Ako sa cirkev stáva efektívnou?

Photo by Andrew Seaman on Unsplash, https://unsplash.com/photos/Y3WEhjQivTI

  • 17. Júl '20
  • 3 minúty
  • 794
  • 90

Príčinu, pre ktorú sú cirkevné zbory v dnešnej dobe neefektívne a/alebo sa rozpadajú, nájdeme v tom, že sa odklonili od pôvodného Božieho plánu. Zdroj nevšednej sily a rastu ranej cirkvi sa dá vystopovať tu: Boží Duch pôsobiaci cez Božie Slovo v srdciach Božieho ľudu.

Ježiš opisuje tento rozmer duchovnej moci v úvodnej kapitole Skutkov apoštolov: „Ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme.“ (Sk 1:8)

Efektívna cirkev je zmocnená Duchom Svätým

A. W. Tozer pred mnohými rokmi povedal: „Ak by bol Duch Svätý odňatý novozmluvnej cirkvi, 90 % všetkých činností, ktoré robili, by sa bolo zastavilo. Ale ak by bol Duch Svätý odňatý súčasnej cirkvi, skončilo by iba 10 % všetkých činností, ktorým sa venuje.“  

Nevidíme rovnaké výsledky ako prví veriaci, pretože sa nespoliehame na rovnakú moc ako oni a neriadime sa rovnakými princípmi.

Slovo mocSkutkoch apoštolov 1:8 pochádza z gréckeho slova dunamis, ktoré znamená dynamická sila. Slovo svedok pochádza z gréckeho slova martus, z ktorého máme slovo „martýr“. Doslovnejší preklad tohto verša by znel takto: „Prijmite dynamickú silu, aby ste pre Mňa žili a ak bude nutné, aby ste pre Mňa aj zomreli.“

Desať dní nato, ako Ježiš vystúpil do neba, zostúpil Duch Svätý na poslušne čakajúcich učeníkov v hornej miestnosti (Sk 2:1–4). Akú zmenu spôsobilo zmocnenie Ducha Svätého v živote týchto prvých veriacich ľudí? Tí istí učeníci, ktorí sa po Ježišovom ukrižovaní schovávali za zamknutými dverami zo strachu pred Židmi, sa už nedokázali zdržiavať za zatvorenými dverami, keď raz prijali tento nebeský dynamit. Potom, čo v ich živote explodovala Božia moc, mali odvahu povedať uznávaným ľuďom: „My nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli.“ (Sk 4:20)   

Efektívna cirkev zvestuje všetkým ľuďom evanjelium

Mnohé cirkevné zbory dneška majú záľubu v budovaní takej cirkvi, ktorá sa orientuje na hľadajúcich ľudí a je šitá na mieru, aby plnila špeciálne potreby úzkej skupiny ľudí. Namiesto toho, aby sa dali viesť Bohom, sa niektorí cirkevní vodcovia riadia marketingovým prieskumom, ktorý im údajne ukazuje, potreby akej demografickej skupiny by mali uspokojovať, aby sa zvýšila ich návštevnosť. Toto sa nazýva mikromarketing. Výsledkom toho je, že sa ľudia v cirkvi stávajú divákmi, namiesto toho, aby boli účastníkmi. Program nahradil moc. Finty na prilákanie pozornosti nahradili evanjelium.

Ježiš nám povedal: „Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu.“ (Mk 16:15) Nepovedal: „Choďte iba k ľuďom, s ktorými ste príbuzní“ alebo „Choďte iba ku konkrétnej demografickej skupine.“ Túto dobrú správu by sme mali zvestovať každému: „Jeho zvestujeme my, napomíname a učíme každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka učinili dokonalým v Kristovi.“ (Kol 1:28)

Jednou z nádherných vecí na cirkvi je naša rozmanitosť (pozri List apoštola Pavla Galaťanom 3:26–28; Prvý list apoštola Pavla Korinťanom 12:18–25). Zanedbávanie Kristovho poverenia zvestovať každému evanjelium ochudobňuje cirkev a nenapĺňa Boží zámer.

Ako sa dá napojiť na moc Svätého Ducha?

Túžite vo svojom svedeckom živote o Kristovi po smelosti? Stal sa váš modlitebný život nudný a jednotvárny? Máte pocit, že vám na vašej duchovnej ceste niečo chýba? Stavia svet váš život naruby namiesto toho, aby ste vy svojím životom pozitívne pretvárali svet okolo vás?

Tento sľub o moci Ducha Svätého nebol daný iba veriacim ranej cirkvi. Je daný rovnako aj vám. Inými slovami, existuje dimenzia moci, ku ktorej má prístup veriaci človek dnešnej doby a ktorá nám nepatrí automaticky! Po prijatí Svätého Ducha na Letnice povedal Peter zástupom zhromaždeným okolo domu: „Kajajte sa! A nech sa každý z vás dá pokrstiť v meno Ježiša Krista na odpustenie hriechov. A prijmete dar Ducha Svätého. Lebo iste vám platí to zasľúbenie, aj vašim deťom a všetkým, ktorí sú ďaleko, ktorýchkoľvek povolá Pán, náš Boh.“ (Sk 2:38–39)

Nemusíme ísť do Jeruzalema, aby sme mohli prijať moc Svätého Ducha — ani na ňu nemusíme čakať.

Letnice sa nemusia zopakovať — musia sa vhodne použiť

Boh z vás chce urobiť svojho silného reprezentanta. Poproste Boha, aby vás zmocnil svojím Duchom Svätým a aby vám ukázal — tak ako veriacim v ranej cirkvi –, akým spôsobom môžete úplne zmeniť svet okolo vás.

GREG LAURIE. PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: HARVEST.ORG

4,5/5 (15 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.