Tvoja dobre vykonaná práca

Photo by Ali Yahya on Unsplash, https://unsplash.com/photos/ytNFYf4d_30

  • 16. Sep '20
  • 7 minút
  • 1801
  • 62

Prečo je dobrá práca pre Boha dôležitá

Počas rozhovorov so stovkami ľudí pri písaní mojej knihy Work: Its Purpose, Dignity, and Transformation (Práca: jej zmysel, vznešenosť a premena) som si všimol, koľkí z nich začali svoju prácu opisovať dvoma slovami: „Ja len.“

Pedagógovia vravia: „Ja len učím matematiku,“ vedúci predstavitelia hovoria, že „len“ objasňujú problémy alebo zhromažďujú tímy. Niektorí z nás vravia „ja len,“ lebo túžime zostať pokorní. Iní vravia „ja len,“ lebo nikdy nepočujeme „Výborne!“ či preto, že nevidíme hodnotu svojej práce. A zas iní vravia „ja len,“ lebo jednoducho pracujeme pre peniaze alebo nám chýba zmysel a iba robíme, čo od nás chcú. Ale mali by sme sa pozrieť vyššie a vidieť, že sám Boh nás usmerňuje k práci, ktorá mu prináša radosť, lebo ňou slúžime svojim blížnym — bez ohľadu na to, akú prácu máme.

Aby naša práca robila Pánovi radosť, uznávame, že náš pohľad na ňu sa začína pri samom Bohu. Pracujeme, pretože pracuje Boh, ktorý pretvára, podporuje a udržiava tento svet. On je Stvoriteľ, Kráľ a Dobrý Pastier. Naša túžba opraviť, čo je pokazené, odráža Božie odhodlanie vykúpiť svoje padlé stvorenie. Naše nadšenie vytvárať a plniť plány nasleduje nášho Pána, ktorý naplánoval a dokonal vykúpenie. Keď sa pustíme do nejakého projektu a radujeme sa z jeho dokončenia, napodobňujeme tým Ježiša, ktorý povedal: „Mojím pokrmom je činiť vôľu Toho, ktorý ma poslal, a dokonať Jeho dielo“ (J 4:34). Ľudstvo pracuje, pretože nás Boh stvoril na svoj obraz, a on pracuje.

Robiť Bohu radosť od 9.00 do 17.00

Predkladám päť princípov, ako milovať svojich blížnych a slúžiť im v práci. Každý z nich sa zakladá na Božom charaktere a múdrosti, takže Mu robíme radosť, keď „[kráčame] po Jeho cestách“ (5. M 8:6; Ž 128:1). Tá postupnosť je podstatná: svojich blížnych milujeme a slúžime im iba vtedy, keď nás Boh robí podobným Ježišovmu obrazu (R 8:29).

1. Usilujte sa o spravodlivosť, vernosť a lásku

Bohu robíme radosť, keď prejavujeme takú spravodlivosť, vernosť a lásku, akú prejavuje Boh. K všetkým sa správame spravodlivo, a zvláštnu pozornosť venujeme slabým a bezbranným, vdovám a sirotám. Sme verní, keď vydržíme, namiesto toho, aby sme sa vzdali, keď čelíme odporu či sabotáži.

Architekti a projektanti milujú ľudí, s ktorými sa nikdy nestretnú, keď plánujú pracovné prostredie, ktorého priestory a osvetlenie podporujú pokoj a energiu po celé storočie. Drevári milujú vzdialených blížnych, keď zručne vyrábajú stoličky, ktoré sa prispôsobia tvaru tela, nevŕzgajú a vydržia celé desaťročia. Aj keď niekto vyrába gitary či violončelá sám v nejakom obchode, kvalitné nástroje poslúžia mužom a ženám, ktorí na nich budú hrať a počúvať ich aj o mnoho rokov a na mieste vzdialenom mnoho kilometrov.

2. Aplikujte Boží zákon na svoju prácu

Bohu robíme radosť, keď sa vo svojej práci riadime jeho zákonom. Zákon vyplýva z Božieho charakteru. A tak nevraždíme, lebo Boh dáva život, a nekradneme ani nezávidíme, lebo on je štedrý.

Boh vždy hovorí pravdu a Písmo je „slovo pravdy“ (2. Tim 2:15; J 17:17). Preto pracovníci médií robia Bohu radosť, keď hovoria pravdu s láskou, aby povzniesli tých, čo počúvajú (Ef 4:15, 29). Správy podávajú presne a so zdrojmi zaobchádzajú zodpovedne — napríklad tým, že vytvárajú kontext. Odmietajú zverejniť neopodstatnené obvinenia či ľahkomyseľne poškodiť nevinných ľudí. Dôležité pravdy robia atraktívnejšími.

Túžime po takomto spravodajstve, pretože médiá sú v pokušení zvyšovať sledovanosť programov a zisky tak, že pozornosť získavajú akýmkoľvek možným spôsobom, často, že vyvolávajú strach či podnecujú rozhorčenie. Sme toho svedkami v správach o COVID-19, keď médiá vydávajú desivé články, ktoré si prakticky navzájom protirečia. Jeden článok predpokladá hrozivú úmrtnosť po návrate k obvyklému podnikaniu, a ďalší narieka nad smrťou ekonomiky a zničením nezamestnaných.

3. Usilujte sa o dosahovanie hodnotných cieľov

Bohu robíme radosť, keď podporujeme a presadzujeme veci a ciele, ktoré za to stoja. Poradcovia a rehabilitační pracovníci podporujú uzdravenie, keď svoju pomoc prispôsobujú povahe a schopnostiam svojich klientov. Podporujú ciele klientov, keď poskytnú všetky možné rady a potom pošlú klientov za ďalším človekom, ktorý s nimi začne novú etapu.

Zbožní vodcovia starostlivo vyberajú ciele, o ktoré sa budú so svojimi ľuďmi usilovať. Napríklad, atletickí tréneri stanovia dobré ciele, keď svojim hráčom povedia, že na kondícii, pokroku a tímovej práci záleží viac ako na víťazstve. Presadzujú vášnivú, ale férovú hru, vytrvalosť, športové správanie, radosť z hry a zo svojich spoluhráčov, úctu k súperom a dôstojné správanie pri víťazstve a prehre. Hráčov učia, že šport je dôležitý, ale veci súvisiace s večnosťou sú dôležitejšie.

4. Hľadajte ľudí, ktorým budete slúžiť a ochraňovať ich

Bohu robíme radosť, keď hľadáme ľudí, ktorým by sme mohli slúžiť a chrániť ich. Ježiš povedal: „Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal dušu ako výkupné za mnohých,“ a teší ho, keď druhým ľuďom slúžime (Mt 20:25–28). V posledný deň Ježiš povie: „Výborne!“ každému, kto slúži „jednému z týchto mojich najmenších bratov“ tým, že hladným dá jedlo, smädným vodu, cudzincom prijatie a nahým odev (Mt 25:23, 34–40).

V špecializovanom hospodárstve majú mnohí malé úlohy v reťazcoch, ktoré prinášajú potraviny, vodu, prístrešie a zdravie. Ak nechápeme, ako funguje celý podnik, prehliadneme, aká dôležitá je naša práca. Vodič si môže pomyslieť: „Nič nevyrábam; ja len dodávam chlieb.“ Ale bez dodávky sa nik nenaje. Finanční agenti môžu nariekať, že oni iba tlačia čísla, a zabúdajú pritom, že dobré pôžičky dávajú ľuďom možnosť kúpiť si dom a rozbehnúť podnik. V skutočnosti by mohli klientov učiť, ako zvyšovať svoje šance na úspech v podnikaní a poskytnúť férové pôžičky etnickým skupinám, ktoré môžu byť z kapitálových trhov vylúčené.

5. Nájdite ľudí hodných napodobňovania

Bohu robíme radosť, keď si berieme príklad z hrdinov. List Židom, kapitola 11 nás učí, aby sme hľadali hrdinov vo viere. Ježiš viedol učeníkov, aby si vzali ponaučenie od Dávida (Mt 12:3–4), a Pavol predstavil Timoteja ako príklad nezištnosti (F 2:19–24). Keďže sme vždy učňami a učnicami, oči máme stále otvorené, aby sme videli hrdinov súčasnosti. Uvažujte napríklad o dvoch skrátených opisoch ľudí, ktorí reprezentujú v práci tieto princípy.

Mike, majiteľ reštaurácie

Mike Perez vlastní niekoľko reštaurácií s rodinnou atmosférou, ktoré podávajú hamburgery, pizzu a podobné pokrmy. Môže byť v pokušení povedať: „Ja len robím hamburgery,“ ale Mike robí oveľa viac. Na základnej úrovni hovorí pravdu, podáva dobré jedlo a platí férovú mzdu. Stará sa, aby rodiny mali bezpečné miesto, kde by si mohli užiť chutné jedlo.

Ale Mike je kreatívny aj v tom, ako slúži svojim zákazníkom a zamestnancom. Organizuje stretnutia zamerané na štúdium Biblie a diskusie zaoberajúce sa otázkami viery. Zámerne vystupuje ako postava otca, a uisťuje sa, že so všetkými jeho zamestnancami sa zaobchádza s úctou. Chopil sa príležitosti, učí svojich mladých pracovníkov a vštepuje im dobré pracovné návyky predtým, ako sa vo svojej kariére posunú ďalej. Napokon, najíma si a trénuje bývalých väzňov a dáva im príležitosť udržať si slušné pracovné miesto a žiť poctivým životom. Na prvý pohľad by si človek mohol myslieť, že Mike „len“ podáva hamburgery, ale on sa na každom kroku snaží slúžiť Pánovi a milovať svojho blížneho.

Jonathan, manažér

Jonathan Byrd riadi firmu, ktorá nemá hlavnú podnikateľskú činnosť. Jonathan identifikuje a získava aktíva a organizácie, ktoré upadli následkom zanedbávania, zlého manažmentu či nedostatku kapitálu. Investuje peniaze a manažérske schopnosti do renovácie starých masívnych budov a vyplňovania ich priestorov. Získava zle riadených veľkovýrobcov, ktorí stále dokážu vyrábať veci slúžiace pre dobro verejnosti. Jonathanove úspechy mu priniesli investorov, ktorí pomáhajú zmierniť riziká.

V roku 2018 Jonathan kúpil malú firmu, ktorá vyrábala ventilátory. V januári 2020 firma ledva obnovila výrobný proces a ešte nebola zisková. Jonathan bol pripravený ju predať väčšiemu výrobcovi za solídny zisk, keď zasiahla pandémia koronavírusu. Keďže COVID-19 napáda pľúca, svet náhle čelil nedostatku ventilátorov. Keď nastali obavy z poklesu ekonomiky, Jonathanov plán, ako uskutočniť jednoduchý, výnosný predaj, sa rozplynul.

Na jednej strane sa mohol pokúsiť navýšiť výrobu päťdesiatnásobne, aby pokryl aktuálnu potrebu. Ak by všetko fungovalo, mohli by mať zisk, ale na taký rýchly nárast nemali dostatok personálu a chýbali im zodpovedajúce financie, takže to bolo riskantné. Navyše, zapojila sa do toho federálna vláda a objavili sa problémy s ručením.

Jonathan zrazu stál pred vyhliadkou na veľké straty, veľké zisky alebo krátkodobé zisky, po ktorých prídu veľké straty, ak by nákaza rýchlo postupovala. V rapídne slabnúcej ekonomike muselo viacero investorov minimalizovať svoje riziká práve v dobe, keď sa tento projekt stal nestabilným. Na druhej strane mal Jonathan aj možnosť, že bude vyrábať v malom a bude mať malý, zaručený zisk.

Nakoniec sa Jonathan a jeho investori zhodli, že na prvé miesto dajú lásku k cudzím ľuďom. Prijmú riziká masívneho rastu, nových investorov a federálneho zasahovania, aby mohli zvýšiť výrobu a zachrániť tisícky životov po celom svete. Keď Jonathan skúmal finančné neistoty, povedal:

„Toto je životná príležitosť urobiť takmer dokonalú vec; ekonomické riziko je druhoradé. Vzdali sme sa akejkoľvek nádeje na ziskovosť. Účelom je pomáhať ľuďom. Budeme vyrábať a posielať ventilátory, pokiaľ to bude kdekoľvek potrebné, alebo kým nám nedôjdu peniaze. Každý verí tomu, že ich priateľom pomôžu, keď to budú potrebovať. Páči sa mi, že pomáhame ľuďom, s ktorými sa nikdy nestretneme.“

Jonathan je podnikateľ, nie teológ, ale uvidel príležitosť, ako urobiť Bohu radosť tým, že bude milovať neznámych a cudzích ľudí, ktorí nemajú právo od neho niečo žiadať. Týmto spôsobom odrážal lásku Božiu. Napodobňujeme súčasných hrdinov ako Mike Perez a Jonathan Byrd, keď tiež vnímame úlohy pred sebou ako nie „len“ nejakú prácu, ale spôsob, ako napodobňovať Krista, slúžiť ľuďom blízkym i vzdialeným, a robiť radosť nášmu Otcovi.

Dan Doriani © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,6/5 (15 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.