Kto sú anjeli?

https://www.pexels.com/photo/angel-art-black-and-white-clouds-208001/

  • 31. Júl '19
  • 7 minút
  • 5003
  • 294

Anjeli sa stali významnou témou časopisov, nespočetného množstva kníh, mnohých filmov a niekoľkých televíznych show. Dokonca sa objavili aj na internete. Môžete ich nájsť na pohľadniciach, tričkách, kalendároch a slnečných okuliaroch. V skutočnosti boli týmto stvoreniam venované celé semináre, informačné bulletiny a obchody. Niet pochybností o tom, že Amerika zažíva vlnu anjelo-mánie. Prieskumy verejnej mienky ukázali, že väčšina Američanov verí v existenciu anjelov. Rovnako veľa ľudí verí, že má strážnych anjelov, alebo že z času na čas cíti anjelskú prítomnosť. Dokonca väčšina teenagerov verí v existenciu anjelov.

Čo hovorí Biblia o anjeloch?

Slovo anjel pochádza z gréčtiny a znamená „posol“. Anjeli sa vyznačujú nadľudskou inteligenciou a schopnosťami. Súčasní ľudia často opisujú anjelov ako milé, neodsudzujúce, múdre a milujúce stvorenia. Ale rátajú s tým, že existujú aj padlí anjeli, ktorí nemusia byť takí neškodní a milujúci? Vo väčšine prípadov znie odpoveď nie. Preskúmajme, čo nás o anjelských bytostiach učí Biblia.

Anjeli sú bytosti, ktoré stvoril Boh

„Lebo v ňom bolo stvorené všetko, čo je na nebesiach aj na zemi, viditeľné aj neviditeľné: tróny, panstvá, kniežatstvá, mocnárstva, všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho“ (Kol 1:16).

Je známe, že anjeli pracujú tajne

Sú tajnými agentmi Boha, ktorí nepútajú pozornosť na seba, ale plnia Božiu vôľu. Jeden z dôvodov, prečo si možno osobne neuvedomujeme anjelov v našich životoch, je dôslednosť ich práce. Biblia cituje len malé množstvo prípadov, keď  Boh umožnil ľuďom nazrieť do práce týchto bytostí.

Anjeli vykonávajú v životoch kresťanov jedinečnú prácu a službu

Anjeli sú všade okolo nás, starajú sa o nás a slúžia nám aj vtedy, keď si ich prítomnosť neuvedomujeme. „Či nie sú všetci služobnými duchmi, posielanými slúžiť tým, čo majú zdediť spásu?“ (Žid 1:14) Boh posiela anjelov, aby nás zbavili našich problémov. „Anjel HOSPODINOV táborí vôkol tých, čo sa ho boja, a zachraňuje ich“ (Ž 34:8). Boh tiež posiela anjelov, aby nás viedli v našej službe (Sk 8:26).

Anjeli sú inteligentné, mocné a neviditeľné duchovné bytosti

Anjelov nemôžeme vidieť. Výnimkou sú však príležitosti, keď ich Boh posiela na špeciálnu misiu alebo keď ich zaodeje do ľudskej podoby (pozri Žid 13:2). Opisy anjelov v Písme nás istotne napĺňajú úžasom. Ak by sme mohli odstrániť závoj, ktorý nám bráni v pohľade na neviditeľný duchovný svet, videli by sme, že anjeli sú všade okolo nás. Toto sa stalo služobníkovi proroka Elízea v Starej zmluve. Keď Elízeus videl strach svojho služobníka pred rozsiahlou armádou nepriateľa, ktorá obklopovala mesto, modlil sa, aby mu Boh otvoril oči a aby uzrel neviditeľné zástupy, ktoré ich ochraňujú. „… HOSPODIN otvoril sluhove oči a videl, že  vrch okolo Elízea bol plný koní a ohnivých vozov“ (2. Kr 6:17).

Anjeli nechcú, aby sme ich uctievali

Ak by sa nám v tejto chvíli zjavil anjel, možno by sme boli v pokušení uctievať ho. To sa stalo učeníkovi Jánovi. „A ja, Ján, som to počul a videl. Keď som to počul a videl, padol som k nohám anjelovi, ktorý mi to ukázal, a klaňal som sa mu. On mi však povedal: Pozri, nie tak!  Som služobníkom tvojím, tvojich bratov, prorokov a tých, ktorí zachovávajú slová tejto knihy. Bohu sa klaňaj!“ (Zjav 22:8–9) Anjel neprijme Jánovo uctievanie.

Neexistujú len svätí anjeli, ale tiež nesvätí (padlí anjeli alebo démoni). Ak by sa nám v tejto chvíli zjavil anjel, ktorý by nás napĺňal úžasom, boli by sme náchylní veriť všetkému, čo povie — dokonca i keby to bolo iné evanjelium! Kvôli tomu nás písmo učí, aby sme porovnávali akékoľvek takzvané anjelské posolstvo s tým, čo nachádzame v Božom Slove. „Ale keby sme aj my, alebo keby vám anjel z neba zvestoval (iné) evanjelium miesto toho, ktoré sme vám my zvestovali — nech je prekliaty!“ (G 1:8)

Anjelov je veľmi veľa

Svet anjelov je pre nás záhadný a vo veľkej miere nepoznaný. Biblia nehovorí o presnom počte anjelov. Bolo to „množstvo“ nebeského rytierstva, ktoré oznámilo pastierom, že sa narodil Ježiš (L 2:13). Dan 7:10 vraví: „… tisíce tisícov mu slúžili a desaťtisíce desaťtisíc stáli pred Ním.“ To by znamenalo, že existuje viac ako sto miliónov anjelov — číslo takmer príliš veľké na to, aby sme si ho predstavili. Možno práve preto sa Jób pýta: „Či možno spočítať jeho húfy?“ (Job 25:3a)

Hierarchia anjelov

Uvažujme nad niektorými rozdielmi v anjelskej ríši. V Biblii sa konkrétne stretávame s menami dvoch anjelov: Archanjelom Michalom a Gabrielom (ak by sme do úvahy brali aj Lucifera, ktorý bol kedysi vysoko postaveným anjelom v službe Boha, ale teraz je vo vzbure proti Bohu a volá sa Satan, boli by to traja anjeli). Biblia tiež spomína cherubov a serafov.

Archanjel Michal

Termín „archanjel“ sa v Novej zmluve vyskytuje iba dvakrát (1. Tes 4:16Jud 1:9). V oboch prípadoch je pojem použitý v singulári jednotného čísla a spája sa s menom Michal. To naznačuje, že existuje iba jeden archanjel. Vyzerá to tak, že Michal stojí v hierarchii Božieho nebeského pluku najvyššie.  Pri uchvátení cirkvi bude plniť špeciálnu úlohu:

„… lebo keď (zaznie) povel a hlas archanjela a Božia trúba, sám Pán zostúpi z neba, a najprv vstanú tí, čo umreli v Kristovi, potom my, ktorí zostaneme nažive, budeme spolu s nimi uchvátení v oblakoch do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme stále s Pánom“ (1. Tes 4:16–17).

Hoci je Michal silný, má ohraničené možnosti — rovnako ako zdravý rešpekt pred svojím protivníkom Luciferom. „Veď ani archanjel Michal, keď bojoval s diablom a hádal sa o Mojžišovo telo, neodvážil sa vyniesť nad ním potupný súd; povedal len: Nech ťa Pán potrestá!“ (Jud 1:9) Koniec koncov, Písmo hovorí, že Michal a jeho anjeli nad Satanom zvíťazia a navždy ho zvrhnú z neba (pozri Zjav 12:7–9).

Gabriel

Tento vysokopostavený anjel priniesol Božím ľuďom jedinečné posolstvá.

  • Zjavil sa Danielovi a odhalil mu budúcnosť (Dan 8:16; 9:21).
  • Zjavil sa Zachariášovi a zvestoval mu narodenie Jána Krstiteľa (L 1:19).
  • Zjavil sa Márii, aby jej oznámil narodenie Ježiša (L 1:26–38).

Cherubi

Biblia zobrazuje tieto bytosti ako mocné a majestátne anjelské stvorenia, služobníkov Božích, ktorí obklopujú Boží trón (pozri Ez 1:5–14; Ž 99:1). Vyzerajú ako okrídlené ľudsko-zvieracie postavy (Zjav 4:6–8). Po vyhnaní Adama a Evy z raja ich Boh poslal strážiť Eden: „Potom zahnal človeka a na východ od záhrady osadil cherubov s blýskavými plamennými mečmi, aby strážili cestu k stromu života“ (1. M 3:24).

Serafi

Zdá sa, že tieto anjelské bytosti zaujímajú pri oslavovaní a uctievaní Boha osobitú pozíciu. Prorok Izaiáš ich veľmi jasne opisuje v jeho videní Boha:

„V roku, keď zomrel kráľ Uzijá, videl som Pána sedieť na vysokom a vyvýšenom tróne a okraje Jeho rúcha naplňovali chrám. Serafi stáli nad Ním, každý mal po šesť krídel. Dvoma si zakrýval tvár, dvoma si zakrýval nohy a dvoma lietal. Jeden takto privolával druhému: Svätý, svätý, svätý je Hospodin mocností, plná je všetka zem jeho slávy“ (Iz 6:1–3).

Činnosť anjelov

Anjeli majú veľa povinností, ktoré plnia v službe Bohu. Ochraňujú ľudí, vedú ich, povzbudzujú a pomáhajú im. Prinášajú posolstvá od Boha. Interpretujú Božie Slovo a uskutočňujú Božiu vôľu pre Jeho ľudí. Niekedy trestajú Božích nepriateľov. Ponúkam vám niekoľko príkladov z Písma o práci anjelov.

Anjeli v jame s levmi

Jeden z najdramatickejších a najznámejších príbehov o anjeloch v Písme je príbeh o Danielovi v jame s levmi (pozri Dan 6:16–22). Starý prorok sa ocitol v tejto situácii, pretože ho Boh v kráľovstve Dareia povýšil na čestnú pozíciu. Jeho nepriatelia kontrolovali každý jeho krok, no v jeho živote nemohli nájsť žiadnu nezrovnalosť. Tak mu nastražili pascu. Nechali kráľa nevedomky podpísať nariadenie, ktoré hovorilo o tom, že nikto sa nemôže modliť k inému Bohu, len k nemu. Ako predpokladali jeho nepriatelia, Daniel sa modlil k pravému Bohu. Trestom za to mu bola jama s vyhladovanými levmi. Práve keď sa zdalo, že všetko je stratené, Boh vyslal jedného alebo viacerých anjelov, aby zavreli ústa levom, a tak Daniela zachránili.

Anjelská činnosť v Danielovej modlitbe

Desiata kapitola knihy Daniel nám ponúka výnimočný pohľad do pozadia toho, čo sa deje, keď sa modlíme. V tomto príbehu je Danielova modlitba v nebi vypočutá a anjel je vyslaný so špeciálnym posolstvom pre Daniela. Anjel však narazil na protichodné sily, zapojil sa do nadprirodzeného boja a tým sa oneskoril so správou o 21 dní. Archanjel Michal prišiel anjelovi pomôcť v boji, a tak mohol anjel odovzdať správu Danielovi. Tento incident objasňuje, že meškanie Božej odpovede neznamená nevyhnutne jej odoprenie.

Anjel a oslica

V 4M, 22. kapitole čítame príbeh o Bileámovi, ktorého moábsky kráľ požiadal, aby preklial Izraelitov. Keď sa Bileám vydal na cestu ku kráľovi, jeho oslica uvidela anjela, ktorý im stál v ceste a odmietla pokračovať ďalej. Po niekoľkých bitkách od Bileáma Boh umožnil oslici na protest proti bitke prehovoriť. V tej chvíli Pán otvoril oči Bileáma, aby videl anjela. Anjel mu potom vysvetlil, že ho prišiel zastaviť, pretože smeruje do skazy.

Anjeli v našich životoch

Pravdepodobne nikdy nebudeme vedieť, koľkokrát nás anjeli zachránili, dostali z ťažkých situácií, ochránili pred ublížením alebo dokonca s nami priamo rozprávali. Znamená to, že každý z nás má strážneho anjela? Zdá sa, že Matúš 18:10 naznačuje túto možnosť: „Hľaďte, aby ste nepohŕdali ani jedným z týchto maličkých, lebo hovorím vám, že ich anjeli v nebesiach ustavične hľadia na tvár môjho otca, ktorý je v nebesiach“ (Mt 18:10).

Boh ako odpoveď na modlitby veriacich vyslal anjela, aby osobne dostal Petra z väzenia (Sk 12:5–11). Dosiaľ nie je jasné, či máme v skutočnosti osobných anjelov strážnych, alebo nie. Jedna vec je istá: Boh sľubuje svoju ochranu tým, ktorý ho dôkladne nasledujú. V Ž 91:1 Boh zasľubuje: „Ten, kto býva v skrýši Najvyššieho, bude nocovať v tôni Všemohúceho“ (Ž 91:1).

Židovské slovo vyjadrujúce bývať doslovne znamená — v pokoji a odpočinku; trvalý a stály. Slovo nocovať vyjadruje ponuku ochrany a pohodlia domova. Keď sa riadime touto podmienkou, Boh nám rovnako zasľubuje anjelskú ochranu: „Lebo o tebe dá príkaz svojim anjelom, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách“ (Ž 91:11).

Naša úloha je zostávať pri Ježišovi tak blízko, ako sa len dá. „Nocovanie v tôni Všemohúceho“ naznačuje mimoriadnu blízkosť. Skúsil si niekedy kráčať v niekoho tieni? Musíš ostať veľmi blízko.

Nie sme tu na to, aby sme Boha skúšali, ale aby sme Mu dôverovali. Ak plníme našu časť, Boh bude plniť Jeho. Jeho zasľúbenie anjelskej ochrany a vedenia platí.

GREG LAURIE. PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: HARVEST.ORG

4,6/5 (14 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.