Ešte stále potrebujete vytriezvieť?

Photo by Kym Ellis on Unsplash, https://unsplash.com/photos/aF1NPSnDQLw

  • 8. Máj '23
  • 8 minút
  • 704
  • 8

Päť varovaní pred zneužívaním alkoholu

Boh vysadil prvú vinicu a Boh vytvoril prvý vinič. Presne vedel, čo sa stane, keď sa tá malá nenápadná guľôčka pozbiera, rozdrví, skvasí, premieša a vylisuje. Vedel, ako sa bude človek cítiť — šťastný (Ž 104:14–15). Vedel, že ho bude podávať — nie vodu, nie mlieko, nie len šťavu — pri najdôležitejších spoločných jedlách cirkvi (Mt 26:27).

Predtým, ako sa začneme venovať jednotlivým varovaniam, je dobré si uvedomiť, že Boh miluje dobré víno a stále ho nalieva svojim deťom, ale jeho láska nie je mladá a naivná. Jeho prorok varuje: „Víno je zradca“ — všimnite si, nie nadmerné víno, ale víno, každodenný alkohol dňa — „Pyšný násilník je zradný ako víno. Nič nedosiahne ten, ktorého žiadosti sú široké ako podsvetie; ako smrť nikdy nemá dosť, hoci by aj k sebe pozhŕňal všetky národy a zhromaždil všetkých ľudí“ (Ab 2:5, Ekumenický preklad). Arogantný a bezohľadný ako Hitler a chamtivý ako smrť, počítali sme s tyranom, ktorého mnohí z nás bezmyšlienkovite popíjajú medzi sústami?

Kto trpí bez príčiny?

Hoci je ťažšie, než by sme možno očakávali, nájsť v Písme povzbudenie k alkoholu, vôbec nie je ťažké nájsť varovania pred jeho zneužívaním.

Mojžiš ho raz opisuje, že je ako „dračou otravou a krutým vreteničím jedom“ (5. M 32:33). V Žalme 75 je to obraz Božieho hnevu (Ž 75:8). Tí, ktorí sa skláňajú pred ich ďalším nápojom, nikdy neuvidia Božie kráľovstvo (1. K 6:9–10; G 5:21). A ak sa niekto vydáva za brata, pričom zneužíva alkohol bez pokánia, má byť vylúčený z cirkvi — pre dobro svojej duše. „Ale teraz som vám napísal, aby ste neobcovali s takým, ktorý sa menuje bratom, a pritom je… opilec. S takými ani len nejedávajte!“ (1. K 5:11) Varovania sú rovnako vážne ako aj početné.

Jeden konkrétny úryvok, Príslovia 23:29–35, varuje nielen pred súdom, ktorý postihne opilstvo, ale aj pred duchovným nebezpečenstvom tohto druhu pitia.

Kto vzdychá? Kto má žiaľ?

Kto sa vadí? Kto sa ponosuje?

Kto má bez príčiny rany?

Kto má kalné oči?

Tí, čo dlho vysedávajú nad vínom,

tí, čo vchádzajú skúsiť miešaný nápoj. (Pr 23:29–30)

Múdry muž pokračuje vo vysvetľovaní svojich bolestí a zármutku, svojich rán a trápení. Zdravé, zbožné užívanie alkoholu zostáva ostražité aspoň pred týmito piatimi veľkými nebezpečenstvami alkoholu (všetky sú dôsledkom nadmerného pitia): zmätenosť, zvrátenosť, nestabilita, ochromenie a márnosť.

ZMӒTENOSŤ

Oči ti budú vidieť čudné veci… (Pr 23:33)

Prvým rizikom opitosti je zmätenosť. Zneužívanie alkoholu spôsobí, že vidíte zvláštne veci, a pripraví vás o schopnosť vnímať realitu. Budete vidieť veci, ktoré tam nie sú, alebo budete vidieť veci, ktoré tam sú, ale nie také, aké sú. Podobne ako muž na okraji cesty, nebudete schopní kráčať rovno, a už vôbec nie spôsobom hodným Boha (Kol 1:10).

„Opilosť rozmazáva rozdiely medzi životom a smrťou a zahmlieva vzácne Božie zasľúbenia a príkazy.“

Toto nebezpečenstvo vidíme, keď Boh hovorí Áronovi a kňazom: „Nepi víno ani iný opojný nápoj ani ty, ani tvoji synovia, aby ste nezomreli, keď budete vchádzať do svätostánku. Nech vám je to večným ustanovením pre všetky vaše pokolenia“ (3. M 10:9). Prečo by Boh zakazoval kňazom piť alkohol? Pretože oni viac ako ktokoľvek iný potrebovali vidieť realitu dostatočne jasne, aby mohli chrániť ľud pred nebezpečenstvom, najmä duchovným, a viesť ho k tomu, čo je pravdivé, krásne a sväté. „Aby ste vedeli rozlišovať medzi svätým a nesvätým, medzi nečistým a čistým, a aby ste vyučovali Izraelcov všetkým ustanoveniam, ktoré vám Hospodin prikázal prostredníctvom Mojžiša“ (3. M 10:10–11).

Opilosť vtedy aj teraz rozmazáva rozdiely medzi životom a smrťou a zahmlieva vzácne Božie zasľúbenia a príkazy.

ZVRÁTENOSŤ

Oči ti budú vidieť čudné veci a tvoja myseľ bude hovoriť zvrátene. (Pr 23:33)

Písmo opakovane spája opilstvo s nemravnosťou, najmä so sexuálnou nemravnosťou (pozrite Oz 4:10–11; Joel 3:2–3). Vo veršoch, ktoré bezprostredne predchádzajú nášmu, múdry otec hovorí:

Syn môj, daj mi svoje srdce,

nech si tvoje oči obľúbia moje cesty!

Lebo neviestka je jamou hlbokou

a cudzia žena úzkou studnicou.

Aj ona chystá úklady ako lúpežník

a medzi ľuďmi rozmnožuje neverných.

Kto vzdychá? Kto má žiaľ?… (Pr 23:26–29)

Prečo prechádza tak rýchlo a bez akejkoľvek zmeny, od prostitútok k pohárom vína? Pretože to druhé často vedie k tomu prvému. Nadmerná konzumácia alkoholu zväčšuje pôžitky z hriechu a zastiera jeho dôsledky. Opilosť spôsobuje, že smrtiaca jama vyzerá ako studňa, krvilačný zlodej ako dôveryhodný priateľ a zakázaná žena ako tajný prúd rozkoše.

Aké je teda varovanie? Alkohol vyťahuje z človeka zvrátenosť. Hovorí veci, ktoré by za triezva nikdy nepovedal. Robí veci, ktoré by inak nikdy neurobil. Opilosť zničila spravodlivého Noema po tom, ako ho Boh vyslobodil z potopy: „Raz sa napil vína, opil sa a ľahol si obnažený vo svojom stane“ (1. M 9:21). Alkohol oklamal Lóta na incest (1. M 19:32). Keď Nábal odmietol Dávida a nechal svojich ľudí hladných, čo podnietilo jeho hlúposť? „Nábál sa rozveselil, pretože bol priveľmi opitý“ (1. S 25:36). Alkohol nevyvoláva zvrátenosť tam, kde nie je (Mt 15:11), ale môže rozdúchať tajný hriech na zúrivý, zničujúci plameň.

NESTABILITA

Budeš ako ten, čo sa ukladá spať na šírom mori, ako ten, čo leží na vrchole stožiara. (Pr 23:34)

Tento obraz sa približuje k zmätku z verša 33, ale nesie v sebe jedinečné varovanie. Ak v prvom prípade išlo o neschopnosť rozoznať sväté od nesvätého, skutočné od neskutočného, tento obraz zdôrazňuje nespôsobilosť. Alkohol necháva človeka spať, kým sa nachádza vo vážnom nebezpečenstve, v situáciách, keď na jeho bdelosti naozaj záleží. Dokonca zaspí vo vraniom hniezde, kde by najviac pocítil vietor a vlny. Absolútne si neuvedomuje nebezpečenstvo.

Alkohol tak nepredstavuje nebezpečenstvo len pre jedného človeka, ale aj pre všetkých, ktorí sú na ňom závislí. Kým on spí počas búrky na mori, ohrozuje všetkých ostatných na lodi — a všetko, čo by mohol urobiť, necháva na niekoho iného. Keď ho najviac potrebujú, je nedostupný. S každou ďalšou fľašou sa stáva bremenom pre tých, ktorých je povolaný chrániť a zabezpečovať.

Čo je však horšie, alkohol často robí z človeka postrach pre tých, ktorých miluje. Iné príslovie hovorí: „Od vína je človek posmešník, od opojného nápoja krikľúň. Nezmúdrie nik, kto sa od nich potáca“ (Pr 20:1). To je pravý opak Ježiša, ktorý upokojoval moria pre tých, ktorých miloval. Keď príde búrka, tento človek vytvára ešte väčší chaos. Vytvára búrky tam, kde žiadne neboli. Namiesto stabilného útočiska sa stáva nestálym a nepredvídateľným.

PARALÝZA

„Udreli ma, nebolelo ma to. Bili ma, necítil som to.“ (Pr 23:35)

Z týchto piatich varovaní je toto asi najdesivejšie. Opilosť otupuje človeka voči realite, konkrétne voči všetkému, čo ho ohrozuje. Jeho zmysly sú tak otupené, že necíti ani to, keď ho niekto bije. Je zranený, ale necíti bolesť, čo znamená, že už nedokáže rozpoznať nebezpečenstvo.

A presne to robí bolesť — upozorňuje nás na nejakú hrozbu a vyzýva nás, aby sme konali. Ak sme opití, nepočujeme výstrahu. Ježiš varuje: „Dbajte, aby vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom a opilstvom a starosťami o živobytie, a znenazdania prikvačil by vás ten deň“ (L 21:34). Túto lekciu podáva s oveľa desivejšími obrazmi. Hovorí, že keď bezbožný sluha pije s opilcami:

Príde pán toho sluhu v deň, keď sa ani nenazdá, a v hodinu, o ktorej nevie, rozpoltí ho a s pokrytcami určí mu podiel; tam bude plač a škrípanie zubov. (Mt 24:50–51)

Hrôza spočíva v tom, ako rýchlo upadnú z pohodlia opitosti do agónie odsúdenia. Ak nevytriezvejú vďaka prísloviam, vďaka plaču áno.

MÁRNOSŤ

„Kedy sa prebudím? Pôjdem to zase hľadať.“ (Pr 23:35)

Zobrazuje nejaký obraz lepšie márnosť a šialenstvo opilstva? Opitý človek hľadá uspokojenie vo svojom pohári, ale hľadá a hľadá a nikdy nenájde dno. Bez ohľadu na to, koľko vypije, jeho smäd nikdy nie je uhasený. Pitie ho úplne pohlcuje.

„Opitý človek hľadá uspokojenie vo svojom pohári, ale hľadá a hľadá a nikdy nenájde dno.“

Kazateľ dobre poznal silný nápoj. „Pomyslel som si, že vínom osviežim svoje telo… Vtedy som obrátil pozornosť na všetky diela, ktoré moje ruky vykonali, a na námahu, ktorú som vynaložil na ich vykonanie, a hľa — to všetko bola márnosť a honba za vetrom; z ničoho niet úžitku pod slnkom“ (Kaz 2:3–11). Žiadne množstvo alkoholu nemohlo uhasiť túžbu v jeho vnútri. A predsa si milióny ľudí stále nalievajú, stále sa opíjajú, utekajú za vetrom.

Prorok Izaiáš videl, ako alkohol ničí duše. O izraelských vodcoch hovorí: „A sú to pastieri, ktorí nevedia byť múdri. Všetci sa obracajú svojou cestou, každý bez výnimky za svojím ziskom. Poďte, prinesiem víno, a napime sa opojného nápoja; zajtrajší deň bude ako dnešok, nadmieru hojný“ (Iz 56:11–12). Žiadajú život z vína, pretože sú blázni, pretože tvrdohlavo pijú zo suchých studní. A ich vyprahnuté duše spaľovali každého, kto ich nasledoval. Opilstvo je studňa bez vody, maratón bez cieľa, prekliatie, ktoré sa nezmení.

Pitie na prázdnu dušu

Nič z toho, samozrejme, nepopiera hlbokú a duchovnú dobrotu vína. Večera Pánova nás opäť učí, že to nie je nápoj pre tiene, ale pre strechy. Ako mnohé z najlepších Božích darov je však aj víno o to nebezpečnejšie, že je naplnené takým veľkým potenciálom dobra.

A ako to platí aj o tých najlepších daroch, múdrosť nad pohárom bude znamenať viac ako všímanie si varovaní. Bude to znamenať, že budeme natoľko spokojní pri inej, hlbšej studni, že si budeme môcť víno vychutnať bez toho, aby sme sa stali jeho otrokmi. Apoštol Pavol varuje: „A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplnení Duchom“ (Ef 5:18). Inými slovami, ak sa rozhodnete piť, nepite na prázdnu dušu. Najlepším spôsobom, ako sa chrániť pred vážnymi nebezpečenstvami alkoholu, je naplniť sa Bohom — denne piť z Jeho slov, zveriť mu svoje obavy a bremená prostredníctvom modlitby, ďakovať mu za nové a jedinečné prejavy jeho láskavosti, zasadiť naše životy, dary a radosti medzi jeho ľud, spoločne spievať o svojej láske k Nemu. V takýchto srdciach sa opilstvo nemôže dostať dnu, a už vôbec nie nájsť si miesto pri bare.

Paradoxne, ľudia, ktorí takto žijú, ktorých život je pravidelne nasiaknutý Bohom a radosťou, sa nielenže vyhnú hroznému a ničivému prekliatiu opilstva, ale možno si aj skutočne a plnšie vychutnajú dobré víno.

MARSHALL SEGAL © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.OR

4,6/5 (7 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.