Registrácia

Zadajte prosím do nasledujúceho formulára svoj e-mail. Na Váš e-mail bude zaslaný link na dokončenie registrácie.

Zabudli ste svoje heslo?

Zadajte prosím do nasledujúceho formulára svoj prihlasovací e-mail. Na Váš e-mail bude zaslaný link, na ktorom si budete môcť nastaviť nové heslo.

Viac než len dodatok

https://www.pexels.com/photo/brown-wooden-white-steel-frame-staircase-27621/

  • 22. Máj '17
  • 5 minút
  • 1517
  • 10

Šesť dôvodov, prečo je Ježišovo nanebovstúpenie dôležité.

Poznačili ste si do kalendára, že 25. mája je sviatok Nanebovstúpenia Pána? Koľkí z nás o Nanebovstúpení Pána vlastne počuli? Alebo aspoň kázeň o Ježišovom vystúpení na nebesia? Obrovská pozornosť, ktorá sa venuje Veľkému piatku, keď Ježiš zomrel za naše hriechy, a Veľkonočnej nedeli, keď vstal z mŕtvych, nie je prehnaná — avšak Ježišovo pôsobenie na zemi týmto nekončí. 

Po zmŕtvychvstaní Ježiš ešte štyridsať dní učil učeníkov o Božom kráľovstve (Sk 1:3) a potom bol „vzatý“ do neba (Sk 1:2, 11). Kríž a prázdny hrob sú ústredným bodom evanjeliového posolstva, ktoré Ježišovi učeníci v priebehu dejín hlásali (pozri 
1. Kor 15:1–4). Pre mnohých kresťanov a zbory je však Ježišovo nanebovstúpenie jednoducho len dodatok ku Veľkej noci a Veľkému piatku. 

Chcem tu poukázať na šesť aspektov Ježišovho nanebovstúpenia či nanebovzatia v nádeji, že táto dôležitá a prevratná udalosť Ježišovho života už pre vás nebude len dodatkom. 

1. Ježiš po nanebovstúpení aj naďalej koná

V Skutkoch apoštolov 1:1–2 sa píše: „Prvú knihu som napísal, Teofíle, o všetkom, čo započal Ježiš činiť a učiť, až do toho dňa, ktorého vzatý bol hore do neba… “ Zdanlivo bezvýznamné slovko „započal“ naznačuje, že Ježišovo nanebovstúpenie neznamená koniec, ale pokračovanie Jeho činnosti ako Pána a Mesiáša. O tom je vlastne celá druhá Lukášova kniha „Skutky vzkrieseného Pána Ježiša“, ktoré skrze svojich ľudí a skrze Ducha Svätého koná z neba, aby sa naplnil Boží plán.1

2. Nanebovzatý Pán Ježiš zosiela svojim učeníkom Ducha Svätého 

Po vzkriesení Ježiš učeníkom povedal: „A hľa, posielam na vás zasľúbenie Otcovo. Vy však zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti“ (Lk 24:49).2 Vo svojej svätodušnej kázni Peter vysvetľuje: „Keď ho teda pravica Božia povýšila a prijal od Otca zasľúbenie o Duchu Svätom, vylial ho, a vy to (teraz) vidíte a počujete“ (Sk 2:33). Boh v Joelovi 3:1 sľubuje: „Potom vylejem svojho Ducha na každé telo.“ Tento sľub spĺňa nanebovzatý Pán Ježiš. Ježiš Kristus zoslal Ducha Svätého, aby prebýval s Jeho učeníkmi (Jn 14:16), aby ich uschopnil na svetové misie (Sk 1:8; 4:31) a aby dal veriacim nový život, ktorý bude odzrkadľovať Kráľa (Rim 8:9–11; 2. Kor 3:18).

3. Nanebovstúpením Ježiš nastúpil na nebeský trón ako Kráľ 

Nanebovstúpením sa Ježiš stáva skutočným Kráľom celého sveta. Podľa Apoštolského vyznania viery „vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho“. Ježiš vystupuje na nebesia na oblaku (Sk 1:9–1) a Štefan vraví, že vidí Syna človeka stáť po pravici Boha (Sk 7:56). Tieto úryvky svedčia o tom, že Ježišovo nanebovstúpenie je naplneným proroctvom z knihy Daniel 7:13–14:3

„V nočných videniach som videl, že na nebeských oblakoch prichádzal niekto ako Syn človeka. Dostal sa k Vekom starému a priviedli ho pred Neho. Dostal moc, slávu i kráľovstvo, aby Mu slúžili všetci ľudia, národy a národnosti. Jeho vláda je večná vláda a nepominie, Jeho kráľovstvo nezanikne.“ 

Ježišovo kráľovstvo nepominie a nezanikne! Ako sa píše v Zjavení Jána 3:21 — Ježiš zvíťazil a sedí so svojím Otcom na Jeho tróne, kde sa Mu vzdáva chvála na veky vekov (Zj 5:6–13). Ježiš bude vládnuť po pravici Boha, kým Mu všetci nepriatelia nebudú ležať pri nohách (Ž 110:1; Sk 2:34–35; 1. Kor 15:25; Heb 1:13). Božie kráľovstvo teda nastolil Ježiš tým, že nastúpil na trón. On teraz sedí na nebeskom tróne a vráti sa, aby bolo Jeho kráľovstvo úplné ako v nebi, tak aj na zemi.

4. Ježišovo nanebovstúpenie je Jeho návratom k Otcovi

Pred aj po svojej smrti a zmŕtvychvstaní Ježiš hovorí, že Ho poslal Otec a musí sa k svojmu Otcovi vrátiť:

„Vyšiel som od Otca a prišiel na svet a zase opúšťam svet a idem k Otcovi (Jn 16:28; porov. 13, 1.3).“

Ježiš povedal Márii: „Nezdržuj ma, lebo som ešte nevstúpil k Otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz im: Vstupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu.“ (Jn 20:17)

Niet dojemnejšieho stretnutia v dejinách sveta než Ježišov návrat k Otcovi! Snáď tým najlepším prirovnaním je obraz odvážneho, raneného vojaka, ktorý sa vracia k svojim milovaným po ťažko vybojovanom víťazstve. Ježiš splnil svoju úlohu a oslávil Otca na zemi a Ježišovým nanebovzatím Otec oslávil Syna v nebi (Jn 17:4–5). Ježiš nám návratom domov k Otcovi pripravil miesto pre náš návrat, aby sme mohli byť navždy s Ježišom (Jn 14:2–4).

5. Nanebovzatý Pán Ježiš je naším nebeským Prostredníkom a najvyšším Kňazom

Ježiš je jediným Prostredníkom medzi Bohom a človekom (1. Tim 2:5). Jeho smrť a zmŕtvychvstanie nám zabezpečuje odpustenie, ospravedlnenie a zmierenie s Bohom (Rim 4:25–5, 1; 2. Kor 5:18–21). Všimnite si tiež, že nanebovzatý Pán Ježiš sa teraz v nebi prihovára za svoj ľud ako skutočný Veľkňaz a Obhajca (Rim 8:34; Heb 1:3; 7:25; 8:1; 1 Jn 2:1). Ježišove pôsobenie na zemi bolo geograficky obmedzené — nevyučoval v Etiópii a neliečil zároveň v Číne. Teraz však pôsobí všade, dokáže počúvať a odpovedať na modlitby svojho ľudu bez ohľadu na čas či priestor. Súcití s nami v našich bojoch a sľubuje, že splní všetko, o čo budeme žiadať v Jeho mene (Jn 14:13–14; Heb 4:15–16).

6. Nanebovzatý Pán Ježiš sa vráti ako Kráľ a Sudca

V Skutkoch apoštolov 1:11 dvaja anjeli vysvetľujú učeníkom: „Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde zase tak, ako ste Ho videli odchádzať do neba.“ Jedného dňa bude Ježiš vládnuť ako v nebi, tak aj na zemi (Zj 11:15; 19:10–16; 22:3). Práve o to prosíme, keď sa modlíme: „Príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.“ (Mt 6:10). Keď sa Ježiš vráti, vynesie Boží rozsudok, ospravedlní svoj utláčaný ľud a odsúdi svojich nepriateľov.4

Čo to znamená pre náš život? 

Zhrňme si to: I keď sa Ježišovmu nanebovstúpeniu nevenuje dostatočná pozornosť, je to bodka za Jeho pôsobením na zemi a predstavuje Jeho korunováciu za Nebeského Kráľa. Ježiš splnil úlohu, ktorú mu jeho Otec dal, a teraz mocne vládne a súcitne sa za nás prihovára ako náš Prostredník a Veľkňaz. Na záver uvediem štyri dôsledky Ježišovho nanebovstúpenia pre náš život:

  1. Pamätajte si, že Ježiš aj teraz vládne ako Kráľ a stále koná a zasahuje do nášho sveta a života.
  2. Preto žite smelo, sebaisto a cieľavedome ako služobníci nanebovzatého Nebeského Kráľa. Vedzte, že vaša námaha v Pánovi Ježišovi nie je márna (1. Kor 15:58).
  3. Vy, ktorí trpíte, verte, že Ježiš nie je ľahostajný voči vášmu trápeniu. Prežil obrovské utrpenie, a preto je tým najmilosrdnejším a najsúcitnejším Radcom a Prostredníkom. Odovzdajte všetky starosti svojmu nanebovzatému Pánovi, ktorý vypočuje modlitby a môže na ne odpovedať všetkou nebeskou mocou. 
  4. Na záver — dúfajte v úžasnú budúcnosť. Nanebovzatý Pán sa vráti ako Sudca a Kráľ. Zruší nespravodlivosť, ukončí utrpenie a zničí smrť, a prinesie svoje kráľovstvo pravdy, mravnosti a lásky. Najlepšie na tom všetkom je, že budeme navždy so svojím Kráľom. 

________________________________________
1 Viď Alan J. Thompson, The Acts of the Risen Lord Jesus: Luke’s Account of God's Unfolding Plan (NSBT 27; Downers Grove: InterVarsity Press, 2011), 48–50.
2 Pozri tiež Jn 15:26; 16:7; Sk 1:5, 8.
3 Pozri tiež Mk 14:62; Zj 1:13; 11:15.
4 Pozri Mt 25:31–36; Jn 5:27; Sk 17:31; 2. Tes 1:5–10; Zj 22:12.

Brian Tabb © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

3,8/5 (10 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.