Pokušenia bežné pre manželstvo

Photo by Estefania Solveyra on Unsplash, https://unsplash.com/photos/two-silver-colored-engagement-rings-on-top-brown-surface-mmdDXLImAqQ

  • 20. Máj '24
  • 6 minút
  • 369

Na svadbách zameraných na Krista sa mi páči všetko. Páčia sa mi ľúbostné piesne, slávnostná výzdoba, nákazlivé úsmevy a časom overené tradície. Páči sa mi teológia, ktorú manželstvo zobrazuje, a zázrak, ktorý Boh koná tým, že spája muža a ženu do jedného celku. A nenávidím rozvod. Nenávidím všetky škody, ktoré po sebe zanecháva. Nenávidím, ako hriech útočí na to, čo Boh požehnal, a všetko, čo robí satan, aby tieto sľuby podkopal.

Takže keď s nejakým párom začíname s manželkou predmanželské poradenstvo, poviem im, že budeme ako dobrý a zlý policajt. Moja manželka otvorene vyjadruje svoju radosť snúbencom, zatiaľ čo ja si počas šiestich stretnutí zachovávam kamennú tvár, úmyselne nachádzam nejaké chyby, aby som zistil, či je ich vzťah dostatočne postavený na pevných Kristových základoch.

Príliš často sa stáva, že páry vstupujú do manželstva zaslepené voči problémom, ktoré majú pred sebou, pretože sa na svoj vzťah pozerajú cez skreslené ružové okuliare. Potom, krátko po medových týždňoch (ak to trvá tak dlho), okuliare spadnú a pár je zahltený problémami, ktoré sa zdajú byť bolestivé a „nezlučiteľné“. Rovnako smutné a tragické sú manželstvá, ktoré prežijú predchádzajúce roky, a potom podľahnú pocitom osamelosti, odporu alebo ľahostajnosti, a v neskorších rokoch sa manželstva vzdajú.

Neviem, ako ste na tom so vzťahmi, ale toto píšem, aby som povzbudil zosobášené a zasnúbené páry — ak vy a váš partner milujete Krista, vaše manželstvo môže prežiť a prekvitať. Preto sa s vami za účelom prekvitania vašej zmluvy podelím o tri spoločné výzvy, ktorým čelia všetky manželstvá medzi hriešnikmi, pričom pre každú z nich vyzdvihnem Krista ako jediné spoľahlivé riešenie.

1. Nezabudnite, kto je skutočný nepriateľ

Ak vaše manželstvo často pripomína skôr bojisko ako záhon ruží, nie ste blázon. V kresťanskom filme War Room (Rodinné šťastie) múdra staršia pani Clara hovorí mladej manželke, ktorá má problémy v manželstve: „Bojuješ s nesprávnym nepriateľom.“ Ach, keby si každý kresťanský pár toto nebezpečenstvo plne uvedomoval! Satan študoval Adama a vypracoval konkrétny a na mieru šitý plán — a čo urobil? Išiel po Adamovej neveste. Podviedol Evu a úspešne zaútočil na ich zväzok (1. M 3:1–6; Zjav 12:9). Biblia nás varuje, že jeho vojnový plán proti manželstvu sa nezmenil.

Skôr než apoštol Pavol v Liste Efezským 5 povie kresťanským manželom a manželkám, čo od nich očakáva, napíše celé tri kapitoly, aby nás utvrdil v hojnej milosti, ktorú máme v Kristovi. Táto milosť je prostriedkom, vďaka ktorému môžu manželia dosiahnuť, aby ich manželstvá odrážali Krista a jeho lásku k cirkvi (Ef 5:22–31). Bez pravidelného spoločného kráčania v evanjeliu z Listu Efezským 1:3, sa manželstvo ľahko poznačí bojmi, ktorých stredobodom sú pociťované potreby a sťažnosti.

Liste Efezským 6 potom Pavol hovorí veriacim, prečo potrebujeme všetky požehnania z kapitol 1 — 3: satan a jeho horda démonov proti nám stále vedú vojnu (Ef 6:10–12), rovnako ako proti Adamovi a Eve. Ste vo vojne so satanom a vaše manželstvo je bojiskom.

Aký je recept? Pamätajte, že váš partner nie je váš nepriateľ. Ako často obraciame svoje zbrane proti sebe a vybíjame tam svoj hnev? Takto si satan pomaly buduje predmostie, aby mohol začať svoje útoky proti manželstvu (Ef 4:26–27). Náš Pán nás učil, že dom rozdelený sám proti sebe nemôže obstáť. Satanova stratégia spočíva v tom, že na porážku našich manželstiev používa priateľskú paľbu — manželia útočia jeden na druhého.

Je teda nevyhnutné, aby sa páry naučili viesť duchovný (nie manželský) boj. A duchovné vojny sa dajú vyhrať len duchovnými zbraňami. Oblečte si teda celú Božiu výzbroj, všetky milostivé dary, ktoré vám Boh dal v Kristovi. „Vzoprite sa diablovi — a utečie od vás“ (Jk 4:7).

2. Odmietnite všetky hlasy, ktoré odmietajú Boha

Satan prehovoril prostredníctvom hada, aby postavil Evu pred voľbu — uveriť tomu, čo povedal Boh, alebo prijať to, čo počuje teraz. Ona sa rozhodla uveriť hadovej lži. Verila, že môže vystúpiť z Božej autority a sama rozhodovať o tom, čo je správne a čo nie. Satan viedol a Eva ho nasledovala, a potom viedla Eva a nasledoval ju Adam. Poradie stvorenia sa obrátilo naruby, pričom Boh bol na konci. A aby sme si nemysleli, že by sme dopadli lepšie, takto vždy funguje hriech v manželstve — áno, dokonca aj náš hriech.

Boh nepovolal manžela, aby viedol, pretože je nadradený svojej manželke (nie je). Manžel musí viesť, pretože Boh zámerne stvoril muža, aby viedol, a manželku, aby pomáhala (1. M 2:18). Boh sa pozrel na takýto druh manželstva a videl, že to „bolo veľmi dobré“ (1. M 1:31). Satan videl tú istú dynamiku a nenávidel ju, preto prišiel, aby ju zvrátil. Snažil sa urobiť z manželky hlavu, z hlavy pomocníka a z Boha nepriateľa. A dnes opäť našepkáva tie isté lži. Chce, aby sa ženy trápili myšlienkou podriadenosti, a aby muži utekali pred povolaním vodcu.

Aký je recept? Opäť si všimnite, ako Pavol v Liste Efezským skladá príbeh manželstva. Manželky sú povolané podriadiť sa svojim mužom (Ef 5:22–24), a manželia sú povolaní obetavo milovať svoje ženy a slúžiť im tak, ako Kristus miloval cirkev (verše 25–30). Takéto manželstvo je možné len vtedy, keď sú manželky a manželia naplnení Duchom Svätým (Ef 5:18). Na inom mieste Pavol dodáva, že veriaci sú naplnení Duchom Svätým, keď sú naplnení Božím slovom (Kol 3:16).

Preto pravidelne čítajte Božie slovo, sami aj vo dvojici, a s vierou sa riaďte tým, čo čítate. A vedzte, že keď počujete hlas, ktorý je v rozpore s Božím slovom — v spoločnosti, v rámci vašich vzťahov, vo vašej vlastnej hriešnej mysli — počujete hlas nepriateľa (1. Tim 4:1). Satan podnecuje ducha spoločnosti, aby sa vzbúrila proti Božím cestám (Ef 2:2–3). Keď radím párom, ktoré majú problémy, určite sa ich pýtam takéto otázky: Aký bol váš čas strávený v Božom slove? Ako často navštevujete biblické štúdium a nedeľnú školu pre dospelých? Nie je prekvapením, že manželské páry, ktoré majú problémy v manželstve, zvyčajne nepočúvajú dôsledne a s vierou Božie slovo.

3. Odolajte nutkaniu urobiť z manželstva modlu

Zatiaľ som spomenul len zlyhanie Evy pri páde, preto prejdem k hlavnému zodpovednému za pád: k Adamovi. Kde bol?

Boh ho obvinil z toho, že „poslúchol hlas svojej ženy“ (1. M 3:17). Čo mohlo byť hriešne na tom, že Adam počúval svoju ženu? Vieme, že Boh dáva manželku, aby pomáhala svojmu mužovi, a predpokladá, že muž bude počúvať jej rady. Kniha Prísloví zosobňuje múdrosť ako ženu, ktorú by mal muž prijať a počúvať. Vyvrcholí to tým, že muž nájde ženu, ktorej múdre slová mu nesmierne pomáhajú (Pr 31:26). Avšak uprednostniť niekoho alebo niečo pred Bohom (alebo proti jeho vôli) znamená urobiť si z tejto osoby alebo veci modlu.

O prvej žene, Eve, toho veľa nevieme, ale Mojžiš o nej objasňuje aspoň jednu vec — jej manžel sa z nej tešil (1. M 2:23). Zdá sa teda, že had využil mužove potešenie proti nemu. Satan ju využil, aby ho prinútil vybrať si ju namiesto Boha. A ak mu to dovolíme, urobí to isté aj v našich dnešných manželstvách. Ako často páry hrešia, aby sa pokúsili získať od toho druhého to, čo chcú (Jk 4:1–2)! Vždy, keď ste ochotní hrešiť, aby ste niečo dostali (alebo hrešiť preto, že niečo nedostanete), máte modlu.

Aký je recept? Ak vo svojom manželstve hrešíte, nasledujte tento vzor k modle a čiňte pokánie. Boh požehnal párom, aby sa v manželstve tešili jeden z druhého, ale nikdy nemáme dovoliť, aby naša radosť z manželstva vytlačila túžbu po Bohu. Či vám váš partner dáva veľa alebo málo, skutočná spokojnosť nikdy nebude pochádzať od neho. Nemôže to tak byť. Prestaňte si to teda nahovárať. Ak by váš partner dokázal uspokojiť vašu dušu, načo by sme potrebovali chlieb života a prameň živej vody (J 6:35; 7:37–38)?

Prijmite tajomstvo spokojnosti (v manželstve a v celom živote) — spokojnosť nenájdete v tom, čo chce vaše telo, ale v tom, že budete spokojní s tým, čo vám Boh dal v Kristovi (F 4:12–13).

Väčší ako naše výzvy

Žiaľ, kvôli hriechu a jeho dôsledkom budeme musieť v našich manželstvách čeliť viacerým výzvam, ako sú tieto. Pád nás pripravil o pokoj s Bohom, s partnerom a so svetom. Nádejou pre naše manželské výzvy je posledný a lepší Adam, Kristus. Boh, ktorý od začiatku pozná koniec, sľúbil v Prvej knihe Mojžišovej 3:15, že pošle iného človeka, ktorý si podmaní hada a obnoví spravodlivú Božiu vládu nad naším vzdorovitým stvorením. Tento človek svojou smrťou a vzkriesením zmieruje všetky veci späť s Bohom. On je nádejou pre vaše manželstvo a jeho meno je Ježiš.

Nie, ešte nezbavil stvorenie prekliatia. Takže nikto z nás nemá manželstvo bez problémov. On však pre nás zvíťazil nad hriechom a satanom. On je Imanuel — Boh s nami — a je všetkou milosťou, ktorú potrebujeme na prekonanie výziev, ktoré sú bežné pre naše manželstvá.

Bobby Scott © Desiring God. Website: desiringGod.org
Pôvodný článok nájdete na: www.desiringgod.org

5/5 (13 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.