6 modlitieb za Božie požehnanie

Photo by Milada Vigerova on Unsplash, https://unsplash.com/photos/two-human-palms-iQWvVYMtv1k

  • 12. Jún '24
  • 8 minút
  • 381

„Lebo Ty žehnáš spravodlivého, ó Hospodine; láskavosťou kryješ ho ako štítom.“ (Ž 5:13)

Väčšina z nás sa už niekedy stretla s Božou láskavosťou. Môžeme hovoriť o silných svedectvách Jeho dobroty voči nám, či už to boli dary na materiálnej, citovej, alebo duchovnej úrovni.

Mňa Boh požehnal rôznymi spôsobmi. Nie vždy som však tieto požehnania rozpoznal ako Jeho dielo. Priznávam, že na začiatku svojej kresťanskej cesty som Jeho starostlivosť často mylne považoval za náhodu. Ako som však rástol v chápaní, uvedomil som si, koľko toho pre mňa každý deň zabezpečil, vo veľkých i malých veciach.

Potom som sa začal učiť, že Boh skutočne chce počuť moje modlitby za požehnanie. Bol som ohromený a nadšený, že môžem Pána prosiť o čokoľvek. Čoskoro som si však uvedomil, že kľúčovou súčasťou tohto procesu je naučiť sa prosiť spôsobom, ktorý by Ho potešil, a hľadať veci, ktoré by mi chcel dať.

Ako sa môžeme modliť za požehnanie?

Priamo v Biblii nájdeme návod, ako sa priblížiť k Bohu a ako Ho prosiť o priazeň pre náš život.

V prvom rade by naše modlitby mali byť premyslené. Je moja modlitba v súlade s tým, čo viem o Bohu? Ak náš život uctievania bude zdravý, budeme vedieť lepšie rozoznať, ako chce Pán pracovať v našich životoch. Budeme mať pokoru ducha, ktorá sa Mu páči.

Je tiež dôležité, aby naše modlitby boli odvážne. Som presvedčený, že Boh vypočuje moju prosbu a nejako mi odpovie? S tým prichádza aj odvaha podriadiť sa Jeho cestám. Môžeme sa vzdať akejkoľvek túžby po kontrole a môžeme Mu dôverovať.

Naše modlitby by mali byť taktiež plné vďačnosti. Cení si moje srdce to, čo pre mňa môj nebeský Otec už urobil? Keď pred Neho predstúpime vedomí si Jeho dobroty, naše slová budú obsahovať radosť a vďačnosť. O našich skúsenostiach budeme chcieť rozprávať druhým.

Žalm 103 nám hovorí, že Boh „oplýva láskou“ k svojmu ľudu a z tejto lásky pramení túžba udeliť mu požehnanie. Snažím sa nájsť rovnováhu medzi prosbou o priazeň môjho nebeského Otca a vzdávaním Mu chvály a vďaky. Dávam si tiež väčší pozor na to, o aký druh požehnania je hodné prosiť Ho. Keď to robím, môj čas modlitby sa stáva osobitnou chvíľou uctievania — a to je požehnanie samo osebe.

Modlitby za požehnanie v Biblii

V 1. knihe Mojžišovej preukázal Jákob veľkú vytrvalosť, keď zápasil s Bohom. Pochopil, že je dôležité získať Pánovo požehnanie, a len tak ľahko neustúpil.

„Jákob však zostal sám, a nejaký muž s ním zápasil, kým nevyšla ranná zora. Keď videl, že ho nepremôže, udrel ho po bedernom kĺbe. Jákobovi sa vytkol bederný kĺb, keď s ním zápasil. A onen mu povedal: Pusť ma, lebo vychádza ranná zora! Jákob však odpovedal: Nepustím ťa, iba ak ma požehnáš“ (1. M 32:25–27).

Kráľ Dávid sa utiekal k Bohu so všetkými svojimi potrebami. Nikdy sa nehanbil hľadať milosť a priazeň svojho Pána. Žalm 25 uvádza nádherné príklady požehnaní s hlbším významom, o ktoré sa Dávid usiloval.

„… nech nevyjdem na hanbu, nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou.“ (v. 2)

„Ó Hospodine, daj mi poznať svoje cesty, vyuč ma svojim chodníkom!“ (v. 4)

„Ó Hospodine, pamätaj na svoje zľutovanie, na svoju milosť; lebo tie sú od vekov.“ (v. 6)

„Zachráň mi dušu a vytrhni ma… “ (v. 20)

„Ó Bože, vykúp Izrael zo všetkých jeho súžení.“ (v. 22)

V 1. knihe Samuelovej, v 1. kapitole sa píše o Anne, jednej z dvoch manželiek muža menom Elkána. Bola rozrušená, pretože nemohla dať svojmu mužovi deti, a často ju provokovala jeho druhá manželka. Počas jednej návštevy chrámu Anna úprimne prosila Boha o požehnanie a dala Mu sľub. Nesnažila sa s Pánom vyjednávať, no vyjadrovala úprimnú túžbu potešiť Ho.

„Anna sa v žalostnom plači modlila k Hospodinovi. Pritom zložila tento sľub: „Hospodin zástupov, ak milostivo pozrieš na trápenie svojej služobnice a rozpomenieš sa na ňu, ak na ňu nezabudneš, ale jej dáš mužského potomka, darujem ho Hospodinovi na celý život a britva sa jeho hlavy nedotkne“ (1. S 1:10–11).

V 4. knihe Mojžišovej dostal Mojžiš pokyn od Boha, ako sa majú kňazi modliť za požehnanie pre izraelský národ. Tento úryvok ukazuje niektoré spôsoby, ktorými nás chce Pán pomazať.

„Nech ťa Hospodin požehná a nech ťa ochráni! Nech Hospodin rozjasní nad tebou svoju tvár a nech ti je milostivý! Nech Hospodin obráti svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj!“ (4. M 6:24–26)

Modlitba za požehnanie vašej rodiny

Pane,

prichádzam pred Teba, aby som ďakoval za svoju pozemskú rodinu. Ďakujem Ti, že som do nej nebol umiestnený náhodou, ale s určitým zámerom. Dovoľ mi prihovárať sa za nich a ukazovať im Tvoju lásku.

Priznávam, že byť s niektorými členmi mojej rodiny môže byť náročné z rôznych dôvodov. Ale vďaka Tvojej milosti chcem v rozhovoroch zasiať semienka pokoja a porozumenia. Pomôž mi prijať každého človeka takého, aký je, aj keď s ním nesúhlasím, aby sme mohli budovať zmysluplný vzťah.

Otče, modlím sa, aby Tvoje požehnanie prikrylo túto rodinu a zachovalo nás v zdraví a bezpečí. Daj nám túžbu mať silné rodinné väzby, aby sme sa mohli navzájom budovať.

V mene Pána Ježiša,

Amen.

Modlitba za požehnanie vašej komunity

Bože,

nezáleží na tom, či žijeme v malom, alebo veľkom meste, každému z nás si dal nejaké spoločenstvo, ktorého môžeme byť súčasťou. Som vďačný za dar spoločenstva a dokonca aj priateľstva.

V Knihe Prísloví sa píše, že „železo sa brúsi železom“. Preto sa modlím o Tvoje požehnanie pre moje interakcie so susedmi. Nech sú moje slová plné povzbudenia a pravdy a odrážajú skutočný záujem o nich.

Pane, prosím zjednoť moje srdce s Tvojím, aby som využil príležitosti ovplyvniť svoju komunitu k lepšiemu. Pomôž mi aktívne hľadať spôsoby, ako sa o niekoho zaujímať, či už vykonať skutok služby, alebo sa len zastaviť a pozdraviť.

V mene Pána Ježiša,

Amen.

Modlitba za požehnanie vášho zboru a pastora

Bože Otče,

ďakujem Ti, že vedieš svoj ľud k tomu, aby bol vo vzťahu. Je úžasné myslieť na to, že môj zbor je len jednou časťou rodiny po celom svete a že nás všetkých spája viera v Ježiša ako nášho Pána.

Otče, prosím Ťa o požehnanie pre môj zbor. Daj, aby medzi mnou a mojimi bratmi a sestrami bola jednota, aby sme sa spojili v uctievaní. Prosím Ťa o silu a radosť, aby nás napĺňali, keď budeme slúžiť jeden druhému a tým, ktorí sú za našimi múrmi. Duchu Svätý, príď a naplň našu budovu, aby každý, kto do nej vstúpi, pocítil Tvoju prítomnosť.

Náš pastor je povolaný byť pastierom stáda. Prosím, udeľ mu milosť, keď nás vedie po „priamej ceste“, na ktorú nás pozývaš. Stráž jeho srdce a chráň ho pred útokmi nepriateľa. Prosím aj o jeho rodinu, aby boli naplnené ich potreby.

V mene Pána Ježiša,

Amen.

Modlitba za požehnanie našich vodcov

Pane,

uznávame Ťa za nášho skutočného Kráľa. Ty si však pre tento svet vytvoril systémy vlády. Politika v jednotlivých krajinách môže vyzerať rôzne, ale všetci sme povolaní rešpektovať vládcov, ktorí sú pre nás ustanovení. Zošli požehnanie na každú autoritu tohto sveta.

Prosím Ťa o pomazanie vládnych úradníkov na akejkoľvek úrovni. Nech vedú s múdrosťou a túžbou po spravodlivosti pre všetkých ľudí. Nech zákonodarcovia prijímajú premyslené rozhodnutia a nech sa rady, senáty a kongresy snažia skutočne starať o ľudí vo svojich lokalitách.

Požehnaj nás aj vtedy, keď sa budeme snažiť čo najlepšie poslúchať vedenie, ktoré máme, a zároveň nezabúdať, že tvoje kráľovstvo je to, ktorému sa musíme nakoniec podriadiť.

V mene Pána Ježiša,

Amen.

Modlitba za požehnanie nového dňa

Milosrdný Bože,

v Biblii sa píše, že si stvoril svet a všetko, čo je v ňom, aby sme sa z neho tešili. Dal si nám čas na odpočinok a potom na prácu. To všetko bolo prejavom moci a skutkom starostlivosti.

Keď vidím ranné svetlo, pripomínam si, že Biblia hovorí, že Tvoje milosrdenstvo sa obnovuje každý deň. Preto hoci neviem, čo prinesie dnešný deň, modlím sa, aby si ma znova naplnil silou, múdrosťou a láskou, ktoré potrebujem, aby som Ti mohol slúžiť.

Prosím Ťa, aby si na mne spočinul, keď budem prechádzať každým okamihom a situáciou. A predovšetkým, Abba, požehnaj ma svojou prítomnosťou. Pomôž mi, aby som čo najlepšie využil tento deň a aby som Ťa uctieval tým, čo hovorím a robím.

V mene Pána Ježiša,

Amen.

Modlitba za požehnanie vašej služby

Všemohúci Bože,

Ďakujeme Ti, že si nás urobil svojimi rukami a nohami v tomto svete a pozval si nás, aby sme sa k Tebe pridali v tom, čo robíš.

Dal si mi dary a talenty a ja ich chcem múdro používať. Preto Ťa prosím, ukáž mi, ako Ti môžem priniesť slávu prostredníctvom práce, ktorú vykonávam. Veď ma k správnej službe a formuj moje srdce pre ňu. Daj mi nájsť spoločenstvo s ostatnými, ktorí pracujú spolu so mnou, aby sa náš spoločný vplyv znásobil.

Daj mi trpezlivosť, keď musím čakať na začiatok projektu, daj mi vytrvalosť, aby som pokračoval, keď je cesta dlhá alebo ťažká. Modlím sa, aby som aspoň trochu zahliadol Tvoju víziu a udržal si ju na očiach, aby moje srdce zostalo v súlade s Tvojím.

V mene Pána Ježiša,

Amen.

Správne motívy

Boh rád počúva modlitby svojho ľudu. Musíme si však dávať pozor na to, aby sme mali správnu motiváciu a úmysly, keď sa k Nemu obraciame.

Ako mladý kresťan som bol nadšený, keď som sa dozvedel, že môžem Boha prosiť o požehnanie v konkrétnych veciach alebo situáciách. Začal som teda prinášať najrôznejšie prosby, ale s odpoveďou, ktorú som už mal v hlave. V tom čase som ešte nechápal veľmi dôležitú pravdu o modlitbe — Boh nám vždy odpovedá, ale nie vždy tak, ako očakávame.

Nikdy nie je zlé modliť sa o Jeho požehnanie pre veci, v ktoré dúfame. Ja som však pred Boha predstúpil s programom, hľadajúc, aby sa splnila moja vôľa. Časom som si uvedomil, že keď som to robil, opieral som sa o svoju vlastnú múdrosť a myslel som si, že viem lepšie ako Pán, čo je pre mňa alebo pre iných, najlepšie. Čím viac som sa učil o Božej dobrote, tým menej som cítil potrebu obhajovať pred Ním to, čo chcem ja. Teraz sa mi lepšie darí ustupovať Bohu z cesty a teším sa na to, ako bude konať On.

Heather Adams. Pôvodný článok nájdete na croswalk.com

4,6/5 (11 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.