Registrácia

Zadajte prosím do nasledujúceho formulára svoj e-mail. Na Váš e-mail bude zaslaný link na dokončenie registrácie.

Zabudli ste svoje heslo?

Zadajte prosím do nasledujúceho formulára svoj prihlasovací e-mail. Na Váš e-mail bude zaslaný link, na ktorom si budete môcť nastaviť nové heslo.

Výzva ženám

Pedro Ribeiro Simões @ Flickr.com, https://www.flickr.com/photos/pedrosimoes7/5876508577/

 • 23. Aug '11
 • 5 minút
 • 4760

Po celý svoj život — v akomkoľvek povolaní — vzdávajte Bohu slávu. Dôverujte Kristovým zasľúbeniam tak oddane, že pokoj, radosť a sila naplní vaše vnútro až po okraj.

Po celý svoj život — v akomkoľvek povolaní — vzdávajte Bohu slávu. Dôverujte Kristovým zasľúbeniam tak oddane, že pokoj, radosť a sila naplní vaše vnútro až po okraj.

Po celý svoj život — v akomkoľvek povolaní — vzdávajte Bohu slávu.

Dôverujte Kristovým zasľúbeniam tak oddane, že pokoj, radosť a sila naplní vaše vnútro až po okraj.

Nech sa táto Božia plnosť vylieva na druhých v každodenných skutkoch lásky, aby ľudia videli dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.

Buďte ženami podľa Písma, ktoré milujú, študujú a poslúchajú Bibliu v každej oblasti jej vyučovania. Nech je pre vás zdrojom nádeje a viery rozjímanie nad pravdami Biblie a nech neustále rastiete v porozumení počas každého životného obdobia. Nikdy si nezačnite myslieť, že štúdium a rast je len pre druhých.

Buďte ženami modlitby! Nech Božie Slovo vstupuje do vašej mysle, nech na vás zostúpi moc viery a svätosti a nech rastie váš duchovný vplyv doma, v zbore i vo svete.

Buďte ženami, ktoré dôverne poznajú zvrchovanú Božiu milosť ako základ všetkého. Nech neustále premýšľate o pravdách milosti, ešte viac milujete a veríte im.

Buďte úplne oddané službe, čokoľvek je vašou úlohou. Nemárnite čas telenovelami alebo ženskými časopismi či bezcieľnymi záľubami. Podobne by ním nemali mrhať ani muži prehnaným športovaním alebo nezmyselným obšmietaním sa v dielni. Vykupujte čas pre Krista a Jeho kráľovstvo!

 • Ak nemáte partnera, využite tento čas na úplnú oddanosť Kristovi a nebuďte ochromené túžbou vydať sa.

 • Ak ste vydaté, tvorivo, rozumne a úprimne podporujte manžela vo vedení tak horlivo, ako vám dovoľuje poslušnosť Kristovi. Povzbudzujte ho v Bohom stanovenej úlohe hlavy a pomáhajte mu duchovne predovšetkým skrze pokoj bez strachu, svätosť a modlitbu.

 • Ak máte deti, prijmite s manželom (alebo samé, ak je to nevyhnutné) zodpovednosť za výchovu detí tak, aby mali nádej v Božie víťazstvo. Spolu ich vyučujte a učte poslušnosti a venujte im výnimočné dotyky a starostlivosť, akú im môžete dať len vy.

 • Nedomnievajte sa, že svetské zamestnanie je väčšou výzvou alebo lepším využitím života ako nespočetné príležitosti služby a svedectva doma, v susedstve, spoločenstve, zbore a vo svete. Nech si nekladiete len otázku: Kariéra alebo mama na plný úväzok? Ale nech sa s rovnakou vážnosťou pýtate: Kariéra alebo sloboda pre službu? Pýtajte sa: Čo by bolo lepšie pre nebeské kráľovstvo — byť zamestnancom niekoho, kto vám hovorí, čo máte robiť, aby sa darilo jeho spoločnosti, alebo byť „na voľnej nohe“ v službe Bohu a snívať vlastné sny o tom, ako by ste svojím časom, domovom a svojou tvorivosťou prispeli k prosperovaniu Božieho „podniku“? Každé takéto rozhodnutie nerobte na základe svetských trendov alebo očakávaní okolia, ktoré sa ženie za budovaním kariéry, ale nech vaše pohnútky pramenia z toho, čo posilní rodinu a podporí Božie ciele.

 • Pozrite sa na život s odstupom a (ak ste vydaté, s manželom) plánujte rozličné formy služby v živote po kapitolách. Tie by mali byť rozdelené podľa rôznych faktorov, ako je vek, sila, život bez partnera, manželstvo, odlišné situácie v zamestnaní, obdobie, keď sú deti doma a keď sú na vysokej škole, vnúčatá, odchod do dôchodku, atď. V žiadnej z kapitol nenájdeme všetky potešenia. Život na zemi sa skladá z kompromisov. V jednotlivých kapitolách nejde o to, či sa budú čítať rovnako ako v knihe niekoho iného, ani či piata kapitola bude obsahovať všetko, čo iná kniha. Sú napísané správne, ak v každej z nich nachádzame Božiu vôľu a žijeme pre dokonalé oslávenie Krista.

 • Vypestujte si spôsob myslenia i života bojovníčky, aby ste nezabúdali, že život je krátky a miliardy ľudí sa každý deň pohybujú na vlásku medzi nebom a peklom, že láska k peniazom predstavuje duchovnú samovraždu a že snaha o stúpanie na spoločenskom rebríčku (lepšie šaty, autá, domy, dovolenky, jedlo, záľuby) sú len žalostnou a nebezpečnou náhradou za život, ktorý úplne obetujete pre Božiu slávu a za radosť zo služby druhým.

 • Vo všetkých vzťahoch s mužmi hľadajte vedenie Ducha Svätého, aby ste naplnili biblický vzor muža a ženy. Vo vzťahu k žene dal Boh mužovi zodpovednosť za láskyplné vedenie, zahŕňajúce ochranu, starostlivosť a iniciatívu. Osvojte si spôsoby a správanie, ktoré budú náležite vyjadrovať túto výnimočnú úlohu muža. Pri formovaní tónu rozhovoru a určovaní spôsobu komunikácie s mužmi buďte tvorivé a ohľaduplné (ako musia byť aj muži).

 • Nech biblické príkazy o tom, čo je vhodné a nevhodné pre mužov a ženy vo vzájomnom vzťahu, nevnímate len ako svojvoľné obmedzenia slobody, ale ako múdre a láskavé rady, ako objaviť skutočnú slobodu Božieho ideálu vzájomného dopĺňania. Svoj potenciál nemerajte iba niekoľkými odopieranými úlohami, ale nespočetným množstvom služieb, ktoré sa vám ponúkajú. Vypnite televízor i rádio a zamyslite sa nad povolaniami, ako je…

nesmierna dôležitosť materstva

dopĺňanie svojho manžela

služba telesne postihnutým ľuďom:

 • s poškodeným sluchom
 • slepým
 • chromým
 • duševne chorým

služba chorým:

 • ošetrovanie
 • lekárska pomoc
 • starostlivosť v hospici — pri rakovine, AIDS, atď.
 • starostlivosť o zdravie v konkrétnej oblasti

služba v sociálnej oblasti pri:

 • duševne narušených
 • abstinujúcich alkoholikoch
 • bývalých narkomanoch
 • oslobodených z prostitúcie
 • zneužívaných deťoch a ženách
 • problémových deťoch, deťoch utekajúcich z domova
 • sirotách

služba vo väzení:

 • v ženských väzniciach!
 • v rodinách odsúdených
 • pri návrate do spoločnosti

služba mladým:

 • vyučovanie
 • sponzorstvo
 • poskytnutie domu, rekreácia
 • výlety a zájazdy
 • poradenstvo
 • pomoc pri štúdiu

služba formou športovania:

 • vytváranie susedských tímov
 • vytváranie zborových tímov

terapeutické poradenstvo:

 • samostatné
 • v rámci zboru
 • inštitucionálne

audiovizuálna služba:

 • tvorba
 • dizajn
 • produkcia
 • distribúcia

služba písania:

 • nezávislé písanie
 • tvorba učebných osnov
 • beletria
 • literatúra faktu
 • editovanie
 • inštitucionálna komunikácia
 • uverejňovanie publicistických článkov

služba vyučovania:

 • vedenie besiedky, nedeľnej školy pre mládež, študentov, ženy
 • na základnej škole
 • na strednej škole
 • na vysokej škole

služba v oblasti hudby:

 • komponovanie
 • výučba
 • vystúpenia
 • sólový spev
 • spevácky zbor
 • hra na nástroji

evanjelizačná služba:

 • osobné svedectvo
 • práca na vysokých školách a internátoch
 • práca v rozličných misijných organizáciách
 • domáce biblické skupinky
 • práca s deťmi
 • v tíme navštevujúcom rôzne zariadenia
 • poradenstvo počas kresťanských stretnutí
 • kresťanská linka dôvery

služba v televízii a rozhlase:

 • technická pomoc
 • písanie
 • moderovanie
 • produkcia

služba v divadle a literárno-dramatickom krúžku:

 • hranie
 • režírovanie
 • písanie
 • plánovanie predstavení

sociálna služba:

 • pri zvyšovaní gramotnosti
 • v hnutí za život
 • v organizáciách proti pornografii
 • v ubytovniach
 • pri zaisťovaní bezpečnosti
 • pri skrášľovaní prostredia

pastoračná pomoc a starostlivosť:

 • navštevovanie
 • uvítavanie nových členov a úvodná pomoc
 • pohostenie
 • strava, oblečenie a doprava

modlitebná služba:

 • modlitby!!!
 • organizovanie večerov modlitieb a chvál
 • pomoc v modlitebných skupinkách
 • koordinácia modlitebných reťazí
 • propagácia modlitebných dní, týždňov a nocí

misia:

 • všetky vymenované služby v rámci rôznych kultúr

podpora:

 • nespočetné úlohy, ktoré umožňujú hlavné druhy služby

John Piper. © Desiring God.

Pôvodný článok nájdete na: www.desiringgod.org

(0 hlasov)

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.