Za čo by sme sa mali modliť?

https://stocksnap.io/photo/FH6L2TOER2

  • 3. Sep '18
  • 7 minút
  • 4319
  • 14

Ak ste takí ako ja, uvedomujete si, že váš modlitebný život potrebuje z času na čas vybočiť z vychodených koľají, do ktorých zapadol.

Máme sklon používať rovnaké frázy znovu a zas. Upadáme do systému, v ktorom sa bezmyšlienkovite opakujeme.

„Naše modlitby potrebujú z času na čas vybočiť z vychodených koľají, do ktorých zapadli.“

Diabol nenávidí modlitbu. Naše vlastné telo ju nemiluje prirodzene. Preto nevychádza z útrob nášho srdca celkom vyvinutá, úplná a neznie tak nadšene. Vyžaduje si to disciplínu, ktorá sa musí stále obnovovať.

Pred niekoľkými rokmi, keď som napísal knihu Let The Nations Be Glad (Nech plesajú národy), som tvrdil, že modlitba je vojnová vysielačka, a nie zariadenie na internú domácu komunikáciu. Boh sa podobá viac na generála Ústredia vojenského veliteľstva než na vrchného sluhu, ktorý čaká na to, aby vám do útulnej izbičky priniesol ďalší vankúš. Samozrejme, že je aj Otec, Milovník, Priateľ, Lekár, Pastier, Pomocník, Kráľ, Spasiteľ, Pán, Radca. Ale v tomto padlom „svete plnom démonov“ bude modlitba fungovať najlepšie vtedy, keď v zápase viery zostane frekvencia našej vysielačky naladená na Ústredie vojenského veliteľstva.

Keď som teda písal tú knihu, zaznamenal som na jedno miesto všetky veci, za ktoré sa modlila raná cirkev. Osvedčilo sa mi to ako jedno z tých „vybočení z vychodených koľají“, ktoré tak potrebujem. Pomyslel som si, že možno vám to pomôže. Možno si to budete chcieť vytlačiť a založiť na nejakú dobu do vašej Biblie, aby vás to viedlo v modlitbách.

Modlitbu úžasne buduje a rozvíja istota, že sa nemodlíte výstredne. Modliť sa za to, za čo sa modlia ľudia v Novej zmluve, je bezpečný a mocný spôsob, ako sa modliť. 

„Modliť sa za to, za čo sa modlia ľudia v Novej zmluve, je bezpečný a mocný spôsob, ako sa modliť.“ 

Modlitba zostáva jedným z veľkých a slávnych tajomstiev vesmíru — je ohromujúce, že vševediaci, všemúdry, nad všetkým zvrchovaný Boh riadi dianie svojho sveta ako odpoveď na naše modlitby. Ale rovnaké svedectvo nájdeme v Písme. Boh počuje modlitby svojho ľudu a odpovedá na ne. Ach, nezanedbajte ten úžasný spôsob, ktorým môžete ovplyvniť národy, hnutia, inštitúcie, cirkevné zbory a srdcia ľudí, najmä svoje vlastné.           

Ak sa chcete modliť za to, za čo sa modlila raná cirkev…

Modlite sa, aby Boh vyvýšil na svete svoje meno.

„Vy sa teda takto modlite: Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje!“ (Mt 6:9)

Modlite sa, aby Boh rozšíril na svete svoje kráľovstvo.

„Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi!“ (Mt 6:10)

Modlite sa, aby sa evanjelium rýchlo šírilo a oslávilo.

„Nakoniec, bratia, modlite sa za nás, aby sa Pánovo slovo rýchlo šírilo a oslávilo tak ako aj u vás.“ (2. Tes 3:1)

Modlite sa za plnosť Svätého Ducha.

„Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá Otec nebeský Ducha Svätého tým, ktorí Ho prosia?“ (L 11:13; pozri aj Ef 3:19

Modlite sa, aby sa Boh zastal svojho ľudu v jeho záležitosti.

„Či by sa Boh nezastal svojich vyvolených, ktorí dňom i nocou volajú k Nemu?“ (L 18:7)

Modlite sa, aby Boh zachránil neveriacich ľudí.

„Bratia, túžbou môjho srdca a prosbou k Bohu za nich je, aby boli spasení.“ (R 10:1)

Modlite sa, aby Boh namieril meč správnym smerom.

„Vezmite si… meč Ducha, ktorým je slovo Božie. V každom čase všetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v duchu.“ (Ef 6:17–18)

Modlite sa za smelosť pri vyznávaní.

„V každom čase… modlievajte sa v duchu… aj za mňa, aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa, zvestovať zjavne tajomstvo evanjelia.“ (Ef 6:18–19)

„A teraz, Pane, všimni si ich hrozby a svojim služobníkom pomáhaj smelo vyznávať Tvoje slovo.“ (Sk 4:29)

Modlite sa za znamenia a zázraky.

„A teraz, Pane, … svojim služobníkom pomáhaj smelo vyznávať Tvoje slovo, vystierajúc svoju ruku, aby sa uzdravovania, znamenia a zázraky diali menom Tvojho svätého Služobníka Ježiša.“ (Sk 4:29–30)

„Eliáš bol človek podrobený utrpeniu ako vy. Ale horlivo sa modlil, aby nepršalo, a nepršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov. A zase sa modlil, a nebo dalo dážď a zem vydala úrodu.“ (Jk 5:17–18

Modlite sa za uzdravenie zranených spolubojovníkov.

„… nech sa modlia nad ním, keď ho v Pánovom mene pomažú olejom. A modlitba z viery zachráni chorého a Pán ho pozdvihne.“ (Jk 5:14–15)

Modlite sa za uzdravenie neveriacich.

„Otec tohto Publia ležal práve v horúčke a červienke. Pavel vošiel k nemu, pomodlil sa a položiac ruky naňho, uzdravil ho.“ (Sk 28:8)

Modlite sa za vyháňanie démonov.

A On im odpovedal: „Tento rod (démonov) môže vyjsť len modlitbou a pôstom.“ (Mk 9:29)

Modlite sa za zázračné vyslobodenia.

„Strážili teda Petra vo väzení, ale cirkevný zbor sa horlivo modlil k Bohu za neho… Keď si to uvedomil [že bol vyslobodený], išiel k domu Márie, matky Jána, ktorý mal prímeno Marek; tam sa zišli mnohí a modlili sa.“ (Sk 12:5, 12)

„Okolo polnoci modlili sa Pavel a Sílas, spievali Bohu chvály a väzni ich počúvali. Odrazu nastalo veľké zemetrasenie… “ (Sk 16:25–26)

Modlite sa za kriesenie mŕtvych.

Peter poslal všetkých von, padol na kolená, modlil sa a — obrátený k (mŕtvemu) telu — povedal: „Tabita, vstaň! I otvorila oči, a keď videla Petra, posadila sa.“ (Sk 9:40)

Modlite sa, aby Boh dodal svojmu vojsku základné životné potreby.  

„Chlieb náš každodenný daj nám dnes!“ (Mt 6:11)

Modlite sa za múdrosť v stratégii.

„Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť, nech si ju prosí od Boha, ktorý prosto a ochotne dáva všetkým, a dostane sa mu jej.“ (Jk 1:5

Modlite sa, aby Boh ustanovil vodcov na základniach.

„Nato po cirkevných zboroch ustanovili starších a na modlitbách a pôstoch porúčali ich Pánovi, v ktorého uverili.“ (Sk 14:23)

Modlite sa, aby Boh vyslal posily.

„Preto proste Pána žatvy, aby vyslal pracovníkov na svoju žatvu.“ (Mt 9:38

„Keď raz slúžili Pánovi a postili sa, riekol Duch Svätý: „Oddeľte mi Barnabáša a Saula pre prácu, do ktorej som ich povolal.“ Nato sa postili a modlili; potom kládli ruky na nich a prepustili ich.“ (Sk 13:2–3)

Modlite sa za úspech iných misionárov.

„Prosím vás, bratia, pre nášho Pána Ježiša Krista a pre lásku Ducha: spolu so mnou zápaste o mňa pred Bohom v modlitbách, aby som bol vytrhnutý (z rúk) neposlušných v Judsku a aby moja služba pre Jeruzalem bola príjemná svätým.“ (R 15:30–31)

Modlite sa za jednotu a súlad medzi radovými členmi.

„Nielen za týchto prosím, ale aj za tých, ktorí pre ich slovo uveria vo mňa, aby všetci jedno boli; ako Ty, Otče, si vo mne a ja som v Tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma Ty poslal.“ (J 17:20–21)  

Modlite sa za podporu spolupatričnosti.

„Vo dne v noci snažne prosíme, aby sme vás videli tvárou v tvár a napravili nedostatky vašej viery.“ (1. Tes 3:10)

Modlite sa za schopnosť rozlišovania.

„A za to sa modlím, aby sa vaša láska vždy viac a viac rozhojňovala v pravom poznaní a v každej skúsenosti, aby ste tak boli schopní rozoznávať, čo je hlavné, a boli ste čistí a bez úhony na deň Kristov.“ (F 1:9–10)

Modlite sa za poznanie Božej vôle.

„Preto aj my odo dňa, ako sme to počuli, neprestávame sa modliť za vás a prosiť, kiež ste naplnení poznaním Jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti.“ (Kol 1:9)

Modlite sa za to, aby ste lepšie poznali Boha.

„[Neprestávame sa modliť za vás aby ste] rástli v poznaní Boha.“ (Kol 1:10; cf. Ef 1:17)

Modlite sa za silu, aby ste mohli pochopiť Kristovu lásku.

„Preto kľakám na kolená pred Otcom… aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie.“ (Ef 3:14, 18–19)

Modlite sa za to, aby ste mali hlbší zmysel pre istú nádej.

„Neprestávam ďakovať za vás a rozpomínať sa na vás v modlitbách… aby ste vedeli, čo je to za nádej, do ktorej On povoláva, čo je to za bohatstvo Jeho slávneho dedičstva, ktoré je pre svätých.“ (Ef 1:16, 18)

Modlite sa za silu a vytrvalosť.

„[Neprestávame sa modliť za vás a prosiť, aby ste boli] všemožne posilňovaní mocou Jeho slávy ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti.“ (Kol 1:11; pozri aj Ef 3:16)

Modlite sa za to, aby ste mali hlbší zmysel pre Božiu moc vo vás.

„Neprestávam ďakovať za vás a rozpomínať sa na vás v modlitbách… aby ste vedeli, čo je to za nesmierna veľkosť Jeho moci pri nás, ktorí veríme.“ (Ef 1:16, 18–19)

Modlite sa za to, aby vaša viera nezanikla.

„Ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. A ty časom, až sa obrátiš, utvrdzuj svojich bratov.“ (L 22:32)

„Bdejte teda každý čas a modlite sa, aby ste mohli ujsť všetkému, čo sa má stať, a postaviť sa pred Syna človeka.“ (L 21:36)

Modlite sa za väčšiu vieru.

„Otec dieťaťa hneď zvolal: Verím! Pomôž mojej nevere!“ (Mk 9:24; pozri aj Ef 3:17)

Modlite sa za to, aby ste neupadli do pokušenia.

„I neuvoď nás do pokušenia!“ (Mt 6:13)

„Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia; duch je síce hotový, ale telo slabé.“ (Mt 26:41)

Modlite sa za to, aby Boh naplnil vaše dobré úmysly.

„Preto sa i modlievame vždy za vás, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a mocne splnil každý dobrý úmysel a dielo viery.“ (2. Tes 1:11)

Modlite sa za to, aby ste robili dobré skutky.

„[Neprestávame sa modliť za vás a prosiť], aby ste chodili hodní Pána, na Jeho úplnú ľúbosť, prinášajúc ovocie v každom dobrom skutku.“ (Kol 1:10)

Modlite sa za odpustenie vašich hriechov.

„A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim!“ (Mt 6:12)

Modlite sa za ochranu pred zlým. 

„Zbav nás zlého!“ (Mt 6:13)

John Piper © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,5/5 (17 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.