Registrácia

Zadajte prosím do nasledujúceho formulára svoj e-mail. Na Váš e-mail bude zaslaný link na dokončenie registrácie.

Zabudli ste svoje heslo?

Zadajte prosím do nasledujúceho formulára svoj prihlasovací e-mail. Na Váš e-mail bude zaslaný link, na ktorom si budete môcť nastaviť nové heslo.

Nie je mŕtvy

https://www.pexels.com/photo/shallow-focus-photography-of-green-grasses-during-daytime-212324/

  • 1. Apr '18
  • 6 minút
  • 1063
  • 19

7 víťazstiev, ktoré sa odohrali na Veľkonočnú nedeľu.

„Čo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet Ho tu, ale vstal.“ (Lk 24:5–6)

Veriaci, ktorí vzkrieseného Krista videli na vlastné oči a dotkli sa Ho svojimi rukami, strávili zvyšok života rozprávaním o vzkriesení. Samozrejme, učili o ukrižovaní a vykúpení, ktoré je ústredným bodom evanjelia, no posolstvo o kríži nebolo tou najkontroverznejšou vecou, o ktorej museli vo svojej dobe hovoriť.

Tvrdenia apoštolov o Ježišovej smrti boli mimoriadne kontroverzné, avšak prenasledovali a mučili ich nie kvôli tomu, čo hovorili, ale pretože sa ich tvrdenia stali skutočnosťou. Kázne v Skutkoch sú plné vzkriesenia a stále dokola ukazujú, čo vzkriesenie znamená pre tých, ktorí nasledujú Krista. Takmer nikto nepochyboval, že Ježiš zomrel, no Židia násilne odmietali veriť, že na tretí deň vstal z mŕtvych.

Židov až tak neurážali tie dva drevené kvádre, ako ich urážal ten prázdny hrob. Najväčším kameňom úrazu bol v skutočnosti odvalený balvan a učenie o Kristovom vzkriesení.

Ježiš nie je mŕtvy. Keď vstal z hrobu a postavil sa proti všetkým satanový klamstvám a intrigám, zaručil ti tie najúžasnejšie skutočnosti na svete. Aj o dvetisíc rokov neskôr vzkriesenie stále učí o Božom zasľúbení, že pre teba vyhrá každý boj vrátane týchto siedmych.

1. Boh porazil smrť pre teba

Satan sa spriahol s Judášom, Pilátom a židovskými vodcami, aby zabili Vodcu života, ale Boh Ho vzkriesil z mŕtvych (Sk 3:15), „zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci“ (Sk 2:24 — ekumenický preklad). Ak v Neho veríš, smrť nemôže držať vo svojej moci ani teba: „Riekol jej Ježiš: Ja som vzkriesenie a život — kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie“ (Jn 11:25). Ježiš vstal, aby dokázal, že porazil smrť. Dovtedy sa zdalo, že generáciu za generáciou smrť pohlcuje každý kúsok života a nádeje. „Lebo odmena za hriech je smrť“ (Rim 6:23), a „nieto spravodlivého ani jedného“ (Rim 3:10). Ako by teda mohli mať hriešnici nádej, že uniknú smrti?

Večný život zasľúbil Boh už stáročia predtým, ale vzkriesenie ukázalo, že bol určený pre Jeho vyvolených, vykúpených a adoptovaných synov a dcéry. Hoci mnohí žili, verili a umreli skôr ako On, Ježiš bol prvorodeným z mŕtvych (Kol 1:18). Ak použil slovo prvý, Boh ním zdôrazňuje, že Ho máme nasledovať.

2. Boh kúpil všetky svoje zasľúbenia pre teba

Ježiš vstal z mŕtvych, aby dokázal, že zasľúbenia a upozornenia v Starej zmluve sú skutočne od Boha. Božie zasľúbenia boli odjakživa jediným záchranným lanom nádeje pre tých z nás, ktorí žijeme pod najvyšším trestom smrti. Vzkriesenie však tieto zasľúbenia objasnilo.

„… ako Ho aj zamordovali, povesiac Ho na drevo. Toho Boh vzkriesil v tretí deň a dal Mu zjavovať sa nie všetkému ľudu, ale svedkom, Bohom vopred vyvoleným, nám, ktorí sme s Ním jedli a pili po Jeho zmŕtvychvstaní… O Ňom svedčia všetci proroci, že pre Jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto verí v Neho.“ (Sk 10:39–43)

Zasľúbenia jednoducho vyzerajú byť príliš dobré na to, aby boli pravdivé, no len pokým neuvidíme, že Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvych. Zrazu to, čo sa zdalo človeku nemožné, bolo skutočné a zaručené Bohom.

3. Boh bude súdiť každý hriech spáchaný tebou alebo proti tebe

Keď apoštol Pavol čakal v Aténach, učil, že Boh „teraz dáva zvestovať ľuďom, aby sa všetci všade kajali; lebo určil deň, keď spravodlivo bude súdiť svet skrze Muža na to ustanoveného, a všetkým pomáha veriť v Neho tým, že Ho vzkriesil z mŕtvych“ (Sk 17:30–31).

Ježiš vstal z mŕtvych, aby dokázal, že jedného dňa bude súdiť všetky hriechy. Boh bude súdiť každý hriech, ktorý sme spáchali a ktorý bol spáchaný proti nám. Zvíťazí spravodlivosť? Zmetie nás Boh do pekla? Keď Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvych, dal jasne najavo, že každý hriech bude potrestaný — na kríži za všetkých, ktorí ľutujú a v odsúdení tých, ktorí oľutovať odmietajú.

Ak žiješ s Kristom, už pre teba nie je odsúdenie (Rim 8:1), a žiaden hriech spáchaný proti tebe Boh neprehliadne ani neospravedlní.

4. Boh v tebe obnoví všetko zlé alebo zlomené

Apoštol Peter volá Židov k Ježišovi, hovoriac: „Preto kajajte sa a obráťte, aby vám boli zahladené hriechy, prišli vám časy Duchovného osvieženia od Pána a aby vám poslal predurčeného Krista Ježiša, ktorého musia prijať nebesá až do času, v ktorom Boh napraví všetko, o čom od vekov hovoril ústami svojich svätých prorokov.“ (Sk 3:19–21)

Ježiš vstal z mŕtvych, aby dokázal, že sa nakoniec vráti a všetko napraví. Minulý rok nám poskytol ďalších dvanásť mesiacov plných dôkazov, že tento svet je zlomený a rúca sa. Táto Veľká noc je ďalším dôkazom, že naša nádej je nažive ako Ježiš. Svet bude zbavený hriechu vrátane všetkých jeho príčin a následkov. V Božom múdrom a láskyplnom pláne nie je tým dňom dnešok. Dnešok je však skvelým dňom na to, aby sme sa zastavili pri prázdnej hrobke a pripomenuli si, čo bude jedného dňa.

5. Tvoje spojenie s hriechom je veľké, no Boh ťa naozaj dokáže oslobodiť

Peter uzdravil muža, ktorý bol od narodenia chromý, keď ho v uzdravujúcom mene Ježiša vyzval, aby po všetkých tých rokoch znovu chodil. Petra a Jána prišli zlapať kňazi, „ktorí sa hnevali na nich, že učili ľud a zvestovali vzkriesenie z mŕtvych v Ježišovi“ (Sk 4:2). Vo väzbe a počas súdu povedal Peter odvážne:

„… vedzte teda vy všetci, aj všetok ľud izraelský, že tento človek stojí pred vami zdravý v mene Ježiša Krista Nazaretského, ktorého ste vy ukrižovali, ale Boh Ho vzkriesil z mŕtvych. Toto je ten kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli, ale ktorý sa stal uhoľným kameňom. A nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia.“ (Sk 4:10–12)

Ježiš vstal z mŕtvych, aby dokázal, že skutočne môžeš byť od svojho hriechu zachránený. Nezaslúžiš si spasenie a nikdy ho nebudeš môcť dosiahnuť vlastnou silou a odhodlaním. Ak by Kristus z mŕtvych nevstal, nádej by ležala v hrobe vedľa Neho. No On nie je mŕtvy, a preto máme nádej.

Hriech nás odsudzuje na večné zatratenie a nikdy nekončiace muky (Mt 13:41–42; Zjv 14:11). Hriech z nás robí otrokov smrti (Rim 6:16–20; Ef 2:1). No Boh, Kristus vstal z mŕtvych, aby odstránil náš dlžobný úpis, keď ho pribil na kríž (Kol 2:14) a pre Boha nás oslobodil nás od hriechu. Pavol učí o vzkriesení:

„Lebo Dávid… umrel a bol pripojený k otcom: videl teda porušenie. Ale Ten, ktorého Boh vzkriesil, nevidel porušenie. Vedzte teda, mužovia, bratia, že sa vám skrze Neho zvestuje odpustenie hriechov a že od všetkých (hriechov), od ktorých vás ani zákon Mojžišov nemohol ospravedlniť, je každý veriaci ospravedlnený skrze Neho.“ (Sk 13:36–39)

Kvôli nášmu odpusteniu Kristus umrel, vstal z mŕtvych a oslobodil nás k slobode (G 5:1).

6. Boh neoslobodí len teba, ale aj ľudí z celého sveta

Ježiš bol zasľúbeným mesiášom Izraela, no nezomrel a nevstal z mŕtvych iba pre izraelské etnikum. Pavol znova učí:

„… tu stojím a svedčím malému aj veľkému, a nehovorím nič iné, ako čo aj Mojžiš a proroci predpovedali, že sa stane, už či to, že Kristus musel trpieť to, a či to, že prvý musel vstať z mŕtvych a zvestovať svetlo aj (židovskému) ľudu, aj pohanom.“ (Sk 26:22–23)

Ježiš vstal z mŕtvych, aby dokázal, že Boh si vybral ľudí z celého sveta, teda nie len z Izraela ale aj z Ázie, Afriky a Ameriky. Jeho Krv bola dostatočná na to, aby vykúpila ľud z každého kmeňa a jazyka, ľudu i národa (Zjv 5:9). Jeho smrť nás nielenže zmieruje s Bohom, no zmieruje nás aj medzi sebou cez hocijakú možnú bariéru a prekážku. Toto vzkriesenie má moc dať nádej ľuďom na celom svete.

7. Žiadne zlo nedokáže narušiť Božie plány pre teba

Ježišova smrť vyzerala ako najväčšia prehra, akú kedy zažili Boží ľudia. Namiesto toho, aby nastúpil na trón a porazil svojich nepriateľov, bol zasľúbený Kráľ ponížený a ukrižovaný. Ale v momente, keď to vyzeralo tak, že vyhralo zlo, Boh niesol každý kúsok hriešnosti, aby dosiahol svoje najväčšie víťazstvo. Ako to Peter káže židovským vodcom:

„Ježiša Nazaretského… ktorého uložená rada a predvídavá múdrosť Božia vydala, ste vy zamordovali, takže ste Ho rukám zločincov dali pribiť na kríž. Ale Boh Ho vzkriesil a zbavil bolestí smrti, ako ani nemohol zostať v jej moci.“ (Sk 2:22–24)

Ježiš vstal z mŕtvych, aby dokázal, že Boh je zvrchovaný aj nad najhorším zlom sveta (Sk 2:23). V tomto dokonalom akte rebélie a nepráva zmenil Boh históriu s láskou, aby zachránil a uspokojil svojich ľudí. Keď na Veľkú noc vzkriesil svojho Syna z mŕtvych, zasľúbil, že všetko, vrátane tých najťažších a najbolestivejších vecí v tvojom živote, bude fungovať pre dobro všetkých Jeho synov a dcér.

Marshall Segal © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

4,5/5 (8 hlasov)

Stránka chcemviac.com je zadarmo. Ak sa Vám náš obsah páči, podporte nás. Pribudne viac dobrého obsahu. Ďakujeme.

Chcem podporiť

Ak máte záujem o pravidelné novinky z nášho webu, dajte nám svoju e-mailovú adresu, a my vám ich s radosťou každý týždeň pošleme.

Kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.