Nádej pre rodinu — Predpoklad manželstva

Leland Francisco @ Flickr.com, https://www.flickr.com/photos/lel4nd/6168801346

  • 31. Jan '15
  • 8 minút
  • 2602

Evanjelium, nádej a svet.

Efezským 5:21–33 — „Buďte si vospolok poddaní v bázni Kristovej: ženy svojim mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi. On je Spasiteľom tela. Ako je teda cirkev poddaná Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom. Mužovia, milujte si ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil, očistiac ju kúpeľom vody skrze slovo, a postavil si cirkev slávnu, bez po škvrny, bez vrásky a bez čohokoľvek podobného, ale aby bola svätá a bez úhony. Takto sú povinní aj mužovia milovať si ženy ako vlastné telá. Kto si miluje ženu, seba samého miluje. Veď nikto nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale ho živí a opatruje, ako aj Kristus cirkev; lebo sme údmi Jeho tela. Preto opustí človek otca a matku a pripojí sa k svojej žene; i budú dvaja jedno telo. Toto tajomstvo je veľké. Ja ho však vzťahujem na Krista a na cirkev. Takto teda aj vy každý jeden milujte si ženu ako seba, a žena nech sa bojí muža.“

Túto jeseň sa pozeráme na to, na čo je zbor Redeemer povolávaný byť v meste. Jedným z textov, ktoré sú v tomto ohľade najrozhodujúcejšie, je Jeremiáš 29.

V 29. kapitole Jeremiáša Boh hovorí k Izraelitom, ktorí boli vyhnancami v Babylone. Nemajú radi to veľké pohanské mesto, nechcú v ňom byť. Boh však hovorí: „Chcem, aby ste tam zostali,“ a čo viac, „chcem, aby ste sa usilovali o blaho mesta.“ V Jeremiášovi 29:5–7 hovorí: „Stavajte domy a bývajte v nich… Žeňte sa, ploďte synov i dcéry, ožeňte svojich synov a vydávajte svoje dcéry za mužov, nech rodia synov a dcéry, množte sa tam a neumenšujte sa. Hľadajte blahobyt krajiny, kam som vás dal odviesť a modlite sa za ňu k Hospodinovi, lebo v jej blahobyte bude aj váš blahobyt.“

Inými slovami, žitie vášho rodinného života v meste je niečo, čo Boh chce, aby bolo súčasťou a základom toho, čo znamená usilovať sa o blahobyt mesta. Ak sa chcete naozaj usilovať o blahobyt mesta, potom tu žite svoje životy, majte deti a vychovávajte tu svoju rodinu.

Počas rokov, keď som sa o tomto rozprával s ľuďmi, som hneď odhalil, že my máme problém, ktorý oni v tých dňoch pravdepodobne nemali. Jednou z vecí, ktoré máme dnes v našej spoločnosti a tu v New Yorku, je hlboká rozpoltenosť názorov na samotné manželstvo, veľa zmätku v tom, čo to je a veľa ťažkostí čo i len pochopiť, čo znamená.

Ideme sa pozrieť na Efezským 5:21–33, čo je pravdepodobne najznámejšia pasáž v Biblii (ale v žiadnom prípade nie jediná) o manželstve. Pozrime sa na tri veci najvyššej úrovne, ktoré sa učíme o kresťanskom manželstve: jeho predpoklad, účel a „predposlednosť“.

Predpoklad manželstva

Všimnite si, že som do textu zahrnul verš 21, ktorý hovorí: „Buďte si vospolok poddaní v bázni Kristovej.“ Aj keď je to v anglickom preklade samostatná veta, je to v skutočnosti posledná veta dlhého súvetia, ktoré Pavol začal vo verši 18 a je o plnosti Ducha. Nechajte ma povedať vám celé to súvetie: „Buďte naplnení Duchom. Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesňach, spievajte a plesajte Pánovi srdcom. Dobrorečte stále za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista. Buďte si vospolok poddaní v bázni Kristovej“ (verše 18b-21).

Pavol opisuje život, život Ducha. Ak ste naplnení Duchom, budete si navzájom hovoriť v žalmoch, hymnách a duchovných piesňach, tvoriac v srdci melódiu Pánovi, vzdávajúc vďaky Bohu Otcovi za všetko, a napokon poddávajúc sa jeden druhému z bázne voči Kristovi.

Toto si potrebujeme uvedomiť: Pavol nemení tému, keď prechádza k manželstvu. Nie je tam žiadny náznak, žiadna zmena. Pavol nehovorí: „Toľko o Duchu Svätom. Teraz poďme hovoriť o manželstve.“ Nie, to, čo opisuje, s ohľadom na vzťah manžela a manželky, je podtéma v rámci širšej témy: Takto vyzerá život v Duchu. A ak ste naplnení Duchom, takto vyzerá vaše manželstvo.

Tu je dôvod, prečo je to skutočne dôležité. Pre Pavla byť „naplnený Duchom“ znamená, že evanjelium vstúpilo do samého centra vašej bytosti, takže namiesto abstraktných doktrín sa stáva živou realitou, ktorá ovplyvňuje celý váš život. Toto znamená byť naplnený Duchom.

Ak hovoríte: „Kde si vzal tú definíciu?“, obráťte sa na Kolosenským 3. Vo veršoch 16–17 Pavol znova hovorí o tomto živote. Hovorí: „Hovorte jeden k druhému v piesňach, tvorte v srdci melódiu pre Pána. Všetko čiňte na slávu Božiu, vždy majte v srdci vďaky voči Otcovi“ (prel. z angl.). Inými slovami, rovnaký život. V skutočnosti v tej istej kapitole ešte pokračuje a hovorí o manželoch a manželkách a o rodičoch a deťoch. Ale Duch nie je v 3. kapitole Kolosenským ani spomenutý. Namiesto toho Pavol v strede toho všetkého hovorí: „Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato“ (verš 16). Posolstvo Božieho Slova, evanjelia — nechajte ho v sebe bohato prebývať, nie iba porozumejte mu, verte mu či potvrďte ho. Inými slovami, byť naplnený Duchom a nechávať evanjelium tvoriť obrovské šťastie a úžas v strede vášho srdca, je to isté.

Verš 21 teda hovorí, že jedným z dôsledkov evanjelia je, že slúžite jeden druhému. Evanjelium podmýva bežný egocentrizmus ľudského srdca. Napríklad ako jednu z vecí vám evanjelium hovorí, že ste omnoho horší, ako si myslíte. To je jedno z prvých posolstiev evanjelia. Evanjelium vraví, že si nikdy nedokážete vyčistiť život. Neexistuje žiadny spôsob, ako by ste takýmto spôsobom mohli byť zachránení. Žiadne množstvo vlastného úsilia to nedokáže. Nič menej ako smrť Syna Božieho vás nemôže zachrániť. Takže ste horší, ako si myslíte.

Druhá vec, ktorú evanjelium hovorí, je to, že ste oveľa viac milovaní, ako si myslíte. Boží Syn bol ochotný hodiť sa namiesto vás do ohnivej pece. Ste Jeho pokladom. A teda evanjelium je viac pokorujúce. Ak veríte evanjeliu, je to svetonázor, ktorý vás viac pokoruje a viac utvrdzuje zároveň. Odstraňuje egocentrizmus, pretože vás pokoruje, ale zároveň miluje a utvrdzuje.

Ak Boží Duch zoberie evanjelium, a to nie je iba abstraktnou doktrínou, ale vstupuje do samého stredu vášho srdca, takže sa stáva duchovnou realitou, viete, čo to spôsobuje? Robí vás to osobou, ktorá nepotrebuje veľa vďaky, veľa úderov ani veľa utvrdzovania. Ste takí spokojní s tým, kým ste v Kristovi, že sa stávate osobou, ktorá je oveľa viac schopná dávať ako prijímať. Vždy kladiete potreby iných ľudí pred svoje vlastné. Slúžite si navzájom.

Čo to má do činenia s manželstvom? Ach! Má to všetko do činenia s manželstvom! Toto hovorí Pavol (sme veľmi blízko k predpokladu). Pavol hovorí, že keď sú dvaja ľudia naplnení Duchom — keď sú dvaja ľudia naplnení evanjeliom, a keď evanjelium naozaj pretvorilo spôsob, ako rozmýšľajú o sebe samých — a oženia sa, tak je tu prípadová štúdia, ako by to mohlo vyzerať. A potom Pavol podáva prípadovú štúdiu toho, čo robia manžel a manželka.

Niektorí z vás si už asi všimli, že je to kontroverzná prípadová štúdia. V našej kultúre je to, čo Pavol hovorí, veľmi kontroverzné. Na prvom mieste hovorí, že ak sa dvaja Duchom naplnení ľudia zosobášia, manželka by mala manželovi prenechať v manželstve vedenie. A potom hovorí, že manžel by mal odpovedať tým, že na seba zoberie Ježišov model vedenia, ktorý znamená radšej za druhú osobu zomrieť, ako ju poškodiť, využiť ju alebo čo len znepáčiť sa jej.

Čo to znamená? Vidíte, o čo tu ide? Niektorí z vás odo mňa budú chcieť, aby som to obraňoval. A viete čo? Nie je na to čas. Viem, že niekto povie: „Aké úbohé ospravedlnenie!“, ale smerujem k niečomu inému. Môžem vám však povedať toto: keď sme moja manželka a ja vstúpili do manželstva v roku 1975, pozreli sme sa na túto pasáž, a ak poznáte mňa alebo Kathy, viete, že ani jej temperament, ani môj temperament v žiadnom prípade neinklinujú k tomuto modelu. Ani jednému z nás sa to nepáčilo, ani sme sa necítili povahovo adaptovaní na to, čo nás text povoláva urobiť. Ale podriadili sme sa tomu. A počas rokov, keď sme to robili, a trvalo to roky, sme narazili na veci v našom charaktere, o ktorých sme nikdy predtým nevedeli, že tam boli, a nikdy by sme na ne neprišli iným spôsobom. Bolo to neuveriteľne dôležité pre náš rast.

To je všetko z mojej strany, čo sa týka obrany. Chcem však poukázať na dve veci v texte vzťahujúce sa na túto myšlienku manželky odovzdávajúcej manželovi vedenie v manželstve, ktoré sa takmer nikdy nespomínajú, ale sú veľmi dôležité.

Po prvé, vidíte ten predpoklad? Predpoklad manželky dávajúcej manželovi vedenie je to, že obaja ľudia sú naplnení Duchom a evanjeliom. Toto je dôvod, prečo som tam prilepil verš 21. Alebo, aby som to povedal otvorene, Pavol vraví: „Ženy, neopovážte sa zveriť mužovi svoj život. Neopovážte sa vydať za chlapa a dávať mu takúto dôveru, pokiaľ jeho mužské ego nebolo trvalo pretvorené evanjeliom kríža. Neodovzdávajte sa mužovi, pokiaľ nie je naplnený Duchom. Nedôverujte mužovi, pokiaľ vám nepovie: ,Som ochotný sa obetovať; som ochotný zomrieť; som ochotný dať čokoľvek, aby si rástla. A chcem počuť od teba, čo si myslíš, že to je.´“ Nič menej ako toto. Viete, ako zvykli deťom v televízii hovoriť: „Chlapci a dievčatá, toto doma neskúšajte. Budeme to robiť tu v štúdiu, ale nerobte to doma“? Keď Kathy, moja manželka, hovorí o tejto pasáži, vraví, že Pavol v skutočnosti hovorí: „Toto robte iba doma“ — iba keď máte dvoch Duchom naplnených ľudí, iba vtedy sa máte takto dávať jeden druhému.

Je aj druhá vec, ktorá tu zvyčajne nie je zvýrazňovaná. Ako konkrétne toto vodcovstvo v praxi vyzerá? Chcem, aby ste vedeli, že nielen že to nie je v tomto texte, ale prezeral som celú Bibliu a detaily nie sú dané. Ľudia sa pýtajú: „Čo to znamená?“ Znamená to, že manžel uskutočňuje všetky rozhodnutia? Nie, toto sa v Biblii nehovorí. Znamená to, že manžel sa stará o peniaze? Nie, toto nevraví. Aké sú detaily? Biblia je kniha, ktorá nám bola daná, aby nás autoritatívne viedla, bez ohľadu na to, v ktorom storočí žijeme, bez ohľadu na to, v akej kultúre žijeme. A teda Biblia hovorí, že dvaja Duchom naplnení ľudia vstupujúci do manželstva — pričom každý z nich (pre to, čo vykonalo evanjelium) sa snaží prekonať toho druhého v službe, každý z nich hovorí: „To, čo potrebuješ, aby si prosperoval/a, je dôležitejšie ako moje emocionálne naplnenie“ — budú bojovať o to, kto toho druhého bude potešovať viac, a budú musieť sami dôjsť k vlastnému pochopeniu toho, čo to obnáša. Biblia nehovorí, že to musí byť presne tak a tak.

Mimochodom, ženy, ak máte muža, ktorí hovorí: „Toto je spôsob, akým spolu žili môj otec a matka, a takýmto spôsobom to bude aj u nás,“ to nie je muž, ktorého mužské ego bolo preformované krížom. Viete, prečo? Keď vám Biblia neposkytuje tie detaily a vy hovoríte: „Spôsob, akým to fungovalo v mojej rodine, je spôsobom, ako to bude,“ vyzdvihujete vzor svojej rodiny na úroveň Písma. To nie je uctievanie si biblickej autority. Váš názor je zameniteľný! Písmo nie. Písmo hovorí, že toto je princíp vodcovstva, ale musíte si to vypracovať. To znamená, že si to vypracujete spoločne. Ako? Tak, že každý z vás sa bude snažiť prekonať toho druhého v službe a potešovaní. Predpoklad kresťanského manželstva je plnosť Ducha a skutočnosť evanjelia v strede vášho srdca.

Pokračovanie môžete nájsť tu.

Copyright © 2010 by Timothy Keller, Redeemer Presbyterian Church. This transcript is based on the audio recording and has been lightly edited. The original was part of the Renew Campaign in Fall 2009, and can be found at http://renew.redeemer.com.

(0 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.