Prečo je vo svete toľko utrpenia, ak je Boh milujúci a všemohúci?

vivekchugh @sxc.hu

  • 21. Jún '10
  • 6 minút
  • 12230
  • 43

Nemôže Boh zastaviť všetko utrpenie? Je to preto, že je slabší, ako si myslíme?

Nemôže Boh zastaviť všetko utrpenie? Je to preto, že je slabší, ako si myslíme?

Utrpenie môžeme zaradiť do troch kategórii: emocionálne, duševné a fyzické.

Existujú rôzne príčiny utrpenia: morálna skaza (zlo) ľudí, choroba, zemetrasenie, potopy, hladomor atď.

Poznáme niekoľko dôvodov, prečo Boh dopúšťa utrpenie, určite však nie sú dostatočným vysvetlením pre každé utrpenie. Skúsme preto vytvoriť zoznam rôznych dôvodov, prečo je v svete utrpenie a zlo.

SLOBODNÁ VÔĽA

— Boh nám dal slobodu vybrať si. Táto sloboda znamená, že môžeme aj rebelovať proti Bohu a robiť rozhodnutia, ktoré sú v protiklade s Jeho želaniami. Zlo je potom všetko, čo je v rozpore s Jeho dokonalou a svätou vôľou, a preto kto koná to, čo je v protiklade s Božou vôľou, pácha zlo. To je riziko našej slobodnej vôle. Zlo a utrpenie sú výsledkom zlých rozhodnutí v slobode, ktorú máme.

— Ako môže byť tento fakt vysvetlením pre prírodné katastrofy a choroby, ktoré prinášajú utrpenie? Biblicky povedané, Adam nebol iba reprezentantom svojich potomkov, ale bol aj prvým človekom a bolo mu dané panovať na zemi. Preto, keď on prestúpil Boží poriadok, hriech prišiel na svet (R 5:12) a tým aj skutočnosť, že ľudia odpadli od Boha, a to sa šírilo celými dejinami.

NEDOKÁŽE BOH ZASTAVIŤ ZLO A UTRPENIE, PRETOŽE JE BEZMOCNÝ?

— Toto tvrdenie sa určite nezakladá na pravde. Boh dovolil, aby sa zlo dialo z dôvodov, ktorým čiastočne rozumieme, ale iným rozumieť nikdy nebudeme. Uvedomujeme si tiež, že Boh používa zlo aj na výchovu a vyučovanie ľudí. Nemôžeme však poznať všetky dôvody, prečo dovoľuje zlu a utrpeniu, aby existovali vo svete. Ak Boh nezastaví zlo a utrpenie vo svete, neznamená to, že to nedokáže. Boh môže použiť utrpenie pre svoj nadprirodzený plán v prípadoch, keď chce ľudí niečomu naučiť, alebo ich vychovávať. Existencia utrpenia neznamená zákonite, že ho Boh nemôže zastaviť. Jednoducho to znamená, že Boh sa sám rozhoduje, čo urobí a čo nie.

KOĽKO ZLA TREBA ODSTRÁNIŤ?

— Otázka o odstránení zla nás vedie k uvažovaniu, že ak Boh môže odstrániť zlo, musí odstrániť všetko zlo. Inými slovami — so zlodejom musí byť odstránený aj vrah, ale aj zlo v myšlienkach, ktoré je v rebélii voči Bohu, ak má byť naozaj odstránené všetko zlo. Preto odstránenie zla a utrpenia, by znamenalo aj odstránenie ľudskej schopnosti slobodne sa rozhodovať. Ak chceme, aby Pán Boh odstránil zlo, vyžadujeme, aby odstránil všetko zlo, alebo iba časť? Ak odstráni iba časť zla, otázka existencie zla vo svete ostáva. Ak odstráni všetko zlo, budeme sa môcť ešte stále slobodne rozhodovať?

PREDCHÁDZANIE ĎALŠIEMU ZLU

— Je možné, že ľudské utrpenie, napr. rôzne druhy chorôb, môžu byť vnímané ako Boží prostriedok na odstránenie následného utrpenia, ktoré by bolo oveľa horšie. Toto sa na prvý pohľad nezdá byť serióznym názorom, pretože ak chce Boh odstrániť utrpenie, prečo na to používa iné utrpenie? A čo tak zemetrasenia a potopy, ktoré tiež spôsobujú utrpenie? Ako tie zapadajú do Božieho zámeru znížiť alebo odstrániť utrpenie, vynímajúc možno ľudskú smrť, ktorá samotné utrpenie ukončuje? Toto je naozaj ťažká otázka, aj keď to môže byť práve preto, že Boh používa určité utrpenie na to, aby nás ochránil pred ešte väčším utrpením. Je to vysvetlenie, ktoré však nedáva odpoveď na všetky záležitosti, týkajúce sa tejto témy.

{cit}Povedané jazykom Biblie, bolesť a utrpenie sú dôsledkom existencie hriechu vo svete.{/cit}

KVÔLI VÄČŠIEMU PLÁNU

— Pán Boh má plán. On všetko pozná a neprekvapuje Ho prítomnosť zla a hriechu, ktoré so sebou prinášajú utrpenie. Boh pozná od počiatku všetky veci, preto je bezpochyby schopný použiť aj utrpenie pre svoj veľký plán. Najlepším a najjednoduchším príkladom je utrpenie Ježiša Krista v rukách zlých ľudí. A práve kvôli utrpeniu Pána Ježiša smieme byť zbavení trestu za našu rebéliu voči Bohu. Bol to Boží odveký plán, aby bol Ježiš Kristus ukrižovaný kvôli našim hriechom. To znamená, že Boh počítal vo svojom dokonalom pláne s realitou zla a utrpenia a použil ho, pre naplnenie svojej vôle. To však neznamená, že Boh je autorom zla. Boh je nad všetkým a môže to použiť na vykonanie dobra. Ak to platí v tej najširšej rovine, prečo by to nemohla byť pravda aj v živote každého z nás?

KVÔLI VÝCHOVE A PRE POUČENIE

— Biblia hovorí, že Boh toho, koho miluje, vychováva a tresce a že žiadne skutočné Božie dieťa nemôže ostať bez výchovy a vyučovania. Je zrejmé, že výsledkom našej rebélie voči Bohu je utrpenie a je taktiež pravdou, že sa skrze utrpenie môžeme učiť, že takáto rebélia je zlá. Počas utrpenia a po ňom smieme ďakovať Bohu za to, že nás práve utrpenie naučilo nasledovať Boha a Jeho cesty.

Niekedy sa najväčšie veci naučíme práve vtedy, ak zakúšame dôsledky svojich činov a to je určite dobré. Ak vidíme, že vo svete existujú zlé následky skutkov, ktoré spôsobujú utrpenie, môžeme s istotou potvrdiť, že taktiež príde aj do našich životov budúce utrpenie, ako následok našej súčasnej rebélie. To nás môže logicky viesť k záveru, že potrebujeme byť oslobodení z našej rebélie voči Bohu, aby sme tieto následky nemuseli zakúšať na našom vlastnom živote. Pán Ježiš je odpoveďou na tento záver.

DÔSLEDOK HRIECHU

— Povedané jazykom Biblie, bolesť a utrpenie sú dôsledkom existencie hriechu vo svete. Adam, reprezentant celého ľudstva a stvorenia, rebeloval proti Bohu a priniesol do tohto sveta utrpenie. Hriech je viac, iba ako jednoduchý vzdor a porušenie Božích prikázaní. Hriechom je nasiaknuté celé Božie stvorenie a to prináša hladomor, nerovnováhu, zemetrasenia, choroby, a i. To neznamená, že Boh zlo stvoril. Práve opačne, je to Boh, ktorý používa zlo a utrpenie na pokračovanie a dokončenie svojho božského plánu.

ZLO SLÚŽI AKO VAROVNÝ SIGNÁL

— Zlo a utrpenie vo svete slúžia na varovanie proti prekročeniu Božích prikázaní a práve preto smú ľudia vidieť nevyhnutnosť nasledovania Boha. Božie cesty sú správne a dobré a ich nasledovanie vedie do bezpečia a ochrany. Dôsledky neposlušnosti voči Bohu sú manifestované v utrpení. Práve preto nám utrpenie vo svete jasne demonštruje potrebu nasledovať Božie slová a potvrdzuje nám skutočnosť, že to, čo povedal Boh, je správne.

ZANECHÁVA STOPU

— Je možné, že Boh jednoducho dovoľuje zlo a utrpenie vo svete na dôkaz toho, že rebélia oproti Nemu prináša utrpenie a bolesť, možno používa tento prirodzený spôsob. Možno nám raz v súdny deň povie tieto slová: „Vidíš, čo rebélia proti mne priniesla svetu?“ Toto sa zdá ako veľmi jednoduché, ale môže to byť jeden z dôvodov, prečo Boh vo svete dovoľuje existenciu bolesti a utrpenia. Veď či nás nestvoril na svoj obraz a nedal nám slobodu rozhodnúť sa? A či sme nerebelovali vo svojej slobode? Ale áno, rebelovali sme. Mal z nás teda Boh urobiť robotov alebo obmedziť našu slobodu natoľko, že by sme nemali možnosť žiadnej voľby? Pravdaže nie! Ale odkedy sme vo svojom poznaní limitovaní a odkedy sme svoju slobodu využili k rebélii, Boh nám dovolil mať to, po čom sme túžili a možno až na konci naše hriechy ukážu, že Božia cesta, bola správna.

SLÚŽI AKO PROSTRIEDOK PRE PRÍCHOD SYNA

— Smrť Božieho Syna je prostriedkom k tomu, že Boh odpúšťa tým, ktorí uverili v Pána Ježiša. Nikdy by však pán Ježiš nezomrel, ak by nebol aj človekom. V prípade, že bol človekom, musel sa narodiť ako každý iný. Ale preto, že bol bez hriechu, dôsledky Božieho hnevu sa Ho nedotýkali. V tom prípade mohol zomrieť za nás, a práve preto nám mohlo byť odpustené. Keby však vo svete nebolo utrpenie a zlo, Ježiš Kristus nemusel ísť na kríž. Môžeme teda povedať, že utrpenie a zlo sú nevyhnutné k tomu, aby sme videli obrovskú Božiu lásku voči ľuďom. Ježiš povedal, že najväčším skutkom lásky je to, ak niekto položí život za druhého. Ak je Boh láska a ak láska dáva, môže existovať iná, väčšia demonštrácia skutku lásky? A to všetko bolo dané kvôli utrpeniu vo svete.

NEPOZNÁME

Kým sme na svete, nikdy úplne nepoznáme, prečo Boh dovoľuje zlo vo svete. Ani spomínané dôvody neboli úplným výpočtom príčin a existencie zla. Môžeme však byť istí, že Ten, ktorý je vševedúci, pozná a vie, prečo toleruje prítomnosť zla vo svete.

Čo nám Biblia hovorí, čo Boh urobil so zlom? Hovorí, že poslal Ježiša, aby zomrel za naše hriechy a oslobodil nás od bolesti a utrpenia. Určite nie od absolútneho utrpenia, ale od toho, ktoré je dôsledkom našej rebélie voči Nemu. Rebélia následne prináša mnoho chorôb, bolesti a zla.

Nakoniec treba povedať, že Boh povoľuje zlo z určitého dôvodu, ináč by mu nedovolil existovať. Preto Mu musíme dôverovať, že vie, prečo to robí.

Christian Apologetics and Research Ministry — Carm.org. Všetky práva vyhradené.

Pôvodný článok nájdete na: www.carm.org

4,5/5 (13 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.