Príchod Božieho dieťaťa

Nick Wheeler @ Flickr.com, http://www.flickr.com/photos/nickwheeleroz/2212101890/

  • 30. Nov '10
  • 10 minút
  • 4521
  • 21

Počas vianočného zhonu nie vždy sústredíme naše myšlienky, srdcia a naše mysle na Krista, pravý dôvod oslavy týchto sviatkov. Keď so svojou rodinou začnete očakávať oslavu narodenia Ježiša (advent znamená príchod), nájdite si každý deň čas a sústreďte sa na Toho, ktorého túžime uzrieť tvárou v tvár.

Priprav naše srdcia na príchod Božieho dieťaťa.

Počas vianočného zhonu nie vždy sústredíme naše myšlienky, srdcia a naše mysle na Krista, pravý dôvod oslavy týchto sviatkov. Keď so svojou rodinou začnete očakávať oslavu narodenia Ježiša (advent znamená príchod), nájdite si každý deň čas a sústreďte sa na Toho, ktorého túžime uzrieť tvárou v tvár.

Vyhraďte si čas na zamyslenie, aby ste sa pripravili a s radosťou očakávali príchod Božieho dieťaťa — Jeho jediného Syna! Nedovoľte, aby ste naňho v zmätku aktivít zabudli, aj keď oslavu chystáte fyzicky. Nájdite si čas, aby ste na Jeho príchod pripravili aj svoje srdce. On si vás chce pripraviť. Ako vás chce zmeniť? Do čoho vás povoláva, aby ste mali účasť na budovaní Jeho kráľovstva? Ako chce, aby ste pre Neho žili? Nasledujúce biblické modlitby vám pomôžu zamerať sa na Krista a dodať sviatkom hĺbku, ktorá ďaleko presahuje iba materiálne darčeky, lákavé jedlo či výzdobu. Radšej si uctievaním ozdobte svoje srdcia. Stíšte sa, aby ste sa pripravili na oslavu Jeho príchodu!

„Budete ma hľadať a nájdete ma, keď ma budete hľadať celým srdcom,“ (Jeremiáš 29:13).

Pane, priprav naše srdcia, aby ťa hľadali. Sľúbil si, že ťa nájdeme, keď ťa budeme hľadať celým srdcom. Dnes ťa hľadáme, Pane, keď očakávame príchod Tvojho Syna. (Pozri tiež: 5. Mojžišova 4:29, Žalm 27:8, Žalm 119:10, Žalm 119:58)

„Len sa bojte Hospodina a slúžte mu verne a z celého svojho srdca; veď vidíte, aké veľké veci učinil s vami!“ (1. Samuelova 12:24)

Pane, priprav naše srdcia, aby Ti verne slúžili. Stíš nás, nech vidíme všetky veľké veci, ktoré si s nami učinil, keď očakávame príchod Tvojho Syna.

„A Boh trpezlivosti a útechy nech vám dá byť jednomyseľnými medzi sebou podľa Ježiša Krista, aby ste jednou mysľou a jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista.“ (Rímskym 15:5–6)

Pane, priprav naše srdcia, nech sú jednomyseľné s ostatnými veriacimi. Pomôž nám byť jednotnými, aby sme Ťa oslavovali jednou mysľou a jednými ústami a o všetko sa delili s inými. Otče, chceme Ťa oslavovať v našej rodine a v spoločenstve — Tvojom tele, keď očakávame príchod Tvojho Syna. (Pozri tiež: Skutky 4:32)

„Lebo oči Hospodinove prehliadajú celú zem, aby ukázal svoju moc tým, čo majú voči nemu úprimné srdce.“ (2. Kronická 16:9a)

Pane, priprav naše srdcia, aby boli voči Tebe celkom úprimné. Nech sme úplne zameraní na Teba, aby si nám mohol ukázať svoju moc, keď očakávame príchod Tvojho Syna. (Pozri tiež: 1. Kráľov 8:61)

„Ďakovať budem Hospodinu celým srdcom a rozpoviem všetky Tvoje divné skutky.“

(Žalm 9:2)

„Ďakovať Ti budem celým srdcom, Pane môj, a oslavovať Tvoje meno naveky.“

(Žalm 86:12)

Pane, priprav naše srdcia, aby boli plné vďaky. Obdar nás hlbokou túžbou oslavovať Tvoje meno a rozprávať o všetkých Tvojich divných skutkoch, keď očakávame príchod Tvojho Syna.

„Pred chúťkami mladosti utekaj; ale snaž sa za spravodlivosťou, vierou, láskou a pokojom s tými, čo z čistého srdca vzývajú Pána. Naničhodné a bláznivé sporné otázky zavrhuj, veď vieš, že vyvolávajú (len) zvady.“ (2. Timoteovi 2:22–23)

Pane, priprav naše srdcia, nech sú čisté. Pomôž nám utekať od hriešnych túžob. Daj nám schopnosť vzývať Ťa z čistého srdca, ktoré hľadá vieru, lásku a pokoj. Zdržiavaj nás pred bláznivými spormi a pomôž nám túžiť po čistote srdca, keď očakávame príchod Božieho Syna. (Pozri tiež: Žalm 51:12, Príslovia 22:11)

„Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete si odpočinutie duši; lebo moje jarmo je lahodné a moje bremä ľahké!“ (Matúš 11:29–30)

Pane, priprav naše srdcia, aby boli pokorné. Pomáhaj nám učiť sa od Teba, lebo Tvoje jarmo je lahodné a Tvoje bremeno ľahké. Nech v nás ostatní vidia Tvoju krotkosť a pokoru, keď očakávame príchod Božieho Syna.

„Dúfaj v Hospodina celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich cestách Ho poznávaj a On ti urovná chodníky.“ (Príslovia 3:5–6)

Pane, priprav naše srdcia, nech v Teba dúfajú. Tešíme sa z Teba, pretože dúfame v Tvoje sväté meno. Daj, nech sa vždy spoliehame na Tvoju rozumnosť, nie na svoju vlastnú, aby sa naše srdcia nestrachovali. Pomáhaj nám poznávať Ťa na všetkých našich cestách, aby si nám Ty urovnal chodníky. Si našou silou a naším štítom, keď očakávame príchod Tvojho Syna. (Pozri tiež: Žalm 28:7a, Žalm 33:21, Ján 14:1)

„… pristupujme s úprimným srdcom, v plnosti viery ako takí, ktorí majú srdce očistené od zlého svedomia a telo obmyté čistou vodou.“ (Židom 10:22)

Pane, priprav naše srdcia, nech sú úprimné. Ďakujeme, že si nás očistil od hriechu, a tak k Tebe môžeme pristúpiť. Pomôž nám skutočne túžiť po tom, aby sme Ťa viac spoznali a prehĺbili svoju vieru, keď očakávame príchod Tvojho Syna.

„Nebojí sa planej správy; pevné je jeho srdce; dúfa v Hospodina.“ (Žalm 112:7)

Pane, priprav naše srdcia, aby boli pevné. Pomáhaj nám dúfať v Teba aj v ťažkých chvíľach bez pochybností. Keďže naše srdcia môžu byť v Tebe neochvejné, budeme Ti spievať a hrať, keď očakávame príchod Tvojho Syna. (Pozri tiež: Žalm 57:8, Žalm 108:1)

„Dúfajte v Neho, ľudia, v každý čas; vylievajte si pred Ním srdce! Boh je naším útočišťom.“ (Žalm 62:9)

Pane, priprav naše srdcia, nech sú plné modlitieb. Voláme na Teba, Otče, lebo Ty si naším útočišťom, naším bezpečným miestom. Niekedy ani nevieme, za čo sa máme modliť, ale Ty si nám dal Ducha Svätého, aby nám pomáhal. Uč nás počúvať Ťa a modliť sa za veci, ktoré máš na srdci. Daj nám ducha modlitby, keď očakávame príchod Božieho Syna. (Pozri tiež: Žalm 119:145, Rímskym 8:26–27)

„Vyuč ma, Hospodine, svojej ceste: nech chodím v Tvojej pravde; na to mi sústreď myseľ, aby som sa bál Tvojho mena.“ (Žalm 86:11)

Pane, priprav naše srdcia, nech sú sústredené, aby sme sa báli Tvojho mena. Otec, vlož do nášho vnútra nového ducha, prosíme. Odstráň kamenné srdcia z nášho tela a daj nám srdcia mäsité. My budeme Tvojím ľudom a Ty budeš naším Bohom, keď očakávame príchod Tvojho Syna. (Pozri tiež: Ezechiel 11:19–20)

„Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali.“ (Žalm 90:12)

Pane, priprav naše srdcia, aby boli múdre. Chceme sa od Teba učiť. Pomáhaj nám počúvať Tvoje príkazy, nech sa môžeš tešiť zo všetkých našich dní, keď očakávame príchod Tvojho Syna. (Pozri tiež: Príslovia 16:23, 23;12, 23;15, 23;19, 23;26, 24;32)

„Urob ma chápavým Tvoj zákon zachovávať a ostríhať ho celým srdcom.“ (Žalm 119:34)

Pane, priprav naše srdcia, aby boli poslušné. Prosíme, urob nás chápavými, nech sme Ti poslušní. Pomôž nám učiť sa Tvoje Slovo, aby sme proti Tebe nehrešili. Chceme ťa poslúchať, keď očakávame príchod Tvojho Syna. (Pozri tiež: Žalm 119:11)

„Kiež mi je srdce bezúhonné v Tvojich nariadeniach, aby som nebol zahanbený.“

(Žalm 119:80)

Pane, priprav naše srdcia, nech sú bezúhonné na našej kresťanskej ceste. Pomáhaj ostatným, aby videli, že Ťa nasledujeme vo všetkých okolnostiach života, keď očakávame príchod Božieho Syna.

„Preskúmaj ma, ó Bože, poznaj moje srdce; skús ma a poznaj moje myšlienky! Viď, či som na ceste do trápenia, a veď ma cestou večnosti!“ (Žalm 139:23–24)

Pane, priprav naše srdcia, aby sa nechali preskúmať. Otec, nech sme vždy ochotní nechať Ťa pozorne hľadieť na naše životy. Potrebujeme Tvoju pomoc, aby sme zistili, či sme na ceste do trápenia. Potrebujeme, aby si vymenil naše myšlienky plné obáv za myšlienky, ktoré budú pre Teba potešením. Veď nás cestou večnosti, keď očakávame príchod Tvojho Syna.

„A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď k nemu ste aj vy boli povolaní ako jedno telo; a buďte (za to) vďační.“ (Kolosenským 3:15)

Pane, priprav naše srdcia, nech sú plné pokoja. Tvoj pokoj prevyšuje každý ľudský rozum, pretože Ty nedávaš tak, ako dáva svet. Ďakujeme Ti, že naše srdcia môžu byť pokojné vďaka moci Radcu — Ducha Svätého, ktorého si nám poslal. Nech sú naše obavy vymenené za pokoj, keď očakávame príchod Božieho Syna. (Pozri tiež: Príslovia 14:30, Ján 14:25–27, Filipským 4:6–7)

„Ty, Hospodine, dobre učiň dobrým a tým, čo sú úprimní srdcom!“ (Žalm 125:4)

Pane, priprav naše srdcia, aby boli úprimné. Ty si povedal, že svetlo zažiari spravodlivému a radosť tým, čo sú úprimného srdca. Nech nám Tvoje svetlo svieti, keď sa v Tebe tešíme! K Tebe sa utiekame, lebo Ty si naším štítom. Ty si najvyšší Boh. Prosíme, učiň nás takými, ktorých srdce je úprimné, keď očakávame príchod Tvojho Syna. (Pozri tiež: Žalm 97:11, 32;11, 36;10 a 64;11)

„Náklonné mi je srdce plniť Tvoje ustanovenia navždy až do konca!“ (Žalm 119:112)

„Blahoslavení, čo sa pridŕžajú Jeho svedectiev a hľadajú Ho celým srdcom;“ (Žalm 119:2).

Pane, priprav naše srdcia, nech poslúchajú Tvoje ustanovenia. Chceme Ťa hľadať a chodiť po všetkých Tvojich cestách. Pomáhaj nám plniť Tvoje prikázania tak, že budeme hľadať iba Teba. Otče, nakloň k sebe naše srdcia, keď očakávame príchod Tvojho Syna. (Pozri tiež: Žalm 119:36, 1. Kráľov 8:58)

„Všetky dni bedára sú zlé, avšak radostné srdce má stále hody.“ (Príslovia 15:15)

„Preto ani vy nehľadajte, čo budete jesť a čo piť, ani sa tým neumárajte, lebo to všetko hľadajú národy tohto sveta, a váš Otec vie, že to potrebujete. Ale hľadajte radšej Jeho kráľovstvo, a tamto bude vám pridané.“ (Lukáš 12:29–31)

Pane, priprav naše srdcia, aby sa nestrachovali. Vieme, že starosti odvrátia našu myseľ od Teba, tak nám pomôž hľadať Tvoje kráľovstvo pred všetkým, čo potrebujeme. Pomôž nám neustále pamätať na to, že Ty si darca všetkého, keď očakávame príchod Tvojho Syna. (Pozri tiež: Kazateľ 11:10)

„On odpovedajúc odvetil: Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca, z celej duše, z celej sily a z celej mysle, a svojho blížneho ako seba samého.“ (Lukáš 10:27)

Pane, priprav naše srdcia, aby vedeli milovať. Nie je nikto ako Ty. Tvoje Slovo hovorí, že milovať Ťa z celého srdca, duše, sily a mysle je to najdôležitejšie. Aj my navzájom sa máme milovať z hĺbky našich sŕdc. Otče, pomáhaj nám milovať našich blížnych ako samých seba, keď očakávame príchod Tvojho Syna. (Pozri tiež: Matúš 22:37–38, Marek 12:32–33, 1. Petra 1:22–23)

„Lebo Boh, ktorý povedal: Nech z temnosti zažiari svetlo! — zažiaril v našich srdciach, aby svietila známosť slávy Božej v tvári Kristovej.“ (2. Korintským 4:6)

„A keďže ste synovia, poslal nám Boh do sŕdc Ducha svojho Syna, volajúceho: Abba! Otče! Takže už nie si sluha, ale syn. A ak syn, tak aj dedič Boží (skrze Krista).“ (Galatským 4:6–7)

Pane, priprav naše srdcia, nech odrážajú Ducha Tvojho Syna. Vďaka Ježišovi na Teba smieme volať: Abba, Otče! Patríme Ti ako Tvoji synovia a Tvoje dcéry, nie ako sluhovia. Daj, nech odrážame Ježišovho Ducha na každého, koho stretneme, keď očakávame príchod Tvojho Syna.

„Nech ťa neopustí láska a vernosť, priviaž si ich na hrdlo, napíš na tabuľu svojho srdca!“ (Príslovia 3:3)

Pane, priprav naše srdcia, aby boli verné. Posilni nás mocou z bohatstva Tvojej slávy skrze Tvojho Ducha, aby Kristus prebýval vierou v našich srdciach. Nech nás nikdy neopustí láska a vernosť, keď oslavujeme príchod Tvojho Syna. (Pozri tiež: Efezským 3:14–19)

„… ale Pána, Krista, posväcujte v srdciach! Každému, kto by vás bral na zodpovednosť pre vašu nádej, buďte stále pripravení vydať počet, pravda, v tichosti a s bázňou,“

(1. Petrov 3:16a)

Pane, priprav naše srdcia, aby rozprávali iným o Tebe. Vo svete je tak veľa ľudí, ktorí sú hladní po Tebe a pýtajú sa. Daj nám odvahu hovoriť ostatným, čo si urobil v našich životoch. Pomáhaj nám byť vždy pripravení získavať ľudí pre Ježiša, keď oslavujeme príchod Božieho Syna.

„Aj na chodníku Tvojich súdov na Teba očakávame, ó Hospodine; Tvoje meno a Tvoja pamiatka je túžbou duše.“ (Izaiáš 26:8)

„Očakávaj na Hospodina! Pevný buď! Nech je zmužilé tvoje srdce a očakávaj na Hospodina!“ (Žalm 27:14)

Pane, priprav naše srdcia, nech túžia po Tebe. Očakávame na Teba, keď kráčame po Tvojich cestách. Budeme neustále túžiť po Tvojom mene, keď oslavujeme príchod Tvojho Syna.

„Ale náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý si nás zamiloval a dal nám večné potešenie a dobrú nádej milosti, kiež vám On sám potešuje srdcia a utvrdzuje ich v každom dobrom skutku a slove!“ (2. Tesalonickým 2:16–17)

Pane, priprav naše srdcia, aby boli silné. Keď sa Ježiš vráti, chceme byť bezúhonní a svätí v Tvojej prítomnosti. Prosíme, poteš a utvrď nás v každom dobrom skutku a slove, keď oslavujeme príchod Tvojho Syna.

„… on sám pôjde vopred pred Ním v duchu a moci Eliášovej, aby srdcia otcov obrátil k synom, neposlušných k rozumnosti spravodlivých a tak ľud hotový pripravil Pánovi.“ (Lukáš 1:17)

Pane, priprav naše srdcia, aby boli obrátené k rodine. Spoj nás ako rodinu, aby sme sa stali ľudom hotovým pre Pána. Pomáhaj nám byť čistými a nepoškvrnenými pred Tebou, keď oslavujeme príchod Tvojho Syna.

„Ak ste teda boli vzkriesení s Kristom, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Božej. Myslite na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi. Veď ste umreli, a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. Keď sa zjaví Kristus, život náš, vtedy aj vy zjavíte sa s Ním v sláve.“ (Kolosenským 3:1–4)

Pane, priprav naše srdcia, nech hľadajú to, čo je hore, pretože sme boli vzkriesení s Kristom. Máme nový život, lebo On sám prišiel na svet ako dieťa, žil život bez hriechu, zomrel na kríži a vstal z mŕtvych. Pomáhaj nám myslieť na to, čo je hore, keď očakávame príchod Tvojho Syna.

Kim Butts © 2009. Pôvodný článok nájdete na: harvestprayer.com

5/5 (2 hlasy)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.