Blahoslavení čistého srdca

Mohammed Alnaser @ Flickr.com, http://www.flickr.com/photos/69er/464292727/

  • 14. Jún '12
  • 8 minút
  • 7397

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. Matúš 5:8

Ježiš sa zaujíma o naše srdce

Prvá vec z tohto blahoslavenstva, na ktorú sa zameriame, je tá, že Ježiš je zaujatý naším srdcom. Nestačí očistiť naše konanie navonok.

Beda vám, zákonníci a farizeji — pokrytci, že čistíte zovňajšok čaše a misky, ale vo vnútri sú plné lúpeže a nemiernosti. Ty, slepý farizej! Najprv vyčisť vnútro čaše a misky, aby bol čistý aj ich zovňajšok. (Matúš 23:25–26)

Cieľom Ježiša Krista nie je obnoviť správanie spoločnosti, ale zmeniť srdcia hriešnikov, ako si ty aj ja. Takže napríklad, Ježiš by nebol spokojný so spoločnosťou, v ktorej je cudzoložstvo.

Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš! Ale ja vám hovorím: Každý, kto žiadostivo pozerá na ženu, už scudzoložil s ňou v srdci. (Matúš 5:27–28).

Srdce je to, čím ste v skrytosti svojich myšlienok a pocitov, čo nikto nepozná, len Boh. A tým, čím ste v skrytosti, na tom záleží Bohu omnoho viac, ako to, čím ste navonok. „Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce." (1. Samuelova 16:7). Zo srdca sú všetky základy života.

Ale čo vychádza z úst, pochádza zo srdca, a to poškvrňuje človeka. Lebo zo srdca pochádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhania. (Matúš 15:18–19)

Alebo vypestujete dobrý strom, i jeho ovocie bude dobré; alebo vypestujete planý strom, i jeho ovocie bude plané; lebo strom poznať po ovocí… Lebo z plnosti srdca hovoria ústa. (Matúš 12:33–34)

Takže srdce je absolútne zásadné pre Ježiša. Tým, čím sme v hlbokých zákutiach našich životov, je to, na čom Mu najviac záleží. Ježiš neprišiel na svet jednoducho preto, že máme nejaké zlé návyky, ktoré je potrebné zrušiť. Prišiel na svet, pretože máme špinavé srdcia, ktoré potrebujú byť očistené.

Neschopnosť vlády

Premýšľali ste o tom, aká bezmocná je miestna, štátna aj federálna vláda pri riešení spoločenských problémov? Pred mesiacom vysielalo rádio CBS program nazvaný „Miznúca rodina — Kríza čiernej Ameriky." Pohľad bol zameraný ne černošskú komunitu, no problém je v skutočnosti v rôznej miere vo všetkých skupinách našej spoločnosti. Štatistiky uvádzajú, že 58% zo všetkých černošských detí sa rodí slobodným matkám. Iba 1% z toho je dané na adopciu.

A tak vyše polovica nasledujúcej generácie v černošskej komunite bude vyrastať bez otcov. Dlhodobý dosah tejto tragédie nevie nik. Čo môže urobiť vláda? Zdá sa, že všetko, čo môže spraviť, je pokúsiť sa nájsť spôsob ako zjemniť finančnú záťaž na deti a ich matky.

Vidíte, aké úžasne dôležité sú Ježišove slová? On hovorí: „Zo srdca pochádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá. Zo srdca pochádza nemravnosť! Všetky deti, narodené slobodným matkám (a otcom!), sú narodené z nemravnosti. Preto by Ježiš povedal, keby tu bol dnes, že tento obrovský problém našej spoločnosti je problém so srdcom. Ak by ľudia — belosi, černosi, červení, žltí boli čistí v srdci, boli by požehnaní. Ich spoločnosť by bola požehnaná. A neschopnosť štátu vysporiadať sa s vnútorným kolapsom našej kultúry by bola nahradená mocou čistoty.

Zameranie sa na Boha a spoločenský význam

Dôvod, prečo som spomenul spoločenský význam Ježišovho učenia o čistote srdca, nie je, pretože ide o blahoslavenstvo. Pravdupovediac, toto blahoslavenstvo je úplne irelevantné, ak sa meria súčasnými sociálnymi štandardami. Blahoslavení čistého srdca, Ježiš nehovorí, že oni ušetria legislatíve milióny dolárov. Naviac, blahoslavení čistého srdca, oni Boha uvidia.

Dôvod, prečo som spomenul sociálne dôsledky v Ježišovom učení, je taký, že naše sociálne citlivé svedomie môže potvrdiť zameranie na Boha v tomto blahoslavenstve. Moje vlastné presvedčenie je, že zásadný problém americkej spoločnosti a kultúry je v tom, že sa snažíme riešiť ľudské problémy, zanedbávajúc zameranie sa na Boha v duchovnom živote.

Sme bombardovaní ľudskými tragédiami chudoby, zločinu, zneužívania, zanedbávania detí, vojnou a rozličnými zraneniami človeka človekom natoľko, že sme v pokušení súhlasiť so svetom, že je zbytočné kŕmiť sa nebesami a zaoberať sa tým, či duša niekedy uvidí Boha. Ale to je najväčšia zo všetkých tragédií, keď v snahe zľahčiť súčasnú biedu človeka, posunuli sme bokom zameranie sa na Boha.

Ale Ježiš k nám prichádza aj toto ráno a hovorí: „Blahoslavení čistého srdca, nie preto, že zmenia spoločnosť, ale preto, lebo oni Boha uvidia." Vidieť Boha je veľkým cieľom čistých. Zanechať tento cieľ privedie ľudskú kultúru k zániku.

Tri otázky

Spýtajme sa stručne v tomto momente:

1. Čo to je vidieť Boha?

2. Čo je to byť čistý v srdci?

3. A ako tieto dve veci spolu súvisia?

1. Čo je to vidieť Boha?

Spomeniem tri veci:

Byť pustený do Jeho prítomnosti

Po prvé, vidieť Boha znamená byť pustený do Jeho prítomnosti. Po rane tmy na Egypt, faraón vykríkol na Mojžiša tieto slová:

„Odíď odo mňa, neopováž sa už viac ukázať predo mnou, lebo v ten deň, v ktorý uvidíš moju tvár, zomrieš. Mojžiš odpovedal: Ako si želáš, neuzriem už viac tvoju tvár." (Exodus 10:28–29)

Keď kráľ hovorí: „Už nikdy neuvidíš moju tvár," myslí tým: „Ja ti už nikdy neudelím prístup do mojej prítomnosti."

Podobným spôsobom my dnes voláme doktora: „Môžem vidieť doktora Lundgrena?" nemyslíme tým, môžem ho vidieť z diaľky? Alebo môžem vidieť jeho fotku? Myslíme tým, môžem mať s ním stretnutie?

Takže prvá vec je vidieť Boha, to znamená byť pustený do Jeho prítomnosti.

Byť presiahnutý Jeho slávou

Po druhé, vidieť Boha znamená byť presiahnutý Jeho slávou — prostredníctvom zážitku Jeho svätosti. Po tom, ako Boh prehovoril k Jóbovi vo víchrici, Jób povedal: „Počul som Ťa svojím uchom, ale teraz Ťa videli moje oči, preto pohŕdam sebou a činím pokánie v prachu a popole."

Takmer všetok náš duchovný zrak v tomto živote je nám sprostredkovaný cez Božie Slovo alebo Božie dielo prozreteľnosti. „Vidíme" len obraz a odraz Jeho slávy. Počujeme len echo a ozvenu Jeho hlasu.

Ale príde deň, keď Boh bude prebývať medzi nami. Jeho sláva nebude len v blesku, v pohoriach, v hučiacich moriach a v zoskupení hviezd. Namiesto toho náš zážitok s Ním bude priamy. V Jeho svetle budeme chodiť (Zjavenie Jána 21:23) a krása Jeho svätosti bude chutiť ako med na jazyku.

Takže vidieť Boha znamená nielen byť v Jeho prítomnosti, ale aj byť premožený priamym zážitkom z Jeho slávy.

Byť posilnený Jeho milosťou

Nakoniec, vidieť Boha znamená byť potešený Jeho milosťou. Znova a znova volá žalmista k Bohu, aby neschovával Svoju tvár pred ním. Napr. v Žalme 27 (verše7–9) Dávid hovorí:

Čuj, Hospodine, môj hlas, keď volám,

zmiluj sa nado mnou a vyslyš ma!

… Neskrývaj svoju tvár predo mnou.

„Neskrývaj svoju tvár predo mnou," je to isté, ako povedať „Zmiluj sa nado mnou!" To znamená, že vidieť Božiu tvár sa považuje za milý zážitok. Keď Boh zjaví Svoju tvár, je nám nápomocný. Ak odvráti Svoju tvár, sme zdrvení.

Takže keď Ježiš sľubuje odmenu „vidieť Boha", vyplývajú z toho najmenej tieto tri veci: Budeme prijatí do Jeho prítomnosti, nezostaneme len v čakárni. Budeme premožení priamym zážitkom z Jeho slávy. A On nám pomôže a poteší nás Svojou milosťou.

A to budeme mať — z časti už teraz a potom naplno v čase príchodu — ak sme čistého srdca.

2. Čo je to byť čistého srdca?

Søren Kierkegaard napísal knihu nazvanú Čistota srdca, alebo chcieť len to jedno. To nie je zlá definícia, pokiaľ to, čo chceme, je sláva Božia.

Podľa Dávida

Pokúsim sa ukázať odkiaľ táto definícia v Písme pochádza. Začneme s najbližšou paralelou k tomuto blahoslavenstvu, totiž Žalm 24:3–4.

Kto smie vstúpiť na vrch Hospodinov?

A kto sa postaviť na Jeho svätom mieste?

Človek nevinných rúk a srdca čistého,

ktorý si dušu neobracia k márnosti

a krivo neprisahá.

Čo Dávid myslí tým „čistého srdca", môžete vidieť v nasledujúcich výrazoch. Čisté srdce je srdce, ktoré nemá nič spoločné s klamstvom. Je dôkladne pravdivé bez zavádzania. Lož je to, čo robíte, keď chcete dve veci naraz, namiesto jednej. Urobíte jednu vec a chcete, aby si ľudia mysleli, že ste urobili ďalšie. To je nečistota srdca. Čistota srdca je chcieť len jednu vec „hľadať tvár Pána" (verš 6).

Podľa Jakuba

Myšlienku čistoty môžete vidieť u Jakuba 4:8.

Priblížte sa Bohu a priblíži sa vám. Očistite si ruky, hriešnici, a vy, duševne rozpoltení, posväťte si srdcia.

Všimnite si, že rovnako ako v Žalme 24, aj tu sú spomínané čisté ruky a čisté srdcia ako príprava pred priblížením sa k Bohu, alebo „výstup na pohorie Pána". Ale všimnime si, ako sú opísaní ľudia, ktorí potrebujú očistiť svoje srdcia „duševne rozpoltení" To preto, lebo chcú dve veci, nielen jednu.

Nečistota duševne rozpoltených ľudí dvojakej mysle je vysvetlená u Jakuba 4:4.

Vy [cudzoložníci a] cudzoložnice, či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvo proti Bohu? Kto teda chce byť priateľom sveta, prejavuje sa ako nepriateľ Boha.

Takže človek dvojitej mysle vo verši 8 má svoje srdce rozdelené medzi svet a Boha, ako žena, ktorá má manžela, aj milenca. Naproti tomu čistota srdca znamená chcieť len jednu vec, a to úplnú a celú vernosť Bohu.

Z Ježišových úst

Ak sa teda opýtame: Kde v evanjeliu takýmto spôsobom vysvetlil Ježiš čistotu srdca?, odpoveď by mala byť: u Matúša 22:37,

Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou.

Nie s časťou srdca. Nie s dvojnásobným alebo s rozdeleným srdcom. To by bola nečistota. Čistota srdca nie je žiadny podvod, ani dvojzmyselnosť, ani rozdelená vernosť.

(Pozn.: Takýto odraz čistoty srdca môžeme nájsť v 1. Timoteovi 1:5, „Cieľom takéhoto prikazovania je láska z čistého srdca, dobrého svedomia a z nepokryteckej viery.")

Čistota srdca je túžba po jedinom, a to po Božej pravde, Božej hodnote vo všetkom, čo konáme. Cieľom čistého srdca je zosúladiť sa s Božou pravdou a zvýšiť Božiu hodnotu. Ak chcete byť čistí v srdci, nasledujte Boha úplne jednomyseľne. Čistota srdca je túžba po tom jedinom.

Ostáva posledná otázka:

3. Ako to spolu súvisí?

Ježiš nám dáva odpoveď len sčasti. Je to pravda, ale len časť. Hovorí, že čistí Boha uvidia. To znamená, že čistota je podmienkou na to, aby sme Boha uvideli. Nečistí nie sú pripustení do Jeho prítomnosti, ani nie sú očarení slávou Jeho svätosti, ani posilnení Jeho milosťou.

Ježišov pohľad je podobný ako v liste Židom 12:14, „Hľadajte… svätosť, bez ktorej nikto neuvidí Pána!" Inými slovami, blahoslavení sú svätí, oni Boha uvidia. To je skutočná čistota a skutočná svätosť, ktorá nám umožňuje vidieť Kráľa slávy.

A samozrejme, to vedie každú citlivú dušu k volaniu so slovami z Príslovia 20:9, „Kto môže povedať: Očistil som si srdce, čistý som od svojho hriechu?" A s učeníkmi: „Kto teda môže byť spasený?"

Ježišova odpoveď prichádza späť rovnako pre učeníkov u Matúša 19:26-a to je záver odpovede-

„U ľudí je to nemožné, ale u Boha je všetko možné." Inak povedané, Boh stvoril čistotu pre nás a v nás, takže my máme vyhľadávať čistotu. A s Jeho milosťou sa musíme usilovať o tento dar ako Dávid, keď sa modlil: „Srdce čisté stvor mi, ó Bože!" (Žalm 51:10). A musíme pozerať na Krista, „ktorý dal Seba za nás… a tak očistil ľudí."

A odpoveďou našich sŕdc na Boží skutok stvorenia a Kristovej obete je jednomyseľná viera v Krista ako Pána a Spasiteľa. Ako hovorí Písmo v Skutkoch apoštolov 15:9, „Boh nerobil rozdiel medzi nami a medzi nimi, ale vierou očistil im srdce." Boh je ten, ktorý očisťuje srdce a nástroj, ktorým očisťuje, to je viera.

Preto, veriť v Hospodina CELÝM svojím srdcom. (Príslovia 3:5) Chcieť len to jediné. A budete vidieť Boha.

By John Piper. © Desiring God. Website: desiringGod.org

Pôvodný článok nájdete na:www.desiringgod.org

5/5 (11 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.