100 000 hodín

Photo by Buenosia Carol from Pexels, https://www.pexels.com/photo/wall-clock-at-5-50-707582/

  • 15. Máj '19
  • 8 minút
  • 977
  • 7

Osem cieľov pre tvoju kariéru

Čo by som mal robiť so svojím životom?

Je to jedna z najdôležitejších otázok, nad ktorou premýšľajú mladí ľudia najmä počas  vysokoškolského štúdia, ale aj po jeho ukončení. Praktická otázka je: „Ako si budem zarábať na živobytie?“

Keď si to spočítaš, 50 hodín x 50 týždňov x 40 rokov a uvedomíš si, že hovoríme o 100 000 hodinách, tak správna otázka by mala znieť: „Kým sa stanem?“

V tomto článku uvádzame osem cieľov, ktoré by mali poháňať kresťana na kariérnej ceste. Zamiluj sa do nich a tvoja práca prinesie Kristovi oveľa viac ovocia bez ohľadu na to, v akej oblasti to bude.

Snaha získať čo najviac zo života s Bohom

Všetko, čo náš Boh robí, je o Ňom. Hovorí: „Svoju slávu inému nedám“ (Iz 48:11). Jeho vášeň pre svoju vlastnú slávu inšpiruje všetko, čo robí, vrátane lásky a zachraňovania hriešnikov. Odďaľuje svoj hnev, aby sme mohli byť spasení (Iz 44:22–23).

A teraz volá vykúpených, aby všetko, čo robia, robili na Jeho slávu. „Či teda jete, alebo pijete, a čokoľvek činíte, všetko čiňte na slávu Božiu“ (1. K 10:31). Čokoľvek, čo robíte: v súkromí alebo na verejnosti, vo voľnom čase, alebo v práci, v nedeľu, či v pondelok. Boh túži vyzerať mimoriadne veľký v očiach každého človeka. Chce byť tlkotom tvojho srdca, cieľom tvojho života a tiež aj zamestnania, bez ohľadu na to, kde pracuješ. Aby ľudia videli tvoju dobrú prácu a vzdávali Bohu chválu (Mt 5:16, 1. Pt 2:12).

Snaha konať Božie dielo

Ak je jedinou službou pre Pána kresťanská služba, nebude dlho trvať, kým odpojíš svoju profesiu od svojho životného poslania: získať, čo najviac zo života s Bohom. Nech je každá práca Božie dielo, Ním pripravená, vykonávaná vierou v Neho, pred Ním a pre Neho.

Účtovníkovo účtovanie, programátorovo programovanie, či matkino varenie obeda sú práce od Boha, ktoré plánoval dlho pred tvojím prvým dňom v práci. Všetky tvoje dobré skutky, počas pracovnej doby alebo mimo nej, boli pre teba pripravené, aby si v nich chodil (Ef 2:10).

Tvoja práca je Božím dielom, pretože ju nemôžeš urobiť bez Neho. Nič, či už pracovné alebo iné, nebude tešiť Boha, ak sa to nekoná vo viere. To znamená, že aktívne dôverujem Ježišovi a ctím si Ho. Pavol hovorí: „A všetko, čo nie je z viery, je hriech“ (R 14:23). Jazda vodiča autobusu, presnosť chirurga a rady recepčného sú dielom Pána. Keď sa na Neho spoliehajú, Boh im dá silu, múdrosť a nadanie pri ich vykonávaní.

A táto práca je Božia, pretože v konečnom dôsledku nepracuješ pre nikoho okrem Neho. „Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom, vediac, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo, veď Pánovi Kristovi slúžite“ (Kol 3:23–24). Toto nie je hyper-duchovná rada na prekonávanie mentálnych prekážok v tvojej práci. Keď miluješ Ježiša, v každej práci Mu slúžiš.

„Nie je tak veľmi dôležité, kde pracuješ, ale prečo tam pracuješ.“

Snaha nájsť svoju radosť v Bohu, nie v peniazoch

Bol si stvorený, aby si poznal, miloval, zobrazoval a radoval sa z Boha (Ž 37:4). Je tu však tisíc ďalších vecí, ktoré súperia o miesto v tvojom srdci a prioritách. Snáď žiadne iné nebezpečenstvo na odvrátenie tvojej pozornosti nebude nenápadnejšie ako tvoja kariéra, ktorá prináša úspech, slávu alebo peniaze. V konečnom dôsledku so 100 000 hodinami bude mať tvoja práca aj tak veľkú pozornosť. Avšak nikto nemôže milovať Boha a zároveň aj peniaze (alebo úspech, uznanie, perfekcionizmus, povýšenie). A to nie je len dobrá rada kvôli tvojmu zdraviu, ale nedá sa to ani skĺbiť (Mt 6:24).

Tým, že si udržíš svoju spokojnosť v Bohu, porazíš tieto nástrahy, ktoré môžu zviesť tvoju dušu. Izaiáš píše: „Prečo dávate peniaz za to, čo nie je chlebom, a svoj zárobok za to, čo nesýti? Čujte ma pozorne a jedzte dobré a v hojnosti sa bude kochať vaša duša“ (Iz 55:2). Nikto, kto sa sýti všetkým, kým pre neho Boh je, nepremárni svoj život snažením sa o krajšie veci alebo vyššie pozície vo firemnom rebríčku. Možno ti to Boh dá v tvojej práci, ale v porovnaní s tým, že máš Jeho, to nebude znamenať nič (J 4:34). Milovať Boha takýmto spôsobom, ťa bude viesť k mnohým dobrým rozhodnutiam. Napríklad kde pracovať a čo robiť s peniazmi a vplyvom, ktorý nadobudneš počas tejto cesty.

Snaha ohromiť svet

Spolu s Pavlom vás vyzývam, budúcich zamestnávateľov a zamestnancov: „vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu“ (R 12:1). Tvoj život, celý tvoj život, vrátane tvojej práce, je aktom uctievania. Ako? Nasledujúca veta: „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle“ (R 12:2). Budete pracovať takým spôsobom, ktorý je v súlade s týmto svetom? Alebo spôsobom, ktorý ho ohromí? Ježišovi nasledovníci naplnení Duchom majú byť zreteľne odlišní od ľudí, ktorí nepoznajú a nemilujú nášho Pána. Zmeň ústrednú realitu tvojho života a ostatné veci by sa mali zmeniť aspoň natoľko, aby sa na to ľudia okolo teba začali pýtať (1. Pt 3:15).

Mali by sme teda zámerne premýšľať o každej oblasti nášho života — o domove, manželstve, jedení, nakupovaní, práci ako o dopravných značkách pre evanjelium — správy, ktorá dáva život. Chceme, aby bol svet dostatočne ohromený, pokiaľ ide o spôsob, akým žijeme, pracujeme a trávime čas a aby sa nás pýtali na nádej, ktorú máme.

Snaha zabezpečiť svoju rodinu

U väčšiny z nás, táto snaha prichádza prirodzene. Ja (a moja rodina) musíme jesť, a preto musím pracovať. Dokonca aj v rámci bezpečného prostredia cirkvi a jej štedrosti, Pavol hovorí: „Ak niekto nechce pracovať, nech ani neje“ (2. Tes 3:10). Boh stvoril svet, v ktorom prežijeme tým, že prispievame do spoločnosti hmatateľnými a obchodovateľnými spôsobmi. Žijeme vierou a to znamená, že jeme prácou.

Väčšina sveta považuje prácu a zabezpečenie svojej rodiny  za samozrejmosť. Avšak niektorí kresťania, ktorí majú z peňazí strach, ju môžu prehliadnuť. Slúžime Bohu, ktorý nás zabezpečuje (L 11:10–13, Jk 1:17) a my odzrkadľujeme Jeho zabezpečujúcu lásku voči nám práve vtedy, keď sa staráme o tých, ktorí nám boli zverení. Činnosti ako plánovanie, robenie rozpočtu a sporenie nie sú bezbožné úkony. Keď ich robíme z lásky k Bohu a svojej rodine, tak potom tento druh správcovstva v skutočnosti veľmi oslavuje Boha.

Je dôležité povedať, že táto snaha nebude vždy alebo dokonca ani vo väčšine prípadoch o financiách. Otcovia a matky musia zabezpečiť seba a svoje deti mnohými neplatenými spôsobmi. Duchovné a emocionálne zabezpečenie môže dokonca znamenať šetrenie časti príjmu alebo odďaľovanie kariérneho povýšenia, aspoň na nejaké obdobie. To, že vieme zabezpečiť svoju rodinu a seba, poukazuje ostatným na Božie zaopatrenie nás v Ježišovi.

„Keď pracuješ, premýšľaj o tom, ako by mohli tvoje dary najlepšie slúžiť tvojej lokálnej cirkvi.“

Snaha požehnávať druhých

Mal by si sa usilovať zabezpečiť seba na Božiu slávu, ale nemalo by to pri tom skončiť. Boh zamýšľa s tvojimi peniazmi urobiť oveľa viac, ako len kupovať jedlo pre tvoju rodinu, platiť za nájomné a benzín. „Ten, čo kradol, nech viac nekradne, radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho udeliť núdznemu“ (Ef 4:28). Pavol nepovedal: „aby nemusel kradnúť od ostatných“. Nie, zbožná práca sa netýka len mňa. Skutočné kariéry kresťanov v akomkoľvek odvetví napĺňajú aj potreby iných.

Sľub, ktorý máme od Ježiša je: „Blahoslavenejšie je dávať, ako brať“ (Sk 20:35). Hlúpo vyhľadávame požehnanie zarábaním a hromadením. Ježiš sľubuje, že na tom budeme lepšie, naozaj lepšie, keď si prestaneme zhromažďovať pre seba a slobodne dáme druhým to, čo je naše. Takže by sme sa mali modliť a rozprávať, vyjednávať a pomyselne podpísať zmluvu so zreteľom na tento cieľ a radikálne sa deliť o náš majetok s ostatnými (1. Tim 6:18).

Snaha budovať a chrániť cirkev

Boh zachraňuje svet cez cirkev (Ef 3:10). Je to Jeho jediný spôsob, ako prinášať posolstvo evanjelia všetkým pracoviskám a ľuďom na celom svete. Neexistuje plán B, stratégia, ktorá ešte nebola objavená a ktorá by mohla nahradiť cirkev. A naše víťazstvo prostredníctvom cirkvi je isté (Mt 16:18), takže žiadna skutočná investícia do nej nebude nikdy márna.

Všetka naša práca by mala prispievať k tejto veľkej veci: Cirkev rastie a multiplikuje sa tým, že privádza Božie deti domov prostredníctvom dobrej správy o Ježišovi Kristovi. Cirkev je telo tvorené množstvom členov, ktorí sú na sebe závislí, ako oči, ruky a nohy (1. K 12:12–26). Ak nasleduješ Ježiša, si súčasťou tohto tela. Ak si v Kristovi, nemôžeš sa rozhodnúť, či si alebo nie si súčasťou Jeho tela. Môžeš sa rozhodnúť, či budeš Jeho aktívnou a zdravou súčasťou.

Ak nie si, cirkev bude trpieť. Budú jej chýbať jedinečné dary, ktoré ti dal Boh, aby si jej slúžil. Mohlo by to byť vyučovanie, poradenstvo, účtovníctvo, vítanie, varenie, šoférovanie alebo tisíce ďalších vecí. Takže, keď pracuješ, maj na pamäti, ako tých 100 000 pracovných hodín môže skutočne slúžiť lokálnej cirkvi.

Prekvapením je, že práca v cirkvi nie je v konečnom dôsledku vykonávaná pastormi, ale bežnými členmi zboru. Pastieri sú tam, „aby pripravovali svätých na dielo služby, budovať telo Kristovo“ (Ef 4:12). Teba a mňa vystroja, aby sme robili službu. To naznačuje, že sa budeš podieľať na poslaní cirkvi, aj keď nie si ňou platený. To robí každého „neprofesionálneho“ milovníka Ježiša neuveriteľne strategického pre Božie kráľovstvo.

Snaha pracovať pre niečo, čo vytrvá

Napokon, pracuj pre to, čo vytrvá. Maj na pamäti, že tento život je krátky a všetko, čo sa neurobilo pre Krista, bude márne. Vzdoruj klamnému dojmu, že si musíme získavať a zhromažďovať veci tu na zemi. Ježiš hovorí: „Usilujte sa nie o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý bude pre večný život, ktorý vám Syn človeka dá; lebo ten potvrdil Boh Otec“ (J 6:27). A znova hovorí: „Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde (ich) moľ a hrdza ničí a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú. Ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde (ich) ani moľ ani hrdza neničí a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú“ (Mt 6:19–20).

„Všetko, čo náš Boh robí, je o Ňom. A preto by mala byť naša práca a všetko, čo robíme, tiež o Bohu.“

To neznamená nevyhnutne robiť niečo vyslovene kresťanské. Pamätaj, že každou prácou Ho môžeme oslavovať. Znamená to, že veci vykonané pre sebecké a hriešne dôvody nevydržia. Chceme, aby investície, ktoré robíme s naším časom, peniazmi, tvorivosťou a talentom, boli investíciami, ktoré budú trvať večne a aby nádherne odrážali majestát a dobrotu nášho Boha. Či už výlučne v kresťanskej službe alebo aj v sekulárnej práci.

100 000 príležitostí

Ak si si už osvojil týchto osem vyššie uvedených cieľov, máš 100 000 (a viac) dobrých spôsobov, ako môžeš stráviť 100 000 hodín, aj keď drvivú väčšinu z nich budeš  hlásať Krista zadarmo. Platená kresťanská služba nie je jediná možnosť. V skutočnosti, služba, ktorú robíme len pre Ježiša, pre väčšinu z nás pravdepodobne ani nie je „službou“.

Možno tvojich 100 000 hodín naplní potreby strategických služieb alebo ťa pripraví slúžiť  cirkvi jedinečnými spôsobmi (technickými, komunikačnými, správcovskými a ďalšími) alebo ťa obklopí neveriacimi ľuďmi, ktorým môžeš prirodzenejšie zvestovať evanjelium. Buď otvorený špecifickému Božiemu povolaniu v tvojom živote do platenej služby, ale nemysli si, že je to jediná možnosť pre efektívnu, vernú a plodnú službu.

Či už píšeš kázne na stole, predávaš stoly, montuješ ich dohromady alebo ťažíš drevo, Boh si ťa môže jedinečne a mocne použiť pre svoj zámer na tomto svete.

Marshall Segal © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

5/5 (6 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.