Modely skupiniek I.-V.

Lucy Nieto @ Flickr.com, https://www.flickr.com/photos/lucynieto/2577297177/

  • 13. Mar '11
  • 4 minúty
  • 5104

Séria rôznych modelov, na základe ktorých môžete rozbehnúť skupinky vo vašom spoločenstve.

1. Model: Otvorená skupinka

Zbory v USA, ktoré praktizujú tento model:

First Presbytarian Church of Beaver, Pennsylvania
Bridges Community Church

Charakteristika:

Otvorená skupinka poskytuje priestor pre návštevníkov a nových členov. Vo všeobecnosti ostáva väčšina takýchto skupiniek „otvorená" stále, to znamená, že nemajú stanovenú hranicu v počte nových ľudí, ktorí sa smú pridať. Niektoré z nich začnú pri dosiahnutí určitého počtu stálych členov vytvárať novú skupinku. Iné modely skupinku pri dosiahnutí určitej veľkosti „uzavrú" — väčšinou ide o 8 až 12 stálych členov.

Túžbu po návštevníkoch a nových členoch na stretnutiach otvorených skupiniek často symbolizuje „prázdna stolička". Členovia skupinky sa potom modlia za človeka, ktorý ju v najbližšej dobe obsadí.

Výhody:

1. Otvorené skupinky sú ústretové voči ľuďom mimo cirkvi a sú osvedčeným nástrojom na privádzanie nových ľudí do spoločenstva.
2. Svojim členom pomáhajú zameriavať sa na evanjelizáciu a podporujú pravidelné modlitby za neveriacich.
3. Umožňujú väčšiu prispôsobivosť v rámci služby skupiniek.

Nevýhody:

1. Niektorí si myslia, že otvorené skupinky obmedzujú potenciál väčšej dôvernosti, zodpovednosti a dôvery.
2. Bez korigovania môžu prerásť do veľkosti, ktorá už ničí komornú atmosféru malej skupinky.
3. Otvorené skupinky často nepodporujú väčšiu mieru záväzku.

2. Model: Uzavretá skupinka
Zbory v USA, ktoré praktizujú tento model:

North Point Church
Cartersville First Baptist Church

Charakteristika:

Uzavretá skupinka obmedzuje počet svojich členov s cieľom zamerať sa na budovanie vzájomnej dôvery, dôverného priateľstva a pocitu zodpovednosti. Keď sa už vytvorí skupinka, spravidla nie je žiaduce, aby na stretnutia prichádzali noví členovia alebo návštevníci. Uzavreté skupinky sa obyčajne schádzajú určitý čas, kým sa „otvoria" novým členom. Toto obdobie môže trvať rôzne dlho, od polroka až do niekoľkých rokov.

Výhody:

1. U členov uzavretej skupinky sa zvyčajne do veľkej miery očakáva pokračovanie v učeníctve a duchovný rast.

2. Takáto skupinka vytvára príležitosť k prehlbovaniu dôvery a zodpovednosti.

3. Od svojich členov vyžaduje vysokú mieru záväzku.

Nevýhody:

1. Keďže „hľadajúci“ priatelia i rodina sa nesmú pripojiť, uzavreté skupinky môžu brániť evanjelizácii prostredníctvom vzťahov.

2. Niektorí si myslia, že takéto skupinky majú sklon k tomu, že sa zamerajú len na seba, čo môže nakoniec viesť ku„skupinkovaniu“ v rámci spoločenstva, ohováraniu, zatrpknutosti a podobne.

3. V celkovej službe skupiniek nepreukazujú veľa flexibility.

3. Model: Bunková skupinka

Zbory v USA, ktoré praktizujú tento model:
Touch Outreach Ministries
Wellspring Church

Charakteristika:

Tento model pokladá skupinku za základnú jednotku cirkevného spoločenstva, podobne ako je živá bunka základnou jednotkou ľudského tela. Skupinky sa preto nepovažujú za „jeden z mnohých programov“, ale za nevyhnutnosť. DNA bunkovej skupinky tvoria štyri súčasti — uctievanie, vyučovanie, šírenie evanjelia cez vzťahy a učeníctvo. Pri správnom fungovaní každá takáto skupinka rastie, sama sa rozmnožuje a DNA sa prenáša z jednej skupinky do druhej.

Bunkové skupinky majú zvyčajne 5 až 15 členov. Uprednostňujú stretnutia raz do týždňa a okrem toho „žijú spolu“ aj medzi stretnutiami.

Výhody:

1.Tento model skupinky vedome vychováva celé telo Kristových učeníkov.

2.Predstavuje praktický a efektívny spôsob, ako budovať základy učeníctva v rámci miestnej cirkvi.

3. Bunkové skupinky sa zameriavajú na evanjelizáciu prostredníctvom vzťahov a sú osvedčeným prostriedkom na budovanie Božieho kráľovstva.

Nevýhody:

1. Vyzdvihovanie dôležitosti skupiniek nad ostatné služby niekedy spôsobuje, že sa vzdialia od zvyšku spoločenstva a izolujú sa.

2. Tomuto modelu chýba prispôsobivosť a v celkovej službe skupiniek môže byť nepružný.

3. Dôraz na evanjelizáciu a rast počtu členov môže potenciálne obmedzovať mieru dôvery a dôvernej atmosféry.

4. Model: Voľná skupinka

Zbory v USA, ktoré praktizujú tento model:

New Life Church
National Community Church

Charakteristika:

Skupinka sa sformuje vďaka spoločným záujmom jej členov, konkrétnej téme či rovnakej záľube. Cieľom je zmeniť záujmovú skupinku na duchovné spoločenstvo, a to prostredníctvom vzťahov a kresťanských prejavov. Skupinka môže byť veľká alebo malá a témy vytvára jej vedúci.

Základným predpokladom tohto modelu je, že ľudia nechcú, aby im niekto diktoval, čo majú robiť. Chcú si vybrať. Ďalej sa predpokladá uplatnenie princípu trhovej ekonomiky, teda že zdravá skupinka bude prosperovať, kým nezdravá zanikne. Cirkev by preto mala podporovať rôznorodé druhy skupiniek a nechať ich rozvíjanie i smerovanie na prirodzený vývoj.

Výhody:

1. Skupinka sa ľahko vytvára a je ideálna na vytvorenie kamarátstiev a budovanie vzťahov.
2. Evanjelizácia je v nej účinná, keďže členovia majú rovnaké záľuby alebo spoločné záujmy.
3. Vedúci takejto skupinky sa pri vytváraní vízie nemusí prispôsobovať vízii zboru, ale do úvahy berie individuálne zanietenie a nadanie členov.

Nevýhody:

1. Obšírna definícia voľnej skupinky môže mať za následok značné nadhodnotenie počtu ľudí, ktorí sú naozaj zapojení do učeníctva.
2. Voľná skupinka sa nemusí zamerať na duchovný rast a rozvoj.
3. Pre mnohých je len prechodná, čo môže uškodiť úprimnej dôvere a vzťahom medzi jej členmi.

5. Model: Susedská skupinka

Zbory v USA, ktoré praktizujú tento model:

Oak Hills Church
Mars Hill

Charakteristika:

Tento model je založený na presvedčení, že spoločenstvo je prirodzenejšie a rastie viac do hĺbky, keď ľudia spolu „žijú“ pravidelne. Skupinky sa preto vytvárajú na základe miesta bydliska. Tvoria ich ľudia rôzneho veku s rozličnými záujmami, ktorí bývajú blízko seba. Bydlisko je hlavným kritériom aj pri vytváraní štruktúry cirkevného vyučovania a vedenia. Každý vodca má na starosti určitú oblasť.

Výhody:

1. Susedská blízkosť poskytuje členom skupinky viac možností spontánne sa spoznávať a budovať dôveru.

2.Blízke bývanie odstraňuje problém „dochádzania“ na skupinku, čo jej členom ušetrí veľa času.

3. Tento model pomáha členom skupinky priblížiť sa spoločenstvu prvotnej cirkvi, aké je opísané v Skutkoch v druhej kapitole.

Nevýhody:

1. Nekompromisné uplatňovanie tohto modelu v zbore môže vyvolať negatívne následky v skupinkách, ktoré sú veľmi ovplyvňované mierou spriaznenosti, ako napríklad u mladých ľudí.

2. Takýto typ skupinky výrazne obmedzuje výber jej členov.

3. Návrat k postojom prvotnej cirkvi môže spôsobovať problémy ľuďom, ktorým je veľmi blízke zmýšľanie dvadsiateho prvého storočia.

© 2011 SmallGroups.com & Christianity Today International. Pôvodný článok nájdete na: http://www.smallgroups.com/start/models/

http://www.teofania.sk/teofania/eshop/0/3/5/694-Bible-ekumenicky-preklad-tematicka

4/5 (2 hlasy)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.