Registrácia

Zadajte prosím do nasledujúceho formulára svoj e-mail. Na Váš e-mail bude zaslaný link na dokončenie registrácie.

Zabudli ste svoje heslo?

Zadajte prosím do nasledujúceho formulára svoj prihlasovací e-mail. Na Váš e-mail bude zaslaný link, na ktorom si budete môcť nastaviť nové heslo.

Čo je učeníctvo? II.

Mark Hobbs @ Flickr.com, https://www.flickr.com/photos/chinasixty4/287632806

 • 6. Nov '14
 • 7 minút
 • 1754

Cena za učeníctvo.

Cena za učeníctvo

Ak niekedy nastane situácia, keď bude volanie najvyššej pozemskej lásky a Kristovho kríža v rozpore, volanie Krista musí mať prioritu. Podľa Ježiša je učeníkom ten, kto miluje Boha viac než kohokoľvek iného, vrátane rodiny a priateľov.

Požiadavka č.2: Zapri seba samého a vezmi kríž

„Kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže mi byť učeníkom.“ (Lukáš 14:27)

„Kto chce prísť za mnou, nech zaprie sám seba, berie svoj kríž deň po deň, a tak ma nasleduje.“ (Lukáš 9:23)

Najväčšou prekážkou objavenia všetkého toho, čo pre nás Boh má, je naše prehnané zaoberanie sa samým sebou. Stali sme sa spoločnosťou, ktorá je sama sebou posadnutá, Ježišove volanie však ide proti tejto filozofii súčasnej kultúry. Pravda je taká, že mnohí v dnešnej cirkvi obhajujú myšlienku, že odpoveďou na väčšinu problémov našej spoločnosti je budovanie našej sebaúcty a vedomia sebahodnoty.

Naša sebaláska verzus naša hriešna povaha
Biblia rovno hovorí, že máme vrodenú hriešnu povahu (Príslovia 20:9, Rímskym 3:23, 13:1, Ján 1:8). Apoštol Pavol mal, zdá sa, veľmi nízku mienku o sebe, keď zvolal: „Biedny ja človek!“ (Rímskym 7:24)

Biblia objasňuje, že nie nedostatok lásky k sebe samému zapríčiňuje problémy v spoločnosti. Je to posadnutosť samým sebou. Pravdupovediac, toto milovanie samého seba je jedným zo znamení posledných dní a povedie k množstvu ďalších problémov (pozri 2. Timoteovi 3:1–5).

Písmo počíta s tým, že samých seba už milujeme. Efezským 5:29 hovorí: „Veď nikto nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale ho živí a opatruje, ako aj Kristus cirkev.“ Nie, Ježiš nehovoril, že máme milovať samých seba (lebo už milujeme). Povedal nám, aby sme zapreli samých seba. Pre lepšie pochopenie závažnosti tohto výroku musíme najprv pochopiť, čo znamená.

Zaprieť svet znamená zapudiť ho, pohrdnúť ním, vzdať sa ho, zriecť sa ho, úplne ho ignorovať.
C.S. Lewis raz napísal: „Skutočnou skúškou prítomnosti v Božej blízkosti je, že buď na seba úplne zabudneš alebo sa budeš vidieť ako maličký hriešny objekt. Je lepšie na seba úplne zabudnúť.“

Aký je pozitívny dôsledok zapretia samého seba? Ježiš odpovedá:

„Kto by si chcel zachrániť život, stratí ho; a kto by stratil život pre mňa, zachráni si ho.“ (Lukáš 9:24)

Slovo „život“ v gréckom origináli je „psyché“, čo znamená „duševný život“, doslova tvoju vôľu, ambície, ciele, túžby. Ak sa toho vzdáš, aby si dovolil samému sebe byť pretvorený na Ježišov obraz, objavíš Jeho plán a účel pre teba.

Niesť svoj kríž znamená umierať samému sebe.

Prečo Ježiš použil práve tento konkrétny obraz? Používal radikálny symbol, aby pritiahol pozornosť ľudí. Nehovoril len o nejakom osobnom probléme alebo prekážke pre toho ktorého človeka. V tom konkrétnom čase a okolnostiach niesla osoba kríž vtedy, keď kráčala na svoju smrť. Niesť svoj kríž znamená umierať samému sebe, odkladať preč svoje vlastné osobné ciele, túžby, ambície, aby Boh mohol odhaliť jeho túžby, ambície a ciele pre tvoj život. V podstate je to žitie života tak, ako bol zamýšľaný — v Božej vôli.

Samuel Rutherford povedal: „Kríž Kristov je najsladšie bremeno, aké som kedy niesol. Je to pre mňa bremeno, ako sú krídla pre vtáka alebo plachty pre loď, aby ma doviezli vpred do môjho prístavu.“

„V každom srdci kresťana je kríž a trón, a kresťan sedí na tróne, kým nepoloží samého seba na kríž. Kým odmieta kríž, zostáva na tróne. Možno je práve toto základom recidívy a svetskosti medzi veriacimi v evanjelium dneška. Chceme byť zachránení, ale naliehame, že Kristus vykonal celé umieranie. Žiaden kríž pre nás, žiadne vzdanie sa trónu, žiadne umieranie. Zostávame kráľmi v maličkom kráľovstve ľudskej duše a nosíme našu korunu z pozlátka s celou hrdosťou Cézara, lenže odsudzujeme samých seba do tieňa a slabosti a duchovnej sterility. (A.W. Tozer).

Požiadavka č.3: Vzdaj sa všetkého, čo máš

„A tak nikto z vás nemôže mi byť učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má.“ (Lukáš 14:33)

Vzdať sa znamená opustiť svoj nárok; povedať zbohom.
Pokiaľ nepriznám, že všetko, čo mám, patrí Ježišovi Kristovi, nie som jeho učeníkom. Uvažuj nad Ježišovým stretnutím s bohatým mladým vladárom, ktorý sa ho spýtal „Čo robiť, dobrý Majstre, aby som bol dedičom večného života?“ (Marek 10:17)

„Poznáš prikázania: Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo, nepoškodíš, cti si otca i matku: Odpovedal Mu: Majstre, toto všetko som zachovával od mladosti. Tu sa Ježiš zahľadel na neho, zamiloval si ho a povedal mu: Jedno ti chýba: choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi; potom príď, vezmi kríž a nasleduj ma. Ale on sa zarmútil pre tú reč, a odišiel smutný, lebo mal mnoho majetku.“ (Marek 10:19–22)

Ježiš tým nemal na mysli, že na to, aby sme Ho mohli nasledovať, musíme prijať sľub chudoby. Požiadal tohto človeka, aby „predal všetko čo má“, pretože videl, že majetok plnil v živote tohto človeka úlohu boha. Ak by na tróne jeho života bolo niečo iné, Ježiš by ho bol požiadal o to.

Požiadavka č. 4: Zrátaj si náklady

„Lebo keď niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nezasadne a nespočíta náklad, či má z čoho dostaviť?“ (Lukáš 14:28)

Ježiš podčiarkuje dôležitosť zrátania si nákladov učeníctva. Mnohí ľudia robia impulzívne nákupy bez čo i len zauvažovania o nákladoch alebo sa vrhajú do manželstva či kariéry. Nanešťastie, niektorí robia to isté aj pri svojom záväzku nasledovať Krista.

Túto myšlienku ilustruje Lukáš 9:57–58: „Keď šli, povedal Mu ktosi cestou: Pôjdem za Tebou, kamkoľvek by si šiel. Odpovedal mu Ježiš: Líšky majú dúpätá a nebeskí vtáci hniezda, ale Syn človeka nemá, kde by sklonil hlavu.“

Muž v tomto príbehu ani len nečakal na povolanie. Chvatne sa prihlásil ako dobrovoľník. Zdá sa, že mal dobré srdce, ale bol impulzívny. Bezpochyby sledoval Ježiša s veľkým obdivom a teraz chcel kráčať s ním. Ale neprerátal si náklady!

Tento muž nevedel, čo ho čaká v budúcnosti, Ježiš však áno. Podľa povahy Ježišovej odpovede by sa mohlo zdať, že tento muž, v kontraste s tým, ktorý sa chcel vyhnúť konfliktu s jeho rodinou a priateľmi, bol až priveľmi zaujatý materiálnymi vecami vo všeobecnosti. V podstate Ježiš tomuto človeku (a všetkým, ktorí sa mali stať Jeho učeníkmi) povedal: „Čokoľvek, čo by otupilo vašu túžbu slúžiť, uhasilo váš hlad po slove a smäd po modlitbe, alebo by pre vás urobilo svet atraktívnejším, musí ísť.“

Ježiš sa nepýta, či mu obetuješ 20%, 30% alebo 50%. Žiada ťa, aby si mu obetoval všetko. Billy Graham hovorieva, „Spasenie je zadarmo, ale učeníctvo stojí všetko, čo máme.“

Aká je cena za učeníctvo?

Musím zaplatiť cenu hriechov, ktoré si možno teraz vychutnávam.
Ako Kristov učeník nemôžem ostať primknutý čo i len k jednému hriechu a predstierať, že Ho nasledujem. Namiesto týchto hriechov môžem s radosťou kráčať v spoločenstve a priateľstve s Bohom, žijúc svätý a šťastný život.

Musím zaplatiť cenu spoločenstva s týmto svetom.
Inými slovami nesmiem viac dovoliť sekulárnej a svetskej filozofii, aby kalila moje myslenie a život. „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.“ (Rímskym 12:2)

Ako učeník Ježiša Krista musím zaplatiť cenu priateľstva s týmto svetom. Budú sa mi posmievať za moje názory, budú sa mi vysmievať za moje presvedčenie a budú mnou pohŕdať za snahu žiť podľa učenia Biblie. Avšak v rovnakom čase budem mať namiesto priateľstva so svetom priateľstvo s Bohom.

Musím zaplatiť cenu plánov môjho života.
Všetci máme nejaké predstavy o tom, čo chceme robiť a kým chceme byť. Tieto nie sú zlé ani nesprávne. Aj napriek tomu však musím byť pripravený vzdať sa ich, ak ma o to požiada Pán. A namiesto týchto nedokonalých plánov, budem mať pre svoj život Boží dokonalý plán.

Aké sú výhody učeníctva?

Áno, učeníctvo neprichádza zadarmo, ale to, čo získame namiesto vecí, ktorých sa vzdáme, je nekonečne lepšie.

 1. Učeník je ten, ktorému Boh odhaľuje viac, keď tento jedinec vpíja každé jeho slovo, všímajúc si každý detail Jeho hlasu s túžbou byť poslušný.
 2. Učeník je ten, ktorý žije kresťanský život v celej jeho plnosti, prijímajúc všetko, čo má preňho Boh pripravené.
 3. Pre učeníka je každý nový deň sviežou príležitosťou kráčať s Bohom.
 4. Pre učeníka má život konečný cieľ a smerovanie. Je to prekypujúci život.

Je drahé nasledovať Ježiša Krista, ale je ešte drahšie ho nenasledovať. Ak sa uspokojíš s čímkoľvek menším od učeníctva, prichádzaš o to.

Musíš sa rozhodnúť

Miluješ Boha a chceš ho nasledovať. Teraz si musíš vybrať:

 1. Žiť pre seba alebo zaprieť seba.
 2. Ignorovať kríž alebo ho vziať na seba.
 3. Snažiť sa zachrániť si život a v konečnom dôsledku ho stratiť, alebo stratiť (investovať) svoj život a v konečnom dôsledku ho nájsť.
 4. Získať svet alebo vzdať sa sveta.
 5. Stratiť svoju dušu alebo si ju udržať.

Hoci sú počty nás učeníkov malé, musíme sa snažiť ďalej a stáť spolu. Je možné, že Boh naše rady preriedi, ale to len preto, aby nás urobil silnejšími pri napĺňaní jeho plánu a cieľa zmeniť tento svet.

Greg Laurie. Pôvodný článok nájdete na: harvest.org

5/5 (2 hlasy)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.