Foxova kniha martýrov

  • 23. Jún '12
  • 27 minút
  • 5314
  • 86

Príbehy kresťanských mučeníkov.

Príbehy kresťanských mučeníkov po prvé všeobecné prenasledovanie

Pod Nerom

Náš Spasiteľ, v Evanjeliu podľa Matúša, potom ako Šimon Peter vyznal, prvý zo všetkých, že on je Kristus, Syn Boží, vidiac v tom pôsobenie svojho Otca, nazval ho skalou, na ktorej postaví svoju cirkev, tak silnú, že ani brány pekla ju nepremôžu. Tri veci si môžeme všimnúť v týchto slovách. Za prvé, Kristova cirkev bude v tomto svete. Po druhé, táto cirkev bude napadnutá, nielen svetom, ale celou silou a mocou pekla. Po tretie, táto cirkev, napriek všetkej snahe diabla a jeho zloby, vytrvá.

Ktoré Kristovo proroctvo môžeme vidieť tak užasne sa napĺňať? Celé dejiny cirkvi až do dnešného dňa o tom svedčia. Po prvé, to, že Kristus založil cirkev, je nespochybniteľné. Po druhé, sily princov, kráľov, panovníkov, kniežat a vládcov tohto sveta, so všetkými ich poddanými, s ich silou a prefíkanosťou, zlyhali proti cirkvi! A po tretie, táto cirkev vydržala a ustála toto všetko! Je úžasné pozorovať, aké búrky a víchrice prekonala.

Nie je našou úlohou pridávať k príbehu nášho Spasiteľa či už pred, alebo po ukrižovaní, iba chcem čitateľovi pripomenúť, akú porážku Židia utrpeli Jeho neskorším vzkriesením. Hoci Ho jeden apoštol zradil, hoci Ho ďalší pod prísahou zaprel a hoci Ho ostatní opustili, okrem „učeníka, ktorý bol známy veľkňazovi", Jeho vzkriesenie dalo nový smer ich srdciam a po zoslaní Ducha Svätého vložilo novú dôveru do ich myslí. Moc, ktorá im bol daná, ich povzbudila k hlásaniu Jeho mena, k zmätku židovských vodcov a úžasu pohanských prozelytov.

I. Štefan

Štefan trpel ako ďalší v poradí. Vernosť, s akou kázal evanjelium Kristovým zradcom a vrahom, spôsobila jeho smrť. Rozzúrení ho viedli za mesto a ukameňovali ho. Všeobecne sa predpokladá, že čas jeho smrti bol počas Veľkej noci, o rok neskôr po ukrižovaní a nanebovstúpení nášho Pána.

Potom nasledovalo veľké prenasledovanie všetkých, ktorí verili v Krista ako Mesiáša alebo ako proroka. Lukáš nám hovorí, že: „V ten deň začali ukrutne prenasledovať cirkevný zbor v Jeruzaleme, takže sa všetci, okrem apoštolov, rozpŕchli po Judsku a Samárii."

Okolo 2000 kresťanov, medzi nimi i Nikánor, jeden zo siedmich diakonov, boli umučení počas prenasledovania, ktoré nasledovalo.

II. Jakub Veľký

Ďalším mučeníkom, podľa Lukášových Skutkov apoštolov, bol Jakub syn Zebedeov, Jánov starší brat a príbuzný nášho Pána. Jeho matka Salome bola sesternica Panny Márie. Táto druhá mučenícka smrť nasledovala až po 10 rokoch, keď bol Herodes Agrippa menovaný za správcu Judei. Aby získal priazeň Židov, začal tvrdé prenasledovanie kresťanov. Rozhodnutý zasadiť účinný úder, zaútočil na ich vodcov. Podľa záznamov Klementa Alexandrijského, keď bol Jakub vedený na popravu, jeho žalobca, vidiac apoštolovu výnimočnú odvahu a nezlomnosť, oľutoval, čo spravil a prosil na kolenách o omilostenie Jakuba. Vyznal, že je kresťan a Jakub tak neprijal martýrsku korunu sám. Oboch ich popravili sťatím. Radostne a odhodlane prijal prvý martýr spomedzi apoštolov kalich, o ktorom povedali nášmu Spasiteľovi, že je pripravený ho piť. Timon a Parmenas umreli tiež v tom istom čase. Jeden vo Filipis, druhý v Macedónii. Stalo sa to v roku Pána 44.

III. Filip

Narodený v Betsaide, v Galilei a prvý pomenovaný „učeník". Usilovne pracoval v Hornej Ázii a umrel mučeníckou smrťou v Heliopolise, v provincii Frigija. Bol zbičovaný, hodený do väzenia a v roku Pána 54 ukrižovaný.

IV. Matúš

Povolaním colník, narodený v Nazarete. Napísal svoje evanjelium v hebrejčine, ktoré následne do gréčtiny preložil Jakub Malý. Pracoval v Partskej ríši a v Etiópii. Tam umrel, zabitý halapartňou v meste Nadabah roku Pána 60.

V. Jakub Malý

Podľa niektorých nevlastný brat Pána. To je otázne a príliš poznačené katolíckym názorom, že Mária nemala iné deti okrem nášho Spasiteľa. Bol zvolený za správcu Jeruzalemskej cirkvi a autorom Listu Jakuba. Vo veku 94 rokov bol zbitý a kameňovaný Židmi, nakoniec mu roztĺkli hlavu palicou.

VI. Matej

O ktorom je známe menej ako o iných učeníkoch. Bol zvolený lósom, aby nahradil Judáša. Kameňovaný v Jeruzaleme a potom sťatý.

VII. Ondrej

Petrov brat. Kázal evanjelium v mnohých ázijských krajinách. Po príchode do Edessi bol ukrižovaný na kríži, ktorého dva ramená sú prekrížené a zasadené do zeme. Od toho je odvodený Andrejov kríž.

VIII. Marek

Narodený židovským rodičom z rodu Léviho. Predpokladá sa, že ku kresťanstvu ho priviedol Peter, ktorému slúžil ako pisár a pod ktorého dohľadom napísal svoje evanjelium v gréčtine. Marek bol roztrhaný na kusy ľudom alexandrijským počas veľkej slávnosti ich modly Serapa, ukončiac svoj život pod ich krutými rukami.

IX. Peter

Spolu s inými svätými požehnaný apoštol Peter bol odsúdený na smrť a ukrižovaný, podľa niektorých, v Ríme. Iní majú, a nie bez príčiny, v tomto pochybnosti. Hegesipus píše, že Nero hľadal príležitosť na odsúdenie Petra na smrť. Keď sa to dozvedeli ľudia, naliehali veľmi na Petra, aby opustil mesto. Peter na ich dlhé naliehanie povolil, ale idúc k bráne, videl Krista Pána prichádzať k nemu. Opýtal sa Ho: „Kam ideš Pane?" A Pán odpovedal: „Znovu sa dať ukrižovať." Po tomto, Peter, pochopiac svoje utrpenie, vrátil sa do mesta. Hieroným píše, že bol ukrižovaný dole hlavou, ako si sám žiadal, pretože, ako povedal, nie je hodný byť ukrižovaný rovnakým spôsobom, ako bol Pán.

X. Pavol

Apoštol Pavol, predtým Saul, po jeho veľkej námahe a nevýslovnej práci v kázaní evanjelia Kristovho, rovnako trpel pod Nerom v tomto prvom prenasledovaní. Abdias píše, že pred jeho popravou Nero poslal dvoch svojich šľachticov, Ferega a Partemiusa, aby mu doniesli správu o jeho smrti. Oni, počujúc Pavla kázať, zatúžili, aby sa za nich modlil, aby mohli uveriť. Ten im povedal, že zanedlho uveria a budú pokrstení na jeho hrobke. Po tomto prišli vojaci a odviedli ho mimo mesta na miesto popravy, kde po modlitbe bol sťatý mečom.

XI. Júda

Brat Jakubov, zvyčajne volaný Tadeáš. Bol ukrižovaný v Edesse, roku Pána 72.

XII. Bartolomej

Kázal vo viacerých krajinách. Preložil Matúšove evanjelium do jazyka Indie a tam ho aj šíril. Bol dlho a kruto bitý a potom ukrižovaný modloslužobníkmi.

XIII. Tomáš

Nazývaný Dvojča, kázal evanjelium v Partskej ríši a v Indii, kde vzbudiac zúrivosť pohanských kňazov, bol prebodnutý oštepom.

XIV. Lukáš

Evanjelista, autor evanjelia podľa Lukáša. Cestoval s Pavlom po viacerých krajinách. Predpokladá sa, že bol obesený na olivovníku pohanskými kňazmi v Grécku.

XV. Šimon

Prezývaný Horlivec, kázal evanjelium v Mauritánii, Afrike, a dokonca aj v Británii, v ktorej bol ukrižovaný roku Pána 74.

XVI. Ján

„Učeník, ktorého Pán miloval", brat Jakuba Veľkého. Založil zbory v Smyrne, Pergamone, Sardách, Filadelfii, Laodikeji a Tyatírii. Podľa rozkazu mal byť poslaný z Efezu do Ríma, kde mal byť hodený do vriaceho oleja. Zázrakom unikol nezranený. Domicián ho vypovedal na ostrov Patmos, kde napísal Zjavenie.

XVIII. Barnabáš

Bol z Cypru, ale židovského pôvodu. Jeho smrť pravdepodobne nastala v roku Pána 73.

A predsa, napriek všetkému tomuto prenasledovaniu a hrozným trestom, cirkev denne rástla, hlboko zakorenená v učení apoštolov a hojne polievaná krvou svätých.

Prvé prenasledovanie, počas Nera, roku Pána 67

Prvé prenasledovanie Cirkvi bolo v roku 67, počas Nera, šiesteho cisára Ríma. Tento panovník vládol počas obdobia 5 rokov s uznaním, ale potom umožnil najväčšie extravagantné ladenie a najukrutnejšie barbarstvo. Medzi jeho diabolské rozmary patrí jeho príkaz podpáliť Rím, ktorý bol vykonaný jeho vojakmi, strážcami a sluhami. Kým hlavné mesto impéria bolo v plameňoch, šiel na vežu Macaenas, hral na svojej harfe, spieval pieseň horiacej Tróje, a otvorene vyhlasoval, že si praje zničenie všetkého, kým zomrie. Okrem noblesného piliera, nazývaného Circus, množstvo ďalších palácov a domov bolo zničených, niekoľko tisícov ľudí zahynulo v plameňoch, buď sa zadusili dymom alebo zhoreli medzi ruinami.

Tento strašný požiar trval deväť dní, kým Nero zistil, že jeho skutok je zavrhovaný, a vina by mohla padnúť naňho. Preto sa postaral o to, aby všetko bolo pripisované kresťanom, aby on bol ospravedlnený, a mal možnosť nasýtiť sa novými krutosťami. Bola to príležitosť na prvé prenasledovanie. Barbarstvá prevádzané na kresťanoch vyvolávali súcit samotných Rimanov. Nero dokonca stupňoval krutosť a vymýšľal stále nové spôsoby mučenia kresťanov, aké len môže diabolská myseľ vytvoriť. Napríklad dával zašívať niektorých ľudí do koží divokých zvierat, a potom boli vystavení psom, až kým nezomreli. Iných obliekol do šiat namočených vo vosku, pripevnil k stromom a zapálil v svojich záhradách, aby boli osvetlené. Toto prenasledovanie prebiehalo na celom území Rímskej ríše, ale namiesto toho, aby potlačilo ducha kresťanstva, spôsobilo skôr nárast. Počas tohto prenasledovania boli svätý Pavel a Svätý Peter umučení.

K ich menám môžu byť pridané ďalšie, ako napríklad Erastus, služobník v Korinte, Aristarchus, Macedónčan, a Trofimus, Efežan, obrátený Pavlom, a jeho spolupracovník Jozef, nazývaný Barsabáš, a Ananiáš, biskup v Damašku, jeden zo sedemdesiatich.

Druhé prenasledovanie, počas Domiciána, Roku Pána 81

Panovník Domicián, ktorý prirodzene inklinoval ku krutosti, najprv zabil svojho brata, a potom zosilnil druhé prenasledovanie kresťanov. Počas jeho vlády dal zabiť niektorých rímskych senátorov, niektorých zo zlosti, niektorých kvôli ich majetkom. Prikázal zabiť všetkých z rodokmeňa Dávida.

Medzi mnohými martýrmi, ktorí trpeli prenasledovaním bol aj Simeon, biskup Jeruzalema, ktorý bol ukrižovaný, a tiež Svätý Ján, ktorý bol varený v oleji a na to vyhnaný na Patmos. Flavia, dcéra rímskeho senátora, bola vyhostená do Pontu. A bol vydaný zákon: „že žiadny kresťan, ktorý sa dostane pred tribunál, nemôže byť oslobodený bez toho, aby sa vzdal svojej viery."

Počas tejto doby sa vymýšľali rôzne príbehy, ktoré mali poškodiť kresťanom. Napríklad oklamanie pohanov, že hladomor, mor alebo zemetrasenia, ktoré postihovali niektoré oblasti Rímskej ríše, zapríčinili kresťania. Tieto prenasledovania spôsobili medzi kresťanmi nárast informátorov a tých, ktorí kvôli zisku zrádzali nevinných.

Ďalšie utrpenia nastávali vtedy, keď boli kresťania predvedení pred súdy, kde bola požadovaná prísaha. Keď ju odmietli, boli odsúdení na smrť, a keď vyznali, že sú kresťania, rozsudok bol ten istý.

Títo sú najznámejší spomedzi mnohých martýrov, ktorí trpeli počas prenasledovania.

Dionysius, člen Areopágu, sa narodil v Aténach, a bol vzdelávaný vo všetkom užitočnom a poznal grécku literatúru. Potom cestoval po Egypte a študoval astronómiu, a robil čiastočné výskumy veľkého a nadprirodzeného zatmenia, ktoré nastalo v dobe ukrižovania Ježiša. Posvätnosť jeho reči a čistota jeho konania oslovovala silne kresťanov vo všeobecnosti, a tak bol vymenovaný za biskupa Atén.

Nikodemus, významný činný kresťan, trpel v Ríme počas doby Domiciánovho prenasledovania.

Protasius a Gervasius boli umučení v Miláne.

Timotej bol obľúbený učeník Svätého Pavla, a biskup Efezu, kde horlivo viedol cirkev až do roku Pána 97. V tomto období, keď pohania oslavovali sviatok nazývaný Katagogion, Timotej, stretnúc sprievod, výrazne ich pokarhal kvôli modlárstvu. To podráždilo ľudí natoľko , že po ňom začali hádzať svoje palice, a udierať ho takým hrozným spôsobom, že na následky zranení zomrel do dvoch dní.

Tretie prenasledovanie, za vlády Trajána, roku 108 nášho letopočtu

Počas tretieho prenasledovania Plinius II., muž učený a slávny, vidiac žalostné zabíjanie kresťanov, bol natoľko pohnutý k súcitu, až napísal Trajánovi potvrdenie, že denne ich je zabíjaných na tisíce, bez toho, aby boli v rozpore s Rímskymi právnymi predpismi hodnými prenasledovania. „Jediné, čo je ich zločinom alebo chybou (akokoľvek to nazveme), predstavuje len to, že boli zvyknutí v uvedený deň stretnúť sa pred svitaním, a spoločne opakovať súbor modlitieb k Bohu v mene Ježiša Krista, a zaväzujú sa nedopúšťať sa neprávostí, ale naopak — nikdy nespáchať zločin, krádež, alebo cudzoložstvo, nikdy neklamať, nepodvádzať žiadneho človeka: po tomto ich rannom stretávaní sa zúčastňujú na spoločnom jedle, ktoré je neškodné."

Prenasledovaním trpel aj mučeník Ignácius, ktorého majú v úcte mnohí. Ignácius bol vymenovaný do biskupského úradu v Antiochii následne po Petrovi. Niektorí hovoria, že bol poslaný zo Sýrie do Ríma, pretože vyznal Krista a bol hodený divým šelmám, aby ho roztrhali. Hovorí sa o ňom tiež, že keď prechádzal Áziou, bol pod najprísnejšou kontrolou, posilňoval a uisťoval zbory, a celou cestou, kadiaľ šiel, napomínal a kázal Božie Slovo. Následne po tom, čo sa dostal do Smyrny, napísal zboru v Ríme, upozorňujúc ich, aby nepoužívali prostriedky na jeho vyslobodenie z utrpenia, inak by ho pripravili o to, po čom najviac túžil a v čo dúfal. „Teraz začínam byť učeníkom. Nestarám sa o nič, o veci viditeľné alebo neviditeľné, len aby zvíťazil Kristus, nie ja. Nech by prišiel na mňa oheň a kríž alebo by som bol s divými šelmami, nech by doľahlo na mňa lámanie kostí, trhanie končatín, rezanie celého tela či všetky zlomyselnosti diablove, nech je tak, len aby zvíťazil Ježiš Kristus!" A aj keď bol odsúdený a hodený divým šelmám, mal takú spaľujúcu túžbu po utrpení, že keď počul revúce levy, zvolal: „Som Kristovo zrno, budem rozomletý zubami divých šeliem, aby som mohol priniesť pravý chlieb."

Keď Trajána vystriedal Hadrián, prenasledovanie pokračovalo v rovnakej miere ako za čias jeho predchodcu. V tom čase bol v Ríme mučený biskup Alexander a jeho dvaja diakoni, boli to Quirinus a Hernes so svojimi rodinami.

Zenón, rímsky šľachtic a okolo desaťtisíc ďalších kresťanov.

Na vrchu Ararat boli mnohí ukrižovaní, korunovaní tŕňmi a prebodnutí kopiou do boka, podľa vzoru Kristovho utrpenia. Eustachovi, odvážnemu a úspešnému rímskemu veliteľovi, bolo cisárom nariadené, aby sa pridal k prinášaniu obetí modlám na oslavu niektorého z jeho víťazstiev, ale jeho viera bola omnoho väčšia ako jeho márnivosť (bol kresťanom vo svojom srdci), a tak to šľachetne odmietol. Cisár, pobúrený odmietnutím, nevďačne zabudol na službu tohto šikovného veliteľa a dal ho umučiť s celou jeho rodinou.

Mučenie bratov Faustina a Jovita, obyvateľov Brescia: ich trápenie bolo také veľké a ich trpezlivosť taká veľká, že keď to videl Calocerius, pohan, ktorý hľadel s úžasom, tak vykríkol s údivom: „Veľký je Boh kresťanov!", zato bol zadržaný a stretol ho rovnaký osud.

Mnoho podobných zverstiev a krutostí bolo vykonaných proti kresťanom, až dokiaľ Quadratus, biskup v Aténach, vyhlásil verejné ospravedlnenie v ich prospech pred cisárom, ktorý tam vtedy bol a tiež filozof Aristides z tohto mesta napísal vhodný list, ktorý spôsobil, že Hadrián upustil od prísnosti a povolil v ich prospech.

Hadrián zomiera v roku 138 nášho letopočtu, a nasleduje ho Antonius Pius, jeden z najvľúdnejších panovníkov, ktorí kedy vládli a za vlády ktorého ustali prenasledovania kresťanov.

Štvrté prenasledovanie za Marka Aurélia Antonina v roku 162 n.l.

Okolo roku Pána 161 bol Markus Aurélius muž s prísnym a tvrdým charakterom, hoci v štúdiu filozofie i vo vláde štátu chvályhodný človek, ku kresťanom však drsný a krutý, viedol ich štvrté prenasledovanie.

Ukrutnosti počas tohto prenasledovania boli také, že mnohí z divákov sa pri pohľade na ne triasli od hrôzy a udivovala ich neochvejnosť trpiteľov. Niektorých mučeníkov prinútili prejsť už doráňanými chodidlami po špičkách cez tŕne, klince, ostré mušle, atď., iných sužovali, až kým neostali odhalené ich šľachy a žily a po najneznesiteľnejších mukách, aké sa len dali vymyslieť, ich nechali zomrieť strašnou smrťou.

Germanikus, mladý muž, no úprimný kresťan, bol pre svoju vieru hodený divým zverom. Znášal to však s takou ohromujúcou odvahou, že niekoľko pohanov, inšpirovaných toľkou udatnosťou, sa obrátilo k viere.

Keď sa Polykarp, ctihodný biskup zo Smyrny, dopočul, že ho hľadajú, ušiel, no odhalilo ho dieťa. Keď pohostil strážcov, ktorí ho zadržali, žiadal ich o hodinu na modlitby. Vyhoveli mu a on sa modlil tak horlivo, že strážcovia oľutovali, že ho pomohli zadržať. Bol však predvedený pred miestodržiteľa, odsúdený a upálený na trhovisku.

Miestodržiteľ naňho naliehal a sľuboval mu: „Prisahám, že ťa pustím, ale zapri Krista!" Polykarp odpovedal: „Slúžim mu osemdesiatšesť rokov a ani raz mi neukrivdil. Ako by som sa teda mohol rúhať svojmu Kráľovi? Kto ma zachránil?" Pri vznietení slamy na hranici, ku ktorej bol iba priviazaný, nie priklincovaný ako bolo zvykom, keďže ich uistil, že ostane nehybne stáť, mu plamene obkolesili telo do tvaru klenby bez toho, aby sa ho dotkli. Keď to videli, popravcovi kázali, aby ho prebodol mečom. Následne mu z tela vytieklo toľko krvi, že uhasila oheň. Jeho telo však na radu odporcov evanjelia, obzvlášť Židov, nariadili spáliť a žiadosť jeho priateľov, ktorí ho chceli kresťansky pochovať, odmietli. Predsa však pozbierali kosti a čo najviac pozostatkov a riadne ho pochovali.

Metrodora, duchovného, ktorý odvážne kázal a Pionia, autora niekoľkých významných obrán kresťanskej viery, takisto upálili. Dvaja vážení kresťania Karpus a Papilus i zbožná žena Agatonika boli umučení v Pergamopolise v Ázii.

Významná rímska dáma Felicitatis z váženej rodiny a s chvályhodnými cnosťami bola oddaná kresťanka. Mala sedem synov, ktorých vyučovala v najpríkladnejšej zbožnosti.

Najstaršieho Januária trápili a trýznili závažiami až na smrť, dvom ďalším, Félixovi a Filipovi, palicami vyrazili z hlavy mozog. Štvrtého Silvánia zavraždili tak, že ho zhodili do priepasti a troch mladších synov, Alexandra, Vitalisa a Martiala, sťali. Matka bola sťatá rovnakým mečom ako poslední traja.

Aj slávny filozof Justín sa v tomto prenasledovaní stal mučeníkom. Pôvodom pochádzal z Neapolisu v Samárii a narodil sa v roku 103 n. l. Justín veľmi miloval pravdu a bol všestranný učenec. Skúmal filozofiu stoicizmu a peripatetickú školu, chcel sa pridať k pytagorejcom, no znechutilo ho správanie vyznávačov tejto filozofie a obrátil sa k platonistom, u ktorých nachádzal potešenie. Okolo roku 133, keď mal tridsať rokov, stal sa kresťanom a následne prvýkrát pochopil skutočnú podstatu pravdy.

Napísal účelný spis Nežidom a svoj talent využíval pri presviedčaní Židov o pravde kresťanských obradov, pričom veľmi veľa času strávil cestovaním, až kým sa usídlil v Ríme a svoje obydlie vybudoval na pahorku Viminal.

Pôsobil vo verejnej škole, učil mnohých, ktorí sa neskôr stali významnými mužmi a napísal spis, aby zmiatol herézy každého druhu. Keďže sa pohania začali ku kresťanom správať veľmi kriticky, Justín napísal svoju prvú apológiu na ich obranu. V tomto diele prejavil veľkú učenosť a genialitu a pre cisára sa stalo podnetom na vydanie ediktu v prospech kresťanov.

Krátko nato vstúpil do dlhodobého sporu s Krescentiom, zlomyseľným človekom v reči aj živote, no oslavovaným cynickým filozofom. Argumenty Justína boli také silné, aj keď sa cynikovi protivili, že sa rozhodol v nich pokračovať a dosiahol Krescentiovu skazu.

Druhá Justínova apológia namierená proti niektorým kritikám dala cynickému Krescentiovi príležitosť predsudkami ovplyvniť cisára voči jej autorovi a na ich základe Justína i šesť jeho spoločníkov zadržali. Prikázali im, aby obetovali pohanským bohom, no oni odmietli a boli odsúdení na mučenie a následné sťatie. Tento rozsudok bol vykonaný s nepredstaviteľnou krutosťou.

Niekoľkých sťali, keď odmietli priniesť obeť obrazu Jupitera. Išlo predovšetkým o Konkordia, diakona z mesta Spolito.

Keď niektoré útočné severské národy povstali v zbrani proti Rímu, cisár viedol vojsko, aby im čelil. Bol však zahnaný do pasce a hrozilo, že stratí celú armádu. V obklopení hôr, v obkľúčení nepriateľov a umierajúci od smädu márne vzýval pohanské božstvá. Mužom, ktorí patrili k vojsku alebo k početnej légii a boli kresťania, nariadil, aby volali o pomoc k svojmu Bohu. V okamihu nasledovalo zázračné vyslobodenie. Začalo ohromne pršať, muži mohli zachytávať dážď, naplnili sa ním hrádze a priniesol neočakávanú a udivujúcu pomoc. Zdalo sa, že prudký lejak, ktorý zázračne zaplavil tváre nepriateľov, ich tak zastrašil, že časť dezertovala k rímskej armáde a zvyšok utrpel porážku. Všetky provincie, ktoré sa vzbúrili, získali Rimania naspäť.

Táto udalosť spôsobila, že prenasledovanie na určitý čas ustúpilo, prinajmenšom v častiach, ktoré boli pod priamym dohľadom cisára. Zistili sme však, že po krátkom čase prepuklo vo Francúzsku, obzvlášť v oblasti Lyonu, kde muky, do ktorých bolo mnoho kresťanov uvrhnutých, takmer prevýšili ohavnosť ich opisu.

K hlavným mučeníkom patril mladý muž Vetius Agatus, kresťanská dáma Blandína s podlomeným zdravím, viedenský diakon Sanktus, ktorému položili dočervena rozpálené mosadzné tabuľky na najcitlivejšie časti tela, slabá žena Biblias, kedysi odpadlíčka, Attalus z Pergamu a ctihodný biskup z Lyonu Pontius, ktorý mal deväťdesiat rokov. V deň, keď Blandínu s troma ďalšími bojovníkmi voviedli do amfiteátra, zavesili ju na kus dreva upevnený v zemi a prenechali ako potravu divým zverom. Naliehavými modlitbami vtedy povzbudzovala ostatných. Nijaký zver sa jej však ani nedotkol, takže ju vzali späť do väzenia. Keď bola znovu predvedená po tretí a posledný raz, sprevádzal ju pätnásťročný mladík Pontikus a stálosť ich viery tak rozzúrila dav, že nedbali ani na jej pohlavie, ani na jeho vek a vystavili ich všetkým druhom trestov a mučenia. Pontikus posilňovaný Blandínou vytrval až do smrti a ona, po vytrpení všetkých doteraz spomínaných múk, bola napokon prebodnutá mečom.

Keď pri týchto udalostiach kresťania pretrpeli mučenícku smrť, boli ozdobení a korunovaní girlandami z kvetov, za ktoré v nebi dostali večné koruny slávy.

Ako ktosi povedal, že život prvých kresťanov pozostával z „prenasledovania na zemi a modlitbou pod zemou". Ich život vyjadrovalo koloseum a katakomby, ktoré boli súčasne chrámom i hrobkou. Prvá cirkev v Ríme by mohla byť výstižne pomenovaná Cirkvou katakomb. V blízkosti Ríma sa nachádza okolo šesťdesiat katakomb, v ktorých sa našlo približne tisíc kilometrov chodieb, a to nie sú všetky. Tieto chodby sú vysoké asi dva a pol metra a široké od jedného do jeden a pol metra. Po oboch stranách je niekoľko radov dlhých, nízkych, vodorovných výklenkov, jeden nad druhým ako lôžka na lodi. Do nich ukladali telá mŕtvych a prednú stranu uzatvorili mramorovou doskou alebo niekoľkými dlaždicami vloženými do malty. Na týchto doskách a dlaždiciach sú vyryté alebo nakreslené epitafy či symboly. V katakombách pochovávali mŕtvych kresťania i pohania. Keď sa otvoria kresťanské hroby, kostry rozprávajú vlastný hrôzostrašný príbeh. Hlavy sa nájdu oddelené od tela, rebrá a lopatky polámané, kosti často spálené ohňom. No napriek strašnému príbehu prenasledovania, o ktorom sme tu mohli čítať, nápisy dýchajú pokojom, radosťou a víťazstvom. Tu je niekoľko z nich:

„Tu leží Marcia, odpočíva v sne o pokoji."

„Lawrence svojmu najmilšiemu synovi, ktorého odniesli anjeli."

„Víťazne v pokoji a v Kristovi."

„Bol odvolaný a odišiel v pokoji."

Keď čítate tieto nápisy, spomeňte si na príbehy kostier, ktoré rozprávajú o prenasledovaní, mučení a ohni.

Silu nápisov však dokonale vidíme, keď ich porovnáme s pohanskými epitafmi, ako napríklad:

„Ži pre prítomnosť, lebo nič iné nie je isté."

„Zdvíham ruky proti bohom, ktorí ma vzali v dvadsiatich rokoch, hoci som neurobil nič zlé."

„Kedysi som nebol, teraz nie som. Neviem o tom nič a nie je to moja starosť."

„Pútnik, nepreklínaj ma, keď pôjdeš okolo, pretože som v temnote a nemôžem odpovedať."

K najčastejším kresťanským symbolom na stenách katakomb patrí dobrý pastier s ovečkou v náručí, loď s napnutými plachtami, harfy, kotvy, koruny, vinič a predovšetkým ryba.

Piate prenasledovanie, počnúc Severusom, roku Pána 192.

Severus, kresťanom uzdravený z ťažkej choroby, sa stal veľkým obdivovateľom kresťanstva vo všeobecnosti, ale predsudky a zúrivosť množstva neinformovaných ľudí prevažovali. Zastarané zákony boli naďalej uplatňované voči kresťanom. Nárast kresťanstva znepokojoval pohanov, a preto oživili staré klebety, ktoré pripisovali náhodné nešťastia na účet kresťanov, roku Pána 192.

Ale, aj keď prenasledovanie zúrilo, evanjelium svietilo žiarivým jasom, pevné ako nedobytná skala, úspešne odolávalo útokom zanietených nepriateľov. Tertulián, ktorý žil v tej dobe, nás informuje, že pokiaľ by mali kresťania kolektívne odísť z oblastí rímskej ríše, počet obyvateľstva by rapídne klesol.

Viktor, biskup Ríma, bol mučeníkom v prvom roku tretieho storočia, roku Pána 201. Leonidus, otec slávneho Origena, bol sťatý kvôli tomu, že sa stal kresťanom. Mnohí z Origenových poslucháčov boli tiež mučení, zvlášť dvaja bratia, menom Plutarchus a Serenus, ďalší Serenus, Heron, a Heraclides, boli sťatí. Rhais mal na hlavu vyliatu smolu, ktorá bola potom zapálená, to isté sa stalo Marcelle, jeho matke. Potainiena, Rhaisova sestra, bola odsúdená v tom istom procese ako Rhais, ale Basilides, dôstojník patriaci k armáde, ktorému bolo prikázané zúčastniť sa jej popravy, sa skrze ňu obrátil.

Basilidova existencia, ako dôstojníka, si vyžadovala istú prísahu, ktorú odmietol, a vyznal , že ako kresťan nemôže prisahať na rímskych bohov. Prekvapivý úder, ľudia najprv nemohli uveriť tomu, čo počujú ale čoskoro sa to potvrdilo tým, že ho predviedli pred súd, uvrhli do väzenia a krátko nato sťali.

Irenaeus, biskup Lyonu, sa narodil v Grécku a získal slušné, nielen kresťanské vzdelanie. Vo všeobecnosti sa predpokladá, že on písal o prenasledovaní v Lyone. Nasledoval mučeníka Pothinusa, ako biskupa Lyonu, a vládol vo svojej diecéze so všetkou slušnosťou, bol zanieteným odporcom kacírstva vo všeobecnosti a okolo roku Pána 187 napísal známy trakt proti kacírstvu. Victor, biskup Ríma, chcel zaviesť zachovávanie Veľkej noci na rímsky spôsob, ako prednostný pred ostatnými. To spôsobilo nezhody medzi kresťanmi. Zvlášť Irenaeus napísal synodálny list, v mene galských zborov. Táto jeho aktivita v prospech kresťanov spôsobila, že sa stal objektom cisárovho hnevu a roku Pána 202 bol sťatý.

Prenasledovanie sa rozšírilo aj do Afriky, mnohí boli v tejto časti zeme umučení, viacerých z nich teraz spomenieme.

Perpetua, vydatá žena, ktorá mala okolo 22 rokov. Tí, ktorí trpeli s ňou, boli Felicitas, vydatá žena s dieťaťom v čase jej zatknutia a Revocatus, katechumen z Kartága, a otrok. Mená ďalších väznených, predurčených trpieť v tomto prenasledovaní, boli Saturninus, Secundulus a Satur. V deň ich odsúdenia ich viedli na amfiteáter. Saturovi, Saturninovi a Revocatovi prikázali utekať v uličke medzi lovcami alebo boli hodení divým zverom. Lovci boli usporiadaní do dvoch radov, a oni utekali pomedzi nich, pričom boli tvrdo bičovaní. Felicitas a Perpetua boli vyzlečené a hodené divokému býkovi, ktorý najprv zaútočil na Perpetuu a omráčil ju, potom vyrazil k Felicitas a hrozivo ju nabral na rohy, ale nezabil ich. Sudca ich prikázal zabiť mečom. Revocatus a Satur boli zabití divokými šelmami, Saturninus bol sťatý, a Secundulus zomrel vo väzení. Tieto prenasledovania prebiehali 8. marca v roku 205.

Speratus a ďalší dvanásti boli tiež sťatí, podobne ako aj Andocles vo Francúzsku. Asclepiades, biskup Antiochie, podstúpil rôzne mučenia, ale jeho život bol ušetrený.

Cecilia, mladá žena z dobrej rodiny v Ríme, sa vydala za muža menom Valerian. Obrátila svojho manžela a brata, ktorí boli sťatí, a dôstojník, ktorý ich viedol na popravu sa tiež obrátil a stihol ho rovnaký osud. Cecilia bola mučená tak, že ju nahú umiestnili do vriaceho kúpeľa na dlhý čas. Potom jej hlavu sťali mečom roku Pána 222.

Calistus, biskup Ríma, bol mučený roku Pána 224, ale spôsob jeho úmrtia nie je zaznamenaný. Urbana, biskupa Ríma, stretol rovnaký osud roku Pána 232.

Šieste prenasledovanie za vlády Maxima, roku Pána 235

Roku Pána 235 vládol Maximinus. V Kapadocii Seremianus všetkých kresťanov, ktorých mohol, vyhladil z provincie.

Za jeho vlády najviac trpeli Pontianus — biskup Ríma, Anteros — Grék, jeho nástupca, ktorý sa previnil tým, že zbieral a zaznamenával skutky martýrov, Pammachius a Quiritus, rímski senátori s ich rodinami a mnoho ďalších kresťanov: Simplicius — senátor, Calepodius — kresťanský služobník, hodený do Tiberu, Martina — ušľachtilá a nádherná panna, a Hippolitus — kresťanský prelát, priviazaný k divokému koňovi a vláčený, kým nezomrel.

Počas tohto prenasledovania, vedeného Maximinom, nespočetne veľa kresťanov bolo zabitých bez súdu a bez rozdielu pochovaných v hromadných hroboch, niekedy 50 alebo 60 ich bolo hodených spolu do jamy, bez akejkoľvek úcty.

Tyran Maximinus zomrel v roku 238, po ňom nastúpil Gordian, počas ktorého vlády, a počas vlády jeho nástupcu Philipa, bola Cirkev oslobodená od prenasledovania viac ako desať rokov, ale v roku 249 v Alexandrii vypuklo násilné prenasledovanie, podnecované pohanským kňazom, bez vedomia panovníka.

Siedme prenasledovanie počas vlády Décia, roku Pána 249

Bolo čiastočne spôsobené tým, že Décius pociťoval nenávisť k jeho predchodcovi Philipovi, ktorý bol považovaný za kresťana a žiarlil kvôli tomu, že kresťanstvo sa rozširovalo, pohanské chrámy upadali a kresťanské sa dostávali do popredia.

Tieto dôvody viedli Decia k snahe o vykorenenie mena kresťan a bolo nešťastím pre evanjelium, že do cirkvi sa vkradlo mnoho omylov, kresťania mali medzi sebou nezhody, osobné záujmy rozdelili tých, ktorých láska mala spájať, a nákazlivosť pýchy spôsobila rozštiepenie.

Pohania vo všeobecnosti využili túto situáciu, aby presadili cisárske dekréty a na vraždu kresťana sa pozerali ako na zásluhu. V tomto období zomrelo nespočetne veľa kresťanov, ale niektorých môžeme vymenovať.

Fabian, biskup Ríma, bol prvým s postavením, kto pocítil tvrdosť tohto prenasledovania. Zosnulý vládca Philip bol odhodlaný zveriť starostlivosť o jeho majetok do rúk tohto dobrého muža. Ale Decius, nedostanúc toľko ako si jeho lakomosť žiadala, sa rozhodol pomstiť sa dobrému prelátovi. Bol chytený a 20. januára, roku Pána 250 bol sťatý.

Julian, rodák z Cilicie , ako sme informovaní sv. Chrysostomom, bol chytený kvôli tomu, že bol kresťanom. Bol vložený do koženého vaku spolu s množstvom hadov a škorpiónov a takto bol hodený do mora.

Peter, mladý muž, obľúbený pre svoje nadpriemerné schopnosti tela a mysle, bol sťatý kvôli tomu, že odmietol uctievať Venušu. Povedal: „Udivuje ma, že chcete obetovať neslávnej žene, ktorej zhýralosť nemá páru vo vašej histórii a ktorej život je naplnený skutkami, ktoré inak trestáte. Nie, ja budem slúžiť skutočnému Bohu prijateľnou obeťou chvály a modlitby." Keď to počul Optimus, prokonzul Ázie, prikázal natiahnuť väzňa na koleso, ktoré mu zlámalo kosti, a potom ho prikázal sťať.

Nichomachus, privedený pred prokonzula ako kresťan, bol vyzvaný, aby uctieval pohanské modly. Nichomachus odpovedal: „Nemôžem vzdať démonom úctu, ktorá patrí Všemohúcemu." Toto vyhlásenie tak nahnevalo prokonzula, že nechal Nichomacha natiahnuť na škripec. Po tom, čo znášal tieto muky určitý čas, vzdal sa, ale sotva došlo k tomuto prejavu jeho slabosti, padol do najväčšej agónie , spadol na zem a okamžite zomrel.

Denisa, mladá žena, ktorá mala ešte len šestnásť rokov a bola svedkom tohto hrozného procesu zrazu vyhlásila: „Ó, nešťastný úbožiak, prečo si chcel kúpiť chvíľu pokoja na úkor večnosti!" Keď to počul Optimus, zavolal si ju, a keď priznala, že je kresťankou, dal ju krátko nato sťať.

Andrew a Paul, dvaja druhovia Nichomacha, mučeníka, roku Pána 251 zomreli ukameňovaním volajúc na ich Požehnaného Vysloboditeľa.

Alexander a Epomachus z Alexandrie boli zadržaní pre svoje kresťanstvo, priznali obvinenia, a boli palicovaní, trhaní hákmi a nakoniec upálení a Eusebius nám vo svojom spise píše o tom, že v ten istý deň na rovnakom mieste trpeli aj štyri ženy mučeníčky, ktoré zomreli sťatím.

Lucian a Marcian, dvaja skazení pohania, čarodejníci, ktorí konvertovali na kresťanstvo, sa snažili odčiniť svoje predošlé hriechy tým, že žili ako pustovníci, len z chleba a vody. Po nejakom čase, ktorý strávili týmto spôsobom, sa stali horlivými kazateľmi a mnohým pomohli k obráteniu. Akokoľvek, prenasledovanie zúrilo a oni boli chytení a privedení pred Sabina, guvernéra Bithynie. Na otázku z akej autority si dovoľujú kázať, Lucian odpovedal, „že zákony dobročinnosti a ľudskosti všetkým ľuďom prikazujú snažiť sa o obrátenie ich susedov a urobiť všetko, čo je v ich silách, aby ich zachránili z pazúrov diabla".

Keď Lucian odpovedal týmto spôsobom, Marcian povedal: „Ich obrátenie bolo z rovnakej milosti, aká bola daná sv. Pavlovi, ktorý sa z vášnivého prenasledovateľa cirkvi stal kazateľom evanjelia."

Prokonzul, zistiac, že sa mu nepodarí zvíťaziť tak, že zaprú svoju vieru, odsúdil ich na upálenie zaživa, trest bol vykonaný krátko po odsúdení.

Trypho a Respicius, dvaja významní muži, boli chytení ako kresťania a uväznení v Nice. Nohy im prepichli klincami, vláčili ich po uliciach, bičovali ich, telo im trhali železnými hákmi, pálili ich zapálenými fakľami a nakoniec ich sťali — 1. februára, roku Pána 251.

Agatha, sicílska žena, nebola známa len pre jej osobnostné prednosti a krásu, ale aj pre zbožnosť. Jej krása bola taká, že Quintian, guvernér Sicílie, sa do nej zamiloval a pokúšal sa o jej cudnosť, ale bezvýsledne. S cieľom uspokojiť svoju vášeň pohodlnejším spôsobom, vložil čistú pannu do rúk Aphrodicy, neslávnej a nemravnej ženy. Tento nešťastník sa snažil všetkou možnou rafinovanosťou prinútiť Agathu k prostitúcii, ale zistil, že všetky snahy sú márne, pretože jej cudnosť je nedobytná. Ona zase vedela, že jedine cudnosť jej môže priniesť naozajstné šťastie. Aphrodica oboznámila Quintiana s neúčinnosťou všetkých snáh, ktoré boli zmarené a spôsobili skôr to, že jeho chtíč sa menil na nenávisť. Na základe jej vyznania, že je kresťankou, sa on rozhodol uspokojiť svoju túžbu po pomste, keď už nemohol uspokojiť svoju vášeň. Na jeho rozkaz bola bičovaná, pálená horúcimi železami a trhaná ostrými hákmi. Tieto utrpenia niesla statočne, potom ju položili nahú na rozpálené uhlie zmiešané so sklom, a po všetkom ju preniesli do väzenia, kde 5. februára 251 zomrela.

Cyril, biskup Gortyny, bol chytený na príkaz Lucia, správcu tohto mesta, ktorý ho nabádal, aby poslúchol cisársky mandát, obetoval modlám a zachránil si svoj život, keďže už mal 84 rokov. Dobrý prelát odpovedal, že dlho učil iných zachrániť si duše, prečo by mal teraz myslieť len na vlastnú záchranu. Tento vzácny človek si vypočul svoj rozsudok bez emócií a radostne kráčal na popravisko a podstúpil mučenie a popravu s veľkou odvahou.

Prenasledovanie nikde nezúrilo tak veľmi ako na ostrove Kréta, a to kvôli guvernérovi, ktorý bol extrémne aktívny v uplatňovaní cisárskych dekrétov, táto zem bola nasiaknutá krvou zbožných.

Babylas, kresťan s humanitným vzdelaním, sa stal biskupom Antiochie, roku Pána 237, po demisii biskupa Zebinusa. Konal s nenapodobiteľnou horlivosťou a riadil Cirkev s obdivuhodnou opatrnosťou počas tých najbúrlivejších čias.

Prvé nešťastie, ktoré sa stalo Antiochii počas jeho služby, bolo obliehanie Saporom, kráľom Perzie, ktorý po tom, čo sa dostal do Sýrie, obsadil a vyplienil toto mesto spolu s inými a ku kresťanskému obyvateľstvu bol oveľa viac prísnejší ako k ostatným. Ale čoskoro bol porazený Giordanom.

Po Giordanovej smrti vládol Decius, ktorý prišiel do Antiochie, a chcel navštíviť zhromaždenie kresťanov. Babylas mu však absolútne nedovolil vstúpiť tam. Vtedy cisár zakryl svoj hnev, ale čoskoro dal poslať po biskupa, rázne ho pokarhal za jeho drzosť a nariadil mu obetovať pohanským božstvám ako prejav pokánia. Ten to odmietol, bol uvrhnutý do väzenia, priviazaný reťazami a potom sťatý spolu s tromi mladými mužmi, ktorí boli jeho žiakmi. Stalo sa to v r. 251.

Alexander, biskup Jeruzalema, bol v tomto období uvrhnutý do väzenia kvôli svojej viere, kde aj zomrel na následky zlého zaobchádzania.

Julianus, starý muž, chromý kvôli dne a Cronion, ďalší kresťan boli priviazaní na chrbty tiav, niekoľkokrát bičovaní a potom hodení do ohňa. Taktiež štyridsať panien v Antiochii bolo uväznených, bičovaných a spálených.

V r. 251 cisár Decius dal postaviť pohanský chrám v Efeze. Prikázal všetkým, ktorí žili v tomto meste, aby obetovali modlám. Tento príkaz hrdo odmietlo splniť sedem jeho vlastných vojakov: Maximianus, Martianus, Joannes, Malchus, Dionysius, Seraion a Constantinus. Cisár chcel svojich vojakov presvedčiť, aby sa vzdali svojej viery, a to prosbami a mierumilovne — poskytol im čas na oddych, kým sa nevráti z expedície. Avšak vojaci počas cisárovej neprítomnosti utiekli a skryli sa v jaskyni. Keď to cisár po návrate zistil, prikázal zasypať vchod do jaskyne. Všetci vojaci zahynuli hladom.

Theodora, krásna mladá dáma z Antiochie po odmietnutí obetovať rímskym modlám, bola odsúdená do nevestinca, jej cnosť mala byť obetovaná brutalite žiadostivosti. Didymus, kresťan, sa preobliekol za rímskeho vojaka, šiel do domu a povedal Theodore, kto je a že môže uniknúť v jeho šatách. A tak sa stalo, že muž ostal v bordeli namiesto krásnej dámy. Po odhalení Didymus pred vládcom vyznal, že je kresťan. Okamžite bol nad ním vynesený rozsudok smrti. Keď sa o tom dozvedela Theodora, prišla za sudcom, vrhla sa mu k nohám a prosila ho o milosť pre Didyma, ale sudca bol hluchý k výkrikom nevinných, k volaniu po spravodlivosti. Odsúdil obidvoch — najprv ich sťali a potom ich telá spálili.

Secundianus, ktorý bol obvinený ako kresťan, bol vzatý do väzenia vojakmi. Počas cesty, Verianus a Marcellinus sa spýtali: „Kam nesiete nevinného?" To spôsobilo, že aj oni boli zatknutí a nakoniec všetci traja boli mučení a následne obesení a sťatí.

Origen, známy kňaz a katechéta Alexandrie, vo veku šesťdesiatich štyroch rokov bol zadržaný a hodený do odporného väzenia, na nohy mu boli zavesené okovy a bol natiahnutý niekoľko po sebe idúcich dní. Bol trápený ohňom, ktorý mu spôsoboval predstavy pekla. Počas tohto obdobia cisár Decius zomrel a Gallus, ktorý ho nahradil, sa zapojil do vojny s Gótmi, a tak kresťania mali chvíľu oddych. V tomto medziobdobí, Origen získal oslobodenie a odišiel do Tyru, kde zostal až do svojej smrti, ku ktorej došlo, keď mal šesťdesiat deväť rokov.

Cisár Gallus ukončil vojnu, v ríši vypukol mor a preto boli cisárom nariadené obete pohanským božstvám. Prenasledovanie sa šírilo zvnútra do krajných častí ríše a mnohí boli zlynčovaní davom, alebo padli za obeť zaujatosti sudcov. Medzi nimi boli Cornelius, kresťanský biskup z Ríma a Lucius, jeho nástupca, v r. 253.

Väčšina bludov, ktoré sa vkradli do cirkvi v danej dobe, vznikli z konfliktu ľudského rozumu a zjavenia, ale klam týchto tvrdení bol preukázaný zázrakmi, vďaka ktorým tieto názory zmizli rýchlo preč ako hviezdy pred slnkom.

2012 John Foxe. Slovenské Evanjelizačné stredisko

Tento materiál môžete slobodne používať a zdieľať. Prosím nepýtajte zaň peniaze, uverejnite ho v nepozmenej podobe a uveďte odkaz na túto stránku. Ďakujeme

4,3/5 (3 hlasy)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.