Stabilná prítomnosť

Photo by Eldar Nazarov on Unsplash, https://unsplash.com/photos/lScqALB6iyc

  • 4. Máj '23
  • 5 minút
  • 402

Päť vlastností odolných otcov

Otcovia sú povolaní zabezpečovať a chrániť svoje domácnosti. Aby to robili dobre, musia byť triezvo zmýšľajúcimi a stabilnými mužmi, ktorí vedú svoje rodiny s radosťou, pevnosťou, múdrosťou a odolnosťou.

Zabezpečovať doslova znamená „vidieť dopredu“. Kľúčovým prvkom zabezpečovania je teda predvídanie. Otec je zodpovedný za to, aby predvídal potreby, hrozby a pokušenia vo svojej domácnosti. Jeho cieľom je mať jasno v problémoch, ktorým jeho rodina čelí, spolu s pripravenosťou múdro konať pri ich riešení.

A to nerobí len sám. Pri hľadaní tejto jasnosti v záujme zabezpečovania je dobré, ak si uvedomuje, že práve na tento účel mu bol daný pomocník. Spoločne uvidia viac, ako keby sa snažili vidieť sami. Veriaci otec víta postrehy a múdrosť svojej manželky týkajúce sa potrieb rodiny.

Otcovia s triezvou mysľou

Častým úskalím otcov vo vedení je defenzíva v reakcii na manželkine postrehy, pripomienky a povzbudenia k činom. Povedzme, že matka vidí, že v živote jej syna sa formuje vzorec hriechu. Upozorní na to svojho manžela a chce, aby s tým niečo urobil. On sa začne brániť, vybuchne, uzavrie sa alebo presunie vinu na iného. Všetky tieto reakcie svedčia o nedostatku triezveho uvažovania.

Platí to bez ohľadu na to, či ho manželka na tento problém upozorní užitočným spôsobom. Povedzme, že hriech jej detí v nej prebudil strach. Vie, že malé hriechy sa stávajú veľkými, ak sa ponechajú bez kontroly. Malí hriešnici vyrastú na veľkých hriešnikov, ak nie sú kontrolovaní. A tak na to upozorňuje svojho manžela s určitým znepokojením, rozrušením a (možno) frustráciou, že hriech tak dlho hnisá.

Takéto situácie si vyžadujú stabilnú triezvu myseľ. Na základnej úrovni je triezva myseľ opakom opilstva (1. Tes 5:6–8). Opilstvo sa vzťahuje na fyzické, kognitívne a morálne poškodenie spôsobené nadmerným pitím alkoholu. Opilstvo negatívne ovplyvňuje úsudok človeka a často vedie k ďalším hriechom. Opití nevidia jasne, nestoja pevne a nekonajú múdro.

Dôležité je, že alkohol nie je jedinou omamnou látkou. Aj vášne, či už naše, alebo iných, môžu zatemniť náš úsudok a brániť múdremu konaniu. Pod vplyvom vášní sa stávame reaktívnymi a zmietame sa z miesta na miesto. Opäť sa začneme brániť, vybuchneme, uzavrieme sa do seba alebo začneme obviňovať druhých.

„Byť triezvo zmýšľajúci znamená vidieť jasne, stáť stabilne a konať múdro.“

Byť triezvo zmýšľajúci teda znamená vidieť jasne, stáť stabilne a konať múdro. Triezvo zmýšľajúci ľudia ovládajú svoje vlastné vášne, a tak sú schopní absorbovať a znášať vášne, reakcie a rozrušenie iných.

Ako sa stať odolným otcom

Odkiaľ pochádza takéto triezve zmýšľanie? Vo svojom živote sa často vraciam ku Kolosenským 3:12–17 kvôli budovaniu odolnosti v mojej duši. Uvažujme teda o tomto úryvku nielen ako o slove určenom všetkým kresťanom, ale ako o slove aplikovanom najmä na manželov a otcov.

ODETÍ V CNOSTI

Pavol najprv vyzýva svojich čitateľov, aby sa obliekli do kľúčových cností: „srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť“ (Kol 3:12). Všetky tieto cnosti sú pre otcov životne dôležité, keď sa snažia viesť svoje domovy. Máme sa obliecť do týchto cností „ako vyvolení Boží, svätí a milovaní.“ Inými slovami, tieto cnosti vyplývajú z toho, že vieme, že sme Bohom milovaní a oddelení pre Jeho službu. Stabilní otcovia sú zakotvení v láske svojho nebeského Otca.

PRIPRAVENÍ ODPUSTIŤ

Po druhé, stabilní otcovia znášajú druhých a ochotne im odpúšťajú (Kol 3:13). Sú trpezliví a nikdy sa dlho nehnevajú. Nezávidia a ani nedovolia, aby v nich rástla nenávisť. Buď dovolia, aby láska zakryla množstvo hriechov alebo rýchlo konajú, aby riešili podstatné hriechy a usilovali sa o odpustenie a zmierenie. Jediné, čo nerobia, je, že nedovolia, aby sa hriechy hromadili v ich vlastných srdciach a domácnostiach. A takto konajú zásadne preto, lebo ich Pán im dobrovoľne odpustil.

OVLÁDANÍ MIEROM

Po tretie, stabilní otcovia sa odievajú láskou a nechávajú vo svojich srdciach vládnuť Kristov pokoj (Kol 3:14–15). Kristov pokoj je koreňom kresťanskej triezvej mysle. On je náš pokoj. On je naša stabilita. On je istou a pevnou kotvou našich duší. A zbožný otec, ktorý prijíma Kristov pokoj do svojho srdca, je schopný byť pre svoju rodinu kotvou triezveho zmýšľania. Kristov pokoj mu umožňuje byť pre nich duchovným prístavom v búrkach a skúškach života.

PONORENÍ V PÍSME

Po štvrté, Kristov pokoj vládne v našich srdciach, keď v nás bohato prebýva Božie slovo (Kol 3:16). Pavlove slová nás tlačia k tomu, aby sme sa v biblickej meditácii usilovali o určitú kvalitu. Slovo v nás musí prebývať bohato; to znamená, že musíme mať určitú hojnosť a plnosť Božieho slova v našom živote. Toto bohatstvo z nás prekypuje, a to tak vo vyučovaní, ako aj v speve. Stabilní otcovia majú Božie slovo na jazyku; vždy majú pre svoju rodinu pripravené múdre biblické poučenie, napomenutie a výstrahu. A čo viac, „žalmy, hymny a duchovné piesne“ sú zvukovou kulisou ich života. Radi spievajú Božie slovo Jemu a svojim rodinám.

VŽDY VĎAČNÍ

Napokon, stabilní otcovia sú vďační otcovia. V 3. kapitole Listu Kolosenským nás Pavol trikrát vyzýva k vďačnosti. „Buďte vďační“ (Kol 3:15). „Vďačne spievajte v srdciach Bohu“ (Kol 3:16). „A čo činíte slovom alebo skutkom, všetko čiňte v mene Pána Ježiša; a ďakujte Bohu Otcu skrze Neho“ (Kol 3:17). Stabilný otec prekypuje radostnou vďačnosťou Bohu. A ďakuje Bohu za všetky veci, veľké i malé. Stále má na pamäti mnohé Božie dobrodenia, ktoré mu Boh preukázal, a svoju rodinu vedie k trónu milosti s vďakou a úctou.

Triezve zmýšľanie v akcii

Ak sa teda vrátime k pôvodnému scenáru, ako by mohol otec z Listu Kolosenským 3 reagovať na postrehy svojej manželky a ako by mohol viesť svojho syna?

„Stabilní otcovia sú zakotvení v láske svojho nebeského Otca.“

Po prvé, triezvo zmýšľajúci otec sa nenechá ohroziť postrehmi svojej manželky (dokonca ani rozrušenými a úzkostlivými postrehmi). Namiesto toho bude manželkine postrehy prijímať s pokorou, miernosťou a vďačnosťou. Keďže je ukotvený v Božej láske a Kristovom pokoji, bude rýchly, keď má počúvať a pomalý, keď má hovoriť, pričom bude starostlivo vyhodnocovať situáciu vo svetle Božieho slova.

Po druhé, dominantným tónom, ktorý zaznie, bez ohľadu na to, či svoje obavy priniesla verným alebo reaktívnym spôsobom, je vďačnosť Bohu za ňu a aj voči nej za jej pomoc. Dokáže s ňou žiť v porozumení a preukázať jej úctu ako slabšej nádobe (1. Pt 3:7). S Božou pomocou môže jeho triezve zmýšľanie pôsobiť pre ňu ako kotva a spoločne môžu obrátiť svoju pozornosť na múdre vedenie ich syna.

Po tretie, prevezme iniciatívu pri riešení tohto problému so svojím synom. Urobí tak odetý do súcitu a trpezlivosti, pričom bude vnášať do vyučovania a napomínania svojho syna tú istú stabilnú prítomnosť so všetkou múdrosťou. Takáto múdrosť bude mať často podobu predvídania a rozptyľovania synovej defenzívnosti a obviňovania láskavosťou, miernosťou a prejavením lásky. Stabilný otec bude znášať slabosti svojho syna a zároveň bude trvať na tom, aby vo všetkom poslúchal Božie slovo.

Nakoniec sa bude usilovať o odpustenie a zmierenie, najprv s Bohom a potom vo svojej rodine. Božie odpustenie v Kristovi je základom, ale vždy sa šíri ďalej. Stabilný otec vedie k tomu, aby každý v jeho dome rýchlo vyznával svoje hriechy, na nikoho sa nehneval a úprimne odpúšťal.

A to všetko bude robiť v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávať vďaky Bohu Otcovi, odetý do Božej lásky, ktorá spája jeho rodinu v dokonalej harmónii.

Joe Rigney © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG

PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,6/5 (11 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.