Čítaj Bibliu: S umierajúcim

Photo by Sarah Noltner on Unsplash, https://unsplash.com/photos/woman-sitting-on-chair-in-front-of-table-white-reading-book-4U3d6u_p-fE

  • 18. Máj '24
  • 5 minút
  • 184

1. ŽALM 23

1 Dávidov žalm. Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba.

2 Vodí ma na zelené pastviny, privádza ma k tichým vodám. 

3 Obnovuje mi život, vodí ma správnymi cestami pre svoje meno.

4 Hoc by som šiel temným údolím, nebudem sa báť zlého.
Veď ty si so mnou, tvoj prút a tvoja palica sú mi útechou. 

5 Prestieraš mi stôl pred mojimi protivníkmi,
hlavu mi natieraš olejom, môj kalich preteká. 

6 Áno, dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života.
Vracať sa budem do Hospodinovho domu, pokiaľ budem žiť.


2. ZJAVENIE JÁNA 21: 1 — 7

1 Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. 2 A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho ženícha. 3 Od trónu som počul mohutný hlas: „Pozri, Boží stánok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom; on sám, ich Boh, bude s nimi. 4 Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo.“

5 A ten, čo sedel na tróne, povedal: „Hľa, všetko tvorím nové.“ A dodal: „Napíš, že tieto slová sú verné a pravdivé.“ 6 A povedal mi: „Už sa vyplnili! Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec. Smädnému dám zadarmo z prameňa vody života. 7 Kto zvíťazí, zdedí toto všetko; ja mu budem Bohom a on mi bude synom.


3. ŽALM 121

1 Pútnická pieseň. Svoje oči dvíham k vrchom.
Odkiaľ mi príde pomoc?

2 Moja pomoc je od Hospodina,
ktorý utvoril nebo i zem. 

3 Nedopustí, aby sa ti noha zachvela.
Nedrieme tvoj strážca.

4 Nedrieme veru ani nespí ten,
čo stráži Izrael. 

5 Hospodin je tvoj strážca.
Hospodin je ti záštitou po pravici.

6 Slnko ti cez deň neublíži ani mesiac v noci. 

7 Hospodin ťa ochráni pred každým zlom,
on ti ochráni život. 

8 Hospodin bude chrániť tvoj odchod i príchod
odteraz až naveky.


4. IZAIÁŠ 12

1 V ten deň povieš:
„Ďakujem ti, Hospodin, lebo hoci si sa na mňa hneval,
svoj hnev si odvrátil a potešil si ma.

2 Veď Boh je moja spása, dôverujem mu a nezľaknem sa,
lebo moja sila a pieseň je Hospodin, Hospodin sa mi stal spásou.

3 S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy.“
4 V ten deň poviete:

„Ďakujte Hospodinovi, vzývajte jeho meno,
zvestujte jeho skutky medzi národmi, pripomínajte, že jeho meno je slávne.
5 Ospevujte Hospodina, lebo veľkolepo konal, nech je to známe po celej zemi.
6 Plesaj a jasaj, obyvateľka Siona, lebo veľký uprostred teba je Svätý Izraela!“


5. ŽALM 84

1 Zbormajstrovi. Na nápev: „Pri lisoch.“ Žalm Korachovcov.

2 Aké milé sú tvoje príbytky, Hospodin zástupov! 

3 Moja duša sa umára túžbou po nádvoriach Hospodina;
moje srdce i telo plesajú v ústrety živému Bohu. 

4 Veď aj vrabec si nájde domov a lastovička hniezdo, kde si kladie mláďatá pri tvojich oltároch, Hospodin zástupov, môj Kráľ a môj Boh. 

5 Blahoslavení tí, čo bývajú v tvojom dome a ustavične ťa chvália.— Sela — 

6 Blahoslavený človek, čo má silu v tebe, ten, čo sa vydáva na púť. 

7 Keď prechádzajú vyschnutým údolím, menia ho na prameň, aj jesenný dážď ho pokrýva požehnaním. 

8 Cestou im stále pribúda síl, veď na Sione uvidia Boha. 

9 Hospodin, Boh zástupov, počuj moju modlitbu, načúvaj, Bože Jákoba! — Sela — 

10 Záštita naša, Bože, pohliadni, pozri sa na tvár svojho pomazaného! 

11 Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než inde tisíc.
Radšej zostanem na prahu domu svojho Boha,
než by som mal bývať v stanoch bezbožníkov. 

12 Hospodin, Boh, je slnkom a štítom, milosť a slávu dáva Hospodin;
neodopiera dobro tým, čo žijú bezúhonne. 

13 Hospodin zástupov, blahoslavený človek, čo dúfa v teba!


6. DRUHÝ LIST KORINŤANOM 4:13–18

13 Keďže však máme toho istého Ducha viery, ako je napísané: Uveril som, preto som hovoril — aj my veríme, preto aj hovoríme, 14 veď vieme, že ten, ktorý vzkriesil Pána Ježiša, aj nás vzkriesi s Ježišom a postaví pred seba spolu s vami. 15 To všetko sa deje pre vás, aby rozhojnená milosť rozmnožovala vzdávanie vďaky mnohých na Božiu slávu.

16 Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. 17 Veď toto naše terajšie ľahké súženie nám získa nesmierne bohatstvo večnej slávy, 18 keďže nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné; lebo viditeľné je dočasné, neviditeľné však večné.


7. ŽALM 16

1 Pamätný Dávidov zápis. Ochraňuj ma, Bože, k tebe sa utiekam!

2 Hovorím Hospodinovi:
„Ty si môj Pán! Bez teba niet šťastia pre mňa.“ 

3 Vo svätých, slávnych tejto krajiny, nachádzam všetku svoju záľubu. 

4 Množia sa útrapy tých, čo bežia k iným bohom;
neprinesiem im krvavú obetu, ich mená ani na pery nevezmem. 

5 Hospodin, moje dedičstvo a kalich, ty si záruka môjho údelu. 

6 Na utešených miestach pripadla mi výmera, veľmi sa mi páči moje dedičstvo. 

7 Velebím Hospodina, ktorý mi radí, aj v noci mi to pripomínajú obličky. 

8 Stále si predstavujem Hospodina, keď mi je po pravici, neklátim sa. 

9 Preto sa srdce teší a duša mi plesá, ba aj telo bude v bezpečí, 

10 lebo ma nenecháš v podsvetí a svojmu zbožnému nedáš uzrieť porušenie. 

11 Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v tvojej prítomnosti. Po tvojej pravici je večná blaženosť.


8. JÁN 14:1–4

1 „Nech sa vám srdce neznepokojuje! Verte v Boha, verte aj vo mňa! 2 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám azda povedal, že vám idem pripraviť miesto? 3 Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. 4 A cestu, kam idem, poznáte.“ 


9. ŽALM 46:1–7

1 Zbormajstrovi. Od Korachovcov. Pieseň pre vysoký hlas.

2 Boh je naše útočisko a sila, osvedčená pomoc v súženiach. 

3 Preto sa nebudeme báť, hoci by sa zem prevrátila a vrchy by sa klátili uprostred mora, 

4 hoci by hučali a penili sa jeho vody a vrchy by sa triasli, keď sa vzduje more.— Sela — 

5 Rieka svojimi ramenami potešuje Božie mesto, sväté príbytky Najvyššieho. 

6 Boh je uprostred neho, nepohne sa; Boh mu pomôže na úsvite. 

7 Národy hučali, kráľovstvá sa otriasali. Vydal hlas a zem sa rozplynula.


10. IZAIÁŠ 43:1–7

1 A teraz, takto hovorí Hospodin, tvoj stvoriteľ, Jákob, tvoj tvorca, Izrael:
„Neboj sa, veď som ťa vykúpil. Zavolal som ťa po mene, ty si môj.

2 Keď budeš prechádzať cez vody, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa.
Keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň ťa nespáli.

3 Veď ja som Hospodin, tvoj Boh, Svätý Izraela, tvoj spasiteľ. Dal som Egypt ako výkupné za teba, Kúš a Sábu namiesto teba.

4 Pretože si v mojich očiach vzácny, drahý, milujem ťa,
ľudí dám namiesto teba a národy za tvoj život.

5 Neboj sa, veď som s tebou,
tvoje potomstvo privediem od východu, zhromaždím ťa od západu.

6 Severu poviem: ‚Vydaj!‘ A juhu: ‚Nedrž!‘
Priveď mojich synov zďaleka a moje dcéry od končín zeme,

7 všetkých, čo nosia moje meno, ktorých som stvoril na svoju slávu, utvoril a urobil.

Crossway. ČLÁNOK PREBRATÝ ZSPOLOCENSTVOEVANJELIA.SK

4,5/5 (6 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.