Kresťan a práca

Emilio Küffer @ Flickr.com, https://www.flickr.com/photos/emiliokuffer/14597971944

  • 7. Sep '15
  • 6 minút
  • 7168
  • 22

Prečo a ako pracovať.

To, kde žijeme, nás formuje. Ľudstvo nesie v srdci dva predpoklady:

1. Práca je zlá. Pracujeme teda pre peniaze alebo spoločenské postavenie. Toto nájdeme už v gréckych bájach. Práca je spoločne s ostatnými zlými vecami v Pandorinej skrinke.

2. Keď už pracovať, tak pracovať hlavou, nie rukami. Cicero dokonca pokladal aj poskytovanie prenájmov za podradnú prácu.

Otázkou pre nás teda je:
Pracovali by sme tam, kde pracujeme, ak by o nás bolo materiálne postarané? Ak nie, pracujeme pre peniaze. Právnik alebo ktokoľvek iný môže pracovať preto, že mu dobre platia, nie preto, aby pomáhal ľuďom. Motiváciou sú peniaze, nie práca.

Pracovali by sme tam, kde pracujeme, ak by nikto nevedel, čo robíme? Ak nie, pracujeme pre spoločenské postavenie. Lekár alebo ktokoľvek iný môže liečiť kvôli tomu, aby bol v úcte u ľudí, nie preto, aby liečil ľudí. Motiváciou je postavenie, nie práca.

Študujeme alebo hovoríme deťom, aby študovali kvôli tomu, aby boli naplno využité ich Bohom dané talenty alebo preto, aby sa vyhli tomu, čo pokladáme za podradnú a ťažkú prácu? Uč sa, lebo inak budeš kopať kanály.

Existujú teda nesprávne motivácie pracovať. Ale aké sú správne? Aký je zmysel práce?

Práca je dobrá.

Boh pracuje a od počiatku, ešte pred vstupom hriechu do sveta, povolal prvých ľudí do práce.

Môj Otec pracuje až doteraz, i ja pracujem. Ján 5:17

Hospodin Boh vzal človeka a voviedol ho do záhrady Éden, aby ju obrábal a strážil. 1. Mojžišova 2:15

Práca rukami nie je nižšia forma práce. Boh si na začiatku pri stvorení sveta zašpiní ruky od prachu a pri vtelení si rovnako vyberie manuálnu prácu tesára.

Práca je viditeľným prejavom lásky.

Pracujeme, aby sme sa dokázali postarať o nás a o naše rodiny, čo je správne a dobré. Nesmieme, ale zabúdať, že sme povolaní do väčšieho diela spásy. Budovania Božieho kráľovstva a naprávania dôsledkov hriechu.

Veď vy sami viete, že tieto ruky vyrobili všetko, čo nám bolo treba, mne aj tým, čo boli so mnou. Vo všetkom som vám ukázal príklad, že tak musíme pracovať a ujímať sa slabých a pamätať na slová Pána Ježiša; veď On povedal: Blahoslavenejšie je dávať, ako brať. Skutky 20:34, 35

Ten, čo kradol, nech viac nekradne, radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho udeliť núdznemu. Efezským 4:28

Ako Božie deti sme povolaní pracovať, nie zaháľať a naša práca má slúžiť druhým ľuďom.

Práca je službou Bohu

Každá práca má byť prácou pre Boha. Ak takou je, máme zasľúbenie, že Pán je Ten, ktorý ju odmení.

Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom, vediac, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo, veď Pánovi Kristovi slúžite. Kolosenským 3:23, 24

To nás oslobodzuje od klamstva, že naša práca je bezvýznamná. Zametač ulíc vykonáva prácu, ktorá je potrebná a slúži ľuďom. Ak to robí pre Pána, nie je menším od kňaza, ktorý káže. Prináša poriadok do chaosu a napráva dôsledky hriechu. V nebi nie je špina. Hudobník vytvára krásu z chaosu zvukov, aby sme lepšie mohli chápať krásu Božieho stvorenstva. Bankár alebo ekonóm je povolaný do zodpovedného a rozumného nakladania s Božími zdrojmi. Právnik do služby spravodlivosti. Lekár do služby uzdravovania.

Oslobodzuje nás to od pocitu nedostatočného ohodnotenia. Pán vidí, aj keď šéf nie a Pán odmení.

Práca je svedectvom
Pavol píše otrokom v Efezským 6:6–8: Neslúžte len naoko ako tí, čo sa ľuďom chcú páčiť, ale ako služobníci Kristovi, ktorí z duše plnia vôľu Božiu; oddane im slúžte ako Pánovi, a nie ako ľuďom, vediac, že každý, či otrok či slobodný, keď dobre robí, prijme odmenu od Pána.

Kdekoľvek pracujeme, nosíme Božie uniformy. Sme Jeho služobníci a máme byť svedectvom. Svedectvom o tom, že pracujeme pre Pána. Máme pracovať usilovne. Svedectvom o Jeho láske. Máme milovať našich spolupracovníkov.
Rovnako máme byť svedectvom o pokoji a radosti Božieho ľudu.

Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa budete odievať. Či život nie je viac ako pokrm a telo viac než odev? Pozrite vtákov nebeských: ani nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl, a váš Otec nebeský ich živí. Či vy nie ste omnoho viac ako oni? A tým, že ste ustarostení, kto z vás môže predĺžiť svoj vek čo aj len o lakeť? Matúš 6:25–27

Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa! Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko! O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. Filipským 4:4–6

Ak sme teda ustarostení, svedčíme, že naše starosti a problémy sú väčšie ako náš Boh. Naopak , ak nie sme ustarostení a sme radostní, svedčíme o tom, že náš Boh je väčší ako vonkajšie okolnosti.

Svedectvom o slobode
Zachovávaj deň sviatočného odpočinku a sväť ho, ako ti prikázal Hospodin, tvoj Boh! Šesť dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu, ale siedmy deň je dňom sviatočného odpočinku pre Hospodina, tvojho Boha; nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj vôl, ani tvoj osol, ani akýkoľvek tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach, aby si tvoj sluha i slúžka mohli odpočinúť tak ako ty. Pamätaj, že si bol sluhom v Egypte, a Hospodin, tvoj Boh, ťa vyviedol odtiaľ mocnou rukou a vystretým ramenom. Preto ti Hospodin, tvoj Boh, prikázal zachovávať deň sviatočného odpočinku. 5. Mojžišova 5:12–15

Boh spája dodržiavanie dňa sviatočného odpočinku s otroctvom. Pretože nie sme otroci, nemusíme byť prepracovaní, vieme prestať pracovať, aby sme mohli mať radosť z Boha, zo života, z toho, čo sme spravili s Jeho pomocou a zo slobody evanjelia.

Dôsledky práce
V Skutkoch 18 čítame, ako Boh použil Pavlovu prácu výrobcu stanov v Korinte. (Tu) našiel Žida menom Akvila, rodáka z Pontu, a jeho manželku Priscillu. Akvila len nedávno prišiel z Itálie, keď Klaudius nariadil, aby sa všetci Židia vysťahovali z Ríma. Šiel teda k nim a že bol toho istého remesla — robili totiž stany — zostal u nich a pracovali.

Do Efezu prišiel Žid menom Apollo, rodák z Alexandrie, muž výrečný a zbehlý v Písmach. Bol vyučený ceste Pánovej, duchom vrúcny, hovoril a učil správne o Ježišovi, hoci poznal len krst Jánov. Tento Apollo začal neohrozene hovoriť v synagóge. Ako ho Priscilla a Akvila počuli, prijali ho k sebe a dôkladnejšie mu vyložili cestu Božiu.

Pozdravujú vás cirkevné zbory Ázie; pozdravujú vás mnohokrát v Pánovi Akvila a Priska i cirkevný zbor v ich dome. 1. Korintským 16:19

Nie každý je Pavol, ale ak si Pán takto vie použiť manželský pár, ktorý vyrába stany, určite si vie použiť i nás. Chlapec, ktorý prinesie to málo, čo má, päť chlebov a dve rybičky Kristovi, uvidí zázrak.

Napomenutie:

Pavol píše zboru v Tesalonike:

Veď keď sme boli u vás, prikazovali sme vám: Ak niekto nechce pracovať, nech ani neje! Počúvame totiž, že niektorí medzi vami neporiadne nažívajú, nič nerobia, ale neužitočné veci stvárajú. Takým prikazujeme a napomíname ich v Pánovi Ježišovi Kristovi, aby v pokoji pracovali a jedli svoj chlieb. 2. Tesalonickým 3:10–12

Kto nepracuje, stvára neužitočné veci. To platí aj vo svete, ale Pavol toto píše cirkevnému zboru. Ak niekto nechce pracovať, nech ani neje! Toto môže byť rovnako aj napomenutie pre nás, že v zboroch nemáme žiť konzumným spôsobom. Nemáme byť len prijímateľmi, neporiadne nažívať a nič nerobiť. Práca je prejavom lásky. Pre koho pracujeme, ukazuje na to, koho milujeme.

Nech nám všetkým na konci zaznie:

Správne, dobrý a verný sluha, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím; vojdi v radosť svojho pána! Matúš 25:21

Dodo Višňovský © 2012. Vytvorené ako prednáška pre Modlitebné spoločenstvo Evanjelickej cirkvi a. v.

4,5/5 (17 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.