Ježiš a vyhorenie

https://unsplash.com/photos/BuNWp1bL0nc

  • 22. Nov '21
  • 7 minút
  • 1465
  • 1

Pri čítaní evanjelia podľa Marka na mňa vyskočili momenty, ktoré ukazujú, v akej veľkej miere bol život Pána Ježiša zaťažený a pod stresom.

Ježiš na pokraji vyhorenia

Pri čítaní evanjelia podľa Marka na mňa vyskočili momenty, ktoré ukazujú, v akej veľkej miere bol život Pána Ježiša zaťažený a pod stresom.

V evanjeliu podľa Marka to ľahko môžeme rozoznať, pretože Marek sa nezdržiava obšírnymi opismi, rozsiahlymi teologickými úvahami či zachytávaním dlhých rečí a rozhovorov Pána Ježiša. Jeho evanjelium je stručné a akčné. Je plné slovies, opisov činnosti, a tak ľahšie spozorujeme dynamiku verejného pôsobenia Pána Ježiša.

Vidíme to hneď v prvej kapitole. Po tom, čo bol Ježiš pokrstený a vybral si prvých učeníkov, v sobotu prišiel do synagógy, kde vyučoval. Každý, kto niekedy verejne vystupoval, vie, že už toto je nemalá mentálna záťaž, a to aj vtedy, ak niekto vystupuje verejne rád. Po Ježišovej kázni však hneď vznikol incident pri uzdravení posadnutého démonom. Ďalšia stresová situácia — démon + pohoršenie niektorých prítomných. Zo synagógy sa presunul do domu, kde bývali Šimon (Peter) a jeho brat Ondrej. Tam bola v horúčkach Šimonova svokra, ktorú uzdravil. Až potom si sadli k jedlu a snáď trochu vydýchli. Ale ešte v ten istý večer začali prichádzať k domu mnohí chorí, aby ich uzdravoval.

Západom slnka skončil šabat, a tak už uzdravovanie (t. j. liečba — výkon lekárskeho povolania) bolo z hľadiska výkladu Tóry legálne. Nevadí, že podľa židovského počítania dní západom slnka začal nový deň, ale reálne to bol ešte stále ten istý deň. A Ježiš mal ešte od spánku ďaleko, keď sa celý Kafarnaum zhromaždil pred domom. (por. Mk 1:21–34)  

Ak si myslíte, že druhý deň bol snáď pokojnejší, ste na omyle! Už od rána Ho naháňali učeníci, že Ho všetci hľadajú… Vynechávam ďalšie detaily, ale prvá kapitola končí tým, že Ježiš už ani nemohol verejne vojsť do mestečka, ale zdržiaval sa na osamelých miestach. Aj tak za Ním odvšadiaľ chodili ľudia. Toto všetko je popísané v niekoľkých odstavcoch ešte len prvej kapitoly! (por. Mk 1:35–45)

Z druhej kapitoly vyberiem na ilustráciu len to, že „… zhromaždilo sa toľko ľudí, že už ani predo dvermi nebolo miesta. A On zvestoval im slovo.“ (Mk 2:2) V tretej kapitole to pokračuje:… a prichádzali za Ním také davy, že povedal učeníkom: „Pripravte mi loďku, aby ma zástup netlačil.“ (Mk 3:9)

Nie div, že keď sa vo štvrtej kapitole Ježiš plaví s učeníkmi loďkou na druhú stranu Genezaretského jazera, zaspí tak tvrdo, že Ho ani búrka nezobudila. To vypovedá o Jeho veľkej únave a vyčerpaní. (Mk 4:38)

Nápor na Neho však pokračoval aj ďalej (napr. Mk 5:31). V šiestej kapitole čítame, že nemal čas sa ani kedy v pokoji najesť (Mk 6:31; 9:32). A to ešte nehovoríme o tom, ako sa trápil s nechápavými učeníkmi (napr. Mk 6:52), ktorí sa opakovane hádali (napr. Mk 9:34), o konfliktoch s farizejmi (napr. Mk 8:11), sadukajmi (napr. Mk 12:18) či herodiánmi (napr. Mk 12:13) atď. Nehovoriac o tom, že vedel, ako skončí, že bude zradený, opustený, nespravodlivo súdený a popravený. (napr. Mk 10:33) Koho by toto všetko nestresovalo natoľko, aby skôr či neskôr neskolaboval?

Čo robil Ježiš, aby nevyhorel?

Pán Ježiš žil náročný a hektický život. Neprišiel však ako lektor zdravého spôsobu života. Jeho poslaním nebolo zvyšovať produktivitu našej práce, ale, povedané Jeho slovami, „… hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo.“ (L 19:10)

Čo však robil pre to, aby neskolaboval? Uvádzam tu 10 vecí, ktoré boli prítomné v Jeho živote a pomáhali Mu aj napriek veľkej záťaži všetko zniesť a vytrvať.

1. Ježiš vyhľadával cielene samotu

Táto samota (napr. Mt 14:13) bola spojená s modlitbou a s premýšľaním. Samota v Ježišovom prípade nie je ani tak miesto ako skôr chvíľa. Je to čas, keď bol sám so svojím nebeským Otcom. V samote, ďalej od ľudí, od ruchu života, povinností a požiadaviek stíšil svoje vnútro a otváral ho pred svojím nebeským Otcom. Samota v Ježišovom živote ani nebola útekom od ľudí (Dajte mi všetci pokoj!) ale skôr hľadaním miesta a času, keď mohol obnovovať svoje puto s nebeským Otcom.

Chodeniu do samoty učil aj svojich učeníkov. (napr. L 9:10)

2. Modlitba

Modlitba súvisí so samotou. Pán Ježiš sa neraz modlil v samote aj celú noc (napr. Mt 14:23). Ale nemodlil sa len osamote. Učeníci videli, ako sa Ježiš modlí a zrejme Ho aj počuli. Sami iste poznali nemálo modlitieb, ktoré sa naučili doma alebo v synagóge. Mali mnoho príkladov modlitieb od farizejov, ktorí sa modlievali verejne. A predsa si s modlitebným životom Pána Ježiša nevedeli rady. Zatúžili po tom, aby ich naučil modliť sa tak, ako sa modlil On (L 11:1). A tak vznikla modlitba Otče náš (L 11:2–4; por. aj Mt 6:9–13). Modlitbou udržiaval spojenie s nebeským Otcom.

3. Písmo

Ježiš poznal Sväté Písmo. Nielen poznal mnohé pasáže spamäti, keďže ich citoval pri rôznych príležitostiach (napr. Mt 4:4), ale im aj rozumel a vedel ich vysvetliť druhým (napr. Mt 5:21–25).

Možno si čítaš Bibliu pravidelne, ale potrebuješ nad ňou viac premýšľať. A možno premýšľaš, ale aj tak nerozumieš a potrebuješ prehĺbiť svoje porozumenie Božiemu posolstvu tak, aby si ho vedel podať ďalej. A možno toto všetko robíš a vieš, ale neučíš sa Božie slovo spamäti. Je mnoho oblastí, v ktorých sa potrebujeme rozvíjať vo vzťahu k Svätému Písmu podľa Ježišovho vzoru.

4. Šabat

Sviatočný deň — šabat. To je samo osebe obsiahla téma. Šabat je čas, keď máme priestor na budovanie vzťahu s Bohom, je to čas pre spoločenstvo s ostatnými veriacimi, je to čas pre oddych, je to čas pre budovanie vzťahov s blízkymi a mnoho iného.

Aj keď bol Ježiš obviňovaný z toho, že šabat nedodržiava (uzdravoval počas neho, toleroval, keď učeníci mrvili klasy počas šabatu a pod.), v skutočnosti nepopieral význam svätenia šabatu, ale skôr odhaľoval jeho podstatu.

Bolo Jeho zvykom počas šabatu chodiť do synagógy (por. L 4:16). Aj my by sme mali vo svojom živote mať vytvorený priestor pre šabat bez ohľadu na deň v kalendári a spôsob, akým ho budeme tráviť.

5. Poslanie

Pán Ježiš mal jasné vedomie svojho poslania a zmyslu života (napr. Mk 10:45). Dokonca predpovedal svoju smrť i vzkriesenie (napr. Mt 20:18–19). Jasné vedomie svojho poslania človeku vždy pomôže držať sa cesty, nenechať sa rozptyľovať menej podstatnými vecami, dáva motiváciu vydržať záťaž a dosahovať ciele. Otázka zmyslu života a na to nadväzujúce vedomie poslania v živote pomáha človeku vytvoriť si v živote zdravú štruktúru.

Ak ťa zaujíma, ako Pán Ježiš vnímal svoje poslanie cez Jeho vlastné slová, môžeš si k tomu pozrieť aj moje dva blogy na stránke EVS: Prečo prišiel Ježiš https://evs.sk/blogy/blog-ondrej/preco-prisiel-jezis/ a Prečo prišiel Ježiš II. https://evs.sk/blogy/blog-ondrej/preco-prisiel-jezis-ii/

6. Pohyb

Ježiš pôvodne pracoval ako tesár, čiže bol zvyknutý pracovať fyzicky a zrejme tomu zodpovedala aj jeho fyzická kondícia. Počas svojho verejného pôsobenia sa často presúval z miesta na miesto peši (napr. Mt 9:35). O chôdzi vieme, že je to zdraviu prospešný pohyb. Jediné dopravné prostriedky, o ktorých vieme, že ich použil, bol čln pri plavbách na Genezaretskom jazere a požičaný osol pri vstupe do Jeruzalema na sklonku Jeho pôsobenia.

Z Kafarnaumu na severe Genezaretského jazera do Jeruzalema je to približne 160 km s prevýšením asi 600 m. To len pre ilustráciu, v akom priestore sa pohyboval.

7. Zábava

Ježiš sa vedel zabávať. Vedel, že Ho ohovárajú, že je žráč a pijan vína (napr. L 7:34), hoci väčšinu svojho verejného pôsobenia určite nemal nadbytok. Ale keď bola príležitosť, vedel sa v spoločnosti aj zabaviť. Nevyhýbal sa svadbám (J 2:2) ani hostinám (napr. L 5:29). Naopak, oboje prirovnával k Božiemu kráľovstvu (napr. Mt 22:2nn, Mt 14:16nn).

8. Pôst

Nevieme veľa povedať o tom, či a ako sa Ježiš postil. Známy je Jeho 40-dňový pôst pred verejným vystúpením (por. Mt 4:2), ale inak skôr hovorí o tom, že čas na pôst príde po Jeho odchode (por. Mt 9:15 ). Na druhej strane hovorí o pôste ako o niečom samozrejmom (por. Mt 6:16–18).

9. Tím

Ježiš pracoval v tíme a delegoval úlohy. Učeníci boli Jeho tímom. Dával im rôzne zodpovednosti a vyzýval ich, aby prinášali riešenia na vzniknuté problémy, napríklad:

Aj keď mal Ježiš nepopierateľnú autoritu, pracoval v tíme a dokonca svojmu tímu neváhal aj poslúžiť ponižujúcim spôsobom (por. J 13:1nn). Cielene ich pripravoval na to, aby raz boli schopní samostatne viesť spoločenstvo Jeho nasledovníkov bez Jeho fyzickej prítomnosti. A napokon ich aj definitívne vyslal (Mt 28:19–20, Sk 1:9). Je nezdravé, ak chceme všetko robiť sami alebo mať všetko pod kontrolou a len rozdávať rozkazy.

10. Priatelia

Aj keď boli chvíle osamote pre Ježiša dôležité, nebol pustovníkom. Jeho priateľmi neboli len učeníci, ale aj ďalší ľudia. Typickým príkladom je Lazár, Mária a Marta (napr. J 11). Ježiš budoval a udržiaval aj vzťahy, ktoré neboli pracovné. Pre každého človeka sú takéto vzťahy dôležité.

Na záver

Ako kresťania sme nasledovníci Pána Ježiša. Premýšľame nad Jeho slovami, inšpirujeme sa Jeho skutkami, ale možno si málo berieme príklad z Jeho spôsobu života. Jadrom Jeho života bol Jeho vzťah s nebeským Otcom a plnenie Jeho vôle (napr. J 4:34). Vďaka tomu, že sa Pán Ježiš stal naším Spasiteľom, aj my máme prístup k nebeskému Otcovi, boli sme prijatí do Jeho rodiny (Ef 2:13, 19).

Ak chceme naplniť aj my vo svojom živote poslanie, ktoré nám Pán Boh zveril, potrebujeme začať tam, kde Pán Ježiš — so vzťahom s nebeským Otcom skrze Ježiša Krista. A následne si brať príklad z Jeho spôsobu života aj v ostatných oblastiach.

Tip do života:

  1. V akom stave je tvoj vzťah s Bohom? Čo s tým potrebuješ urobiť?
  2. Ktorá z 10 oblastí života, ktoré sme sledovali v živote Pána Ježiša, je u teba najslabšia?
  3. Aké konkrétne kroky urobíš, aby si v nej nasledoval príklad Pána Ježiša?
  4. Kedy tie kroky urobíš/začneš robiť?
  5. Komu o tom povieš?

Ondrej Kolárovský, www.idea-list.sk.

4,7/5 (15 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.