho apoštol vo všetkých pastierskych listoch nenazýva len pravdou, ale základom pravdy (1. Tim 2:4; 3:15; 4:3; 6:5; 2. Tim 2:18, 25; 3:7, 8; 4:4; Tit 1:1, 14).

Dvanásť textov o pravde

„Samotná pravda to nedokáže. Naše duše zúfalo potrebujú evanjelium.“

Nedávno sme zostavili dva krátke zoznamy biblických veršov, ktoré obzvlášť odmeňujú snahu bdelo si ich ukladať do svojich sŕdc. Jedným z nich bolo desať úryvkov pre pastorov, ktoré si mali veľmi dobre zapamätať, druhým bolo desať jednoveršových zhrnutí evanjelia pre všetkých. Tu je dvanásť starostlivo vybraných „úryvkov evanjelia,“ ktoré sa v dvoch až štyroch veršoch dotýkajú samotného jadra biblickej dobrej zvesti.

Tieto krátke úseky sú vhodné na zapamätanie, a vyžadujú si dlhší čas na premýšľanie. Postavte na nich a okolo nich svoj život a nechajte ich, aby všetko formovali a ochucovali. Ponorte sa do nich — a nechajte sa nimi presiaknuť.  

Izaiáš 53:4–6

Ale on niesol naše choroby, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený. Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. My všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás.

Rímskym 3:23–24

Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej, ale ospravedlňovaní sú zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi…

Rímskym 4:4–5

Ale tomu, kto skutky vykonáva, tomu sa mzda nepočíta z milosti, ale z podlžnosti. Kto však nekoná skutky, ale verí v Toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera počíta za spravodlivosť…

Prvý list Korintským 15:3–4

Odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa Písem…

Galatským 3:13–14

Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal zlorečenstvom za nás. Lebo je napísané: Zlorečený každý, kto visí na dreve, aby v Ježišovi Kristovi prišlo na pohanov požehnanie Abrahámovo, aby sme skrze vieru prijali zasľúbenie Ducha.

Efezským 2:4–5

Ale Boh, bohatý na zmilovanie, pre svoju veľkú lásku, ktorou si nás zamiloval, obživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach — veď milosťou ste spasení!

Filipským 2:6–8

[Ježiš Kristus], ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži.

Kolosenským 1:19–20

Lebo Boh za dobré uznal, aby v Ňom prebývala všetka plnosť a aby Ním zmieril so sebou všetko, aj čo je na zemi aj čo je v nebesiach, a priniesol pokoj v krvi Jeho kríža.

Kolosenským 2:13–14

Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v priestupkoch a neobriezke svojho tela, oživil spolu s Ním, keď nám odpustil všetky priestupky a dlžobný úpis, ktorý s predpismi (zákona) proti nám bol a nám prekážal, vymazal a odstránil, pribijúc ho na kríž.

Títovi 3:4–7

Ale keď sa zjavila dobrota a láskavosť nášho Spasiteľa Boha k ľuďom, spasil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme konali, ale podľa svojho milosrdenstva, (a to) kúpeľom znovuzrodenia a obnovením skrze Ducha Svätého, ktorého vylial na nás hojne skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, aby ospravedlnení Jeho milosťou, stali sme sa dedičmi podľa nádeje večného života.

Židom 2:14–17

A pretože deti majú účasť na krvi a mäse, aj On sám mal účasť na nich, a to preto, aby smrťou zničil toho, čo má moc smrti, to jest diabla, a aby oslobodil tých, ktorých strach pred smrťou zotročoval po celý život. Lebo skutočne neujíma sa anjelov, ale potomkov Abrahámových. Preto vo všetkom sa musel stať podobným bratom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom vo veciach Božích a odpykal za hriechy ľudu.

„Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej, ale ospravedlňovaní sú zadarmo z Jeho milosti.“  Rímskym 3:23–24

Prvý list Petra 2:22–25

On [Ježiš] nikdy hriechu neučinil, ani ľsti nebolo v Jeho ústach; keď Mu zlorečili, nezlorečil; keď trpel, nehrozil, ale porúčal Tomu, ktorý spravodlivo súdi; na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti; Jeho krvavé rany vás uzdravili. Boli ste ako blúdiace ovce, ale teraz ste navrátení Pastierovi a Biskupovi vašich duší!

DAVID MATHIS © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,9/5 (21 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.