Metódy štúdia Biblie

Luz Bratcher @ Flickr.com, http://www.flickr.com/photos/luzbonita/3304452261/

 • 2. Dec '10
 • 31 minút
 • 10623
 • 11

Metódy štúdia Biblie. Séria metód, ktorými sa dá študovať Božie Slovo.

Metóda 1: Hlbšie premýšľanie nad textom

Podstata tejto metódy štúdia Biblie spočíva v tom, že si konkrétnu pasáž z Božieho slova, akokoľvek je už dlhá, čítame a premýšľame nad ňou dovtedy, kým nám Duch Svätý neukáže, ako jasne a konkrétne môžeme toto slovo aplikovať do nášho každodenného života, a to spôsobom veľmi osobným, praktickým, uskutočniteľným, ale tiež aj merateľným.

Z časového hľadiska je to tá najjednoduchšia, a najnenáročnejšia metóda štúdia Písma spomedzi metód, ktoré budú v tomto prehľade spomenuté. Jej cieľom je brať Božie Slovo vážne, a skutočne žiť to, čo Biblia hovorí, že žiť máme.

1.1 Pomôcky:

1.1.1 Biblia

1.2 Tipy:

1.2.1 Túto metódu môžete využívať počas vašich kažodenných stíšení s Bohom.

1.2.2 Vyžaduje si trochu investície z časového hľadiska, preto je výhodné praktizovať ju keď máte možnosť zastaviť sa a premýšľať, napríklad počas cestovania.

1.3 Kroky

Krok 1 — Modlite sa, aby vás Boh viedol a ukázal vám, ako môžete dané slovo z Biblie aplikovať do svojho života.

Krok 2 — Premýšľajte nad veršami, ktoré ste si zvolili pre svoje stíšenie.

Krok 3 — Poznačte si konkrétnu aplikáciu — ako môžete biblický princíp z daného textu preniesť do vášho každodenného života?

Krok 4 — Naučte sa spamäti taký verš z textu, ktorý v sebe zhŕňa podstatu toho, čo ste si osvojili.

Krok 5 — Zhodnoťte nasledujúce týždne z pohľadu úspešnosti / neúspešnosti aplikácie Božieho princípu vo vašom živote.

Metóda 2: Zhrnutie obsahu kapitoly

Pri metóde Zhrnutia obsahu kapitoly je naším cieľom získať úplné porozumenie obsahu danej kapitoly z Biblie, a to tak, že si ju najprv prečítame niekoľkokrát za sebou (najmenej päťkrát), položíme si základné otázky týkajúce sa jej obsahu, a následne o nej vyslovíme isté všeobecné závery.

Pri tom však treba pamätať na to, že súčasné delenie Biblie na kapitoly sa nenachádzalo v pôvodných rukopisoch — bolo pridané až neskôr, okolo roku 1200 n.l., a to biskupom Stephenom Langtonom, v snahe urobiť biblický text čo najprehľadnejším, a bežnému čitateľovi čo najjednoduchšie pochopiteľným. Hoci vo väčšine prípadov bolo toto delenie úspešné z hľadiska svojho zámeru, niekedy môže narúšať plynulý priebeh deja. V protestantských Bibliách sa nachádza 1 189 kapitol, takže máme k dispozícii bohatý materiál na štúdium.

2.1 Pomôcky:

2.1.1 Biblia

2.1.2 Odkazy na iné verše v Biblii, nachádzajúce sa na konci každej kapitoly

2.2 Tipy:

— Čítajte konkrétnu kapitolu bez akýchkoľvek pomocných výkladových materiálov. Ide totiž o to, aby ste hľadali a nachádzali nové myšlienky, ktoré sú v texte ukryté, nie o potvrdenie tých, ktoré už niekto pred nami vyslovil.

— Prečítajte si celú kapitolu bez toho, aby ste sa zastavovali — získate tak celkový dojem z plynutia jej deja.

— Čítajte kapitolu v rôznych prekladoch Biblie, pričom si všímajte hlavne dôležité rozdiely v jednotlivých typoch prekladov.

— Prečítajte si kapitolu nahlas, aby ste sa lepšie sústredili.

2.3 Kroky

Krok 1 — Nadpis — pomenujte si kapitolu vlastným krátkym, ale výstižným názvom. Najužitočnejšie sú práve tie krátke nadpisy, ktoré ponúkajú živý obraz obsahu kapitoly.

Krok 2 — Osnova — vypíšte si hlavné body textu.

Krok 3 — Dôležití ľudia — vypíšte si hlavné postavy príbehu (niekedy je potrebné odvolať sa na postavy alebo dej predchádzajúcej kapitoly).

Krok 4 — Kľúčový verš — nájdite ten verš, ktorý je najdôležitejší v danej kapitole, alebo ktorý vy považujete vo vašom štúdiu za najdôležitejší.

Krok 5 — Kľúčové slová — spravte si zoznam najdôležitejších slov textu.

Krok 6 — Výzvy — poznačte si všetky problémy, na ktoré by ste pri štúdiu daného textu mohli natrafiť. Čomu nerozumiete? Sú oblasti vo vašom živote, ktoré potrebujú zmenu, ale nedá sa to?

Krok 7 — Odkazy na verše v Biblii — použite ich na nájdenie veršov, ktoré vám pomôžu lepšie porozumieť danej kapitole. Je dobré postupovať v tomto poradí:

Interné odkazy — hľadajte ich vrámci tej knihy Biblie, ktorú práve študujeteExterné odkazy — hľadajte ich v rôznych iných knihách Biblie od toho istého autoraPorovnajte ich s odkazmi vrámci danej Zmluvy (Starej alebo Novej)Porovnajte ich s odkazmi odkazujúcimi na celú Bibliu

Existuje niekoľko rôznych typov odkazov — niektoré z nich sú uvedené nižšie:

Pravý odkaz — odkaz hovorí takmer to isté, čo verš pôvodnýIlustratívny odkaz — ilustruje, čo nám hovorí verš, ktorý študujemeKontrastný odkaz — odkaz hovorí presný opak toho, čo verš pôvodný

Krok 8 — Objavenie Krista v texte — keďže Biblia ako celok je zjavením Krista (Starý Zákon naňho poukazuje a predpovedá Jeho príchod, evanjeliá ponúkajú detaily z Jeho života, Skutky a Listy ukazujú, ako konal vo svete), je pravdepodobné, že nájdeme Jeho prítomnosť vo všetkých oblastiach Biblie. Hľadajte, čo v sebe daná kapitola ukrýva ohľadom Jeho pôvodu, služby alebo osoby.

Krok 9 — Hlavná myšlienka(y) — vypíšte si hlavnú myšlienku(y) textu, ktoré ste v ňom našli počas tohto štúdia (keď budete túto kapitolu študovať nabudúce, môžu vám napadnúť celkom iné myšlienky)

Krok 10 — Záver — tu už začínate aplikovať to, čo ste sa z textu naučili. Dve dôležité otázky, ktoré sa treba pýtať počas štúdia biblického textu, sú:

Čo znamenajú tieto princípy, hlavné myšlienky pre mňa osobne?Čo s tým chcem spraviť?

Metóda 3: Štúdium charakterových vlastností

Pri štúdiu charakterových vlastností už na štúdium začíname používať aj iné pomôcky, ako len samotnú Bibliu, a to z dôvodu lepšieho porozumenia toho, čo nám Biblia odkrýva o špecifických ľudských charakteristikách. To najdôležitejšie, čím môže táto metóda obohatiť váš duchovný život a pomôcť duchovnému rastu, je aplikácia získaných poznatkov do osobného života. Jej hlavným cieľom je porozumieť, ako sa Boh díva na jednotlivé ľudské vlastnosti.

3.1 Pomôcky:

 • Biblia
 • Slovník slovenského jazyka
 • Biblický slovník
 • Lexikón
 • Odkazy na iné verše v Biblii
 • Biblická konkordancia
 • Tematická Biblia

3.2 Tipy:

— Vyberte si takú ľudskú vlastnosť, o ktorej by ste sa radi niečo dozvedeli, ktorú chcete u seba rozvinúť alebo nad ktorou chcete, naopak, vo svojom živote zvíťaziť.
— Táto metóda štúdia si vyžaduje pomerne dosť času, preto sa uistite, že ste schopní si ho nájsť a správne prerozdeliť, aby ste svoje štúdium dokončili.

3.3 Kroky:

Krok 1 — Vyberte si vlastnosť, ktorá bude predmetom vášho štúdia, nájdite si jej definíciu v slovníku slovenského jazyka a túto definíciu si poznačte.

Krok 2 — Pomenujte a definujte aj jej protikladnú vlastnosť, opäť použite slovník slovenského jazyka.

Krok 3 — Urobte si jednoduchú analýzu daného slova, najprv s použitím biblického slovníka na získanie biblickej perspektívy významu slova. Potom použite biblickú konkordanciu na nájdenie ďalších veršov obsahujúcich vaše slovo (slová) pamätajúc na to, že niekedy sa pri preklade jedného a toho istého hebrejského/ gréckeho slova v origináli, použije v našom jazyku viacero rôznych slov, a naopak. Preto je dobré pracovať na záver s Lexikónom, sú v ňom zhromaždené všetky ďalšie slová, ktoré boli ich autormi v Biblii použité v rovnakom význame, ako to vaše hľadané slovo.

Krok 4 — Pracujte s odkazmi na iné verše v Biblii. Môžu to byť jednak odkazy nachádzajúce sa priamo vo vašej Biblii, ale je vhodné použiť tiež špeciálne biblické príručky obsahujúce takéto odkazy. Pri tomto kroku vám bude užitočná aj konkordancia a tematická Biblia.

Krok 5 — Urobte si stručný biografický prehľad o živote aspoň jednej biblickej postavy disponujúcej vlastnosťou, ktorú skúmate. Pozorujte, ako sa u nej táto vlastnosť prejavuje, a tiež aký postoj zaujíma Biblia k životu toho človeka. Nasledujúce otázky vám pri tom môžu pomôcť:

 • Čo poukazuje na danú vlastnosť v živote tejto biblickej postavy?
 • Ako táto vlastnosť ovplyvnila jeho/jej život?
 • Pomohla alebo zabrzdila táto vlastnosť rast do zrelosti (duchovnej alebo inej) danej postavy? Ako?
 • Aké sú následky prítomnosti tejto charakterovej črty v živote danej postavy?

Krok 6 — Zapamätajte si aspoň jeden verš ako výsledok vášho štúdia — taký, ktorý sa vám osobne zdá najdôležitejší alebo najvýstižnejší. Hlavne, nech vám je pomocou pri uplatňovaní toho, čo ste sa naučili, vo vašom vlastnom živote.
Krok 7 — Odpozorujte si konkrétnu oblasť — situáciu, vzťah s iným človekom — v ktorej chcete na tejto vašej vlastnosti pracovať. Pamätajte, že naším cieľom je minimalizovať efekt negatívnych ľudských vlastností a posilniť tie, ktoré sú pozitívne. Jonášova tvrdohlavosť nám napríklad pomáha vidieť pravé dôsledky našej tvrdohlavosti v živote s Bohom, keď nie sme schopní ísť a plniť jeho vôľu; zatiaľ čo Mojžišova pokora, ktorú si uchoval napriek tomu, že to bol on, komu bolo dovolené vidieť Boha tvárou v tvár, nám pomáha dívať sa podobne na naše výnimočné dary, ktoré máme v istých oblastiach od Boha.
Krok 8 — Premýšľajte nad veľmi konkrétnymi a praktickými metódami, ktoré použijete na aplikáciu pozitívnych výsledkov vášho štúdia do každodenného života. Ak bolo predmetom vášho štúdia napríklad povzbudzovanie, zaumieňte si, ako konkrétne môžete povzbudzovať a podmieňovať prejavy kresťanského správania vo vašich spolubratoch / spolusestrách.
Krok 9 — Značte si, ako ste pokročili v praktickom zapájaní poznatkov štúdia do vášho života. Vďaka tomu budete potom schopní vyhodnotiť, ako ste vyrástli v danej oblasti.

Metóda 4: Tematická metóda štúdia Biblie
Cieľom tejto tematickej metódy štúdia Biblie je vybrať si jednoduchú a konkrétnu tému a jej štúdiom o nej získať základný prehľad. Je kratšia a menej náročná, ako hĺbková metóda, ktorou sa budeme zaoberať neskôr, a takisto aj jej záber je menej vyčerpávajúci.

V topickej metóde je potrebné študovať každý verš, ktorý sa nejakým spôsobom dotýka vášho predmetu štúdia, vrátane každej čiastkovej podtémy, zatiaľ čo pri tematickej metóde budete študovať len tie verše a odkazy, ktoré sa priamo dotýkajú vami zvolenej jednej témy.

4.1 Pomôcky:

 • Biblia
 • Biblická konkordancia
 • Tematická Biblia (Napr. Český ekumenický preklad je vydaný aj vo forme tematickej Biblie) a biblické odkazy

4.2 Tipy:

 • Držte sa striktne témy, ktorú ste si zvolili, pretože každá myšlienka, ktorá sa jej zdanlivo dotýka, no v skutočnosti už odbočuje iným smerom, bude viesť k stovkám ďalších dodatočných otázok a vaše jednoduché štúdium sa razom zvrtne na komplexnú analýzu vyžadujúcu si nesmierne veľa času; určite viac, než ste si na to rezervovali.
 • Snažte sa udržať si zoznam otázok, ktoré budete v štúdiu používať, relatívne stručný, keďže niektoré témy je možné skúmať zo stoviek rôznych hľadísk. Ak by ste si toho na jedno štúdium zobrali naraz príliš veľa, unavili by ste sa skôr, ako sa dostanete aspoň na dohľad k jeho záveru.

4.3 Kroky:

Krok 1 — Vyberte si tému, ktorá bude premetom vášho štúdia. Pri prvom tematickom štúdiu je vhodné zvoliť si radšej jednoduchšiu tému.
Krok 2 — Spíšte si zoznam všetkých veršov, ktoré plánujete preštudovať s pomocou vyššie uvedených príručiek. Vyberajte hlavne také verše, ktoré sa zdajú byť najviac využiteľné či najviac dôležité z hľadiska témy, ktorú chcete študovať.
Krok 3 — Premyslite a napíšte si zoznam otázok, na ktoré budete hľadať odpoveď pri každom z veršov. Ak máte viac než päť otázok, je dobré vybrať z nich len niektoré, pretože päť je viac než dosť pre toto štúdium.
Krok 4 — Prejdite si postupne verš za veršom, a pri každom hľadajte odpovede na tieto otázky. Zrejme sa vám nepodarí pri každom verši plne zodpovedať všetky otázky, niektoré verše totiž môžu dávať odpoveď len na jednu či dve otázky. Nech vás to teda neodradí, nemyslite si, že ste si zvolili nesprávne otázky.
Krok 5 — Vyvoďte z vášho štúdia konkrétne závery — skúmajte a porovnávajte poznámky, ktoré ste získali a zhrňte detaily do zmysluplných záverov.
Krok 6 — Zapíšte si osobnú aplikáciu a nezabudnite sledovať a zhodnotiť váš progres.

Metóda 5: Bibliografická metóda

Veľmi detailná a vyčerpávajúca metóda skúmania Biblických postáv. Nájdete tu zoznam viac ako 100 hlavných postáv Biblie, 50 otázok, ktoré si môžete položiť počas štúdia danej postavy a nakoniec zoznamy pozitívnych aj negatívnych vlastností, ktoré vám pomôžu charakterizovať danú osobu.

Pomôcky:

— Biblia

— Vyčerpávajúca biblická konkordancia

— Tematická Biblia

— Biblický slovník

Tipy:

Pamätajte na to, že biblická postava, ktorú ste si ako objekt štúdia vybrali, môže byť v textoch Biblie spomínaná nielen zmienením jej vlastného mena, ale aj opisne — teda veršov, kde táto postava vystupuje, môže byť viac, než aké nájdete v biblickej konkordancii, ak budete hľadať podľa mena.

Kroky:

Krok 1 — Pre svoje štúdium si vyberte jednu biblickú postavu. Ako pomôcka vám poslúži zoznam biblických postáv uvedený nižšie.

Krok 2 — Zapíšte si všetky odkazy veršov, kde sa daná postava spomína. Konkordancia vám bude pri tomto kroku veľmi užitočná v prípade, že je vaša postava oslovovaná v Biblii vlastným menom, no môžete si tiež vybrať takú osobu, ktorá je pomenovaná len opisne (napríklad faraónova žena, farizejov syn, atď.).

Krok 3 — Po tom, čo ste si jednotlivé pasáže prvý raz prečítali, si zapíšte svoj prvý dojem z postavy.

Krok 4 — Po druhom prečítaní si spravte chronologický prehľad udalostí jej života.

Krok 5 — Po treťom prečítaní sa pokúste sformulovať nejaké vlastné názory, vaše myšlienky o danej postave.

Krok 6 — Prečítajte si text ešte raz a skúste si spísať charakterové vlastnosti vystihujúce túto osobu.

Krok 7 — Hľadajte, aké biblické pravdy boli uplatňované v jeho/jej živote.

Krok 8 — Zosumarizujte si základné poznatky, ktoré ste sa naučili.

Krok 9 — Vypíšte si osobnú aplikáciu.

Krok 10 — Dbajte na to, aby výsledky vášho štúdia boli aplikovateľné.

Krok 11 — Poznačte si niekoho, s kým sa budete môcť o výsledkoch štúdia zdieľať a zaviažte sa k dodržiavaniu aplikácie, ktorú ste si vypísali.

Čiastočný zoznam biblických postáv

Nasledujúce tri zoznamy ponúkajú prehľad o hlavných mužoch v Biblii, vedľajších, ale tiež o dôležitých mužoch, a najznámejších biblických ženách.

Hlavní muži Biblie

1. Abrahám

2. Daniel

3. Dávid

4. Eliáš

5. Elízeus

6. Ezechiel

7. Ezdráš

8. Izaiáš

9. Izák

10. Jákob

11. Jeremiáš

12. Ježiš

13. Ján — apoštol

14. Jozef (SZ)

15. Józua

16. Mojžiš

17. Nehemiáš

18. Pavol

19. Peter

20. Faraón

21. Samson

22. Samuel

23. Saul (SZ)

24. Šalamún

Vedľajší, ale významní muži Biblie

1. Ábel

2. Abímelech

3. Abnér

4. Absolón

5. Adam

6. Aggeus

7. Acháb

8. Áchán

9. Achitófel

10. Akvila

11. Ámos

12. Ananiáš

13. Apollo

14. apoštol
— akýkoľvek

15.  Áron

16. Ásá

17. Balám

18. Barnabáš

19. Barzillaj

20. Kaifáš

21. Káleb

22. Éli

23. Ézav

24. Filemon

25. Filip

26. Géchází

27. Gideon

28. Abakuk

29. Hámán

30. Herodes

31. Chizkija

32. Ozeáš

33. Jabéc

34. Jakub

35. Jóšáfát

36. Járobeám

37. Joáb

38. Jób

39. Ján Krstiteľ

40. Jonáš

41. Jonatán

42. Judáš
Iškariotský

43. Králi
— akýkoľvek

44. Lában

45. Lót

46. Lukáš

47. Marek

48. Matúš

49. Mefibóšet

50. Melchisedek

51. Mordochaj

52. Náman

53. Nátan

54. Noe

55. Ondrej

56. Pontský Pilát

57. Prorok
— akýkoľvek

58. Rechabeám

59. Sílas

60. Sofoniáš

61. Sudcovia
— akýkoľvek

62. Šamgar

63. Štefan

64. Timotej

65. Títus

66. Tychikos

67. Uzija (Azarja)

68. Zachariáš

69. Zedekiáš

70. Zerubábel

Hlavné ženy Biblie

1. Abigajl

2. Abíšag

3. Alžbeta

4. Anna
(žena Samuelova)

5. Anna (prorokyňa)

6. Batšeba

7. Cippóra

8. Deborah

9. Delíla

10. Dína

11. Ester

12. Eunika

13. Eva

14. Agar

15. Jezábel

16. Jóchebed

17. Kráľovná zo Sáby

18. Lea

19. Lýdia

20. Marta

21. Mária
(matka Ježišova)

22. Mária Magdaléna

23. Mária z Betánie

24. Miriam

25. Míkal

26. Námanova slúžka

27. Naomi

28. Priska

29. Ráchel

30. Rachab

31. Rebeka

32. Rút

33. Sára

34. Šunémčanka

35. Tabita

36. Vaští

37. Zafira

Základné otázky biografického štúdia

Ďalší zoznam ponúka viac ako 50 otázok, ktoré Vám budú pri biografickej metóde štúdia Biblie veľmi užitočné. Bolo by však zbytočnou námahou pokúšať sa odpovedať na každú jednu z nich pri jedinom štúdiu. Podľa hĺbky, do akej chcete text preštudovať a času, ktorý na to máte k dispozícii, si vyberte len tie otázky, ktoré chcete mať zodpovedané. Pre lepšiu prehľadnosť sú všetky otázky podelené do siedmich skupín. Keď Vám však pri štúdiu napadne nejaká ďalšia, pokojne si ju do zoznamu doplňte.

Povesť

 1. Kto o tejto postave podáva informácie, ktoré vieme?
 2. Čo o ňom/nej okolití ľudia hovorili?
 3. Čo o ňom/nej hovorili jeho/jej nepriatelia?
 4. Čo o ňom/nej hovorila najbližšia rodina (manželka, manžel, bratia, sestry, rodičia)?
 5. Čo o ňom/nej hovorí Boh?
 6. Z akých dôvodov chcel asi Boh spomenúť túto osobu v Biblii?

Skúška charakteru

 1. Aké boli jeho/jej motívy a ciele?
 2. Ako sa správala táto postava doma?
 3. Aká bola jeho/jej reakcia na zlyhanie? Ľahko sa vzdal/a?
 4. Ako reagoval/a na nepriaznivé okolnosti? Vedel/a zniesť aj kritiku?
 5. Ako sa zachoval/a pri úspechu? Stal/a sa pyšným/ou, keď ju okolie chválilo?
 6. Ako sa preukázal/a v malých, bežných, každodenných veciach? Dokázal/a byť verným/ou aj v malom?
 7. Ako (ak vôbec) dokázal/a chváliť Boha za dobré/zlé veci, ktoré sa mu/jej prihodili?
 8. Bol/a ochotná poslúchnuť Božie rozkazy, ak ho/ju On k niečomu povolával?

Pozadie

 1. Čo viete o jeho/jej rodinnom zázemí a predkoch?
 2. Čo znamená jeho/jej meno? Prečo dostal/a práve takéto meno? Bolo jeho/jej meno niekedy zmenené?
 3. Ako by sa dali charakterizovať jeho/jej rodičia? Ovplyvnili ho/ju nejako?
 4. Spájajú sa s narodením tejto postavy nejaké mimoriadne okolnosti?
 5. Kde žil/a? Ako vyzeral jeho/jej každodenný život?
 6. Stretávala sa táto postava s inými kultúrami? Ako ho/ju ovplyvnili? Nechal/a sa ovplyvniť?
 7. Aké vládli v čase jeho/jej života podmienky v krajine, kde žila (politické aj duchovné)?
 8. Akou výchovou a vzdelaním prešiel/a?
 9. Kde (ako) pracoval/a?
 10. Ako dlho žil/a? Kde zomrel/a? Ako zomrel/a?

Dôležité udalosti

 1. Prechádzal/a počas svojho života nejakou krízou? Ak áno, ako sa k nej postavil/a? Ako ju zvládal/a?
 2. Čo významného dosiahol/a počas svojho života? Prečo si ho/ju pamätáme?
 3. Počul/a počas života Božie povolanie? Ako odpovedal/a?
 4. Aké dôležité rozhodnutia musel/a počas svojho života robiť? Ako ho/ju ovplyvnili? Ako ovplyvnili ľudí okolo?
 5. Existoval v jeho/jej živote nejaký neustále sa opakujúci problém?
 6. V čom víťazil/a? V čom padal/a? Prečo?
 7. Ako ho/ju ovplyvnili životné okolnosti a okolie?
 8. Akú úlohu zohral/a v Božom pláne?
 9. Dôveroval/a v Božiu zvrchovanosť (Jeho vládu nad všetkými okolnosťami)?

Vzťahy

 1. Ako vychádzal/a s ostatnými ľuďmi? Bol to typ osamelého človeka? Bol to tímový hráč?
 2. Ako sa správal/a k ostatným ľuďom? Využíval/a ich alebo im slúžila?
 3. Aký/á bol/a jeho/jej manžel/ka? Ako ho/ju ovplyvnil/a?
 4. Aké boli jeho/jej deti? Ako ho/ju ovplyvnili?
 5. Kto boli jeho/jej najbližší priatelia? Akí boli a ako ho/ju ovplyvnili?
 6. Kto boli jeho/jej nepriatelia? Akí boli a ako ho/ju ovplyvnili?
 7. Aký vplyv mal/a na iných? Na svoj národ? Na iné národy?
 8. Staral/a sa o svoju rodinu? Čo napokon vyrástlo z jeho/jej detí?
 9. Boli jeho/jej priatelia prekážkou alebo povzbudením v jeho/jej duchovnom raste a vo vzťahu k Bohu?
 10. Staral/a sa o nejakého svojho učeníka? Ostal tu po nej nejaký „Timotej“?

Osobnosť

 1. Akým typom osobnosti bol/a táto postava? Čo ho/ju ovplyvnilo, formovalo pri jeho/jej vývine do osobnosti, akou bola?
 2. Posudzujúc jeho/jej temperament, ide o sangvinika, cholerika, melancholika alebo flegmatika?
 3. Aké boli výnimočné vlastnosti jeho/jej charakteru? Akými črtami oplýval/a?
 4. Dokazuje jeho/jej život vývoj charakteru? Vidíte v ňom nejaký rast, posun vpred?
 5. Ktoré sú jeho/jej zlyhania a slabosti?
 6. Aký hriech(y) vidíme v jeho/jej živote? Čo k nim viedlo?
 7. V ktorej oblasti prežíval/a svoje najväčšie zápasy? Bola to žiadosť tela, žiadosť očí, pýcha života, … ?
 8. Aké následky prítomnosti hriechov v jeho/jej živote môžeme pozorovať?
 9. Zvíťazil/a napokon nad svojimi slabosťami a hriechmi, alebo nie?
 10. Ktoré vlastnosti podmienili jeho/jej konečné víťazstvo/zlyhanie?

Zoznam pozitívnych vlastností, s ktorými sa môžete stretnúť

Bdelosť

Bystrosť

Citlivosť

Cudnosť

Čestnosť

Čistota

Čistotnosť

Človek viery

Disciplinovanosť

Diskrétnosť

Dobrý hospodár

Dôstojnosť

Dôveryhodnosť

Duchaprítomnosť

Energickosť

Entuziazmus

Flexibilita

Horlivosť

Jemnosť

Krotkosť

Láskavosť

Lojalita

Miernosť

Milosrdenstvo

Múdrosť

Nekompromisnosť

Nezávislosť

Obetavosť

Oddanosť

Odhodlanosť

Odpustenie

Odvaha

Ohľaduplnosť

Opatrnosť

Optimizmus

Poctivosť

Podriadenosť

Pochopenie

Pokoj

Pokora

Pozitívne naladenie

Pozorovateľ

Poslušnosť

Pracovitosť

Príjemnosť

Rešpekt

Rozhľadenosť

Sebadávanie

Sebakontrola

Sebazaprenie

Serióznosť

Skromnosť

Služobník

Spokojnosť

Spoľahlivosť

Spravodlivosť

Stabilita

Starostlivosť

Stálosť

Statočnosť

Súdnosť

Šetrnosť

Štedrosť

Tichosť

Tolerancia

Trpezlivosť

Tvorca pokoja

Tvorivosť

Usilovnosť

Usporiadanosť

Úctivosť

Účasť

Úprimnosť

Vďačnosť

Vernosť

Vľúdnosť

Vynaliezavosť

Vyrovnanosť

Zápal

Zdvorilosť

Zmysel pre humor

Zoznam negatívnych vlastností, s ktorými sa môžete stretnúť

Arogancia

Apatia

Bezcitnosť

Cudzoložstvo

Dogmatickosť

Drzosť

Dudranie

Faloš

Fanatizmus

Hanenie iných

Hlúposť

Hľadanie
ľudskej priazne

Horkosť

Hrôzostrašnosť

Hrubosť

Chamtivosť

Impulzívnosť

Klamstvo

Kompromisy

Konfliktovosť

Krátkozrakosť

Krutosť

Lakomstvo

Lenivosť

Lichotenie

Ľahostajnosť

Ľstivosť

Manipulácia

Márnosť

Modlárstvo

Nactiutŕhačstvo

Násilie

Necitlivosť

Nečestnosť

Nečistota

Nedbalosť

Nedisciplinovanosť

Nedostatok rešpektu

Neférovosť

Nehanebnosť

Neláskavosť

Neľudskosť

Nemorálnosť

Nenásytnosť

Neodpustenie

Neposlušnosť

Neskromnosť

Neslušnosť

Nespoločenskosť

Nestálosť

Nespoľahlivosť

Nevďak

Nevera

Nezávislosť Ducha

Neznalosť Písma

Nežičlivosť

Odpadlíctvo

Ohováranie

Opilstvo

Opovážlivosť

Plytkosť

Podráždenosť

Pohŕdanie

Pochybovanie

Pokrytectvo

Predsudky

Priateľ sveta

Príkrosť

Prílišné sebavedomie

Provokácia

Pýcha

Rebélia

Rozpoltenosť srdca

Rúhanie

Samospravoslivosť

Sarkazmus

Sebectvo

Smilstvo

Sťažovanie sa

Submisia

Svetáckosť

Svojhlavosť

Škodoradosť

Telesnosť

Tvrdohlavosť

Tyrania

Urážlivosť

Ustarostenosť

Ustráchanosť

Utrácanie

Váhanie

Vlažnosť

Všetečnosť

Výbušnosť

Vystatovanie sa

Zabúdanie
na Boha

Zábudlivosť

Zahanbenie
z Krista

Závistlivosť

Zbabelosť

Zlomyseľnosť

Zmyslovosť

Zneuctenie

Zneváženie

Žiadosť po moci

Žiarlivosť

Metóda 6: Hĺbková metóda štúdia Biblie podľa témy

Ak sa potrebujete zamerať na konkrétnu tému štúdia, a chcete ísť poriadne do hĺbky, táto metóda je pre vás. Nezabudnite však, že všetko, čo objavíte a čo sa naučíte sa má premietnuť do praxe. Inak je celé štúdium zbytočné.

Pomôcky:

— Biblia

— Vyčerpávajúca biblická konkordancia

— Topická Biblia (dostupná len v angličtine — pozn. preklad.)

Tipy (prevzaté od Dr. R.A. Torreya):

— Buďte systematickí a poctivo si zapíšte každý koncept, ktorý sa nejakým spôsobom dotýka Vami zvolenej témy. Snažte sa pristupovať k štúdiu tak plánovite a cielene, ako sa len dá a študujte každú ideu osobitne a podrobne v logickom poradí.

— Buďte dôkladní v štúdiu každého jedného verša, ktorý k danej téme nájdete.

— Buďte presní, snažiac sa pochopiť presný význam každého verša. A pozor na vytŕhanie veršov z kontextu, je to práve kontext, ktorý nám pomáha význam veršov lepšie pochopiť.

Kroky

Krok 1 — Spíšte si zoznam všetkých slov, ktoré sa týkajú témy vášho štúdia.

Krok 2 — Zozbierajte si všetky dostupné odkazy a vysvetlivky k daným slovám v zozname.

Krok 3 — Postupne premýšľajte a analyzujte každú referenciu osobitne.

Krok 4 — Porovnajte a „rozkategorizujte“ si slová a referencie.

Krok 5 — Zosumarizujte výsledky vášho štúdia do stručného prehľadu.

Krok 6 — Vyvoďte konkrétny záver.

Metóda 7: Analýza slov

Pamätajte, že jedno a to isté slovo v origináli Biblie môže byť pri preklade do slovenčiny nahradené niekoľkými rôznymi slovami alebo frázami.

Pomôcky:

— Niekoľko rôznych prekladov Biblie
— Vyčerpávajúca biblická konkordancia
— Biblický slovník alebo encyklopédia
— Príručky zaoberajúce sa štúdiom slov
— Slovník slovenského jazyka

Tipy:

— Pamätajte, že jedno a to isté slovo v origináli Biblie môže byť pri preklade do slovenčiny nahradené niekoľkými rôznymi slovami alebo frázami.

— Preto vám bude pri tejto metóde štúdia veľmi užitočná konkordancia; obsahuje totiž odkazy na všetky pôvodné príbuzné slová (aj keď sú v slovenčine nahradené inými slovami).

Kroky:

Krok 1 — Vyberte si slovo, ktoré chcete študovať.
Krok 2 — Nájdite jeho definíciu v slovenskom slovníku.
Krok 3 — Porovnajte, ako je toto slovo preložené v jednotlivých prekladoch, ktoré máte k dispozícii.
Krok 4 — Poznačte si definíciu vášho slova použitého v originálnom texte (hebrejského, gréckeho, aramejského).
Krok 5 — Nájdite, kde všade v Biblii je toto slovo spomenuté.

 • Ako často sa spomína?
 • V ktorých knihách Biblie?
 • V ktorej knihe sa spomína najviac?
 • Kde sa toto slovo prvýkrát objavuje?
 • Kde sa prvýkrát objavuje v knihe, ktorú študujete?
 • Ktorí autori používajú toto slovo?

Krok 6 —  Zistite základný, koreňový význam slova — význam, v akom bolo toto slovo používané v sekulárnej kultúre vtedajšej doby.
Krok 7 — Skúmajte, ako sa toto slovo v Biblii používa a ako asi bolo chápané ľuďmi, kultúrou, ktorej bola Biblia pôvodne adresovaná.
Krok 8 — Zapíšte si aplikáciu.

Zoznam slov, ktoré môžete použiť pri Metóde analýzy slov

Apoštol

Baránok

Bdieť

Cirkev

Dobrý

Duša

Duch

Emanuel

Evanjelium

Hriech

Chvála

Jahve

Ježiš

Kázať

Kráľovstvo

Kristus

Krotký

Krst

Nepriateľ

Láska

Láskavosť

Manželstvo

Márny

Márnivý

Mdlý

Meno

Milosť

Múdrosť

Myseľ

Nádej

Nekonečný

Neprávosť

Obeť

Odpočinutie

Oľutovať

Pán

Pascha

Peklo

Počuť

Pokoj

Pokušenie

Porozumenie

Poslušnosť

Posvätiť

Povolanie

Pravda

Prejav

Priazeň

Prispôsobiť sa

Protivník

Skladanie rúk

Slovo

Sluha

Služobník

Smrť

Sobota

Spoločenstvo

Spravodlivý

Sprostredkovateľ

Strach

Súd

Svätý (kresťan)

Svätý (atribút)

Svedok

Svet

Svetlo

Tajomstvo

Telo

Trestať

Uctievanie

Učeník

Vedieť

Viera

Vykúpenie

Vyslobodiť

Vyznanie

Vzkriesenie

Záhuba

Zachrániť

Zázrak

Zjavenie

Zlo

Zmierenie

Zmluva

Zvyšok

Žehnať

Žiadosť

Život

Metóda 8: Štúdium pozadia biblickej knihy

Táto metóda vám pomôže viac pochopiť kontext Biblie. Biblické knihy boli písané za určitých okolností, do konkrétnych životných situácií či cirkevných zborov, ktoré zápasili s rôznymi okolnosťami. Poznať tento kontext určite nemôže byť na škodu.

Pomôcky:

— Biblický slovník a/alebo Biblická encyklopédia
— Študijná Biblia
— Biblický atlas
— Rôzne ďalšie pomôcky, ktoré vám pomôžu zahĺbiť sa do pozadia Biblie

Kroky:

Krok 1 — Vyberte si biblickú knihu, ktorú budete študovať.
Krok 2 — Spíšte si všetky pomôcky, ktoré ste pri štúdiu použili. Takto budete môcť na konci vyhodnotiť, ktoré boli najužitočnejšie.
Krok 3 — Pokúste sa zistiť čo najviac o nasledujúcich oblastiach:

 • Kto je autor knihy?
 • Kedy bola napísaná?
 • Kde bola napísaná?
 • Pre koho?
 • Prečo bola napísaná?
 • Ako kniha zapadá do celkového kontextu Biblie?

V štúdiu vám tiež pomôže, ak analyzujete aj nasledujúce ukazovatele:

 • geografická lokalizácia
 • historické udalosti, ktoré sa stali, dejú alebo sú očakávané v čase biblickej knihy
 • vtedajšia kultúra
 • politická situácia
 • očakávanie udalostí alebo osobností

Krok 4 — Zosumarizujte výsledky štúdia.
Krok 5 — Zapíšte si osobnú aplikáciu.

Metóda 9: Prehľad biblickej knihy

Táto metóda je prvou z troch metód štúdia Biblie, ktoré dokopy ponúkajú hlboko komplexný pohľad na vybranú biblickú knihu. Štúdium pri nich vyžaduje najviac úsilia spomedzi všetkých metód, no v konečnom dôsledku prináša najkvalitnejšie výsledky, ak metódy správne používame.

Každá z nasledujúcich troch metód sa zameriava na iný aspekt jedného a toho istého procesu štúdia:

Metóda 9: Prehľad biblickej knihy — v ktorej získate podrobný prehľad o určitej knihe Biblie.

Metóda 10: Metóda analýzy kapitoly — v ktorej budete veľmi podrobne študovať každú jednu kapitolu danej knihy.

Metóda 11: Metóda syntézy — v ktorej napokon zhrniete všetko, čo ste sa naučili počas štúdia v predchádzajúcich metódach, a to vyvodením záverov a získaním vášho pohľadu na danú knihu, nadobudnutého vlastným štúdiom.

Základným cieľom metódy Prehľad biblickej knihy je detailne porozumieť, prečo bola kniha napísaná, aký je jej kontext, obsah a štruktúra.

Pomôcky:

— Biblia a jej niekoľko moderných prekladov

— Biblický slovník a/alebo encyklopédia

— Biblické komentáre

— Exegéza Starého a Nového zákona

— Rôzne ďalšie pomôcky, ktoré vám priblížia kontext vtedajšej kultúry

Tipy:

Ak ste už študovali túto knihu pomocou metódy Pozadia biblickej knihy, teraz môžete nadobudnuté poznatky využiť.

Kroky:


Krok 1
— Pri čítaní sa riaďte nasledujúcimi radami:

— prečítajte si celú biblickú knihu naraz. Kniha Izaiáš je druhou najdlhšou knihou Biblie po Žalmoch a jej prečítanie trvá priemernému čitateľovi pár hodín. Čítanie celej knihy naraz vám poskytne dobrý prehľad o jej obsahu. Dlhšie knihy si môžete rozdeliť na dve časti a čítať ich s prestávkou.

— rovnakým spôsobom si prečítajte knihu aj v modernejšom preklade, je v ňom použitý súčasný jazyk, ktorý nerozptyľuje pozornosť.

— čítajte knihu vcelku, akoby nebola rozdelená na kapitoly, odseky a verše, aby ste sa úplne ponorili do prúdu jej deja a získali tak lepší prehľad o jej udalostiach.

— čítajte knihu niekoľkokrát. Možno budete prekvapení, aké veci si všimnete pri druhom alebo treťom čítaní, ktoré ste predtým vôbec nevideli.

— čítajte knihu bez použitia akýchkoľvek interpretačných pomôcok; je dôležité, aby ste sa sústredili na jej vlastný obsah.

— začnite čítanie s modlitbou, proste Boha, aby k vám hovoril a ukázal vám pravdy, ktoré vás chce naučiť.

— pri druhom a treťom čítaní už čítajte s perom v ruke a zaznačte si vaše pozorovania.

Krok 2— Robte si detailné poznámky z toho, čo čítate. Tento krok sa vlastne začal už na konci kroku 1. Poznačte si, aký máte z knihy dojem aj dôležité detaily, ktoré ste si všimli. Nasledujúce body vám pomôžu vidieť v texte podstatné detaily:

— aký štýl prevláda v danej knihe: historický?, poetický?, prorocký?, právny?, biografický?, korešpondenčný?, rozprávací?

— zapíšte si prvý dojem z knihy. Aký bol podľa vás zámer autora?

— ktoré slová používa autor často? Ktoré pokladá za dôležité alebo význačné?

— viete nájsť kľúčový verš alebo ústrednú pravdu?

— aký je literárny štýl autora? A v akom vzťahu je tento štýlvoči ústrednej pravde danej knihy?

— odkrýva autor svoje pocity? Ako na ne zrejme reagovali čitatelia vtedajšej doby? Ako na ne reagujete vy?

— poznačte si, čo považujete za hlavnú tému danej knihy. Poukazuje autor jasne na niečo?

— aká je štruktúra knihy? Pamätajte na to, že dnešné členenie na kapitoly a verše (a často aj odseky) nie sú pôvodné, boli dodané o storočia neskôr. Okolo ktorých javov objektívnej reality sa kniha sústreďuje (berúc do úvahy ľudí, miesto, okolnosti, čas)?

— má kniha nejakú ústrednú postavu/y? Aké je jej/ich úloha v knihe?


Krok 3
— Študujte pozadie knihy. Tu by ste mali podrobne urobiť to, čo je opísané v metóde 8 — Štúdium pozadia biblickej knihy.

Krok 4 — Vyrobte si panelový graf na sprehľadnenie obsahu knihy. Ide o vizuálne vyjadrenie obsahu knihy na jednom alebo dvoch hárkoch papiera, ktoré pomáha zachytiť čo najviac zo všeobecného obsahu knihy a jej detailov. Pripravíte ho nasledovne:

— na jeden, maximálne dva hárky papiera si načrtnite toľko stĺpcov, koľko kapitol má daná kniha.

— znova si prečítajte celú biblickú knihu a premyslite si krátky nadpis každej kapitoly. Poznačte si tieto nadpisy do jednotlivých kolónok. Dobré nadpisy sú charakterizované tým, že sú:

 • krátke, vyjadrené len pár slovami
 • obrazné, ilustrujúce obsah kapitoly
 • vyjadrené slovami z textu, ak je to možné
 • originálne v zmysle, že neboli už predtým použité
 • ukazujú, ako zapadá kapitola do kontextu knihy

— znova si prečítajte celú knihu, správne, toto je už piaty raz, čo ju máte prečítať, a poznačte si jej hlavné delenia (zvyčajne sa zhodujú s delením kapitol, no neplatí to stále). Poznačte si stručné názvy jednotlivých oddielov do stĺpcov príslušných kapitol. Názvy oddielov by mali byť maximálne stručné.

— znova si prečítajte knihu a spíšte zoznamy názvov všetkých odsekov

Krok 5 —  Zo všetkých krokov, ktoré ste doteraz absolvovali, si spravte predbežnú osnovu udalostí danej knihy. Zamerajte sa na jej hlavné body, keďže ich neskôr využijete v metóde Syntézy, kde budeme vyrábať podrobnú osnovu knihy. Pár užitočných tipov:

— spravte si predbežnú osnovu pozostávajúcu z hlavných bodov.

— zoraďte si jednotlivé body podľa poradia sledu udalostí alebo podľa dôležitosti.

— pomôže vám, ak budete sledovať obsah jednotlivých odsekov, keďže sú v nich zvyčajne vyjadrené myšlienky sústreďujúce sa okolo hlavnej pravdy.

— porovnajte svoju osnovu s osnovou niekoho iného, aby ste videli, čo majú spoločné a v čom sa líšia.

Krok 6 —  Zapíšte si vlastnú aplikáciu a pamätajte na pravidelný návrat k tomuto kroku, aby ste mohli vyhodnotiť svoj rast.

Metóda 10: Analýza kapitoly

Metóda analýzy kapitoly začína ten proces štúdia biblickej knihy, ktorý metóda syntézy ukončí. Teraz už máte v hlave kvalitný záber o obsahu a pozadí vami vybranej knihy, jej zámere, zmysle, atď., a teda ste schopní pokračovať v dôkladnom skúmaní jednotlivých detailov, ktoré túto knihu tvoria.

Najúčinnejší spôsob, ako deliť biblickú knihu na „podcelky“ je použiť delenie podľa kapitol, keďže toto delenie je vo všeobecnosti asi najpresnejšie, a podľa neho potom knihu študovať. Pri štúdiu kapitoly je potrebné študovať každý odsek, vetu a slovo, podrobne a systematicky.

Metóda analýzy kapitol je druhou z troch biblických metód, ktoré dokopy ponúkajú hlboko komplexný pohľad na vybranú biblickú knihu. Štúdium pri nich vyžaduje najviac úsilia spomedzi všetkých metód, no v konečnom dôsledku prináša najkvalitnejšie výsledky, ak metódy správne používame. Každá z nasledujúcich troch metód sa zameriava na iný aspekt jedného a toho istého procesu štúdia:

Metóda 9: Prehľad biblickej knihy — v ktorej získate detailný prehľad v určitej knihe Biblie.

Metóda 10: Metóda analýzy kapitoly — v ktorej budete veľmi podrobne študovať každú jednu kapitolu danej knihy.

Metóda 11: Metóda syntézy — v ktorej napokon zhrniete všetko, čo ste sa naučili počas štúdia v predchádzajúcich metódach, a to vyvodením záverov a získaním ohodnotenia danej knihy.

Pomôcky:

 • Biblia a niekoľko jej pomocných moderných prekladov
 • Biblický slovník a/alebo encyklopédia
 • Biblické komentáre
 • Exegéza Starého a Nového zákona
 • Rôzne ďalšie pomôcky, ktoré vám priblížia kontext vtedajšej kultúry

Kroky:

Krok 1 — Zhrňte si obsah kapitoly a zapíšte ho. Prečítajte si ju niekoľkokrát poriadne a zaznamenajte si prvé postrehy. Keď to máte, pokúste sa pozrieť na obsah kapitoly nasledujúcimi spôsobmi:

 • Parafrázujte jej obsah vlastnými slovami tak, aby mu ktokoľvek, komu ho prečítate, plne porozumel.
 • Spravte si osnovu deja kapitoly v jednotlivých odsekoch. Každý odsek pomenujte a poznačte si hlavné body jeho obsahu.
 • Prepíšte celú kapitolu tak, že vynecháte všetky rozvíjajúce vetné členy alebo vedľajšie vety. V prepise použite len podmet, prísudok a predmet.

Krok 2 — Poznačte si vaše postrehy a názory na danú kapitolu. Sledujte každý detail, skúmajte každú vetu a slovo, zapisujte si všetko, čo v nich nájdete. Pri študovaní textu uplatnite postup OICA (ide o štúdium Biblie nasledujúcimi krokmi: z angl. Observation — pozorovanie, Interpretation — interpretácia, Correlation — odkazy na iné zmienky v Biblii, Application — aplikácia). Na konci tejto metódy nájdete konkrétne tipy, čo presne môžete vo vašej kapitole hľadať.

Krok 3 — Pýtajte sa podrobné otázky ohľadom vašej kapitoly. Zapíšte si každú otázku, ktorá vám napadne, aj keď na ňu neviete teraz odpovedať. Možno raz v budúcnosti pri nejakom inom štúdiu na ňu nájdete odpoveď a doplníte si ju. Určite si poznačte všetky nejasnosti, na ktoré ste pri štúdiu natrafili, aby ste na ne mohli neskôr hľadať odpovede. Pri hľadaní odpovedí na otázky vám pomôže ak:

 • Budete študovať dôkladne obsah knihy a jej pozadie — historické, kultúrne, … V tom vám bude nápomocný krok 2 z metódy Štúdia pozadia biblickej knihy (metóda 8), v ktorom ste si spísali zoznam užitočných pomôcok pri tomto type štúdia.
 • Definovanie slov a fráz použitých v texte pre správne pochopenie významu jednotlivých častí textu.
 • Poznanie gramatickej štruktúry textu je veľmi nápomocné, lebo vďaka tomu sa dajú lepšie pochopiť myšlienky a koncepty a vzťah medzi nimi.
 • Pomôžte si aj modernými prekladmi, aby ste videli, či je jazyk v nich zrozumiteľnejší.
 • Skúste sa na danú pasáž pozerať v kontexte doby (historickom, kultúrnom, geografickom, ekonomickom, sociálnom, kontexte vtedajších udalostí, atď.). Pomôže vám Biblický slovník a encyklopédia.
 • Skúmajte, čo hovoria iné verše v Biblii o konceptoch, ktoré sú prezentované vo vašej kapitole. Toto budete vlastne podrobne robiť v kroku 4.
 • Keď všetky iné možnosti zlyhajú, vezmite si komentár k vašej biblickej knihe a porovnajte si vašu interpretáciu textu s tou v komentári.

Krok 4 — Pozrite sa na vašu kapitolu v kontexte Biblie. Pri štúdiu odkazov na iné pasáže v Biblii vám pomôže krok 7 v metóde Zhrnutia obsahu kapitoly (metóda 2).

Krok 5 — Zapíšte zoznam možných aplikácií, ktoré vám napadnú v súvislosti s textom. Nejde o to, aby ste všetky tieto aplikácie zaviedli do svojho života, v tomto kroku si iba robíte zoznam toho, k čomu sa v budúcnosti môžete vracať a z čoho si v kroku 7 vyberiete iba jednu, v súčasnosti najdôležitejšiu aplikáciu pre váš život.

Krok 6 — Sformulujte pár záverov zo štúdia. Prejdite cez štúdium obsiahnuté v prvých piatich krokoch a zapíšte si svoje závery. Ešte aj v tomto bode štúdia môžete objaviť nové informácie, nezabudnite si ich zapísať.

Krok 7 — Vypíšte si konečnú aplikáciu zo zoznamu z kroku 5. Uistite sa, že je konkrétna, praktická, a teda aplikovateľná do vášho života. Nezabudnite sa k nej v budúcnosti vracať, aby ste mohli vyhodnotiť svoj progres.

Čo hľadať v texte pri Metóde analýzy kapitoly

 1. Pýtajte sa šesť základných pozorovacích otázok: Čo? Kto? Kde? Kedy? Prečo? Ako?
 2. Hľadajte kľúčové slová.
 3. Hľadajte slová alebo slovné spojenia, ktoré sa často opakujú.
 4. Hľadajte otázky, ktoré sú nastolené.
 5. Hľadajte odpovede, ktoré sú ponúknuté.
 6. Hľadajte prikázania.
 7. Hľadajte varovania.
 8. Hľadajte porovnania — veci alebo javy, ktoré sú si podobné.
 9. Hľadajte kontrasty — veci, ktoré sú v protiklade.
 10. Hľadajte ilustrácie.
 11. Hľadajte príčiny a následky a dôvody pre určité konanie.
 12. Hľadajte zasľúbenia a podmienky na ich naplnenie.
 13. Skúmajte postup od všeobecného ku konkrétnemu.
 14. Skúmajte postup od konkrétneho ku všeobecnému.
 15. Skúmajte postup v rozprávaní príbehu alebo v biografii.
 16. Hľadajte zoznamy vecí.
 17. Hľadajte výsledky.
 18. Hľadajte rady a  napomenutia.
 19. Hľadajte postoje.
 20. Skúmajte celkový podtón textu — emocionálnu atmosféru.
 21. Skúmajte spojky, predložky a podobné slová, ktoré pomáhajú pochopiť vzájomný vzťah jednotlivých myšlienok v texte.
 22. Hľadajte vysvetlenia.
 23. Hľadajte citácie Starej zmluvy v Novej.
 24. Skúmajte literárnu formu.
 25. Hľadajte paradoxy.
 26. Skúmajte, na čo autor kladie dôraz podľa toho, koľko priestoru danej myšlienke dáva.
 27. Hľadajte zámerné zveličenia a hyperboly.
 28. Skúmajte gramatickú štruktúru každej vety.
 29. Hľadajte zmienky o udalostiach vtedajšej doby.
 30. Skúmajte silu použitých slovies.
 31. Hľadajte čokoľvek nezvyčajné alebo neočakávané.

Tieto tipy predstavujú iba pár vecí, ktoré môžete pri detailnom štúdiu biblickej knihy a jej kapitol využiť. Nech vás dĺžka zoznamu neodradí. Nerobte štúdium všetkých týchto bodov. Potrvá to istý čas, kým sa naučíte umeniu vidieť v texte viac a viac dôležitých detailov. Čím viac si pozorovanie budete trénovať, tým ostražitejším sa stanete. Takže pamätajte: pozorujte, skúmajte a zistenia si zapíšte!

Metóda 11: Metóda syntézy

V Metóde syntézy obsahu biblickej knihy si napokon zhrnieme a zrekapitulujeme všetko, čo sme doteraz v našom štúdiu biblickej knihy objavili. Slovo syntéza znamená opätovné spájanie individuálnych častí, ktoré k sebe patria a spolu vytvárajú jeden celok. Takže v tejto metóde štúdia spojíme všetky detaily a čiastočky, ktoré sme v predchádzajúcich metódach z textu vyabstrahovali.

Táto metóda je poslednou z troch metód štúdia Biblie, ktoré dokopy ponúkajú hlboko komplexný pohľad na vybranú biblickú knihu. Štúdium pri nich vyžaduje najviac úsilia spomedzi všetkých metód, no v konečnom dôsledku prináša najkvalitnejšie výsledky, ak metódy správne používame. Každá z nasledujúcich troch metód sa zameriava na iný aspekt toho istého procesu štúdia:

Metóda 9: Prehľad biblickej knihy — v ktorej získate podrobný prehľad o určitej knihe Biblie,

Metóda 10: Metóda analýzy kapitoly — v ktorej budete veľmi podrobne študovať každú jednu kapitolu danej knihy,

Metóda 11: Metóda syntézy — v ktorej napokon zhrniete všetko, čo ste sa naučili počas štúdia v predchádzajúcich metódach, a to vyvodením záverov a získaním vlastného pohľadu na danú knihu, nadobudnutého štúdiom.

11.1 Pomôcky:

11.1.1 Biblia a jej niekoľko moderných prekladov

11.1.2 Biblický slovník a/alebo encyklopédia

11.1.3 Biblické komentáre

11.1.4 Exegéza Starého a Nového Zákona

11.1.5 Rôzne ďalšie pomôcky, ktoré vám priblížia kontext vtedajšej kultúry

11.2 Tipy:

11.2.1 Keďže táto metóda stavia na výsledkoch štúdia predchádzajúcimi dvomi metódami (Metóda prehľadu biblickej knihy a Metóda analýzy), majte počas štúdia svoje kompletné poznámky poruke, v mnohom sa na nich totiž budete odvolávať.

11.3 Kroky

Krok 1 — Znova si biblickú knihu niekoľkokrát prečítajte — podobne, ako pri Metóde prehľadu biblickej knihy.

Krok 2 — Vypracujte finálnu, detailnú osnovu knihy — pri jej tvorbe použite už vytvorenú stručnú verziu z Metódy prehľadu biblickej knihy, a obsah odsekov jednotlivých kapitol, ktoré ste si zhrnuli v Metóde analýzy kapitoly. Spolu s tým, čo ešte teraz pri čítaní nájdete, budú tieto slúžiť ako základ konečnej formy osnovy.

Krok 3 — Napíšte si opisný názov knihy podobne, ako ste to robili pri metóde Analýzy. Mal by byť originálny a mal by vystihnúť obsah knihy v čo najmenšom počte slov.

Krok 4 — Spíšte si vaše záverečné pozorovania. V tomto bode dajte dokopy všetky hlavné aj vedľajšie témy zmienené v knihe, podobne ako závery, na ktoré ste prišli už predtým. V tomto kroku nepoužívajte komentáre ani výklady textu, keďže, znovu, ide o vaše vlastné závery. Pokojne pridajte aj nové myšlienky, ak vám nejaké napadli počas čítania textu v kroku 1.

Krok 5 —   Vypíšte si osobnú aplikáciu. Prejdite si spätne aplikácie, ktoré ste si stanovili pri štúdiu predchádzajúcimi dvomi metódami, a zamerajte sa hlavne na tie, ktoré ste neaplikovali do svojho života. Premyslite si konkrétne kroky, ako to v blízkej budúcnosti urobiť. Ak ste všetky predsa len naplnili, hľadajte nové, potencionálne aplikácie spolu s plánom, ako ich naplniť.

Krok 6 —  Zdieľajte to, čo ste objavili s bratmi a sestrami v spoločenstve. Kresťanská viera je jedinečná v tom, že hoci sme všetci spasení v Ježišovi Kristovi každý sám za seba, naša viera sa najviac upevňuje v spoločenstve veriacich. V Novej Zmluve sme opakovane označovaní ako telo Kristovo, a sme povzbudzovaní, aby sme sa navzájom budovali.

Efezským 4:11–16:

A On ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, budovať telo Kristovo, až všetci dospejeme k jednote vo viere a poznaní Syna Božieho, v muža dospelého, k miere veku plnosti Kristovej; aby sme neboli viac nedospelými, ktorých každý vietor učenia sem a tam hádže a zmieta podľa ľudskej úskočnosti a chytráctva, aby úkladmi boli uvedení do bludu; ale aby sme, verní pravde, v láske rástli v každom ohľade v Toho, ktorý je hlava, v Krista; on spája a zväzuje celé telo všetkými spojivami spoločnej služby a dáva každej časti pôsobiť primerane, aby telo rástlo a budovalo sa v láske.

Jedným zo spôsobov, ako sa navzájom budovať, je zdieľať sa v tom, čo sme sa o Bohu naučili, či už to bolo v biblickom štúdiu, alebo vnuknutím Ducha Svätého.

Metóda 12: Metóda štúdia verša za veršom

V metóde štúdia verša za veršom si vyberiete jednu konkrétnu pasáž z Biblie, a budete ju detailne študovať pýtaním sa otázok, skúmaním odkazov na iné verše, a parafrázovaním veršov. Na záver tohto štúdia nadobudnete sériu praktických osobných aplikácií z každého verša osobitne.

12.1 Pomôcky:

12.1.1     Biblia

12.1.2     Odkazy na iné biblické verše

12.1.3     Vyčerpávajúca biblická konkordancia

12.1.4     Biblický slovník a/alebo encyklopédia

12.1.5     Príručka zaoberajúca sa štúdiom slov

12.2 Tipy

12.2.1 Ak nemáte veľa času, pri štúdiu touto metódou môžete vynechať všetky pomôcky, okrem Biblie, samozrejme.

12.3 Kroky

Krok 1 —  Napíšte si vlastnú verziu veršov, ktoré ste si vybrali. Prepíšte ich vlastnými slovami, nehľadiac na presné znenie. Nepoužívajte slová, ktoré už predtým niekto napísal v nejakom výklade, iba ak chcete uviesť príklad. Ide o to vedieť biblickú pasáž interpretovať vlastnými slovami, nie slovami niekoho iného.

Krok 2 — Spravte si zoznam všetkých otázok, ktoré máte ohľadom daných veršov, a poznačte si všetky odpovede, ktoré na ne dokážete nájsť. Tiež si napíšte vaše pozorovania o daných veršoch. Opakujte to pre každý verš. Možno vám pomôže, ak si budete označovať otázky, odpovede a pozorovania začiatočnými písmenami, napríklad: Ot, Odp, P, aby ste sa v poznámkach neskôr, keď sa k tomuto štúdiu vrátite, vedeli orientovať.

Krok 3 — Hľadajte odkazy na verše vášho textu, aspoň jeden pre každý verš.

Krok 4 — Pri každom verši si poznačte vaše názory, pozorovania o nich. Ujasnite si, či sa daný odkaz týka konkrétneho slova, frázy, alebo celého myšlienkového konceptu, o ktorom sa vo verši hovorí.

Krok 5 — Vypíšte si stručnú aplikáciu z každého jedného verša, alebo, ak to nie je možné (čo sa pri niektorých veršoch stáva), napíšte si nejakú myšlienku, zamyslenie, ku ktorému sa v budúcnosti budete môcť vrátiť a využiť ho pri Metóde meditácie nad textom (metóda 1).

Richard Warren a William A. Shell © 1987. Z knihy 12 Dynamic Bible Study Methods.

Pôvodný článok nájdete na: http://www.eachnewday.com

5/5 (6 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.