Je Biblia inšpirovaná Bohom?

Kathy @ Flickr.com, http://www.flickr.com/photos/clovermountain/2081614017/

 • 20. Dec '10
 • 6 minút
 • 28619
 • 12

Je Biblia dielom inšpirovaným niekým vyšším? Kresťania tvrdia, že áno. Ak je to ale tak, kde potom hľadať dôkaz?

Je Biblia náhodným dielom alebo je inšpirovaná samotným Bohom?

Je Biblia dielom inšpirovaným niekým vyšším? Kresťania tvrdia, že áno. Ak je to ale tak, kde potom hľadať dôkaz? Samotné tvrdenie totiž nestačí. Poďme sa radšej pozrieť na pár faktov.

V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že ak tvrdíme, že Biblia je dielo inšpirované Bohom, myslíme tým originálne rukopisy, nie neskoršie vzniknuté prepisované kópie. Originály boli bezchybné vo všetkom, na čo odkazovali. Nie sú to kópie, ktoré boli inšpirované. To, čo máme my dnes k dispozícii sú však len kópie originálnych, Bohom vnuknutých myšlienok, a je prirodzené, že pri ich prepisovaní sa niekde stala chybička, či nepresnosť. To však ešte nedokazuje, že Biblia je ako celok nedôveryhodná.

Pozrime sa na pár čísel: iba jedna tisícina z celého obsahu Biblie obsahuje nejakú textovú nepresnosť, variáciu v kópiách. Z toho teda vyplýva, že asi 98,5 % biblického textu je obsahovo zhodná, bez odchýlok. Keby sme tieto hodnoty konkretizovali čisto pre Novú Zmluvu, zhoda by dosiahla 99,5 %. Navyše, archeologickými vykopávkami bolo objavených dosť kópií, ktoré poskytujú materiál a údaje, vďaka ktorým je možné zrekonštruovať celú Bibliu s presnosťou na takmer 100 %. Ide o celý rad neobyčajne dobre zachovaných diel a dokumentov.

Práve vďaka takýmto drobným nepresnostiam — zvyčajne ide o nezhody v číselných údajoch, slovoslede, hláskovaní jednotlivých slov alebo interpunkcii — vyvstávajú rôzne pochybnosti o pravdivosti či dôveryhodnosti Biblie. Hoci však môžeme vidieť isté povrchové nezhody, stále podľa nás ostáva silne presvedčivým fakt, že Biblia nie je len náhodne vzniknutým dielom.

Proroctvá:

Jedným z najjasnejších dôkazov o pravdivosti Biblie sú jej proroctvá. V nasledujúcich riadkoch ponúkame prehľad naplnených proroctiev ohľadom udalostí vo svete, aj Kristovho príchodu. V prvej časti sa zmieňujeme o proroctvách ohľadom udalostí vo svete, druhá obsahuje proroctvá o príchode Mesiáša.

1. Proroctvá o udalostiach vo svete:

 • V Danielovi v 2. kapitole podáva Daniel babylonskému kráľovi Nebukadnecarovi výklad sna, pričom opisuje štyri kráľovstvá. Tými kráľovstvami boli Babylon, Médska Perzia, Grécko a Rímske impérium (Daniel 2:39–43) a ako história dokazuje, ich vznik, trvanie aj zánik sa odohrali presne podľa Danielovho proroctva.

 • Proroctvá o nasledujúcich mestách, ktorým Biblia predpovedala úplné zničenie tak, že sa už nikdy neobnovia, sa takisto splnili: Ninive (Nahum 1:10; 3:7; 3:15; Sofoniáš 2:13–14), Babylon (Izaiáš, 13,1–22), Týr (Ezechiel 26).

 • Daniel v 12,4 predpovedá, že poznanie sa rozmnoží, rovnako aj schopnosť cestovať na obrovské vzdialenosti. Samozrejme, dnešná doba jasne svedčí o naplnení týchto slov.

2.

Proroctvá o Mesiášovom príchode:

 • Kristus sa narodí z panny: Izaiáš 7:14: „Preto vám sám Pán dá znamenie: Ajhľa, panna počne, porodí syna a dá mu meno Immanuel.“

◦     naplnené v: Matúš 1:18; 1:25: „Ježiš Kristus sa narodil takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom, a skôr, ako sa zišli, ukázalo sa, že bola v požehnanom stave z Ducha Svätého… , neobcoval s ňou, kým neporodila syna, a dal mu meno Ježiš.“

 • Miesto narodenia Ježiša Krista bude Betlehem: Micheáš 5:1: „Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi judskými čeľaďami, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli, Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti.“

◦     naplnené v: Matúš 2:1: „Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme za čias kráľa Herodesa, ajhľa, mudrci od východu prišli do Jeruzalema… “

 • Ježiša Krista bude predchádzať ten, ktorý mu bude pripravovať cestu: Izaiáš 40:3: „Čuj, ktosi volá: Na púšti pripravujte cestu Hospodinovi, na stepi urovnávajte hradskú nášmu Bohu.“

◦     naplnené v: Matúš 3:1–2: „V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ, kázal na púšti Judskej a hovoril: Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské.“

 • Kristus odmietnutý jeho vlastnými: Izaiáš 53:3: „Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolestí, ktorý poznal nemoci, ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár, opovrhnutý bol a nevážili sme si ho.“

◦     naplnené v: Ján 7:5: „Lebo ani len Jeho bratia neverili v Neho.“, a Ján 7:48: „A či snáď niektorý z popredných mužov alebo farizejov uveril v Neho?“

 • Ježišov prepichnutý bok: Zachariáš 12:10: „Vylejem na dom Dávidov a na obyvateľov Jeruzalema ducha milosti a nástojčivých prosieb. Potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli. Budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom, a trpko nad ním žialiť, ako sa žiali nad prvorodeným.“

◦     naplnené v: Ján 19:34: „… ale jeden z vojakov prebodol mu kopijou bok, a hneď vyšla krv a voda.“

 • Ježiš bude ukrižovaný: Žalm 22:1; Žalm 22:12–19: „Pre hudobný prednes na nápev Jelenica rannej zory. Žalm Dávidov. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?… Nebuď mi ďaleký, blízko je súženie, a pomocníka niet. Obkľúčilo ma mnoho juncov, mocné býky z Bášanu ma obklopili. Otvárajú si na mňa ústa ako dravý a revúci lev. Rozlievam sa ako voda, uvoľňujú sa mi všetky kosti, moje srdce je ako vosk, rozpúšťa sa mi vo vnútornostiach. Ako črep vyschla moja sila a jazyk sa mi k ďasnám prilepil, kladieš ma do prachu smrti. Lebo psi ma obkľúčili, obkolesila ma tlupa zlosynov a prebodli mi ruky, nohy. Môžem si spočítať všetky kosti, oni sa prizerajú, zrak si pasú na mne. Rozdeľujú si moje šaty a o môj odev hádžu lós.

◦     naplnené v: Ján 19:23–24: „Vojaci, keď ukrižovali Ježiša, vzali Jeho rúcho, rozdelili ho na štyri čiastky, každému vojakovi po jednej, (a vzali) aj spodný odev. A spodný odev nebol zošívaný, ale od vrchu vcelku utkaný. Preto si povedali: Netrhajme ho, ale losujme, čí bude, aby sa naplnilo Písmo: Rozdelili si moje rúcho a o môj odev losovali. Vojaci teda tak spravili.“

3. Ďalšie informácie:

Okrem informácií o Bohu nám Biblia tiež ponúka informácie ohľadom fyzického sveta, čo je veľmi zaujímavé.

Tvar Zeme:„Ten ktorý tróni nad obvodom zeme, — kým jej obyvatelia sú ako kobylky — Ten, ktorý odvíja nebesá ako závoj a rozprestiera ich sťa stan na bývanie… “ (Izaiáš 40:22)

 • toto môže, ale pre niekoho nemusí znamenať dôkaz guľovitého tvaru Zeme. Verš totiž naznačuje (nad obvodom zeme) kruhovitý tvar horizontu, stále je to však kruh, a nie guľa.

 • toto je takisto na danú dobu nesmierne zaujímavý poznatok, keďže väčšina ľudí vtedy verila, že Zem nie je vo vesmíre sama osebe, ale že je podopretá piliermi, zvieratami, či ľuďmi.

 1. Zem nie je vo vesmíre na ničom zavesená, ani podopretá: „On rozprestrel sever nad prázdnotou, zem zavesil nad ničím.“(Jób 26:7)
 2. Existencia podmorských údolí: „I ukázali sa morské dná, obnažili sa základy sveta od pohrozenia Hospodinovho, od hnevlivého víchra Jeho dychu.“ (2. Samuelova 22:16)
 3. Existencia pramenných oblastí v moriach: „V šesťstom roku Nóachovho života sedemnásteho dňa druhého mesiaca, ešte toho dňa prepukli všetky žriedla veľkej prahlbiny, otvorili sa okná nebies… “ (1. Mojžišova 7:11; pozri tiež 1. Mojžišova 8:2; Príslovia 8:28)
 4. Existencia morských prúdov: „Ó, Hospodine, pane náš, aké slávne je Tvoje meno na celej zemi! Keď hľadím na Tvoje nebesá, na dielo Tvojich prstov, na mesiac a hviezdy, ktoré si upevnil… Urobil si ho (človeka) pánom nad dielom svojich rúk, položil si mu všetko pod nohy… nebeské vtáctvo, morské ryby, i to čo chodí morskými cestami.“ (Žalm 8; verše 2,4,7,9)
 5. Kolobeh vody: „Vody zviazal do oblakov a oblak sa pod nimi nepretrhne.“ (Jób 26:8) „On priťahuje kvapôčky vody, ktoré sa v Jeho hmle prečisťujú na dážď, ktorým vlhnú oblaky a hojne rosia na ľudí.“ (Jób 36:27–28) „Vietor duje k juhu a obracia sa na sever, stále krúžiac veje a vo svojom kolobehu sa vracia. Všetky potoky tečú do mora, ale more sa nenaplní; potoky sa vracajú na miesto, kam tečú.“ (Kazateľ 1:6–7)

Aj keď uvedené fakty ešte stopercentne nedokazujú, že Biblia je pravdivé slovo napísané samotným Bohom, sú prinajmenšom silnými a presvedčivými argumentmi v prospech tohto názoru. Ak k nim navyše prirátame milióny ľudí na celom svete, ktorí osobne dosvedčujú, že spoznali živého Boha z Biblie, ľudí meniacu moc týchto slov, zmenené životy celého zástupu ľudí, budeme mať ďalšie, hoci zaiste subjektívnejšie dôkazy, že Biblia naozaj je slovo pochádzajúce od živého Boha.

Matthew J. Slick. © 2010. Carm.org. Všetky práva vyhradené.

Pôvodný článok nájdete na: carm.org

4,3/5 (13 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.