Počas môjho svadobného dňa

Michael Salvato @ Flickr.com, https://www.flickr.com/photos/mikayle/17487019612

  • 16. Júl '15
  • 5 minút
  • 3354
  • 1

Konečne prišiel deň svadby. Zajtra, ak Pán dovolí, už viac nebudem slobodným mládencom.

Konečne prišiel deň svadby. Zajtra, ak Pán dovolí, už viac nebudem slobodným mládencom.

O mesiac alebo o rok, či päť rokov sa nás budú ľudia pýtať, ako funguje naše manželstvo. Nechceme sa musieť uspokojiť s pocitmi, ktoré budeme cítiť v tom danom momente, tak sme sa modlili pre to, čo chceme mať z nášho manželstva. Máme konkrétne sny, ktoré sú naplnené nádejou v to, čo Boh môže spraviť, keď budeme trpezlivo a nesebecky dávať seba jeden druhému deň po dni, kým nás smrť nerozdelí.

Moja nevesta a ja budeme kráčať uličkou pozerajúc sa ďalej než na oltár, než na našu nádhernú svadobnú hostinu a všetkých našich milovaných hostí, na niečo omnoho väčšie a oveľa dôležitejšie: na celý život, v ktorom budeme spoločne vyjadrovať Kristovu vzácnosť manželstvom.

Určite sme naivní a neskúsení, ale máme Boha, ktorý je väčší než všetky naše obavy, nedostatky a budúce zlyhania. Manželstvo v našich predstavách nie je vždy uhladené, ale je nádherné. Nie je vždy ľahké, ale je hodné každej snahy a obety. Istotne nie je dokonalé, ale je naplnené milosťou a radosťou.

Toto je jedenásť vysnívaných vecí, ktoré si prajeme pre naše manželstvo. Som zvedavý, či aj ty máš vysnívané veci pre to svoje? Manželstvo bez vízie môže prežiť, ale pravdepodobne nebude veľmi rásť a nebude sa mu dariť. Či už si v súčasnosti ženatý (vydatá) alebo cítiš, že jedného dňa budeš povolaný do manželstva, Boh stvoril manželstvo, aby bolo pre jeho deti úžasne bohatým, dynamickým a ovocie prinášajúcim zážitkom. Modli sa a pros ho o to, aby ti ukázal nové a hlbšie rozmery toho, čím plánuje pre teba spraviť manželstvo s tvojím budúcim druhom (družkou).

1. Kiež si budeme užívať Boha viac než kohokoľvek alebo čokoľvek iné, vrátane jeden druhého.

„Ty mi dáš poznať cestu života; pred Tvojou tvárou je sýtosť radosti, v Tvojej pravici je večná blaženosť.“ (Ž 16:11)

2. Kiež sa budeme modliť, modliť a modliť.

„Vy sa teda takto modlite: Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. “ (Mt 6:9–13)

3.Kiež splodíme a vychováme radostné a zbožné deti, keď to Boh bude chcieť.

„Ajhľa, dedičstvom od Hospodina sú synovia, odmenou je plod života. Ako sú šípy v ruke hrdinovej, takí sú synovia mladosti.“ (Ž 127:3–4)

4. Kiež budeme odvážnymi vyslancami evanjelia kdekoľvek pôjdeme a vždy budeme pre neho získavať vzývajúcich.

„Miesto Krista sme teda poslovia, akoby (vás) Boh napomínal skrze nás. Miesto Krista prosíme: Zmierte sa s Bohom! Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom.“ (2. K 5:20–21)

5. Kiež sa s Bohom budeme pravidelne stretávať v jeho slove.

„Zákon Hospodinov je dokonalý, občerstvuje dušu, svedectvo Hospodinovo je hodnoverné, múdrym robí prostého. Hospodinove nariadenia sú pravdou, potešujú srdce, Hospodinov príkaz je jasný, osvecuje oči. Hospodinova bázeň je čistá, zostáva naveky; Hospodinove práva sú pravdou, napospol sú spravodlivé; vzácnejšie sú ako zlato, ako mnoho rýdzeho zlata; sú sladšie ako med, ako med z plástov.“ (Ž 19:8–11)

6. Kiež urobíme z nášho domova bezpečné, otvorené miesto, ktoré ostatným bude dávať život.

„Veseľte sa v nádeji, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí, k potrebám svätých ochotní, k hosťom pohostinní.“ (R 12:12–13)

7. Kiež budeme požehnaním pre rodiny, ktoré nám Boh dal.

„Deti, poslúchajte rodičov v Pánovi, lebo to je spravodlivé. Cti si otca a matku — to je prvé prikázanie so zasľúbením — aby sa ti dobre vodilo a aby si dlho žil na zemi.“ (Ef 6:1–3)

8. Kiež nájdeme spôsoby, ako sa poučiť z manželstiev, ktoré sú dospelejšie, ako to naše, a ako investovať do manželstiev, ktoré sú mladšie než to naše.

„Buďte naplnení Duchom… Buďte si vospolok poddaní v bázni Kristovej: ženy svojim mužom ako Pánovi. Mužovia, milujte si ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu.“ (Ef 5:18–25)

9. Kiež budeme žiť hodní evanjelia, budeme kultivovať kratšie cykly nápravy, vyznania, pokánia, odpustenia a uzmierenia.

„Hľaďte, bratia, aby nikto z vás nemal zlé a neveriace srdce a neodpadol od živého Boha! Ale napomínajte sa navzájom deň čo deň, dokiaľ sa hovorí: dnes, aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu.“ (Žid 3:12–13)

10. Kiež si vytvoríme zdravý a čistý sexuálny život, ktorý si budeme užívať, strážiť a tvarovať.

„Nič nerobte z hašterivosti a márnej ctižiadosti, ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnotnejších než seba, a nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iných. Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus.“ (F 2:3–5)

11. Kiež si udržíme zdravý rytmus oddychu vediac, že Boh nás miluje a riadi svet.

„Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia; ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik. Márne vám zavčasu vstávať a neskoro si sadať, jesť v bolesti vyrobený chlieb; dosť dáva On svojmu milému v spánku.“ (Ž 127:1–2)

12. Kiež stále budeme milovať náš miestny zbor a budeme doňho investovať.

„A pozorujme sa vospolok, aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom. Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale napomínajme sa, a to tým viac, čím viac vidíme, že sa približuje ten deň.“ (Žid 10:24–25)

13. Kiež stále vedieme mladších mužov a ženy a vychovávame vodcov pre Božiu cirkev.

„Ty teda, syn môj, posilňuj sa milosťou, ktorá je v Kristovi Ježišovi. A čo si počul odo mňa pred mnohými svedkami, zveruj to spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní vyučovať aj iných.“ (2. Tim 2:1–2)

14. Kiež budeme podporovať Boží zámer pre celý svet skrze misie vo svete.

„Ó Bože, nech Ťa zvelebujú národy, nech Ťa velebia všetky národy! Nech kmene plesajú a radujú sa.“ (Ž 67:4–5)

15. Kiež budeme nechávať to, čo máme, voľne a slobodne pretekať v štedrosti.

„Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh. A Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri vás svoju milosť, aby ste vo všetkom mali vždy dostatok všetkého (pre seba), aj nadbytok pre každý skutok.“ (2. K 9:7–8)

16. Kiež budeme spievať.

„Nech sa radujú všetci, ktorí dúfajú v Teba a plesajú neustále. Ty ich ochraňuj, nech v Tebe jasajú milovníci Tvojho mena.“ (Ž 5:11)

17. Kiež nikdy neprestaneme dvoriť jeden druhému, snažiac sa o to, aby sme poznali a slúžili jeden druhému verne a tvorivo.

„Predbiehajte sa navzájom v úctivosti.“ (R 12:10)

Toto je dlhý zoznam, ale nie je kompletný. Nemáme pochybnosti, že existuje viac lepších snov, ktoré sa dajú vysnívať. Ale nateraz vieme, ako sa vieme modliť (o) zajtrajšok. Našou najväčšou túžbou je Boh sám, takže máme všetku istotu, že nás povedie, stretne sa s nami a udrží nás v manželstve.

Marshall Segal © Desiring God. Website: desiringGod.org
Pôvodný článok nájdete na: www.desiringgod.org

5/5 (3 hlasy)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.