Rady pre obrátených kresťanov

Aldo Risolvo @ Flickr.com, http://www.flickr.com/photos/cataldo/116811768/

  • 14. Sep '10
  • 11 minút
  • 3845

Čo má robiť človek, ktorý patrí Pánovi Ježišovi?

Čo má robiť človek, ktorý patrí Pánovi Ježišovi?

Na rušných evanjelizačných službách Božích, kde sú zástupy ľudí, nedá sa mi vojsť do blízkeho osobného vzťahu s ľuďmi, ktorí zatúžili po Kristovi. Z dvoch dôvodov sa preto nezúčastňujem stretnutí pre osobné poradenstvo po skončení evanjelizačnej zvesti.

Po prvé, akonáhle dovediem dušu človeka zvesťou evanjelia až potiaľ, že skutočne chce vydať svoj život Pánovi, v tom momente si želám, aby som v rozhovore už nepokračoval ja. Lepšie je prenechať to ľuďom, ktorí poskytnú pomoc a pastorálnu starostlivosť s ohľadom na osobné potreby a okolnosti. Zistil som, že takáto metóda je najlepšia aj pre hľadajúceho človeka, aj pre duchovného pracovníka.

Po druhé, po niektorých zhromaždeniach je veľmi mnoho ľudí, ktorí hľadajú nový život. Keby som sa im mal venovať ja sám, nemalo by to konca a ja by som na to ani so silami nestačil. Už dávnejšie som túto úlohu prenechal miestnym pracovníkom, ktorí tam žijú, ktorí sa môžu zaujať ľudí každého osobitne a venovať sa im aj potom, keď už evanjelizačné zhromaždenia skončili.  Aj keď sa s vami nestretnem v poradenskej miestnosti, chcem sa s vami porozprávať o novom živote a o tom, ako ho treba žiť. Nemyslite si, že vaše rozhodnutie pre Krista znamená koniec boja; nie, to je len začiatok. Pamätajte však, okolo vás sú teraz božské mocnosti; už nemusíte chodiť a zápasiť osamote — Boh, všemohúci Boh je za vás. A ako je isté, že sedí na Svojom tróne, tak isté je, že aj vy prekonáte všetky vám sa protiviace sily, keď budete Bohu dôverovať a poslúchať Ho.

Nebojte sa uveriť tomu. Povedzte sám sebe, že je to pravda. Pripomínajte si často svoje podriadenie sa Bohu. „Spievaj si nahlas, keď sa ráno prebudíš, privítaj nový deň plný jasavej melódie, už ťa nik neodsúdi, lebo Ježiš ťa našiel.“ Si zachránený — patríš Jemu. „Milosťou ste spasení.“ (Ef 2:5) Nepochybujte o tom; majte istotu od samého začiatku. „Kto verí v Syna, má večný život.“ (J :36) Postavte sa pevne na to slovo; spoľahnite sa, že táto istota je už teraz; nech je určitosť týchto slov vašou nádejou, vašou radosťou a silou. Keď to hovorí Boh, tak je to pravda. Nijaká moc na svete nás nemôže o túto istotu obrať alebo nás čo len na chvíľu premôcť. Privinuli ste sa k Ježišovi, ste znovu zrodení, prijali ste Ho za svojho Spasiteľa pre časnosť aj večnosť. Ten, ktorý vyniesol naše hriechy na Golgotu, zlomil moc hriechov a zachraňuje nás od vín a moci hriechu. Ste prijatí v milovanom; nie ste už viac cudzincami alebo prišelcami, ale stali ste sa blízkymi skrze krv vyliatu na kríži. Ste už dieťaťom Božím. „A tak tedy jako ste prijali Krista Ježiša Pána, tak v ňom choďte, zakorenení a budovaní na ňom a upevňovaní vo viere, jako ste naučení, hojnejúc v nej s ďakovaním.“ (Kol 2:6, 7) Ste teraz v Ňom ako ratolesť na vínnom kmeni, ste Jeho súčasťou. Nechávajte všetky kanály svojho bytia otvorené, v súlade s koreňom a hlavou, aby každá vaša časť sa mohla plniť božským životom. Nech sa vínny kmeň nikdy za vás nemusí hanbiť, nech nikdy necíti, že ste iba mŕtvou príťažou; buďte plnení životom, a tak príde aj krása a ovocie. Zostávajte v Ňom, zakoreňte sa v Ňom, aby ste mohli rásť. Zostávať v Ňom, to znamená mať obecenstvo s Otcom, Synom i Svätým Duchom. Nech nič nepreruší toto obecenstvo, nech nič ani na moment nevtrhne medzi vás a milovaného Pána. Nech ste stálym svedkom o očisťujúcej moci prevzácnej krvi; žite pod krížom. Upriamte svoje srdce a svoju myseľ na Neho a navyknite si poslúchať Ho. Potrebujete to, ako o tom jasne hovoria Majstrove slová: „Ak budete ostríhať moje prikázania, zostanete v mojej láske, tak ako som ja ostríhal prikázania svojho Otca a zostávam v Jeho láske.“ (J 15:10) Poslúchať, to je zostať. Láska musí poslúchať, pretože zostáva vo večnej láske. Ó, je to požehnané, keď môžete povedať a hovoríte: „Viem, komu som uveril, aj som presvedčený, že má moc ostrážiť to, čo uložil u mňa, do tamtoho dňa.“ (2. Tim 1:12) To určite urýchli prinášanie ovocia a každého dobrého diela. (J 15:8; 1. J 2:36) Pestujte si mravnú chrbtovú kosť; buďte schopní stáť pre Krista. Nech máte stálosť charakteru, pevnosť mysle. Upnite celé svoje bytie na Boha, aby ste Ho poznali a Mu rozumeli.

Daniel bol veľmi ľúby Bohu, lebo oprel svoje srdce a svoju myseľ na Boha. Božie srdce vedelo, že Daniel zostane pevný a verný pravde, kdekoľvek a vždy. Srdce Boha túži po ľuďoch, v ktorých by malo zaľúbenie (Mt 3:17)a na ktorých sa Mu dá spoľahnúť. Túži po tom, aby ľudia, ktorí Ho milujú, boli silní, čistí a svätí v srdci i v celom živote; nič Mu neprinesie väčšej slávy a nedá väčšej radosti. Toto sú niektoré z nemenných právd Božieho Slova. Tí, ktorí týmto veciam rozumejú, veria a poslúchajú, zostávajú stáli, silní, svätí, pokojní, v plnej istote Božieho ospravedlnenia a očistenia. Budú pokorní, vďační, radostní, smelí hovoriť, hotoví ku každej službe na slávu Božiu a na dobro ľudskosti. „Nech vaše svetlo svieti pred ľuďmi!“ Nikdy neprestaňte byť svedkami Krista, najprv doma, nielen slovom, ale aj skutkom; v cirkvi medzi spoluveriacimi kresťanmi; aj vo svete, nikdy sa nehanbite za Ježiša. Musíte byť Jeho svedkami —  to je Jeho túžba za vás. „Nech tak povedia vykúpení.“ „A budete mi svedkami.“ (Sk 1:8) „A oni zvíťazili nad ním pre krv Baránkovu a pre slovo svojho svedoctva.“ (Zjav 12:11) Sú tisícky ľudí, ktorí sú kresťanmi, ale nemajú radosti, lebo nesvedčia o Kristovi. Ó, majme smelosť Petrovu, ktorý povedal: „Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli.“ (Sk 4:20)

Nakoľko je to len možné, dajte do poriadku svoju minulosť. Ak je niečo vo vašom živote, čo ste v minulosti vykonali zlého a môžete to odčiniť, urobte tak neodkladne. Ak ste nejakému človeku niečo vzali, v plnosti mu to vráťte alebo teda napravte všetko, ako sa len dá najlepšie; tak je to správne. Nie iba zanechať hriech, ale aj vyznať hriech, tak sa napraví vzťah s človekom, voči ktorému ste sa previnili, tak sa dostanete bližšie aj vo vzťahu s Bohom. Lebo „Boh vyhľadáva to, čo bolo zahnané.“ „Pojal ich v tú hodinu nočnú, umyl ich od rán.“ (Kaz 3:15) Žalárnik vo Filipách vzal Pavla a Sílasa (Sk 16:33). Nečakal až do rána; ráno sa už radoval v Bohu. Radosť nasleduje po umytí rán. Nech všetci, ktorí vás poznajú, vidia, že vaše náboženstvo znamená robiť vždy to, čo je správne. To môže vyžadovať čas a námahu, možno aj utrpenie; ale duša, ktorá má správny vzťah s Bohom, musí mať správny vzťah aj s človekom. „Ak je možné, nakoľko to závisí od vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi.“ (R 12:18) „Bezbožný požičiava a neplatí, ale spravedlivý sa zmilováva a dáva.“ (Ž 37:21) „A tedy dajte každému, čo ste komu podlžni.“ (R 13:7a) „Nebuďte nikomu nič dlžni, krome navzájom sa milovať.“ (R 13:8a) Nech máte v tejto veci vždy čisté svedomie. Nech vo vašom živote nie je nič skrytého, čo by nemohlo vyjsť na svetlo. „Kráľovstvo Božie je spravedlivosť, pokoj a radosť v Svätom Duchu.“ (R 14:17a)

Spravodlivosť prvá: to ďalšie až po nej. Musíte si čítať Bibliu. Ak máte rásť, potrebujete „mlieka bezo ľsti, Božieho Slova, aby ste ním rástli na spasenie.“ (1. Pt 2:2) Jednou z veľkých potrieb súčasnosti je opravdivejšia, skutočná známosť Slova Božieho. „Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohate vo všetkej múdrosti.“ (Kol 3:16) Ráno si privstaňte a prečítajte si odsek z Písma; deň vám bude jasnejší, pretože ste nahliadli do živého Slova. Pohľadajte v tom texte pravdu, na ktorej budete zápasiť v bojoch toho dňa. Ukryte Slovo v srdci, zamilujte si Boží zákon; keď na vás bude útočiť satan alebo prídu ťažkosti, budete vám to ako meč proti protivníkovi, lebo moc Jeho Slova je vo vás. Keď budete dávať pozor na Jeho Slovo, budete schopní žiť čistí a bezúhonní, šľachetní a silní. (Ž 119:9)

Navyknite si modliť sa. Zostávať v Ňom, to znamená modlitebný život. Zaveďte si zvyk hovoriť s Bohom, ako hovoríte so svojím najmilším a najbližším priateľom; hovorte k Nemu — len „hovorte a On počuje“, lebo On je blízko srdcu človeka, ktorý sa Mu plne odovzdal a plne Mu dôveruje. Nemusíte sa vyjadrovať nejakými vyumelkovanými vetami, keď sa chcete modliť — vlastne, niekedy viac povieme mlčaním ako slovami, keď sa človek skloní v srdci a v mysli pred Bohom. A predstavte si, s Bohom môžete hovoriť stále — v súkromí, na trhu, v prístave, úrade, škole, banke, rysovni, kuchyni, vo fabrike, Boh je všade, je blízko — požehnaný Hospodin! — tým, čo sa Ho pridŕžajú. Nedajte sa znechutiť tým, že sa neviete dlho modliť; najúčinnejšie modlitby, aké som ja počul, boli krátke. Všetky modlitby zapísané v Biblii sú stručné; ale ľudia sa modlili a modlili a modlili, vždy; žite v duchu modlitby, to je ideálne. Iste, nemôžete byť stále na kolenách; ani ja nie; a Boh to od nás ani nežiada. Sú povinnosti, ktoré sú modlitbami, keď ich verne vykonáme. Keď je oko a srdce prosté, každý čin je modlitbou. Každý skutok, ktorý urobíme dobre, ako Pánovi, znamená poslušnosť slovám: „Neprestajne sa modlite.“ (1. Tes 5:17)

Neklesajte na duchu, keď ste pokúšaní. Teraz, keď ste sa odovzdali Bohu a chcete konať to, čo je správne, budete citlivejší na pokušenie ako predtým. Diabol je váš rozhorčený nepriateľ; bude sa usilovať zviesť vás na každom kroku. Tešil by sa, keby sa mu podarilo premôcť vás; váš pád by bol jeho veľkým víťazstvom. Ale pamätajte, nie ste sami. Ježiš nie je iba za vás, On je vo vás, vôkol vás, ako ohnivý múr, nemáte sa čoho báť. Mocný Boh žije a prevedie vás cez pokušenie, On je viac ako Víťaz. Nebojujte sami, lebo by ste prehrali. Baránok, ako zabitý, uprostred trónu, je aj Lev z pokolenia Júdovho, On žije, aby vás znovu a znovu viedol k víťazstvu. Nebojte sa!

Vy mi možno poviete: „A čo keď prehrám a padnem do hriechu, čo bude potom so mnou?“ Hneď choď k Bohu a pros o ospravedlnenie a očistenie. Prikázanie znie: „Nehrešte“; „A keby niekto zhrešil, máme Prímluvcu u Otca.“ (1. J 2:1) Dieťa ide von, práve ho doma umyli a čisto obliekli. Padne do blata, zašpiní čisté šaty, oderie si tvár i ruky. Viete, čo dieťa urobí, však? S plačom vstane, celé od blata, s rozbitými krvácajúcimi rukami, uteká nazad domov k mame — k svojmu najlepšiemu priateľovi — a povie jej všetko, ako spadlo, ako sa poranilo, ruky i tvár. A ona, ako mamy bývajú, umyje ho a očistí, ošetrí a pobozká; srdce matky nevie urobiť menej. Pán Boh je ešte lepší ako matka. Skúste Ho. Neležte tam, kde ste padli, vstaňte a choďte k Nemu po ospravedlnenie a uzdravenie, a On vám povie: „Ako keď niekoho teší jeho matka, tak vás ja budem tešiť.“ (Iz 66:13) Radujte sa v Pánovi. Nech je slnečný jas vo vašom hlase, pieseň v duši, nech ju počuť vo vašom hlase; vaše náboženstvo nesmie byť také, že odplaší deti aj psov. Buďte príťažliví. Nech z vašej tvári svieti ráno, pieseň anjelov nech je vo vašom hlase. Nežite s tieňmi. „Nezabudni niktorého zo všetkých jeho dobrodení.“ (Žalm 103:2) Spočítajte všetky dobrodenia, myslite na všetko, čo Pán Boh vykonal pre Vás, a budete sa radovať — smotana na torte! — a z dobrého mlieka je vždy smotana. "Vaša radosť nech je úplná." (1. J 1:4) Kristova radosť má byť vašou radosťou, radosť z toho, že ste dobrí a robíte dobre. „Pokrikujte radostne všetci, ktorí ste priameho srdca!“ (Žalm 32:11)

Usilujte sa vždy slúžiť Kristovi. Neseďte doma za pecou. Už ste sa rozhodli nasledovať Pána Ježiša vždy a všade, a konajte tak. Bude to pre vás ľahšie, i pre ľudí okolo vás. Postavte sa proti každej pochybnosti. Nič nerobte, nikam nechoďte, kam by Pán Ježiš nemohol ísť s vami, alebo kde by sa nemohol nad vami usmievať. Nech váš život je Kristov život. Robte podľa Jeho vôle, vo všetkom hľadajte Jeho slávu; nie plnenie ľudských želaní, ale Boh nech je vo všetkom prvý. Iste, nebudete sa ľúbiť všetkým ľuďom, ak budete robiť to, čo Boh chce; ale inakšie to ani nebude. (1. J 3:1) Ako Jeho svet nepoznal, ani vás svet nepozná, ak budete ako On. Vlažný zástup sa vždy rozčuľoval na horúcich svätých. Pamätajte na to, že ste zachránení, aby ste mohli slúžiť. Ani sám Pán Kristus neprišiel, aby Mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. (Mk 10:45) Aj vy teda musíte niekomu slúžiť, ak máte vojsť v radosť svojho Pána. Skúste vykonať nejakú čestnú prácu, hoci trochu, každý deň. Možno to bude so slzami, s boľavým srdcom, ale pamätajte na Kristov život služby pre vás. Všetko, čo vykonal, bolo preto, že miloval. „Ja musím pracovať“, povedal Ježiš. Ak máte Jeho Ducha, či môžete zostať sebeckí a nečinní? „Lebo všetci, ktorí sú vedení Duchom Božím, tí sú synmi Božími.“ (R 8:14)

Možno sa opýtate: „Čože ja dokážem?“ Robte malé veci; začnite doma, hovorte láskavo, konajte pozorne. Slúžte tým najbližším — otcovi, mame, sestre, bratovi, manželke, manželovi, dieťaťu. Potopte svoju vlastnú vôľu a robte to, čo je správne pre ich dobro. Nehľadajte všetko dobré len pre seba. Buďte vždy hotoví vypočuť tých, čo sa vám chcú vyžalovať; buďte ochotní zaprieť seba. Srdce plné lásky, „ktorá nikdy neprestáva“, nakoniec zožne veľké víťazstvá. Čím viac dávame zo seba, tým reálnejšie vlastníme; zachránime sa, len keď stratíme svoju dušu pre milého Krista. Nech je vo vás takáto myseľ. Snívajte o tom, že sú vaše prsty šikovné, aby spolu s hviezdami prichystali raňajky pre hladných rybárov!

Ešte jedno slovo mám pre vás, a síce toto: Pripojte sa hneď k zhromaždeniu Božieho ľudu. Prihláste sa do kresťanského cirkevného zboru, kde sa môžete zakoreniť a rásť. Budete potrebovať všelijakú pomoc z kresťanského obecenstva, a vy by ste tiež mali byť pomocou a nádejou pre druhých. Buďte aktívnym členom cirkvi, buďte si toho vedomý, poriadne si to uvedomte! Neste svoj podiel účasti na všetkých bremenách cirkevného života. Zúčastňujte sa pravidelne na službách Božích, prijímaní sviatostí a nadovšetko nechýbajte na modlitebnom stretnutí, ktoré zvykne byť večer v týždni. Zúčastňujte sa na zborovom živote a službe. Nemlčte, keď máte prehovoriť. Buďte žiariaci, jasný slnečný lúč, krásny ako prichádzajúca jar, blažiaci ako životodarné leto, plný ovocia a dobrodenia ako jeseň.

A teraz „On sám, Boh pokoja, nech vás ráči celých posvätiť a váš duch nech je zachovaný celý a neporušený i duša i telo bezúhonne, keď prijde náš Pán Ježiš Kristus. Verný je ten, ktorý vás volá, ktorý aj učiní.“ (1. Tes 5:23–24)

Z anglického originálu: Gipsy Smith, Hints to New Converts. Brožúrku vydal Free Ev. Church Council, United Kingdom, 1920 Preklad: Viola Fronková, © slovenského znenia: 2006, EvS Bratislava

5/5 (1 hlas)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.