Naše dávanie odkrýva naše pravé priority

Photo by Jouwen Wang on Unsplash, https://unsplash.com/photos/UChknR2z5EM

  • 3. Aug '20
  • 6 minút
  • 1782
  • 20

V Starej zmluve sa prorok Aggeus venuje potrebám ľudí, ktorí nariekali, že nikdy nemajú dostatok, bez ohľadu na to, koľko vyrobia. Boh im potom ukázal, že ich skutočný problém nemá materiálnu, ale duchovnú príčinu. Už predtým duchovne zlyhali. Hoci mali plno peňazí na pokrytie svojich potrieb, nič im nezostávalo na Božie dielo a údržbu Jeho chrámu.

Boh pokarhal ľud za to, že myslel iba na seba, a nemyslel na Jeho dielo či potreby druhých ľudí. „Jete, a nenasycujete sa; pijete, ale nemáte dosť; obliekate sa, a nezohrejete sa; kto dostáva mzdu, dáva ju do deravého mešca.“ (Ag 1:6)

Boh pokračuje a hovorí tomuto ľudu: „Keď ste to doviezli domov, ja som to odfúkol. Prečo? hovorí Hospodin mocností. Pre môj dom, ktorý je v troskách; ale každému z vás ide len o jeho dom.“ (Ag 1:9) Nesprávne priority ľudí, ich sebectvo a ich zlyhanie v tom, aby sa páčili Bohu, bolo príčinou, že ich život bol nevyvážený, frustrujúci a nenaplnený.

Radosť z dávania je prirodzeným výsledkom života v správnom vzťahu s Bohom

Potrebujeme objaviť radosť z dávania — obetavého, veselého, pravidelného a tichého. Pamätajte si, že Boh nás nežiada, aby sme dávali, pretože potrebuje naše prostriedky. Celý svet je Mu k dispozícii! On nás v podstate vyzýva, aby sme Jeho urobili stredobodom svojej lásky, namiesto našich peňazí a bohatstva. Keď vyjadríme svoju lásku k Bohu tým, že Mu slobodne dáme časť svojich prostriedkov, vtedy nám On za to prejaví svoju vernosť hmatateľným spôsobom.

Čo je dávanie?

Páčila by sa nám myšlienka, že naše peniaze patria nám a že si s nimi môžeme robiť takmer čokoľvek podľa vlastnej vôle. Avšak Písmo nám pripomína, že je to Boh, kto nám neustále dáva schopnosť vytvárať bohatstvo:

„Pamätaj na Hospodina, svojho Boha, lebo On ti dáva silu získavať bohatstvo.“ (5. M 8:18)

Pán vás môže požehnať a možno aj požehná bohatstvom. To neznamená, že sa musíte stať milionárom. Byť bohatým človekom je trochu relatívna vec — najmä ak svoje bohatstvo porovnáte so značnou časťou ľudstva ostatného sveta.

„Tým, čo sú bohatí v terajšom veku, prikazuj, aby neboli namyslení a nedúfali v neisté bohatstvo, ale v Boha, ktorý nám bohato dáva všetko na požívanie, a aby konali dobré, boli bohatí na dobré skutky, štedrí, zdielni.“ (1. Tim 6:17–18)

Ak vás Boh požehná materiálne, Biblia hovorí, že od vás požaduje tri veci:

Nebuďte arogantní a nevkladajte svoju poslednú nádej do bohatstva

Vaše bohatstvo sa čoskoro pominie. Nemôžete si ho vziať so sebou do hrobu!

Použite svoje peniaze na dobré veci

Nie ste vlastníkom svojich peňazí, ale ich správcom. Preto by ste mali naložiť dobre s tým, čo vám Boh dal. V tejto súvislosti povedal Pavol veriacim vo Filipách, že ich finančný dar, jemu daný, im prinesie odmenu, „ovocie, ktoré sa rozmnožuje pre vaše dobro.“ (F 4:17) Potom pokračuje, aby sľúbil, že „Boh však uspokojí všetky vaše potreby.“ (F 4:19). Z toho sa dá odvodiť, že keď investujete svoje peniaze do diela Božieho kráľovstva, v skutočnosti si tak zhromažďujete poklad v nebi (pozri Mt 6:19–21).

Tešte sa z toho, čo vám Boh dal

Boh nám štedro dáva všetko, čo potrebujeme, pre naše potešenie. Nemali by sme mať pocit viny z požehnania, ktoré nám Boh dal.

Princípy dávania

Apoštol Pavol sa nebál hovoriť o dávaní peňazí. Hoci to prehnane nezdôrazňoval, nikdy nepodcenil jeho dôležitosť. V Prvom liste apoštola Pavla Korintským 16:1–3 podrobne uvádza niekoľko dôležitých princípov, ktoré sa toho týkajú.

Dávanie je konaním, ktoré sa týka všetkých

„So zbierkou pre svätých urobte aj vy tak, ako som prikázal cirkevným zborom v Galácii.“ (1. K 16:1)

Nebolo to niečo, čo museli robiť iba Korinťania. Kamkoľvek Pavol šiel, kdekoľvek založil cirkevný zbor, učil dávať, pretože dávanie je dôležitou súčasťou kresťanského života. Potrebujeme zadarmo dávať, ako sme aj zadarmo prijali. Veď On nám zadarmo a bezpodmienečne odpustil a premenil naše životy a rodiny — niečo, čo by sme si nikdy nemohli kúpiť za akúkoľvek sumu peňazí.

Dávanie by sa malo uskutočňovať pravidelne

„Nech každý z vás každú nedeľu odloží, čo mohol usporiť… “ (1. K 16:2) Toto je jeden z prvých náznakov, ktoré nájdeme v epištolách, že títo kresťania sa začali pravidelne zhromažďovať, aby chválili, modlili sa a dávali v prvý deň týždňa, v nedeľu. Vidíme, že sa to uskutočňovalo rovnako a pravidelne.

Dávanie je osobným činom

„Nech každý z vás odloží, čo mohol usporiť.“ (1. K 16:2) Nikoho nevynecháva. Dokonca aj deti by mali učiť dávať. Možno je to len pár centov, päť či desať, ale už v ranom veku by sa mali viesť k tomu, že dávať je dôležité.

Mali by sme byť pripravení dávať

„Nech… odloží, čo mohol usporiť, aby sa zbierky nekonali práve vtedy, keď prídem.“ (1. K 16:2) Z každej výplaty by sme mali vyčleniť peniaze pre dielo Božieho kráľovstva. Niekto môže povedať: „To je predsa legalizmus!“ Čo má s legalizmom spoločné ďakovná modlitba nad jedlom? Je legalistické oddeliť nedeľu ako Pánov deň, počas ktorej budete s rodinou chodiť do kostola? Je to legalistické, keď sa z presvedčenia nútite pravidelne čítať Bibliu? To nie je legalizmus. Je to dobré plánovanie, poslušnosť a múdre hospodárenie. Predstavuje život, ktorý bol raz Bohu zasvätený.

Boh naplní vaše potreby a obdarí vás úspechom, keď budete dávať

„Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri vás svoju milosť, aby ste vo všetkom mali vždy dostatok všetkého (pre seba), aj nadbytok pre každý skutok.“ (2. K 9:8) Boh vám dá viac osiva a dá mu vzrast tak, že prinesiete čoraz viac úrody zo svojej žatvy. (2. K 9:10)

Boží sľub tým, ktorí dávajú

Boh sľubuje, že verného darcu požehná a postará sa oňho. V skutočnosti Boh dáva prekvapujúco veľký sľub, ak poslúchame Jeho príkaz dávať, ktorý nájdeme v Knihe Malachiáš 3:8–11.

Tento úryvok obsahuje niekoľko dôležitých bodov:

  • Ak neprinášame Bohu svoje desiatky a obetné dary, v podstate Ho okrádame (Mal 3:8). To nám znovu pripomína, že dávanie nie je v živote veriaceho človeka len nejakou možnosťou.
  • Boh robí rozdiel medzi desiatkami a obetnými darmi. Slovo desiatok naozaj znamená „jedna desatina.“ V Starej zmluve čítame o viacerých prípadoch, v ktorých bol daný desiatok: Abrahám odovzdal desiatok Melchisedekovi, kňazovi-kráľovi Jeruzalema (1. M 14:18–20); a Jákob slávnostne sľúbil, že odvedie Bohu desiatok z celého svojho imania (1. M 28:22). Aj v Novej zmluve sa o ňom zmienil Ježiš, hoci upozornil, že presné dávanie desiatkov sa musí spájať so starosťou o ešte dôležitejšie požiadavky zákona — konkrétne tie, ktoré sa týkali spravodlivého a milosrdného spôsobu života (Mt 23:23; L 11:42).

Izrael praktizoval tak povinné dávanie, ako aj dobrovoľné obetné dary. V rámci povinného dávania boli bližšie určené tri druhy desiatkov:

  • Prvým bol Pánov desiatok.
  • Druhým bol sviatočný desiatok.
  • Tretím bol desiatok chudobných, ktorý sa vyberal každý tretí rok a bol určený núdznym ľuďom.

Izraelský zvyk dávania desiatkov (dokonca bez započítania dobrovoľných obetných darov) celkovo dosahoval výšku medzi 20 % a 25 %. V tej dobe vládny kabinet Izraela a náboženský život boli úzko prepojené. V dnešnej dobe nás ťažko zdaňuje naša vláda, a Písmo učí, že by sme mali poslúchať zákony krajiny vrátanie povinnosti platiť dane. Ale naše dávanie Pánovi je osobitnou záležitosťou.

Mali by sme aj v dnešnej dobe dávať desiatky?

Aj keď už nie sme pod zákonom, keďže žijeme pod novým zákonom v Kristovi, neznamená to, že prehliadame nariadenie Starej zmluvy. Namiesto toho, aby sme to robili len z čírej povinnosti a strachu, robíme to teraz z lásky. Ako kresťania by sme mali dávať Pánovi minimálne 10 % (Mt 23:23; L 11:42). Desiatok by mal ísť do cirkevného zboru, ktorý navštevujete. Desiatok veriacich ľudí v Starej zmluve išiel na údržbu Chrámu. Desiatok veriacich ľudí v Novej zmluve by mal ísť na podporu daného cirkevného zboru.

Boh dáva neuveriteľný sľub tým, ktorí poslúchajú. V skutočnosti vás vyzýva, aby ste Ho v tejto oblasti vyskúšali:

„Vyskúšajte ma týmto — vraví Hospodin mocností: Či vám neotvorím okná nebies a nevylejem na vás až nadbytok požehnania! Pohrozím pre vás kobylkám, takže vám neskazia plodiny zeme, a vinič vám nebude neplodný na poli.“ (Mal 3:10–11)

Táto výzva je určená dnes nám, aby sme dávali svoje desiatky a obetné dary Pánovi a videli, či Boh je rovnako dobrý ako Jeho Slovo. On je — a vy sami na sebe to uvidíte.

GREG LAURIE. PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: HARVEST.ORG

4,6/5 (16 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.