Buďte oddáni modlitbě (2)

Piero Fissore @ flickr.com, http://www.flickr.com/photos/pierofix/2185393520/

  • 13. Sep '13
  • 10 minút
  • 2777

Pokračovanie článku.

JAK se modlit

Nyní se ale již budeme zabývat pouze tím, JAK se modlit. Chtěl bych vás podnítit praktickými, biblickými možnostmi, o nichž jste možná zatím neuvažovali anebo jste je možná vyzkoušeli, ale nepokračujete v nich — nejste tedy „oddáni modlitbě".

Mou snahou je stručně nastínit, co znamená oddávat se modlitbě, přičemž se chci vyhnout jakémukoli zúženému přístupu. Každý z nás je totiž jiný. Máme jiné možnosti. Máme jiné rodiny. Každý z nás je v životě někde jinde. Jsme na různé úrovni duchovní zralosti, přičemž nikdo se nestane zralým přes noc. Až se budete pět let oddávat modlitbě, možná se podíváte zpět a budete se divit, jak jste předtím vůbec mohli přežívat. Každý z nás se tedy může nějak posunout kupředu. Pavel napsal něco jako: „Děláte to dobře, ale dělejte to ještě více" (Filipským 1:9; 1. Tesalonickým 4:1, 10). A jistě se to vztahuje na naši oddanost vůči modlitbě.

Tyto praktické návrhy budou uvedeny v pěti bodech, přičemž v každém z těchto bodů bude vždy uvedena dvojice přístupů.

1) Modlitba strukturovaná a nestrukturovaná

V prvním bodu se zaměříme na rozdíl mezi modlitbou strukturovanou a nestrukturovanou. Pokud se člověk oddává modlitbě, často se bude vyjadřovat s volností, nestrukturovaně. Často však bude také vše dobře formulovat a bude k modlitbě přistupovat strukturovaně. Pokud k modlitbám přistupujete pouze s volností, patrně budou vaše modlitby časem plytké a povrchní. Pokud budete mít vždy vše předem promyšlené, předem zformulované, budou vaše modlitby časem patrně mechanické a prázdné. Proto jsou oba způsoby modlitby důležité.

Nestrukturovanou modlitbou mám na mysli, že chcete pravidelně vylévat svou duši Bohu. Nechcete to dělat podle nějakého vodítka, soupisu či knihy. Máte toho tolik na srdci, že vaše modlitba bude plynout volně, bez jakékoli předem stanovené formy. To je dobré. Bez toho bychom mohli pochybovat, zda vůbec máme s Kristem nějaký skutečný vztah. Dokážete si vůbec představit manželství či přátelství, kde by veškerá komunikace probíhala jen podle nějakého soupisu, podle knih či předem naučeného textu? Bylo by to naprosto umělé.

Na druhé straně vás chci poprosit, abyste si o sobě nemysleli, že jste natolik duchovní, duchovně bohatí a ukáznění, že se naprosto obejdete bez určité pomoci a bez formy. Pokud jde o formu, mám na mysli čtyři druhy, které bychom všichni mohli využívat.

Dokážete si vůbec představit manželství či přátelství, kde by veškerá komunikace probíhala jen podle nějakého soupisu, podle knih či předem naučeného textu? Na druhé straně vás chci poprosit, abyste si o sobě nemysleli, že jste natolik duchovní, duchovně bohatí a ukáznění, že se naprosto obejdete bez určité pomoci a bez formy.

1. FORMA: Bible.

Modlete se přímo z Bible. Modlete se biblické modlitby. Například tento týden vycházíme v našich modlitbách z modlitby v Efezským 3:14–19.

Z toho důvodu klekám na kolena před Otcem našeho Pána Ježíše Krista, 15 po němž má své jméno každá rodina v nebesích i na zemi, 16 aby vás podle bohatství své slávy posílil mocí skrze svého Ducha na vnitřním člověku, 17 aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích a abyste byli zakořeněni a založeni v lásce, 18 a tak abyste byli se všemi svatými schopni pochopit, jaká to šíře a délka a výše a hloubka, 19 a poznat Kristovu lásku, která převyšuje poznání, a tak byli naplněni až do vší plnosti Boží.

Zapamatujte si tuto pasáž a často se ji modlete. Modlete se modlitbu „Otče náš", ale snažte se přitom každou část vyjádřit svými vlastními slovy a uplatněte ji na nějaké konkrétní osoby. Modlete se příkazy z Bible: „Pomoz mi — pomoz mé manželce, mým dětem, starším, našim misionářům tě milovat, Bože, celým srdcem, celou duší a celou silou." Modlete se biblická zaslíbení: „Bože, s veškerou tvou mocí v nebi i na zemi, kéž naši misionáři pociťují tvé zaslíbení, že s nimi budeš až do skonání tohoto věku." Modlete se biblická varování: „Bože, dej, ať dokážu se svým chtíčem bojovat se stejnou naléhavostí, jakou jsi nás učil, když jsi řekl, že je lépe jít do nebe bez oka než skončit v pekle." Otevřete si před sebou Bibli, přidržujte si ji otevřenou pomocí loktů a modlete se příslušné pasáže. Někdy to bude modlitba pokání, jindy díkuvzdání, jindy to třeba bude přímluvná modlitba.

2. FORMA: Seznamy.

Modlete se na základě seznamu, který si předem vytvoříte. Může se jednat o seznam lidí či potřeb, za něž se budete modlit. Pokud si dokážete pomatovat všechny lidi a potřeby, za něž byste se měli modlit, pak musíte být Bohem. Osobně musím mít nějaký seznam; některé položky mám v hlavě, některé mám na papíře. Pamatuji si dobře jména přibližně sedmdesáti lidí, za které se každý den jmenovitě modlím. Ale nejsou zde zahrnuti další lidé, za něž se modlíme společně s manželkou každý večer, a to z psaného seznamu. A tento seznam ještě ani nezahrnuje soupis našich misionářů. To jsem jmenoval lidi. Pak jsou zde ještě mé vlastní potřeby, potřeby naší rodiny, potřeby naší církve i potřeby ve světě. Proto vás vybízím, abyste měli seznam lidí a seznam potřeb. Založte si modlitební složku, anebo si něco podobného veďte v počítači, notebooku či kapesními počítači. A mějte na mysli, že nyní mluvíme pouze o druhé části tohoto bodu, tedy o strukturované modlitbě. Nezapomínejme ani na modlitbu nestrukturovanou.

3. FORMA: Knihy.

Modlete se s použitím knih, které se třeba zabývají misijní činností v různých částech světa. Pro modlitby také můžete využívat knihy s denním zamyšlením nad Písmem. Můžete využít i mou knihu Let the Nations Be Glad a využít podněty ze strany 57–62, díky čemuž se můžete při modlitbě zaměřit na 36 bodů, které byly používány při modlitbě v rané církvi. Také můžete použít nějakou knihu modliteb od puritánů (například The Valley of Vision) a modlit se po vzoru velkých světců z minulosti. Nebylo by dobré si pošetile myslet, že sami bez jakékoli další pomoci z Bible uvidíme vše, co máme říci, i všechny potřeby, o něž bychom se měli modlit.

4. FORMA: Schémata a postupy.

Vybudujte si pro své modlitby určitá schémata či postupy, které vám dají určité vodítko, co dělat, když si kleknete k modlitbě. Jedním takovým postupem, který jsem již uváděl, je zaměřit se v modlitbě na každou z pěti proseb v Pánově modlitbě. Osobně prakticky denně používám schéma modlitby „soustředných kruhů", kdy začnu u sebe — u své hříšnosti a svých potřeb, pak přejdu ke své rodině, dále k pastorům a starším v naší církvi, pak ke všem dalším pracovníkům církve, dále k misionářům, pak ke všeobecným potřebám celého těla Kristova a věci Krista v misii a naší společnosti. Bez určitého schématu bych měl sklon zůstat ve své modlitbě na jednom místě.

Takže prvním bodem je modlitba nestrukturovaná a strukturovaná. Nestrukturovaná modlitba plyne zcela volně, když se zaměřuje na různé potřeby, díkuvzdání a chválu. Při strukturované modlitbě můžeme využít určitou pomoc — Bibli, seznamy, knihy a určitá schémata či postupy. Chcete-li se skutečně „oddávat modlitbě", budete ve svém životě používat modlitbu nestrukturovanou i modlitbu strukturovanou.

Chcete-li se oddávat modlitbě, musíte se pravidelně modlit sám, o samotě a také se musíte pravidelně modlit ve společenství s dalšími křesťany.

2) Modlitba o samotě i ve společenství

Chcete-li se oddávat modlitbě, musíte se pravidelně modlit sám, o samotě a také se musíte pravidelně modlit ve společenství s dalšími křesťany.

Je naprosto zásadní být s Bohem naprosto o samotě, prostřednictvím Ježíše Krista. Křesťanství nemůže existovat bez osobní důvěry a osobního vztahu s Bohem skrze Ježíše Krista. Bez toho by nám zbyla jen vnější okázalost. Například Susana Wesley, která měla šestnáct dětí, si dávala v kuchyni přes hlavu zástěru, což bylo pro děti znamením, že mají být potichu. Děti se musí naučit, že každý z rodičů má posvátné chvíle soukromí s Ježíšem, které není možné nijak přerušovat. Najděte si k tomu vhodné místo a čas a učte své děti, že musí zůstat ukázněné.

Ale domnívám se, že modlitba ve společenství věřících se zanedbává více než osobní modlitba. Musíme se modlit sami, ale i ve společenství s dalšími. Nový zákon je plný společných modliteb. Většina modliteb v Novém zákoně je patrně v určitém kontextu, kdy se lidé k modlitbě shromáždili. Ve Skutcích 1:14 se uvádí: „Ti všichni zůstávali jednomyslně oddáni modlitbě spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry." V Skutcích 12:12 vidíme, že Petr vyšel z vězení a „přišel k domu Marie, matky Jana zvaného Marek, kde byli mnozí shromážděni a modlili se". Modlitební shromáždění byla v rané církvi čímsi zcela běžným a obvyklým.

Oddanost modlitbě podle Nového zákona tedy jistě znamená modlit se společně s Božím lidem. Jak si v tomto ohledu vedete? Nemluvíme zde o nějakém křesťanství pro pokročilé, ale o samotných základech křesťanství. Tento týden máme naplánováno dvanáct třicetiminutových modlitebních setkání a dále osm hodin modliteb celý páteční večer. Smyslem toho je pomoci vám, abyste se ve svých modlitbách posunuli někam dále. Po zbytek roku budeme mít třicetiminutová modlitební shromáždění každý týden, vždy ve středu v 17:45, v centru města. Dále máme malé modlitební skupinky, které se setkávají k modlitbě a službě. V neděli ráno máme také modlitební setkání. Jestliže součástí vaší oddanosti modlitbě není modlitba ve společenství s dalšími věřícími, dejte si to v tomto roce za cíl. Modlitba tedy má být nestrukturovaná i strukturovaná, o samotě i ve společenství.

3) Modlitba v zoufalství i v radosti

Pokud je člověk oddán modlitbě, bude se často k Bohu modlit, když se bude cítit naprosto zoufale, a bude se často modlit, když se bude cítit plný radosti. Prostě to znamená, že v modlitbě se s Bohem setkáváme se svými největšími bolestmi a obavami, ale s Bohem se v modlitbě také setkáváme s každou svou radostí a s díkuvzdáním. Pokud při modlitbě klečíte a pro oporu svých loktů třeba používáte polštářek, budou na tomto polštářku časem skvrny od vašich slz. Bůh naše modlitby slyší, a proto můžeme s apoštolem Pavlem říci, že se modlíme „jako zarmucovaní, avšak stále se radující" (2. Korintským 6:10). A naší radostí se často převýší to, jak na nás doléhá tento padlý svět, takže se nám chce až skákat radostí. A Otec se chce s vámi setkávat i v takových chvílích. Proto buďte oddáni modlitbě, když si zoufáte i když se radujete, když se postíte i když hodujete.

4) Modlitba krátká i dlouhá

Musíme používat modlitby krátké i modlitby dlouhé. Někdy budou naše modlitby velmi krátké, možná jen pár sekund, může to být jen několik slov chvály či díků. Ale pokud jste oddáni modlitbě, budete se někdy modlit i velmi dlouhou dobu. Když jsem mimo domov, někdy manželce zavolám jen velmi krátce, jindy je náš hovor na celý večer. Pokud milujete Krista, spoléháte na něj ve všem a ceníte si jej nade vše, budete se s ním chtít často setkávat v krátké modlitbě a budete se s ním chtít často setkávat i v dlouhé modlitbě.

5) Modlitba spontánní i plánovaná

Jaký je rozdíl mezi tímto druhem modlitby a mezi modlitbou „nestrukturovanou i strukturovanou" a „krátkou i dlouhou"? V případě modliteb „nestrukturovaných i strukturovaných" jsem měl na mysli obsah našich modliteb. „Krátkou i dlouhou" modlitbou jsem měl na mysli délku našich modliteb. „Spontánní i plánovanou" modlitbou mám na mysli, kdy se modlíme.

Pokud jsme oddáni modlitbě, budeme se během dne modlit zcela spontánně — „ustavičně", jak to říká Pavel — budeme pěstovat ducha společenství s Kristem, budeme chodit s Duchem svatým a budeme si neustále vědomi jeho přítomnosti ve svém životě. Taková modlitba se neřídí žádným časovým plánem. Takových modliteb budete mít i deset denně. Je to normální a dobré. Znamená to, že jste oddáni modlitbě.

Ale není možné žít jenom se spontánní modlitbou. Opravdu bohaté ovoce spontánnosti roste v zahradě, která je dobře opečovávána, s kázní a podle určitého plánu. Proto vás vybízím, abyste si předem stanovili čas pro modlitbu. Udělejte si takový plán na tento rok. Kdy se budete s Bohem pravidelně scházet? Jak dlouhý čas si k tomu vyhradíte? Povzbuzuji vás, abyste takto začínali každý den. Jste ochotni naplánovat si část jednoho nebo dvou dnů anebo celé tyto dva dny, kdy budete sami nebo s nějakým svým přítelem či manželským druhem — kdy si však nebudete jen tak něco číst, ale kdy se budete modlit čtyři nebo osm hodin? Jak? Můžete si prostě číst Bibli a přečtená slova používat k modlitbě. Spolu s manželkou jsme nejbohatěji strávili ty dny, když jsme si vzali nějakou krátkou biblickou knihu, přečetli z ní kapitolu a pak jsme se slovy z této kapitoly modlili za naši rodinu a církev. Obdobně jsme pak postupovali u další kapitoly. Nedojde k tomu ovšem nějak nahodile. Je třeba si to naplánovat. Není to spontánní. Je to strukturované. A je to plné slávy.

Kéž vám Bůh dá ducha milosti a pokorné prosby v tomto týdnu modlitby a po celý tento rok.

Takže Boží slovo nám říká, že máme být ‚oddáni modlitbě'. Máme být v modlitbě vytrvalí, ustaviční, věrní. Proč? Protože nám to přikazuje Bůh. Jde zde o věčnost. Bůh nás slyší a během pěti sekund vykoná více, než my dokážeme vykonat za pět let.

A jak máme být oddáni modlitbě? Ukázali jsme si pět dvojic přístupů. Modlitba má být:

1. Strukturovaná i nestrukturovaná
2. O samotě i ve společenství
3. V zoufalství i v radosti
4. Krátká i dlouhá
5. Spontánní i plánovaná

Kéž vám Bůh dá ducha milosti a pokorné prosby v tomto týdnu modlitby a po celý tento rok.

John Piper. © Desiring God. Web: desiringGod.org

Preklad: www.biblickaknihovna.cz

5/5 (1 hlas)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.