Od chlapca k mužovi II.

https://unsplash.com/photos/mO9vKbG5csg

  • 12. Dec '20
  • 7 minút
  • 1894
  • 5

Znaky mužskej dospelosti, časť druhá.

Kedy sa z chlapca stane muž? To nie je len akási hypotetická otázka, keďže nesmierne veľa chlapcov a mladých mužov má problém zodpovedať túto otázku a mnohí nemajú otca, verného v tom, aby ich viedol, ani iný mužský vzor, ktorí by im ponúkol inšpiráciu a poučenie. Navyše, naša spoločnosť je z týchto vecí taká zmätená, že chlapci sú, pochopiteľne, v rozpakoch. Je tragické, že až príliš mnoho cirkevných zborov sa touto otázkou nezaoberá, a tak zasievajú semená väčšieho a ešte trestuhodnejšieho zmätku.

Prvá časť tejto série priniesla šesť nevyhnutných znakov mužskej dospelosti, ktorých zámerom bolo definovať prechod od chlapca k mužovi. Teraz tu máme sedem doplnkových znakov, ktoré dotvárajú celkový obraz:

7. Etická zrelosť postačujúca na to, aby sa zodpovedne rozhodoval

Byť mužom znamená robiť rozhodnutia. Jednou z najzákladnejších úloh vodcovstva je rozhodovanie. Nerozhodnosť toľkých mužov súčasnosti je dôkazom nedostatočnej dospelosti muža. Samozrejme, že muž sa nebude s rozhodnutím ponáhľať bez premyslenia, zváženia či neopatrne, no muž sa predsa len vystavuje riziku, keď robí rozhodnutie — a robí všetko pre to, aby bolo trvalé. To si vyžaduje, aby sa morálna zodpovednosť rozšírila o zrelé etické rozhodovanie, ktoré prináša Bohu slávu, je verné Božiemu slovu a prístupné podrobnému morálnemu skúmaniu. Rodičia často nechávajú svojich synov nepripravených na túto úlohu tak, že robia rozhodnutia namiesto nich a nepodarí sa im chlapcov naučiť, ako zodpovedne rozmýšľať a usudzovať, ako uvážiť dôkazy a myslieť jasne a ako uprednostňovať hodnoty podľa biblickej normy. Skutočný muž vie, ako urobiť rozhodnutie a žiť s jeho následkami — aj keď to znamená, že bude musieť neskôr pripustiť, že sa zo zlého rozhodnutia poučil, a potom urobil náležitú nápravu.

8. Svetonázorová zrelosť postačujúca na to, aby porozumel, čo je skutočne dôležité

Naša postmoderná doba sa vyznačuje obrátenými hodnotami, a ťažkosti s dospelosťou moderného muža ešte viac komplikuje skutočnosť, že mnohým mužom chýba schopnosť konzistentného nazerania na svet. Pre kresťana je toto dvojnásobne tragické, lebo naše kresťanské učeníctvo sa musí prejaviť rozvojom kresťanského zmýšľania. Muž-kresťan musí pochopiť, ako má interpretovať a vyhodnocovať problémy naprieč spektrom politiky, ekonomiky, morálky, zábavy, vzdelania a zdanlivo nekonečného zoznamu iných oblastí. Absencia konzistentného biblického nazerania na svet je kľúčovým znakom duchovnej nezrelosti. Chlapca musia učiť, ako premeniť kresťanskú pravdu na pravé kresťanské nazeranie. Musí sa naučiť, ako obhajovať biblickú pravdu pred svojimi vrstovníkmi a na verejnosti, a musí získať schopnosť prenášať kresťanské nazeranie, založené na biblických princípoch, do každej oblasti života.

9. Vzťahová zrelosť postačujúca na to, aby chápal a vážil si druhých ľudí

Psychológovia dnes hovoria o „emocionálnej inteligencii“ či EQ ako o hlavnom faktore vo vývoji osobnosti. Hoci svet doposiaľ venoval veľkú pozornosť IQ, EQ je rovnako dôležitá. Jednotlivci, ktorým chýba schopnosť komunikovať s inými ľuďmi, sú predurčení zlyhať pri niektorých najvýznamnejších životných výzvach a nenaplnia niektoré zo svojich najdôležitejších povinností a úloh. Od prirodzenosti sa chlapci sústredia na svoj vnútorný svet. Kým dievčatá sa naučia, ako správne čítať emocionálne signály a nadviazať kontakt, mnohým chlapcom táto schopnosť chýba, a podľa všetkého sa im nedarí chápať absenciu týchto zručností. Hoci má muž dávať najavo emocionálnu silu, stálosť a nezlomnosť, musí vedieť komunikovať so svojou ženou, svojimi deťmi, svojimi vrstovníkmi, svojimi kolegami a mnohými inými ľuďmi spôsobom, ktorým prejavuje úctu, porozumenie a primeranú empatiu. To sa nenaučí tak, že bude hrávať videohry a vstupovať do súkromného sveta, s ktorým majú skúsenosti mnohí mužskí adolescenti. Rodičia — najmä otcovia — musia svojich synov dostať z uzavretosti a ukázať im, čo znamená komunikovať s inými ako muž a ako kresťan.

10. Spoločenská zrelosť postačujúca na to, aby bol prínosom pre spoločnosť

Aj keď je domáca scéna základným a nevyhnutným stredobodom zodpovednosti muža, je povolaný z domu aj na pracovisko a do vonkajšieho sveta ako svedok, a ako taký, ktorý prispeje svojím dielom k verejnému blahu. Boh stvoril ľudské bytosti ako spoločenské tvory, a hoci je naše konečné občianstvo v nebi, musíme si plniť aj povinnosti vyplývajúce z občianstva na zemi. Chlapec sa musí naučiť plniť si politickú zodpovednosť ako občan a morálnu zodpovednosť ako člen komunity ľudí. Muž-kresťan nesie civilizačnú zodpovednosť, a chlapcov musia učiť, aby sa vnímali ako takých, čo formujú spoločnosť, veď aj cirkev stotožňuje náš Pán so soľou a svetlom. Podobne muž-kresťan sa musí naučiť, ako komunikovať s neveriacimi, ako svedok aj spoluobčan pozemského kráľovstva.

11. Verbálna zrelosť postačujúca na to, aby komunikoval a artikuloval ako muž

Ide o pozoruhodný fenomén našej doby — zdá sa, že mnohí dospievajúci chlapci a mladí muži komunikujú len prostredníctvom série hrdelných zvukov, odvrknutí a nevyvinutého jazyka, ktorý sa dá sotva opísať ako verbálny. Muž musí vedieť rozprávať, musia mu rozumieť a musí komunikovať spôsobom, ktorý bude ctiť Boha a tlmočiť Božiu pravdu druhým ľuďom. Rodičia musia s chlapcami pracovať a vyžadovať od nich, aby rozprávali, artikulovali a učili sa úcte k jazyku. Táto úcta sa musí rozšíriť na schopnosť jasne vyslovovať slová, takže artikulácia je zrozumiteľná a komunikácia úspešná. Túto zručnosť sa musia učiť pri stolovaní, rodinných rozhovoroch a debatách jeden na jedného, hlavne medzi otcom a synom. Mimo kontextu konverzácie sa musí chlapec naučiť, ako rozprávať pred väčšími skupinami ľudí, prekonávať prirodzenú trému a strach, ktoré pramenia z pohľadu na dav ľudí, otvoriť ústa a hovoriť. Hoci nie všetci muži sa stanú rečníkmi na verejnosti, každý muž by mal vedieť zaujať vlastné stanovisko, skoncipovať svoje slová a argumentovať, keď je pravda pod paľbou a keď sa viera a presvedčenie musia premeniť na argumentáciu.

12. Zrelosť charakteru postačujúca na to, aby prejavil odvahu vystavenú paľbe

Literatúra o dospelosti muža je preplnená príbehmi o odvahe a statočnosti. Prinajmenšom to tak bolo kedysi. Dnes, keď je dospelosť muža tak redukovaná a prehliadaná kultúrnymi elitami, rozvratnou činnosťou ideológie a zmätkom médií, musíme získať späť oddanosť odvahe, ktorá sa mení na skutočné životné výzvy, akým čelí muž-kresťan. Z času na čas sa táto vlastnosť odvahy prejaví vtedy, keď muž riskuje svoj vlastný život na obranu druhých, najmä svojej ženy a detí, ale aj kohokoľvek, kto potrebuje zachrániť. Častejšie sa táto odvaha prejavuje zaujatím stanoviska vystaveného nepriateľskej paľbe, keď odmieta podľahnúť pokušeniu zostať ticho a slúži ako vzor a príklad druhým, ktorí budú potom povzbudení k tomu, aby neustúpili. V tejto dobe si dospelosť muža podľa Biblie vyžaduje veľkú odvahu. Rozšírené ideológie a svetonázory tejto doby vo svojej podstate ostro odmietajú kresťanskú pravdu a škodia kresťanskej vernosti. Vyžaduje to veľkú odvahu, aby sa chlapec rozhodol pre sexuálnu čistotu a aby sa muž bezvýhradne oddal svojej žene. Vyžaduje to veľkú odvahu povedať nie tomu, na čom táto kultúra trvá, že ide o oprávnené radosti a potešenia tela. Vyžaduje to odvahu slúžiť ako zbožný manžel a otec, vychovávať deti vo výchove a napomínaní Pánovom. Vyžaduje to odvahu zachovať si osobnú poctivosť vo svete, ktorý znehodnocuje pravdu, znevažuje Božie slovo, a sľubuje sebauspokojenie a šťastie len prostredníctvom uplatňovania absolútnej osobnej nezávislosti. Skutočná istota muža je zakorenená v prameňoch odvahy a odvaha je dôkazom charakteru. Napokon, charakter muža sa odhaľuje pri každodenných výzvach, ktorými je skúšaný. Pre väčšinu mužov platí, že im život prinesie chvíle, v ktorých sa bude vyžadovať výnimočná odvaha, ak budú musieť zostať verní a úprimní. Rodičia by mali venovať veľkú pozornosť charakteru svojich synov, lebo ak bude narušený charakter, na ničom inom nebude skutočne záležať.

13. Biblická zrelosť postačujúca na to, aby v cirkvi zvládol na nejakej úrovni riadiacu funkciu

Bližší pohľad na mnohé cirkevné zbory odhalí, že ústredným problémom je, že medzi mužmi kongregácie chýba biblická zrelosť a chýba biblická znalosť, ktoré vedú k tomu, že muži sú zle vybavení a celkom nepripravení, aby uplatňovali duchovné vedenie. Chlapcov musia naučiť, ako Bibliu poznať, ceniť si ju, ctiť a chápať ju. Musia poznať biblický text a cítiť sa ako doma v štúdiu Božieho slova. Musia ich učiť, ako pozorne čítať, „správne podáva[ť] slovo pravdy“ a musia sa naučiť, ako večné pravdy Božieho slova aplikovať na výzvy modernej mužskosti. Ďalej musia byť pripravení zaujať svoje miesto ako vodcovia v miestnom zbore. Aj keď Boh pre svoju cirkev ustanovil špecifických mužov, ktorí sú špeciálne obdarovaní a verejne povolaní — každý muž by mal spĺňať nejakú vodcovskú povinnosť v rámci života danej kongregácie. Pre niektorých mužov to môže znamenať menej verejnú úlohu vedenia, ako je to v prípade iných. V každom prípade by muž mal byť schopný niekoho učiť a viesť v nejakej službe a premeniť svoje osobné učeníctvo na splnenie zbožného povolania. V každom zbore existuje pre každého muža nejaká vodcovská rola, či už je tá rola verejná, alebo súkromná, veľká či malá, oficiálna či neoficiálna. Muž by mal vedieť, ako sa pred inými modliť, prezentovať evanjelium a stáť v priestore, kde je zjavná potreba vedenia.

Kedy sa z chlapca stane muž? Som rád, že mi položili túto otázku, a táto séria predstavuje môj pokus poskytnúť odpoveď, ktorá bude jednak verná Písmu, a tiež použiteľná pri výzvach reálneho života, ktorým dnes muži čelia. Čo je dôležitejšie — bolo pre mňa dobré premyslieť si túto otázku a vyjadriť charakteristické znaky, keďže sa snažím vlastnému synovi ukázať, ako vyrásť v dospelého muža podľa Biblie. Som úplne presvedčený, že existuje toho viac, čo treba premyslieť a viac toho, čo treba povedať, ale táto séria nám všetkým môže pomôcť pochopiť výzvy, ktoré stoja pred nami.

Otcovia, zohrávate absolútne kľúčovú úlohu v procese, v ktorom sa formuje muž. Nikto iný nemôže splniť vašu zodpovednosť, a nikto iný nemôže súperiť s vašou príležitosťou mať vplyv na svojho syna. Slovom a príkladom učíme svojich synov, čo znamená byť dospelým mužom. Kiež nás Boh urobí vernými, keď sa budeme usilovať viesť svojich chlapcov k tomu, aby sa z nich stali skutoční muži-kresťania.

ALBERT MOHLER. PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: ALBERTMOHLER.COM

4,9/5 (9 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.