Desať modlitieb za manžela v ťažkých časoch

https://www.pexels.com/photo/man-and-woman-near-grass-field-1415131/

 • 29. Máj '19
 • 7 minút
 • 28412
 • 139

Prechádza tvoj manžel krízou sebahodnoty? Strata zamestnania, nehoda, zdravotné problémy alebo uzavretie zlej obchodnej dohody?

Ak áno, nemusíš len stáť povedľa, prizerať sa a nechať nepriateľa, aby ho trápil. Tvoje modlitby majú moc a môžeš spolupracovať s Bohom, aby bol tvoj manžel uzdravený, potešený a občerstvený viac ako kedykoľvek predtým. Ako? Tým, že budeš vo svojej modlitebnej komôrke bojovať spolu s ním.

Ak chceš niesť svojho manžela na modlitbách skrze krízu, ktorou prechádza, tu je desať rád ohľadom modlitby príhovoru:

1. Modli sa, aby vedel, že jeho identita je v Kristovi

To, ako sa tvoj manžel pozerá na svoju identitu a hodnotu, je tá najdôležitejšia vec, za ktorú sa môžeš v tomto období modliť. Aj keď dobre rozumie tomu, kým je v Kristovi — vie, že je Boží milovaný syn, že je vyvolený, vzácny, neskonale milovaný, cennejší ako mnoho vrabcov a že nie je opustený –, Biblia hovorí, že nepriateľ prechádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. A ak už zabudol na to, ako veľmi ho Boh miluje (alebo to ešte nikdy v živote skutočne nepochopil), stáva sa pre diabla veľmi ľahkou korisťou.

Preto sa modli za tieto špecifické veci:

 • Aby vedel, že je Božou spravodlivosťou v Ježišovi Kristovi.
 • Aby vedel, že jeho Otec, Boh, ho nikdy neopustí ani nezanechá.
 • Aby bol mužom modlitby a žil podľa Božieho Slova.
 • Aby stál pevný vo viere v Boha a v Jeho Slovo.
 • Aby vedel, že je milovaný svojím Pánom a že veci, ktoré ho postihli, nie sú pre Boha prekvapením a dobre o nich vie.

2. Modli sa, aby zažil Božiu blízkosť a Jeho dotyk

Je dôležité, aby boli naše emocionálne potreby vždy naplnené podľa Božej vôle. To znamená, že naše potreby musia byť naplnené Bohom samým. Ak sa tvoj manžel nachádza v kríze sebahodnoty, je nevyhnutné, aby sa viac ako kedykoľvek predtým obrátil k Bohu, a tak Boh sám naplní všetky jeho potreby. Modli sa:  

 • Aby zažil Božiu blízkosť, ktorá ho obklopuje.
 • Aby zažil Otcovu lásku a dotyk.
 • Aby vzrástol jeho hlad a smäd po Bohu.
 • Aby sa radikálne stretol s Ježišom.
 • Aby bol mužom modlitby a žil podľa Božieho Slova.
 • Aby dostal utvrdenie od Boha.
 • Aby Boh odrezal každý zlý zdroj naplnenia a potešenia, ktoré by mohli byť pre neho pokušením.
 • Aby ho Boh naplnil svojou dokonalou láskou, ktorá vyháňa každý strach.

3. Modli sa, aby bola každá jeho snaha zotaviť sa, Božia

Bez Božieho vedenia a múdrosti by mohol byť tvoj manžel zvedený a v pokušení urobiť rozhodnutia, ktoré nepochádzajú od Pána. Môžeš bojovať modlitbami za umlčanie všetkého, čo by ho viedlo k nesprávnym a zlým rozhodnutiam. Modli sa špecificky za to:

 • Aby jasne počul Boží hlas, ktorý mu hovorí: „Choď tadiaľto,“ aby vždy počúvol a neodbočil ani doprava, ani doľava.
 • Aby bol naplnený múdrosťou zhora, ktorá je predovšetkým čistá, potom pokojamilovná, vľúdna, ústretová, plná milosrdenstva a dobrého ovocia (Jk 3:17).
 • Aby nechcel robiť rozhodnutia, ktoré by neboli správne.
 • Aby v ňom Duch Svätý spôsobil, že bude extrémne túžiť po múdrych Božích rozhodnutiach a riešeniach.
 • Aby Pán skryl pred jeho zrakom všetky zlé možnosti riešenia, a tak aby ani nikdy neuvažoval o tom, že by chcel plniť inú ako Božiu vôľu vo svojom živote.
 • Aby boli jeho priority v živote správne a sväté.
 • Aby Boh pre neho pripravil stretnutia so správnymi ľuďmi a ochránil ho od spolupráce s nesprávnymi ľuďmi.

4. Pros Boha, aby ho naplnil motiváciou, inšpiráciou a kreativitou

Nepriateľ rád pokúša ľudí, aby upadli do nezáujmu a prokrastinácie. Ale Boh hovorí, že Jeho kráľovstvo má byť vybojované silou (Mt 11:12). Náš Boh je proaktívny, mocný a cieľavedomý Boh, ktorý nikdy neleží len tak nečinne. On nedrieme ani nespí a Jeho príkaz je: „Prebuď sa, kto spíš, vstaň z mŕtvych a zaskvie sa ti Kristus“ (Ef 5:14).

Ak sa tvoj manžel práve teraz nachádza v kríze, jedine motivácia daná Duchom Svätým mu môže pomôcť splniť všetky úlohy, ktoré sú nevyhnutné, aby sa vedel z danej krízy dostať. Preto sa modli tieto veci každý jeden deň:

 • Aby ho Pán naplnil Svojou zázračnou mocou.
 • Aby mu dával odhodlanie byť poslušný Ježišovi v každom momente dňa.
 • Aby hovoril len to, čo počul, že Boh hovorí, a aby robil len to, čo vidí, že Boh robí.
 • Aby ho Bol motivoval kráčať po cestách, ktoré mu Boh pripravil vo svojom vykupiteľskom pláne.
 • Aby ho Boh naplnil nadprirodzenou kreativitou, aby v ňom a cez neho pracoval Duch Svätý, žeby aj chcel, aj činil nad svoju dobrú vôľu (F 2:13).

5. Pros Boha, aby mu dal srdce plné vďaky, ktorá umlčí ducha sebaľútosti

Nezáleží na tom, akým druhom krízy tvoj manžel prechádza, ťažké časy môžu otvoriť dvere nepriateľovi, aby sa pokúšal zviesť ho do nezdravej a klzkej sebaľútosti. A sebaľútosť neskôr často vedie k deprimovanosti, depresii a horším veciam.

Protiliekom na sebaľútosť je vďačnosť. Keď aktívne ďakujeme a chválime Pána, zostávame upriamení na Toho Pravého. A keď hľadíme na Neho, vidíme, kým je a čo pre nás robí. Udržiavať si vďačné srdce nám pomáha upriamiť svoju myseľ na Ježiša a hľadať to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Božej (Kol 3:1).

Preto denne pros Boha:

 • Aby pomohol tvojmu manželovi obliecť si plnú Božiu výzbroj.
 • Aby mu dal vďačné srdce.
 • Aby mu pomohol vidieť odpovede na všetky jeho modlitby.
 • Aby mu pomohol vidieť, že Boh koná v jeho živote, a aby vedel, že „tých, čo sú s nami, je viac ako tých, čo sú s nimi“ (2. Kr 6:16).
 • Aby tvoj manžel vedel lepšie rozlišovať duchovné veci.
 • Aby sa mu úplne sprotivili myšlienky sebaľútosti a aby mal obrovskú radosť z toho, že môže ďakovať Bohu a ostatným ľuďom za všetko, na čo si len dokáže spomenúť.

6. Modli sa, aby mu Pán dal múdrosť

Kniha Prísloví nám hovorí, že múdrosť je hlavnou vecou, ktorú potrebujeme v živote, a že by sme mali mať obe — aj múdrosť, aj porozumenie. Jakub 1:5–7 hovorí, že Boh dá múdrosť každému, kto o ňu prosí. Preto sa modli nasledujúco:

 • Aby vedel, čo a kedy má urobiť.
 • Aby vedel, čo a kedy nemá urobiť.
 • Aby ho Pán naplnil múdrosťou Ducha Svätého.
 • Aby mu Pán dal nadprirodzené porozumenie toho, aký význam majú okolnosti v jeho živote.
 • Aby bol schopný vidieť veci Božím pohľadom a rozumieť veciam Božím srdcom.
 • Aby rozmýšľal Božím spôsobom.
 • Aby mal každý deň Božiu perspektívu večnosti.

7. Pros Pána, aby viedol jeho kroky do Slova

Biblia je plná pasáží, v ktorých Boh sľubuje, že nás bude viesť, vyučovať a udržiavať na správnej ceste. Máme Otca, ktorý nás vychováva, stará sa o nás ako pastier, a taktiež nad nami vládne ako náš Kráľ. Preto prehlasuj Božie zasľúbenia nad svojím manželom:

 • Že Pán ho vyučí a ukáže mu cestu, po ktorej má kráčať, bude mu radiť a Jeho oko bude bdieť nad ním (Ž 32:8).
 • Že Boh Otec otvorí tvojmu manželovi dvere, ktoré len On môže otvoriť a zavrie dvere, ktoré len On môže zavrieť (Zjav 3:8).
 • Že Boh postavil anjela s ohnivým mečom, ktorý ide pred ním; dokonca aj vo chvíľach, kedy je v pokušení ísť cestou, ktorá nie je podľa Božej dokonalej vôle pre jeho život.
 • Že Pán bude osvecovať každý jeho krok svojím Slovom.

8. Modli sa, aby ho Pán každý deň povzbudzoval

Je to extrémne úžasná pomoc, keď v čase, keď prechádzame krízou, nás dokáže niekto povzbudiť. Avšak, keď nám Pán sám dá povzbudenie, je to neporovnateľne lepšie, než čokoľvek, čo by sme my boli schopní urobiť alebo povedať ľuďom v kríze. Preto choď a povzbuď ho ako svojho manžela a taktiež ako svojho brata v Kristovi, no počas toho sa tiež modli, aby Pán prehovoril svojím Slovom priamo do jeho srdca. Pánove slovo „je živé a účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku“ (Žid 4:12). Jeho slovo je tým najdôležitejším slovom, ktoré potrebuje počuť!

Mimochodom, keď sa modlíš, môžeš prehlasovať zasľúbenie zo Žalmu 3: Pán je slávou tvojho manžela a je tým, ktorý mu pozdvihuje hlavu. Fráza „pozdvihuješ mi hlavu“ v Žalme 3, verš 4 doslovne znamená, že Pán „obnovuje moju vážnosť, moju autoritu.“ Keď si v modlitbe, pripomeň Bohu toto prisľúbenie a pros Ho, a trvaj na tom, aby pozdvihol hlavu a obnovil autoritu tvojho manžela.

9. Prikrývaj svoje manželstvo, rodinu a financie krvou Ježiša Krista

Každé víťazstvo, ktoré máme v Bohu, bolo zaplatené drahocennou krvou Ježiša. Odvolávaj sa na ňu, keď sa modlíš za víťazstvo pre tvojho manžela! Pros Ho, aby zjavne ukázal víťazstvá v tvojom a v manželovom živote, za ktoré Ježiš musel zomrieť, aby ste ich mohli mať. Prezentuj Ježišovu krv vo svojich modlitbách ako „doklad o kúpe“ — právoplatný dôkaz toho, že ty a tvoja rodina ste oprávnení skrze Krista a Jeho krv víťaziť v každej oblasti života.

A pretože Ježiš zomrel za každého jedného z nás, aby sme mohli byť obnovení a uzdravení, pros Pána, aby ochraňoval a zachovával tvoje manželstvo. Modli sa, aby celá terajšia situácia slúžila na dobro; aby tvoje manželstvo, rodina, zdravie a dokonca aj financie vyšli z tohto údolia silnejšie, ako keď ste do nej vošli.

10. Pros Pána, aby ho viedol do víťazstva

Ako sa píše vo Veľpiesni 8:5, pros Pána, aby vyviedol tvojho manžela z tejto púšte — opierajúc sa o milovaného Ježiša. Taktiež sa modli:

 • Aby ako výsledok tejto skúšky tvoj manžel prilipol bližšie k Pánovi, než bol predtým.
 • Aby si Pán použil toto obdobie, aby ho urobil duchovne, mentálne a emocionálne silnejším.
 • Aby ho Boh požehnal viac ako predtým.

Pamätaj, ak tvoj manžel trpí, to neznamená, že ty si voči tejto situácii bezmocná. Tvoje modlitby sú tou najúčinnejšou a najsilnejšou zbraňou, ktorú máš. Ak sa budeš počas tohto obdobia verne a strategicky modliť za svojho manžela, verím, že uvidíš Božie konanie v jeho srdci, a v Božom mene príde útecha, uzdravenie a obnovenie.

Jamie Rohrbaugh. THIS ARTICLE WAS ORIGINALLY PUBLISHED AT GROWTHTRAC— BUILD A BETTER MARRIAGE

4,6/5 (55 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.